Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 “Põllumajandusloomade registri asutamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 33, 205

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 “Põllumajandusloomade registri asutamine” muutmine

Vastu võetud 10.07.2008 nr 114

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruses nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» (RT I 2000, 45, 284; 2004, 33, 229) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 3 alusel.»;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht, aadress ja isiku- või registrikood;»;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «sea karjakood;»;

4) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht, aadress ja isiku- või registrikood;»;

5) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Registriandmete turvaklass ja registri turbeaste

Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).»;

6) paragrahvi 9 lõikes 4 ja § 11 lõikes 1 asendatakse sõna «kustutamise» sõnaga «sulgemise»;

7) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registriandmete esitajad on loomapidaja, põllumajanduslooma tapmist korraldav isik, loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik ning Veterinaar- ja Toiduamet.»;

8) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Loomapidaja, kes soovib ehitist kasutada, peab andmed registrisse üle andma enne ehitise kasutamist. Kui registreeritud ehitist kasutava loomapidaja tegevusvaldkond muutub, loomade pidamine ehitises lõpetatakse või muud registrisse kantud andmed muutuvad, peab loomapidaja esitama volitatud töötlejale sellekohased andmed kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul muudatuse tegemise päevast arvates.»;

9) paragrahvi 16 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Registri volitatud töötlejal on 30 päeva jooksul õigus sulgeda registris andmed loomapidaja registreeritud ehitise kohta, kui loomapidaja on loomade pidamise lõpetamisest § 14 lõike 4 kohaselt teavitanud või tehakse kindlaks, et ehitises loomi ei peeta.»;

10) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele. Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.»;

11) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «Andmekaitse järelevalveasutuse ametnikul» sõnadega «Järelevalvet teostama õigustatud isikul»;

12) paragrahvi 20 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.».

§ 2. Määruse § 1 punktid 2–4 ja 6–9 jõustuvad 1. augustil 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json