Teksti suurus:

Põllumajandusloomade registri asutamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Põllumajandusloomade registri asutamine1

Vastu võetud 06.06.2000 nr 184
RT I 2000, 45, 284
jõustumine 12.06.2000

Põllumajandusloomade registri asutamine¹

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
17.01.2001 nr 23 (RT I 2001, 8, 40) 21.01.2001
13.11.2001 nr 348 ( RT I 2001, 91, 547) 1.03.2002
5.09.2003 nr 226 ( RT I 2003, 61, 400) 15.09.2003
26.04.2004 nr 136 (RT I 2004, 33, 229) 1.05.2004

10.07.2008 nr 114 (RT I 2008, 33, 205) 21.07.2008
10.07.2008 nr 114 (RT I 2008, 33, 205) 1.08.2008

 

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 11 lõike 3 alusel.

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 21.07.2008]

1. peatükk
PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRI ASUTAMINE

§ 1. Põllumajandusloomade registri asutamine ja kasutuselevõtmine

(1) Asutada riiklik põllumajandusloomade register (edaspidi register).

(2) Põllumajandusministeeriumil teha registri kasutuselevõtmiseks vajalikud tööd ja võtta register kasutusele 1. oktoobrist 2000. a.

(3) Registri kasutuselevõtmise kulud kaetakse riigieelarvest Põllumajandusministeeriumi eelarverealt.

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.  

[RT I 2001, 8, 40 - jõust. 21. 01. 2001]

2. peatükk
«PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu
Üldsätted

§ 3. Registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk

(1) Registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on korrastatud andmekogu loomise kaudu ennetada ja likvideerida loomade nakkushaigusi ning kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest.

(2) Registri ametlik nimi on «Põllumajandusloomade register».

2. jagu
Registri ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende töötlemise kord

§ 4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne kanderaamat;
2) digitaalne andmebaas;
3) registritoimikud;
4) registri arhiiv.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

§ 5. Registri objekt

(1) Registrisse kantakse andmed «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 11 lõike 2 alusel identifitseeritud põllumajandusloomade kohta, kes kuuluvad järgmistesse liikidesse:
1) hobused;
2) kitsed;
3) lambad;
4) sead;
5) veised.

(2) Registrisse kantakse andmed «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 7 lõike 2 alusel registreerimisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade (edaspidi ehitis ) kohta.

(3) Registrisse kantakse andmed tunnustatud tapamajade ja loomsete jäätmete käitlemise ettevõtete (edaspidi ettevõte ) kohta.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

§ 6. Andmete töötlemise viisid

Andmete töötlemisel kasutatakse andmete automatiseeritud ja käsitsi töötlemist.

§ 7. Andmete registrisse vastuvõtmine

(1) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse digitaalses kanderaamatus andmete registrisse kandmise aluseks olevate alusdokumentide kohta järgmised andmed:
1) number;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) volitatud töötlejale saabumise kuupäev.

(2) Registrisse esitatavate andmete õigsuse eest vastutab registriandmete esitaja.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

§ 8. Registrisse kantavad andmed ja registriandmete õiguslik režiim

(1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud registri objekti kohta järgmised andmed:
1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht, aadress ja isiku- või registrikood;

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 1.08.2008]

2) põllumajanduslooma liik, sünnikuupäev, sugu, tõug või karva värvus; veise, lamba ja kitse kõrvamärgi number ning ema kõrvamärgi number; hobuse digitaalse kiibi number;
[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 1.08.2008]

3) ehitise, kus põllumajandusloom sündis ja kus ta asub, registreerimise number; põllumajandusloomaga toimunud sündmus, nagu tema esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada; karjast väljaviimise, karja saabumise, kadumise, hukkumise või tapmise kuupäev ja muud taolised andmed;
4) veisepassi väljastamise andmed;
5) pärast veise kadumist, hukkumist, tapmist või eksporti ühendusevälisesse riiki volitatud töötlejale veisepassi esitamise andmed;
6) kande tegemise aeg ja kande tegija andmed.

(2) Põllumajanduslooma ühendusevälisest riigist impordi puhul kantakse registrisse ka põllumajanduslooma päritoluriik.

(3) [kehtetu - RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

(4) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud registri objekti kohta järgmised andmed:
1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht, aadress ja isiku- või registrikood;
[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 1.08.2008]

2) ehitise asukoht , geograafilise asukoha koordinaadid ja aadress; registreerimise number, mis koosneb Eesti ISO-koodi tähisest «EE» ja mitte rohkem kui 12 numbrist, tegevusvaldkond, millega selles ehitises tegeldakse ja muud taolised andmed;
3) kande tegemise aeg ja kande tegija andmed.

(41) Ehitiste registrisse kandmisel tuleb täiendavalt järgida Euroopa Komisjoni otsust 2000/678/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad põllumajandusettevõtete registreerimiseks riiklikes seakasvatuse andmebaasides vastavalt nõukogu direktiivile 64/432/EMÜ (EÜT L 281, 7.11.2000, lk 16 –17), ning Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.01.2002, lk 44 – 45).

(42) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse §5 lõikes 3 nimetatud registri objekti kohta järgmised andmed:
1) ettevõtja, kes tegutseb §5 lõikes 3 nimetatud ettevõtte kaudu (edaspidi ettevõtja ), ja selles ettevõttes tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi, elu- või asukoht, aadress ning isiku- või registrikood;
2) ettevõtte asukoht, geograafilise asukoha koordinaadid ja aadress; ettevõtte registreerimise number koos tema tunnustamise numbriga ja muud taolised andmed;
3) kande tegemise aeg ja kande tegija andmed.

(5) Registriandmetel on informatiivne tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

§ 81. Registriandmete turvaklass ja registri turbeaste

Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri  turbeaste on keskmine (M).

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 21.07.2008]

§ 9. Andmete registrisse kandmise kord

(1) Volitatud töötleja teeb registrisse kande, arvates alusdokumentide saamisest ja seal esitatud andmete kontrollimisest, 14 päeva jooksul.

(2) Volitatud töötlejal on õigus teha registriandmete esitajale järelepärimisi, kui tal on tekkinud põhjendatud kahtlus esitatud andmete õigsuses või kui on esitatud puudulikud andmed. Registriandmete esitaja on ebaõigete või puudulike andmete esitamise korral kohustatud esitama volitatud töötlejale õiged ja täielikud andmed 15 päeva jooksul volitatud töötlejalt vastava teate saamisest arvates.

(3) Volitatud töötlejal on õigus registrisse kantavate andmete saamiseks ristkasutuse korras teha päringuid ja saada andmeid äriregistrist, rahvastikuregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist.

(4) Põllumajandusloomale, ehitisele ja ettevõttele registrinumbri andmise, muutmise või sulgemise õigus on üksnes volitatud töötlejal.

[RT I 2008, 33, 205 – jõust. 1.08.2008]

§ 10. Registri pidamise dokumenteerimine

Registritoimikus säilitatakse paberkandjal järgmisi dokumente:
1) andmete digitaalsesse andmebaasi kandmise alusdokumendid;
2) dokumendid andmete registrist väljastamise kohta;
3) dokumendid järelevalveasutuse poolt avastatud puuduste, ettekirjutuste ja rakendatud sanktsioonide kohta;
4) muud kande tegemise aluseks olevad dokumendid.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

§ 11. Arhiveerimine

(1) Digitaalse kanderaamatu ja andmebaasi andmed arhiveeritakse digitaalselt ning registritoimikud paberkandjal registriobjekti registreeringu sulgemise päevast viie päeva jooksul.

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 1.08.2008]

(2) Alusdokumente ja digitaalseid andmeid säilitatakse arhiivis nende saamisest arvates kümme aastat.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

3. jagu
Registri pidamise kord

§ 12. Registriandmete esitaja

Registriandmete esitajad on loomapidaja, põllumajanduslooma tapmist korraldav isik, loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik ning Veterinaar- ja Toiduamet.

[RT I 2008, 33, 205 – jõust. 1.08.2008]

§ 13. Andmete registreerimise aluseks olevate alusdokumentide loetelu

Registrisse registriandmete esitaja poolt kogutud andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid on:
1) kirjalik taotlus andmete registrisse kandmise kohta;
2) dokumendid põllumajanduslooma kohta;
3) loomapidaja surma korral tema surmatunnistus või omandiõiguse üleminekut tõendav dokument.

[RT I 2003, 61, 409 – jõust. 15.09.2003]

§ 14. Andmete registrisse üleandmise kord ja tähtajad

(1) Loomapidaja peab andmed registrisse üle andma seitsme päeva jooksul, arvates põllumajanduslooma märgistamise päevast, Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamise päevast või registrisse kantavate andmete muutumise päevast.

(11) Veterinaar- ja Toiduamet peab andmed registrisse üle andma 10 tööpäeva jooksul, arvates ettevõtte tunnustamise otsuse tegemise päevast.

(2) Põllumajanduslooma tapmist korraldav isik peab andmed registrisse üle andma seitsme päeva jooksul, arvates põllumajanduslooma tapmise päevast. Selleks peab nimetatud isik esitama volitatud töötlejale tapmisele saadetud põllumajandusloomaga kaasasoleva veterinaartõendi koopia ja veise puhul ka passi.

(3) Loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik peab andmed registrisse üle andma seitsme päeva jooksul, arvates looma nimetatud ettevõttesse vastuvõtmise päevast. Selleks peab nimetatud isik esitama volitatud töötlejale põllumajandusloomaga kaasasoleva veterinaartõendi koopia.

(4) Loomapidaja, kes soovib ehitist kasutada, peab andmed registrisse üle andma enne ehitise kasutamist. Kui registreeritud ehitist kasutava loomapidaja tegevusvaldkond muutub, loomade pidamine ehitises lõpetatakse või muud registrisse kantud andmed muutuvad, peab loomapidaja esitama volitatud töötlejale sellekohased andmed kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul muudatuse tegemise päevast arvates.

[RT I 2008, 33, 205 – jõust. 1.08.2008]

§ 15. Registrist andmete väljastamise kord ja registrist andmete saamiseks õigustatud isikute ring

(1) Registrist väljastatakse andmeid:
1) volitatud ja vastutava töötleja teenistujatele, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi alusel;
2) haldusorganitele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) isikule, kelle andmeid registris töödeldakse, või tema seaduslikule esindajale;
4) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus «Isikuandmete kaitse seadusega».

(2) Registrist väljastatakse andmeid põllumajanduslooma kohta andmete taotleja kirjaliku taotluse alusel paberkandjal või digitaalselt vastavalt andmete taotleja soovile.

(21) [kehtetu - RT I 2004, 33, 229 –jõust. 1.05.2004]

(3) Andmed väljastab volitatud töötleja viie päeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast.

(4) Digitaalsel teel esitatud järelepärimisele registriandmete kohta on volitatud töötleja kohustatud vastama samal viisil hiljemalt kolmandal päeval järelepärimise saamisest arvates.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

§ 16. Ebaõigete andmete parandamise ja sellest informeerimise kord

(1) Ebaõigete andmete avastamisel registris need suletakse kuni parandamiseni.

(11) Registri volitatud töötleja esitab ebaõigete andmete kohta järelepärimise registriandmete esitajale viie päeva jooksul, arvates ebaõigete andmete avastamisest. Registriandmete esitaja on kohustatud esitama registri volitatud töötlejale õiged andmed 15 päeva jooksul pärast vastava teate saamist.

(2) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed kolme päeva jooksul vastava teate saamisest.

(21) Registri volitatud töötlejal on 30 päeva jooksul õigus sulgeda registris andmed loomapidaja registreeritud ehitise kohta, kui loomapidaja on loomade pidamise lõpetamisest § 14 lõike 4 kohaselt teavitanud või tehakse kindlaks, et ehitises loomi ei peeta.

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 1.08.2008]

(3) Registri volitatud töötleja on kohustatud informeerima sellest ebatäpseid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed kolme päeva jooksul paranduse tegemisest arvates.

[RT I 2003, 61, 409 – jõust. 15.09.2003]

§ 17. Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamise kord

(1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist andmete väljastamise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

(2) Digitaalsesse kanderaamatusse tehakse kanne andmete registrisse vastuvõtmise või registrist andmete väljastamise aja, registriandmete esitaja ning andmete saaja ja registrisse vastuvõetud või registrist väljastatud andmete kohta.

[RT I 2004, 33, 229 – jõust. 1.05.2004]

4. jagu
Järelevalve registri pidamise üle, registri finantseerimine ja likvideerimine

§ 18. Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

(1) Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele. Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ning „Avaliku teabe seaduse“ § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 21.07.2008]

(2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on vastavalt oma pädevusele õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 21.07.2008]

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende poolt määratud tähtajaks. Süüdiolev isik kannab vastutust seaduses ettenähtud korras.

§ 19. Registri pidamise finantseerimise kord

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbelise summana registri volitatud töötleja eelarve kaudu.

[RT I 2003, 61, 409 – jõust. 15.09.2003]

§ 20. Registri likvideerimise kord

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas „Arhiiviseaduses“ sätestatud nõuetega.

[RT I 2008, 33, 205 - jõust. 21.07.2008]

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 21. Määruse rakendamine

(1) Enne 1. jaanuari 2003. a registreeritud põllumajanduslooma pidamiseks kasutatava ehitise andmete registrisse kandmiseks on volitatud töötlejal õigus teha loomapidajale määruses ettenähtud korras järelepärimine, et luua seos põllumajanduslooma ja tema pidamiseks kasutatava ehitise andmete vahel.

(2) Volitatud töötleja peab registris looma lõikes 1 nimetatud seose hiljemalt 1. veebruariks 2004. a.

[RT I 2003, 61, 409 – jõust. 15.09.2003]

 

1 2002/4/EÜ (EÜT L 30, 31.01.02, lk 44), 2000/678/EÜ (EÜT L 281, 07.11.2000, lk 0016–0017), 92/102/EMÜ (EÜT L 355, 05.12.1992, lk 0032–0036), 64/432/EMÜ (EÜT P 121, 29.07.1964, lk 1977–2012)
[RT I 2003, 61, 409 – jõust. 15.09.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json