Teksti suurus:

Eesti tollitariifistiku haldamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:

Eesti tollitariifistiku haldamise kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 133
RT I 2004, 31, 223
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2008RT I 2008, 33, 20621.07.2008

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 24 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse Eesti tollitariifistiku ja selles sisalduvate täielikult või osaliselt EÜ Nõukogu määrusel 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.09.1987, lk 1–675) (edaspidi ühenduse tollitariifistik) põhinevate riiklike meetmete, sh nomenklatuuride haldamisel.

§ 2. Eesti tollitariifistiku haldamine

  Eesti tollitariifistikku haldab Maksu- ja Tolliamet koostöös oma pädevuse piires riiklikke meetmeid haldavate ministeeriumidega.

§ 3. Riiklike meetmete ja nomenklatuuride haldamine

 (1) Eesti tollitariifistikus sisalduvaid riiklikke meetmeid haldavate ministeeriumide kohustuseks on:
 1) koostöö Maksu- ja Tolliametiga, et tagada hallatava meetme vastavus ühenduse tollitariifistikule;
 2) hallatava meetme muudatuste ettevalmistamine;
 3) hallatavat meedet puudutava informatsiooni väljastamine;
 4) [Kehtetu – RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

 (2) Ministeeriumid võivad lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmise delegeerida oma valitsemisalas olevatele valitsusasutustele.

 (3) Riiklikud meetmed sisestab Eesti tollitariifistiku haldusmoodulisse ja ajakohastab Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

§ 4. [Kehtetu – RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

§ 5. Meetme muutmine

 (1) Meedet muudetakse:
 1) ühenduse tollitariifistiku muutmisel;
 2) statistika, riiklike meetmete või maksustamise nõuete muutmisel;
 3) teksti täpsustamise vajaduse korral.

 (2) [Kehtetu – RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

§ 6. Meetme ja nomenklatuuri kooskõlastamine

  Meetme kehtestamisel või meetme haldamiseks kehtestatud nomenklatuuri puudutava muudatuse tegemisel esitatakse meedet sisaldava õigusakti eelnõu arvamuse saamiseks Maksu- ja Tolliametile.

§ 7. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json