Teksti suurus:

Eesti tollitariifistiku haldamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:

Eesti tollitariifistiku haldamise kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 133
RT I 2004, 31, 223
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2008RT I 2008, 33, 20621.07.2008

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 24 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse Eesti tollitariifistiku ja selles sisalduvate täielikult või osaliselt EÜ Nõukogu määrusel 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.09.1987, lk 1–675) (edaspidi ühenduse tollitariifistik) põhinevate riiklike meetmete, sh nomenklatuuride haldamisel.

§ 2.  Eesti tollitariifistiku haldamine

  Eesti tollitariifistikku haldab Maksu- ja Tolliamet koostöös oma pädevuse piires riiklikke meetmeid haldavate ministeeriumidega.

§ 3.  Riiklike meetmete ja nomenklatuuride haldamine

  (1) Eesti tollitariifistikus sisalduvaid riiklikke meetmeid haldavate ministeeriumide kohustuseks on:
  1) koostöö Maksu- ja Tolliametiga, et tagada hallatava meetme vastavus ühenduse tollitariifistikule;
  2) hallatava meetme muudatuste ettevalmistamine;
  3) hallatavat meedet puudutava informatsiooni väljastamine;
  4) [Kehtetu – RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

  (2) Ministeeriumid võivad lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmise delegeerida oma valitsemisalas olevatele valitsusasutustele.

  (3) Riiklikud meetmed sisestab Eesti tollitariifistiku haldusmoodulisse ja ajakohastab Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

§ 4.  [Kehtetu – RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

§ 5.  Meetme muutmine

  (1) Meedet muudetakse:
  1) ühenduse tollitariifistiku muutmisel;
  2) statistika, riiklike meetmete või maksustamise nõuete muutmisel;
  3) teksti täpsustamise vajaduse korral.

  (2) [Kehtetu – RT I 2008, 33, 206 - jõust. 21.07.2008]

§ 6.  Meetme ja nomenklatuuri kooskõlastamine

  Meetme kehtestamisel või meetme haldamiseks kehtestatud nomenklatuuri puudutava muudatuse tegemisel esitatakse meedet sisaldava õigusakti eelnõu arvamuse saamiseks Maksu- ja Tolliametile.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json