Teksti suurus:

Tagatise esitamise, kasutamise, suurendamise, asendamise ja vabastamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 64, 913

Tagatise esitamise, kasutamise, suurendamise, asendamise ja vabastamise kord

Vastu võetud 17.07.2008 nr 33

Määrus kehtestatakse «Keskkonnavastutuse seaduse» § 29 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab keskkonnateenistuse kantud keskkonnakahju vältimise või heastamisega seotud kulude (edaspidi kulud) tasumise ajatamiseks tagatise esitamise, kasutamise, asendamise ja vabastamise korra.

§ 2. Tagatise esitamine

(1) Kui keskkonnateenistus nõuab keskkonnakahju ajatamiseks kahju tekitajalt tagatist, teatab ta sellest kahju tekitajale kirjalikult.

(2) Tagatis esitatakse keskkonnateenistusele 30 kalendripäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjaliku teate saamisest arvates. Kahju tekitaja põhjendatud taotluse alusel võib keskkonnateenistus pikendada tagatise esitamist 30 kalendripäeva võrra.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 määratud tähtajaks ei ole käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavat tagatist esitatud, on keskkonnateenistusel õigus lugeda tagatis mitteesitatuks ja jätta kulude tasumise ajatamise taotlus rahuldamata.

§ 3. Käenduse esitamine tagatisena

(1) Käendusleping peab sisaldama käendaja ja käendatava nime, aadressi, käendaja registri- või isikukoodi, käendatava registri- või isikukoodi ning tagatise suurust, mille ulatuses kohustub käendaja tasuma maksegraafiku-järgseks tähtpäevaks tasumata kulud ning nendelt arvestatud intressi, käenduse kehtivuse aega ning käenduslepingu sõlmimise kohta, päeva ja käendaja või tema esindaja allkirja.

(2) Juriidilisest isikust käendaja esitab keskkonnateenistusele käenduslepingu allkirjastamise õigusega isikute nimed ja allkirjanäidised.

(3) Käendaja usaldusväärsuse hindamiseks võib keskkonnateenistus nõuda käendajalt andmeid või dokumente tema majandusliku olukorra ja kolmandate isikute ees võetud varaliste kohustuste kohta, juriidilise isiku korral andmeid rentaabluse, maksevõime ja likviidsuse kohta ning juriidilise isiku osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsust käendamise kohta.

§ 4. Hüpoteegi seadmine tagatisena

(1) Kinnisasja korral esitab kahju tekitaja keskkonnateenistusele hüpoteegi seadmiseks panditava kinnisasja omandiõigust ning väärtust tõendavad dokumendid, juriidilise isiku korral vajadusel osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsuse hüpoteegi seadmise nõusoleku kohta, ning nõusoleku alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

(2) Hüpoteegi seadmise lepingule kirjutab alla keskkonnateenistuse juhataja või tema volitatud isik.

§ 5. Tagatise suurendamine ja asendamine

(1) Kui keskkonnateenistusel on alust eeldada, et esitatud tagatis ei ole enam küllaldane, usaldusväärne või hõlpsasti realiseeritav, kuid tagatise nõudmise aluseks olevad asjaolud ei ole ära langenud, nõuab ta kahju tekitajalt tagatise suurendamist või algse tagatise asendamist uuega.

(2) Tagatise suurendamisele ja asendamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 2–5 sätestatut.

§ 6. Tagatise kohta andmete esitamine

Kahju tekitaja ja käendaja kohustuvad informeerima keskkonnateenistust kirjalikult 10 tööpäeva jooksul tagatisega seotud andmete muutumisest ja mis tahes asjaoludest, mis võivad vähendada tagatise väärtust, usaldusväärsust või realiseeritavust, või põhjustada tagatava kohustuse mittekohast täitmist.

§ 7. Tagatise kasutamine

Keskkonnateenistus võib ajagraafikus määratud tähtpäevaks kulude tasumata jätmisel:
1) nõuda kulude tasumist vastavalt ajagraafikule;
2) realiseerida tasumata kulude katteks hüpoteegiga koormatud kinnisasja «Täitemenetluse seadustikus» sätestatud korras.

§ 8. Tagatise vabastamine

Kui kahju tekitaja on tasunud vastavalt ajagraafikule kõik kulud, vabastab keskkonnateenistus tagatise ning teatab sellest viivitamatult kirjalikult kahju tekitajale.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json