Teksti suurus:

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 34, 209

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. juuli 2008. a otsusega nr 326

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (RT I 2005, 15, 87; 2007, 25, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) paberi või papi tootmine tootmisvõimsusega vähemalt 200 tonni ööpäevas või pulbi tootmine puidust või samalaadsetest kiudmaterjalidest;»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 18) põhjavee võtmine vähemalt 10 miljonit kuupmeetrit aastas;»;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 28) pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamine või turba mehhaniseeritud kaevandamine;»;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 29) pealmaakaevandamise lõpetamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamise või turba mehhaniseeritud kaevandamise lõpetamine;»;

5) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 35 järgmises sõnastuses:

« 35) käesoleva lõike punktides 1–34 ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine või rekonstrueerimine, kui see vastab käesolevas lõikes sätestatule või kui tegevus või käitis muutmise või ehitis laiendamise või rekonstrueerimise tulemusel tervikuna vastab käesolevas lõikes sätestatule.»;

6) paragrahvi 6 lõike 2 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui kavandatav tegevus ei kuulu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja andma eelhinnangu selle kohta, kas järgmiste valdkondade tegevusel on oluline keskkonnamõju:»;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) põllu-, metsa- ja kalamajandus ning maaparandus;»;

8) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) jäätmekäitlus;»;

9) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 21) reovee ja setete käitlemine;»;

10) paragrahvi 6 lõike 3 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Otsustaja annab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eelhinnangu, lähtudes kõikidest järgmistest kriteeriumidest:»;

11) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) kavandatava tegevuse eeldatavast mõjust Natura 2000 võrgustiku alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile.»;

12) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) käesoleva lõike punktides 1–41 nimetatuga kaasneva mõju suurusest, ruumilisest ulatusest, kestusest, sagedusest ja pöörduvusest, toimest, kumulatiivsusest ja piiriülesest mõjust ning mõju ilmnemise tõenäosusest.»;

13) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui Keskkonnaministeerium on tegevusloa andja või kui tegevusega eeldatavalt kaasnev oluline keskkonnamõju võib ulatuda piiriveekogule, merele või olla maakonna- või riigipiiriülene, on keskkonnamõju hindamise järelevalvaja Keskkonnaministeerium.»;

14) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Keskkonnamõju hindamise programmi heaks kiitnud keskkonnamõju hindamise järelevalvaja täidab järelevalvaja ülesandeid kuni järelhindamise lõpuni.»;

15) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsus tehakse käesoleva seaduse § 6 lõike 2 alusel, lisatakse otsusele eelhindamise tulemused kõikide käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 loetletud kriteeriumide ulatuses.»;

16) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Haldusorgan võib jätta keskkonnamõju hindamise algatamata, kui tegevusloa taotluse puhul on tegemist ilmselgelt perspektiivitu taotlusega, mille haldusorgan jätab rahuldamata avatud menetlust korraldamata lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 46 lõikest 3.»;

17) paragrahvi 11 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Otsustaja võib kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse esitada tegevusloa andmata jätmise otsuse ühe osana.»;

18) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Ekspert peab olema kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel erapooletu ning sõltumatu.»;

19) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on viimase viie aasta jooksul osalenud vähemalt neljal korral eksperdirühma töös;»;

20) paragrahvi 15 lõike 9 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) litsentsi omaja on andnud keskkonnamõju hindamise aruandes vale hinnangu, sealhulgas juhul, kui keskkonnamõju hindamise järelhindamise tulemused erinevad oluliselt keskkonnamõju hindamise aruandes antud hinnangust.»;

21) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Otsustaja korraldab vähemalt 14-päevase kestusega keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku. Seejärel korraldab arendaja programmi tutvustamiseks avaliku arutelu.»;

22) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kavandatava tegevuse asukoha vähemalt ühes üldkasutatavas hoones või kohas (näiteks raamatukogu, kauplus, kool, bussipeatus).»;

23) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) analüüsib kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju, sealhulgas kaudset mõju ning teiste tegevusliikidega koosmõju keskkonnaseisundile, sealhulgas mõju inimese tervisele, heaolule ja varale, taimedele, loomadele, pinnasele, maastikule, maavarale, vee ja õhu kvaliteedile, kliimale, kaitstavatele loodusobjektidele, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku alale, selle kaitse-eesmärkidele ja terviklikkusele, ja kultuuripärandile, ning käesolevas punktis nimetatud tegurite vastastikust mõju;»;

24) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

« 71) annab vajaduse korral ülevaate kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnevast olulisest keskkonnamõjust põhjustatava võimaliku kahju reaalsetest hüvitusmeetmetest looduskaitseseaduse § 701 mõistes, samuti hinnangu nende meetmete tõhususele ja vajalikule rakendusmahule;
72) lähtudes kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste keskkonnamõju hindamise tulemustest teeb põhjendatud ettepaneku keskkonnaseire tingimuste seadmiseks;»;

25) paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui hoolimata kavandatava tegevuse eeldatavalt olulisest negatiivsest mõjust Natura 2000 võrgustiku alale on see tegevus alternatiivsete lahenduste puudumisel siiski vajalik avalikkuse jaoks esmatähtsatel ja erakordselt tungivatel põhjustel, sealhulgas sotsiaalset või majanduslikku laadi põhjustel, võib tegevusloa anda Vabariigi Valitsuse nõusolekul. Loa andmisel tuleb seada kohustus hüvitusmeetmete rakendamiseks. Keskkonnaministeerium teavitab Euroopa Komisjoni vastuvõetud hüvitusmeetmetest viivitamatult pärast loa andmist. Loas määratud tegevust ei tohi alustada enne hüvitusmeetmete rakendamist.»;

26) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Litsentsi omajad, kes ei ole esitanud keskkonnaministrile taotlust nende tegevus- ja mõjuvaldkondade määramiseks, millega kaasnevat või millele avalduvat keskkonnamõju tal on õigus hinnata, peavad esitama vastava taotluse vabas vormis 2008. aasta 30. novembriks.»;

27) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Kui ekspert ei ole esitanud taotlust käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtajaks, tunnistab keskkonnaminister eksperdi litsentsi kehtetuks.»;

28) seaduse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse tekstiosa järgmises sõnastuses:

«; nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade/kasvukohtade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 102–145), viimati muudetud direktiiviga 2006/105/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 368–408).»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json