Teksti suurus:

Põhja Politseiprefektuuri põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2009
Avaldamismärge:

Põhja Politseiprefektuuri põhimäärus

Vastu võetud 24.11.2003 nr 104
RTL 2003, 119, 1920
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

2.07.2004 nr 41 (RTL 2004, 94, 1462) 18.07.2004

3.08.2005 nr 67 (RTL 2005, 89, 1330) 1.09.2005

10.01.2006 nr 5 (RTL 2006, 7, 127) 21.01.2006

29.06.2006 nr 43 (RTL 2006, 53, 974) 10.07.2006

15.11.2007 nr 68 (RTL 2007, 88, 1476) 1.01.2008

21.12.2007 nr 85 (RTL 2007, 101, 1689) 31.12.2007 (rakendatakse alates 1.01.2008)

4.07.2008 nr 36 (RTL 2008, 59, 829) 20.07.2008

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määrusega nr 272 «Politseiprefektuuride ümberkorraldamine ning nende asukoha ja tööpiirkonna kehtestamine».

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Põhja Politseiprefektuuri staatus

(1) Põhja Politseiprefektuur (edaspidi politseiprefektuur) on Politseiameti kohalik täidesaatva riigivõimu volitusi omav asutus, kes täidab talle seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab politseiprefektuur riiki.

§ 2. Politseiprefektuuri eelarve, pangaarve, pitsat ja sümboolika

(1) Politseiprefektuuril on oma eelarve ja pangaarved. Politseiprefektuuri kulud kaetakse riigieelarvest.

(2) Politseiprefektuuril on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnad «Põhja Politseiprefektuur».

(3) Politseiprefektuuril on oma üld- ja kirjaplank.

§ 3. Järelevalve politseiprefektuuri tegevuse üle

(1) Politseiprefektuuri kõrgemalseisev valitsusasutus on Politseiamet.

(2) Teenistuslikku järelevalvet politseiprefektuuri tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab politseipeadirektor seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4. Politseiprefektuuri asukoht ja tööpiirkond

(1) Politseiprefektuur asub Tallinna linnas. Politseiprefektuuri postiaadress on Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn. Politseiprefektuuri struktuuriüksuse, mis ei paikne politseiprefektuuri aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

(2) Politseiprefektuuri tööpiirkond on Harju maakond.

2. peatükk
POLITSEIPREFEKTUURI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5. Politseiprefektuuri tegevusvaldkond

Politseiprefektuuri tegevusvaldkond on avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamine, süütegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine; kuritegude kohtueelne menetlemine, väärtegude menetlemine ning muude seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega politseile pandud ülesannete täitmine, mis ei kuulu üleriigiliste politseiasutuste pädevusse.

§ 6. Politseiprefektuuri ülesanded

Politseiprefektuuri ülesanded on:
1) süütegude ning erakorraliste sündmuste kohta saabuva teabe vastuvõtmine ja registreerimine ning viivitamatu meetmete rakendamine nende tõkestamiseks ja lokaliseerimiseks, kannatanutele abi osutamiseks ning õigusrikkujate kinnipidamiseks;
2) süütegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
3) kuritegude kohtueelne menetlemine ja väärtegude menetlemine;
4) kohtueelse menetlemise või kohtu eest või vabaduskaotusliku karistuse kandmisest kõrvalehoidvate või teadmata kadunud isikute tagaotsimine;
5) tundmatuks jäänud laipade isiku tuvastamine;
6) aresti ja lühiajalise vangistuse kohaldamise otsuste täideviimine;
7) liiklusjärelevalve teostamine, liiklusohutuse ja liikluskasvatuse alaste ürituste korraldamine ning neis osalemine;
8) kriminaalpreventiivse töö korraldamine ning selles osalemine, sh koostöö tegemine teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega;
9) üldsuse teavitamine oma tegevusest seadusega sätestatud korras ja ulatuses ning õiguskasvatuses osalemine;
10) leitud ja politseile üleantud asjade hoidmine ning omanikule või seaduslikule valdajale tagastamine või kohalikule omavalitsusele üleandmine õigusaktidega ettenähtud korras;
11) lubade- ja litsentsialane tegevus seadusega ettenähtud korras;
12) ettepanekute tegemine õigusrikkumisi soodustavate tingimuste kõrvaldamiseks;
13) osalemine rahvusvahelises koostöös õigusaktidega ettenähtud korras;

131) korraldab politseiprefektuuris õppepraktikal olevate politseikadettide õppimist töökohal;
14) muude talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega, siseministri määruse ja käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirjaga ja korraldusega pandud ülesannete täitmine.

[RTL 2005, 89, 1330 – jõust. 1.09.2005]

3. peatükk
POLITSEIPREFEKTUURI JUHTIMINE

§ 7. Politseiprefektuuri juht

Politseiprefektuuri juhib politseiprefekt, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist politseipeadirektor.

§ 8. Politseiprefekt

(1) Politseiprefekt:
1) vastutab politseiprefektuuri kogu töö korraldamise ja tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru politseipeadirektorile;
2) juhib vahetult väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike tööd ning struktuuriüksuste juhtide kaudu politseiprefektuuri struktuuriüksuste tööd;
3) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid politseiprefektuuri tegevusvaldkonna korraldamiseks;
4) kinnitab politseiprefektuuri struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;
5) nimetab ametisse ja vabastab ametist politseiprefektuuri teenistujad seadusega talle sätestatud pädevuse piires; sõlmib, muudab ning lõpetab töölepinguid;
6) tagab politseiprefektuuri eelarveprojekti koostamise ning vastutab eelarve täpse ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
7) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid politseiprefektuuri struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamise ja muutmise kohta;
8) otsustab politseiprefektuuri valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi «Riigivaraseaduse» ja selle alusel antud õigusaktide alusel ning teostab oma pädevuse piires riigihankeid;
9) moodustab politseiprefektuuri tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe, kaasates neisse kokkuleppel teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja teadusasutuste töötajaid ning muid isikuid;
10) sõlmib lepinguid ja esindab politseiprefektuuri tsiviilõiguslikes suhetes ning annab volitusi politseiprefektuuri esindamiseks seaduses ettenähtud korras ja ulatuses;
11) kinnitab politseiprefektuuri sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sise-eeskirjad;
12) pärib aru politseiprefektuuri teenistujatelt ning oma pädevuse piires kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega, siseministri määruse või käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirja, kirjaliku või suulise korraldusega.

(2) Politseiprefekt annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja ning politseipeadirektori käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

(3) Politseiprefekti äraolekul asendab teda politseiprefekti poolt määratud kõrgem politseiametnik. Asendamine vormistatakse politseipeadirektori käskkirjaga. Politseiprefekti lühiajalisel, mitte üle seitsme ööpäevasel äraolekul, vormistatakse asendamine tema käskkirjaga, millest informeeritakse viivitamatult politseipeadirektorit. Käskkirja koopia edastatakse viivitamatult Politseiametile.

[RTL 2005, 89, 1330 – jõust. 1.09.2005]

4. peatükk
POLITSEIPREFEKTUURI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 9. Politseiprefektuuri struktuuriüksused

(1) Politseiprefektuuri struktuuriüksused jagunevad funktsionaalseteks ja territoriaalseteks struktuuriüksusteks.

(2) Politseiprefektuuri funktsionaalsed struktuuriüksused on:
1) kriminaalosakond;
2) korrakaitseosakond;
3) teenistusosakond;
4) [Kehtetu – RTL 2007, 101, 1689 – jõust. 31.12.2007] – rakendatakse alates 1.01.2008

5) rahandusbüroo;

6) kommunikatsioonibüroo;

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

7) [Kehtetu – RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

8) politseikontrolli büroo;

[RTL 2006, 53, 974 – jõust. 10.07.2006]

9) analüüsi- ja planeerimisbüroo.

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

(3) Politseiprefektuuri territoriaalsed struktuuriüksused on:
1) Lõuna politseiosakond;
2) Kesklinna politseiosakond;
3) Ida politseiosakond;
4) Põhja politseiosakond;
5) Ida-Harju politseiosakond;
6) Lääne-Harju politseiosakond.

(4) Politseiprefektuuri struktuuriüksustel puuduvad täitevvõimu volitused teenistusväliste isikute suhtes, kui seadus ei sätesta teisiti.

(5) Politseiprefektuuri struktuuriüksuste täpsemad ülesanded, omavaheline tööjaotus ja teeninduspiirkond ning nende juhtide õigused ja kohustused määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

(6) Politseiprefektuuri territoriaalsed struktuuriüksused võivad omada oma nimega kirjaplanki ja pitsatit.

(7) [Kehtetu – RTL 2005, 89, 1330 – jõust. 1.09.2005]

(8) Struktuuriüksuse juht vastutab struktuuriüksusele käesoleva põhimääruse ning struktuuriüksuse põhimäärusega pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

§ 10. Kriminaalosakond

Kriminaalosakonna põhiülesanne on kuritegude tõkestamine ja avastamine, kohtueelse kriminaalmenetluse ja jälitustoimingute teostamine, kriminalistikauuringute tegemine ning kohtueelsest menetlusest või kohtumenetlusest või vabadusekaotusliku karistuse kandmisest kõrvalehoidvate või teadmata kadunud isikute tagaotsimine.

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

§ 11. Korrakaitseosakond

Korrakaitseosakonna põhiülesanne on avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamisele ning kuritegude ennetamisele suunatud korrakaitsealase tegevuse analüüsimine, kavandamine, suunamine ja kontrollimine, samuti kuritegude ja õigusrikkumiste teadetele operatiivse reageerimise korraldamine kogu politseiprefektuuri teeninduspiirkonnas; õigusrikkumiste ennetamine ja tõkestamine; väärtegude menetlemine; abi andmine isikutele ja organisatsioonidele ning reageerimine muudele politsei tegevusvaldkonda kuuluvatele sündmustele; liiklusjärelevalve teostamine, liiklusõnnetuste vormistamine ja registreerimine, liiklussüütegude menetlemine ning osalemine liiklusohutuse tagamise ja liikluskasvatusalastes üritustes; kinnipeetavate järele valvamine ja nende konvoeerimine; relva- ja muude lubade väljaandmine seaduses ja seaduse alusel antud õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras; abi osutamine kriminaalpolitseile konkreetsetes kriminaalasjades.

[RTL 2007, 101, 1689 – jõust. 31.12.2007] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 12. Teenistusosakond

Teenistusosakonna põhiülesanne on politseiprefektuuri asjaajamise, tõlketöö ning personali- ja koolitustöö korraldamine; politseiprefektuuri õigusteenindamine; politseiprefektuuri vallata antud riigivara majandamine; remondi- ja ehitudtegevuse ning riigihangete korraldamine; politseiprefektuuri teenistujate varustamine vajalike töövahenditega.

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]


§ 13.
[Kehtetu – RTL 2007, 101, 1689 – jõust. 31.12.2007] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 14. Rahandusbüroo

Rahandusbüroo põhiülesanne on politseiprefektuuri eelarve kavandamine, eelarve täitmise kontroll ning raamatupidamise tagamine.

§ 141. Analüüsi- ja planeerimisbüroo

Analüüsi- ja planeerimisbüroo põhiülesanne on politseiprefektuuri korrakaitse- ja kriminaalpolitsei tegevuse analüüsimine ja planeerimine; politseiprefektuuri arengu kujundamine ja tagamine; kriisireguleerimise korraldamine.

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

§ 15. Kommunikatsioonibüroo

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

Kommunikatsioonibüroo põhiülesanne on avalike ja välissuhete korraldamine, sise- ja väliskommunikatsiooni toimimise tagamine ning teiste struktuuriüksuste nõustamine, suunamine ja koordineerimine oma valdkonnas.

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

§ 16. [Kehtetu – RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]

§ 161. Politseikontrolli büroo

Politseikontrolli büroo põhiülesanne on politseiprefektuuri teenistujate süütegude, sealhulgas distsiplinaarsüütegude tõkestamine ja avastamine ning õigusaktides ettenähtud juhtudel kriminaal-, väärteo-, distsiplinaar- ja jälitusmenetluse teostamine; arvestuse pidamine politseiprefektuuri teenistujate üle, keda on karistatud kuriteo, väärteo või distsiplinaarsüüteo eest ning politseiprefektuuri distsiplinaarpraktika analüüsimine.

[RTL 2008, 59, 829 – jõust. 20.07.2008]


§ 17. Territoriaalne struktuuriüksus

(1) Territoriaalse struktuuriüksuse põhiülesanne on oma teeninduspiirkonnas avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamine; õigusrikkumiste ennetamine ja tõkestamine; osalemine kriminaalpreventiivses töös; liiklusjärelevalve teostamine; väärtegude menetlemine; leitud ja politseile üleantud asjade hoidmise ning õigusaktides ettenähtud korras omanikule või seaduslikule valdajale tagastamise tagamine; abi andmine isikutele ja organisatsioonidele ning reageerimine muudele politsei tegevusvaldkonda kuuluvatele sündmustele; samuti kuritegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine ning kriminaalasjade kohtueelne menetlemine.

[RTL 2007, 101, 1689 – jõust. 31.12.2007] – rakendatakse alates 1.01.2008

(2) Politseiosakondade tööpiirkonnad on järgmised:
1) Kesklinna politseiosakond – Kesklinna linnaosa haldusterritoorium, v.a see osa haldusterritooriumist, mis kuulub Ida politseiosakonna tööpiirkonda;
2) Lõuna politseiosakond – Kristiine, Nõmme ja Mustamäe linnaosa haldusterritoorium;

3) Ida politseiosakond – Viimsi valla ning Lasnamäe ja Pirita linnaosa haldusterritoorium; Kesklinna linnaosa Mõigu asumi territoorium; Kesklinna linnaosa haldusterritooriumi osa (Kadrioru ja Lauluväljaku piirkond), mille piir algab merest ja läheb mööda Poska tänava pikenduse idapoolset serva üle Narva maantee lõunapoolse eralduspiirini, mööda Narva mnt lõunapoolset eralduspiiri kuni Võidujooksu tänava ristumispunktini, mööda Võidujooksu tänava läänepoolset pikendust üle Narva mnt, mööda Narva mnt põhjapoolset punast joont kuni Mäe tänavani, mööda Mäe tänava idapoolset punast joont kuni Maarjamäe Memoriaali krundi piiripunktini nr 10. Seejärel pöörab piir kagusse ja kulgeb mööda Maarjamäe Memoriaali ida- ja põhjapoolset maakasutuspiiri kuni piiripunktini nr 23. Sealt läheb piir mööda Maarjamäe Memoriaali põhjapoolset maakasutuspiiri pikendust üle Pirita tee kuni kaldajooneni ning piki merekallast piiri alguseni; Tartu maantee kirdepoolset eralduspiiri ja Lasnamäe tänava läänepoolse punase joone ristumispunktist mööda Tartu mnt kirdepoolset eralduspiiri Lubja tänava idapoolse eralduspiirini, mööda Lubja ja Vilmsi tänava idapoolset eralduspiiri üle Laagna tee ristmiku, pöörab mööda Laagna tee põhjapoolset eralduspiiri kuni Lasnamäe linnaosa haldusterritooriumi piirini Laagna teel. Tallinna Lennujaama territoorium;

4) Põhja politseiosakond – Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa haldusterritoorium;
5) Lääne-Harju politseiosakond – Keila linna, Paldiski linna, Saue linna, Harku valla, Keila valla, Kernu valla, Kiili valla, Nissi valla, Padise valla, Saku valla, Saue valla ja Vasalemma valla haldusterritoorium;

6) Ida-Harju politseiosakond – Loksa linna, Maardu linna, Aegviidu valla, Anija valla, Jõelähtme valla, Kose valla, Kuusalu valla, Kõue valla, Loksa valla, Raasiku valla ja Rae valla haldusterritoorium.

[RTL 2006, 7, 127 – jõust. 21.01.2006]

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 18. Määruste kehtetuks tunnistamine

Siseministri 10. juuni 2002. a määrus nr 81 «Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus» ja siseministri 21. jaanuari 2003. a määrus nr 20 «Harju Politseiprefektuuri põhimäärus» tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Määruse rakendamine

Määrusega kohustatakse politseiprefekti korraldama seoses politseiprefektuuride ümberkorraldamisega alates 1. jaanuarist 2004. a asjaajamise ning vara üleandmise ja vastuvõtmisega seotud toimingud hiljemalt 1. märtsiks 2004. a.

§ 20. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.