Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise kord ning täienduskoolituse sagedus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.01.2012, 1

Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise kord ning täienduskoolituse sagedus

Vastu võetud 26.01.2012 nr 9

Määrus kehtestatakse „Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse” § 282 lõike 3 alusel.

§ 1.  Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse korraldamine

  (1) Koolitusasutus korraldab geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolitust (edaspidi koolitus) „Täiskasvanute koolituse seaduse” ja selle määruse nõuete kohaselt.

  (2) Koolitusasutus koostab enne koolituse korraldamist koolituse programmi alusel käsitletavate teemade täpsustatud loetelu koos teemasid ette kandvate lektorite nimekirjaga ning esitab selle Põllumajandusametile seisukoha saamiseks.

  (3) Koolitusasutus teavitab kirjalikult Põllumajandusametit enne koolituse korraldamist selle toimumise ajast.

  (4) Põllumajandusamet avaldab oma veebilehel teabe koolituse toimumise aja kohta.

§ 2.  Koolituse programm

  (1) Koolituse kestus on vähemalt kaheksa arvestuslikku õppetundi.

  (2) Koolituse programm sisaldab järgmisi teemasid:
  1) ülevaade geneetiliselt muundatud põllukultuuride bioloogiast;
  2) geneetiliselt muundatud põllukultuuride levik Eestis, Euroopa Liidus ja mujal maailmas;
  3) uue geneetiliselt muundatud põllukultuuri või geneetiliselt muundatud põllukultuuri uue liini kasvatamiseks turustamisloa menetlemine;
  4) ülevaade kasvatamiseks ja turustamiseks lubatud geneetiliselt muundatud põllukultuuridest;
  5) geneetiliselt muundatud põllukultuuri sisalduse kontrollimine geneetiliselt muundamata põllukultuuri saagis;
  6) geneetiliselt muundatud põllukultuuri sisalduse piirmäär geneetiliselt muundamata põllukultuuri saagis ja selle sisalduse kontrollimine;
  7) ülevaade geneetiliselt muundatud organismidega seotud õigusaktidest;
  8) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega alustamise nõuded;
  9) geneetiliselt muundatud põllukultuuri levikutee ja meetmed levikutee piiramiseks;
  10) geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise nõuded;
  11) geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatusvahemaa nõuded, sealhulgas kokkuleppe sõlmimine kasvatusvahemaa nõudest kõrvale kaldumiseks;
  12) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisel kasutatud seadme puhastamise nõuded;
  13) geneetiliselt muundatud põllukultuuri veo ja ladustamise nõuded;
  14) kasvatusvahemaa piiresse jääva põllu valdaja ja mesilaomaniku teavitamine;
  15) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitleja vastutus;
  16) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega seonduvad võimalikud riskid ja kasud;
  17) turustamisotstarbelise geneetiliselt muundatud põllukultuuri märgistamise nõuded.

§ 3.  Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded

  Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse tunnistuse (edaspidi tunnistus) saamiseks peab geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise eest vastutav isik või geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega tegeleva ettevõtte töötaja osalema geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolitusel.

§ 4.  Tunnistuse andmise kord

  (1) Koolitusasutus annab koolituse läbinud isikule tunnistuse koolituse läbimise kohta kohapeal või edastab posti teel hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates koolituse lõppemisest.

  (2) Tunnistusele märgitakse järgmised andmed:
  1) koolituse läbinud isiku nimi ja isikukood;
  2) koolitusasutuse nimi;
  3) tunnistuse number ja väljaandmise kuupäev;
  4) tunnistuse kehtivusaeg.

§ 5.  Täiendkoolituse korraldamine

  (1) Põllumajandusamet korraldab vajaduse korral, vähemalt kord iga viie aasta järel, täiendkoolituse isikule, kellel on kehtiv geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse läbimist tõendav tunnistus.

  (2) Täiendkoolitusel käsitletakse vähemalt järgmisi teemasid:
  1) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise uued arengusuunad;
  2) Euroopa Liidus kasvatamiseks turustamisloa saanud uued geneetiliselt muundatud põllukultuurid;
  3) käideldava geneetiliselt muundatud põllukultuuri kohta ilmnenud uuem teave;
  4) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise üle tehtud järelevalve käigus tuvastatud rikkumised ja probleemid seoses geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemise nõuete täitmisega.

  (3) Täiendkoolituse läbimise korral märgib koolitusasutus geneetiliselt muundatud põllukultuuri koolituse läbimist tõendavale tunnistusele täiendkoolituse läbimise kuupäeva.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json