Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse” ja „Riikliku pensionikindlustuse seaduse” muudatustest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 33, 204

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse” ja „Riikliku pensionikindlustuse seaduse” muudatustest

Vastu võetud 10.07.2008 nr 113

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 1, «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõike 1, «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 10 ning «Välismaalaste seaduse» § 1413 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 361 «Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad» (RT I 2002, 97, 571; 2007, 49, 340) § 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui taotlus esitatakse elektrooniliselt, võib lõikes 4 nimetatud dokumendi asemel esitada andmed Sotsiaalkindlustusameti otsuse kohta (otsuse teinud Sotsiaalkindlustusameti struktuuriüksus, puude raskusastme tuvastamise kuupäev, otsuse number, puude raskusastme kestus), tingimusel et taotleja annab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile nõusoleku nimetatud andmete kontrollimiseks.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruse nr 166 «Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord» (RT I 2006, 35, 267; 2006, 57, 436) § 21 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse registreerimise taotlemisel «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 40 lõike 2 punkti 2 või punkti 3 kohaselt esitatakse lisaks lõikes 1 sätestatule Sotsiaalkindlustusameti otsus Euroopa Liidu kodaniku püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» (RT I 2007, 68, 422) § 4 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Taotlusele lisatakse raviarsti teatis isiku terviseseisundi kohta ja, kui on olemas, ka Sotsiaalkindlustusameti otsus isiku puude raskusastme tuvastamise kohta vastavalt «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-le 22.».

§ 4. Määrus jõustub 1. oktoobril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister
sotsiaalministri ülesannetes Laine JÄNES

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json