Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 35, 212

Kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. juuli 2008. a otsusega nr 322

§ 1. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2008, 19, 132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõikes 1, § 212 lõike 2 punktis 3 ja § 435 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnaga «Sõjaväepolitsei» vastavas käändes;

2) paragrahvis 129 asendatakse sõna «väeosa» sõnaga «väeüksuse»;

3) paragrahvis 167 asendatakse sõna «väeosa» sõnaga «otsese».

§ 2. Rahuaja riigikaitse seaduse muutmine

Rahuaja riigikaitse seaduses (RT I 2002, 57, 354; 2007, 16, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kehtestab kaitseväe põhimääruse;»;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 6 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõikesse 2 lisatakse punktid 18–21 järgmises sõnastuses:

« 18) kehtestab asjaolud, mille korral ülem on pädev otsustama jõu kasutamise alustamist riigi sõjaliseks kaitsmiseks;
19) määrab Eesti Vabariigi territooriumi jagunemise kaitseringkondade vastutusaladeks;
20) kehtestab tsiviilõhusõiduki tekitatava ohu määratlemise ja sellele ohule reageerimise korra ning kaitseväe poolt tsiviilõhusõiduki tekitatud ohu tõrjumiseks relvastatud jõu kasutamise või sellega ähvardamise korra;
21) kehtestab kaitseväe pääste- ja hädaabitöödele kaasamise korra.»;

5) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitsevägi on sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutus Kaitseministeeriumi valitsemisalas;

(2) Kaitseväe õiguslik seisund ja ülesanded sätestatakse kaitseväe korralduse seaduses.»;

7) paragrahvi 12 lõiked 3–6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) käsutab kaitseväe eelarvelisi vahendeid või annab volitusi eelarveliste vahendite käsutamiseks kaitseväe põhimääruses sätestatud korras;»;

9) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) esindab kaitseväge ja annab volitusi kaitseväe esindamiseks väeliikide või struktuuriüksuste ülematele;»;

10) paragrahvi 14 lõikesse 3 lisatakse punkt 131 järgmises sõnastuses:

« 131) kinnitab kaitseväe koosseisu;»;

11) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) sõlmib ja lõpetab tegevteenistuslepinguid ning määrab ametikohale ja vabastab ametikohalt kaitseväelasi kaitseväes ja Kaitseliidus kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud korras ja oma pädevuse piires;»;

12) paragrahvi 14 lõikesse 3 lisatakse punkt 141 järgmises sõnastuses:

« 141) nimetab ametisse ja vabastab ametist kaitseväe ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud asutuse abiteenistujatega või volitab nimetatud ülesandeid täitma väeliigi või struktuuriüksuse ülema;»;

13) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 14 lõike 3 punktid 19–21 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 14 lõike 3 punkte 223 ja 224 täiendatakse sõnade «sõjaaja üksuste» järel sõnadega «ja reservüksuste»;

16) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvid 256–258 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 27 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «rahuaja koosseisu ja sõjaaja»;

19) paragrahvid 29–31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Sõjaaja riigikaitse seaduse muutmine

Sõjaaja riigikaitse seaduses (RT I 1994, 69, 1194; 2007, 16, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib sõjalist tegevust ainuisikuliselt, rakendades selleks tema käsutuses olevaid struktuuriüksusi ja vahendeid nii, nagu ta peab seda otstarbekaks;»;

2) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad «kaitseväe üksusi» sõnadega «väeüksusi»;

4) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 9 asendatakse sõna «väeosade» sõnaga «väeüksuste».

§ 4. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 39 lõiget 3 täiendatakse sõna «ministeeriumid,» järel sõnaga «kaitsevägi,»;

3) paragrahv 431 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) kinnitab ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste teenistujate koosseisud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;».

§ 5. Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; RT III 2008, 24, 160) § 205 lõikes 1 asendatakse sõna «garnisoni» sõnaga «väeüksuse».

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json