Teksti suurus:

Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu

Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 61, 876

Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu

Vastu võetud 16.07.2008 nr 39

Määrus kehtestatakse «Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse» § 351 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kuni 40-aastasele naissoost «Ravikindlustuse seaduse» alusel kindlustatud isikule, kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja embrüo siirdamiseks (edaspidi õigustatud isik), kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu.

2. peatükk KULUTUSTE HÜVITAMISE MÄÄR, HÜVITAMISE TINGIMUSED JA KORD NING HÜVITISE MAKSMISE TÄHTAJAD 

§ 2.  Kulutuste hüvitamise määr

  (1) Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduva ravimihüvitise (edaspidi hüvitis) määr on kuni 10 000 krooni ühe läbitud kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse kohta.

  (2) Kui õigustatud isiku poolt kasutatud ühe kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenusega seonduvatele retseptiravimitele tehtud kulutused on väiksemad lõikes 1 nimetatud hüvitise määrast, siis hüvitatakse õigustatud isiku poolt tegelikult ravimitele kulutatud summa.

§ 3.  Hüvitamise tingimused

  (1) Hüvitamisele ei kuulu õigustatud isiku poolt tasutud omaosaluse alusmäär ja summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda vastavalt «Ravikindlustuse seaduses» ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatule.

  (2) Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbimine õigustatud isiku poolt on tõendatud tervishoiuteenust osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt haigekassale esitatud raviarvega.

  (3) Hüvitise aluseks olevate soodusretseptidena võetakse arvesse 90 päeva jooksul enne kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse raviarve lõpetamist väljaostetud retseptid.

  (4) Hüvitise arvutamisel ei võeta arvesse «Ravikindlustuse seaduse» § 47 alusel haigekassa poolt õigustatud isikule tasutud täiendavat ravimihüvitist.

§ 4.  Hüvitise taotlemine

  (1) Õigustatud isik esitab hüvitise saamiseks igakordselt taotluse haigekassale piirkondliku osakonna kaudu.

  (2) Taotlus sisaldab tahteavaldust hüvitise väljamaksmiseks ja järgmisi andmeid:
  1) õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) postiaadress;
  4) kontakttelefon;
  5) pangakonto number, millele soovitakse väljamakse laekumist;
  6) avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Õigustatud isik on kohustatud haigekassat viivitamatult teatama taotluses esitatud andmete muutumisest.

§ 5.  Taotluse menetlemine ja hüvitise maksmine

  (1) Kui taotlus vastab § 4 lõikes 2 toodud nõuetele ning on täidetud §-s 3 toodud hüvitamise tingimused, rahuldab haigekassa taotluse ja kannab hüvitise õigustatud isiku pangakontole vastavalt taotluse rahuldamise otsuse tegemise kvartalile järgnevaks 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks ja järgmise kalendriaasta 20. veebruariks.

  (2) Kui taotlus ei vasta §-s 3 toodud hüvitamise tingimustele, jätab haigekassa taotluse rahuldamata, teavitades sellest taotlejat kirjalikult.

  (3) Kui taotlus ei vasta § 4 lõikes 2 toodud nõuetele, siis teavitab haigekassa sellest taotlejat kirjalikult, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva ega pikem kui 30 päeva.

§ 6.  Teabe saamine

  Ravikindlustuse andmekogu andmete kohaselt ravimitele tehtud kulutuste kohta saab isik teavet haigekassa piirkondliku osakonna kaudu.

3. peatükk HÜVITATAVATE TOIMEAINETE LOETELU 

§ 7.  Hüvitatavate toimeainete loetelu

  Kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbinud õigustatud isikule kuuluvad hüvitamisele ravimid, mis sisaldavad järgmisi toimeaineid:
  1) follitropiin alfa (G03GA05);
  2) follitropiin beeta (G03GA06);
  3) ganireliks (H01CC01);
  4) gosereliin (L02AE03);
  5) triptoreliin (L02AE04);
  6) tsetroreliks (H01CC02).

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 14. augusti 2006. a määrus nr 50 «Kehavälise viljastamise protseduuri läbinud õigustatud isikule protseduuriga seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitamisele kuuluvate toimeainete loetelu» (RTL 2006, 65, 1202) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 5. juulist 2008. a.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json