Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 33, 199

Karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. juuli 2008. a otsusega nr 321

Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2008, 19, 132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 199 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) see on toime pandud süstemaatiliselt –»;

2) paragrahvis 202 asendatakse sõna «Kuriteo» sõnaga «Süüteo»;

3) paragrahvi 218 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varavastase süüteo eest väheväärtusliku asja või väheolulise varalise õiguse vastu, välja arvatud röövimine, väljapressimine ja asja omavoliline kasutamine vägivalla abil ning tulirelva, laskemoona, lõhkeaine, kiirgusallika, narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine, suure teadusliku, kultuuri- või ajalooväärtusega eseme vargus või süstemaatiline vargus, –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json