Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruse nr 12 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 33, 203

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruse nr 12 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” muutmine

Vastu võetud 10.07.2008 nr 112

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruses nr 12 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2008, 2, 19) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 lõikes 1 toodud tabeli rida tervishoiuteenuse nimetusega «Ööpäevaringne vältimatu arstiabi andmise toetus ühe eriala kohta kvartalis» sõnastatakse järgmiselt:

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta 2280K 422 717 100 0

2) paragrahvi 35 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele eriarstid töötavad haiglas ööpäevaringselt.»;

3) paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

« (61) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

(62) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 61 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.»;

4) määruse 11. peatüki «Rakendussätted» tekst sõnastatakse järgmiselt:

« § 65. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind jõustub 1. juulil 2009. a. Kuni 30. juunini 2009. a (kaasa arvatud) rakendatakse kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest lisatasu maksmisel koodiga 3061 ettenähtud piirhinda 4000 krooni.

(21) Paragrahvi 35 lõigetes 61 ja 62 sätestatud juhtudel rakendatakse koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 1,11 kuni 31. detsembrini 2008. a.

(3) Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määrus nr 49 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2007, 18, 91; 42, 309) tunnistatakse kehtetuks.».

§ 2. Rakendussäte

Määrust rakendatakse 1. aprillist 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister
sotsiaalministri ülesannetes Laine JÄNES

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json