Teksti suurus:

Patendiameti põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.11.2021, 2

Patendiameti põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2016 nr 5
RT I, 30.01.2016, 1
jõustumine 02.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.04.2019RT I, 12.04.2019, 115.04.2019
08.11.2021RT I, 16.11.2021, 101.01.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Patendiameti staatus

  (1) Patendiamet (edaspidi amet) on intellektuaalse omandi õiguskaitse valdkonnas täidesaatvat riigivõimu teostav ja Vabariigi Valitsuse poliitikat ellu viiv Justiitsministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Ametil on juhtimisfunktsioon seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3.   Ameti nimetus eri keeltes
[Kehtetu - RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 4.   Aruandekohustus

  Amet on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§ 5.   Ameti eelarve

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, seda muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

  (2) Lisaks riigieelarvele finantseeritakse ametit ka Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni, Euroopa Patendiorganisatsiooni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti sihtotstarbelistest vahenditest.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 6.   Ameti sümbolid

  (1) Ametil on väikese riigivapi kujutise ja ameti nimetusega pitsat.

  (2) Ametil on registreeritud lipp ja embleem.

  (3) Ametil on embleemiga reljeefpitsat.

  (4) Ametil on teenetemärgid, mida antakse välja peadirektori kinnitatud statuudi alusel.

§ 7.   Asukoht

  Ameti asukoht on Tallinn.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

2. peatükk Ameti tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 8.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on intellektuaalse omandi õiguskaitse.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 9.   Ameti põhiülesanded

  Ameti põhiülesanded on:
  1) tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmine riigi nimel ning avalikkuse teavitamine õiguskaitse andmisest ja selle kehtivusest;
  11) intellektuaalse omandi õiguskaitset puudutavate vaidluste kohtuväline lahendamine;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  12) rakenduslike ülesannete täitmine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks;
  3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel;
  4) oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sealhulgas osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
  5) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende töögruppide töös.

§ 10.   Ameti tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Amet:
  1) võtab vastu ja menetleb tööstusomandi esemete registreerimise taotlusi ja rahvusvahelisi registreeringuid;
  11) lahendab kohtueelse menetluse korras tööstusomandi esemete õiguskaitset puudutavaid vaidlusi;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  12) korraldab autoriõiguse komisjoni tööd;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  13) teeb õigusaktidega ettenähtud korras riiklikku järelevalvet kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevusele kehtestatud nõuete täitmise üle;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  2) peab tööstusomandi õiguskaitse registreid ja riiklikku patendivolinike registrit;
  3) annab riigi nimel välja tööstusomandi kaitse dokumente;
  4) annab välja ametlikke perioodilisi väljaandeid;
  5) esindab riiki rahvusvahelisel suhtlemisel intellektuaalse omandi valdkonnas õigusaktidega ettenähtud korras;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  6) teeb koostööd rahvusvaheliste tööstusomandi organisatsioonidega ning esindab riiki selles töös;
  7) teeb koostööd teiste riikide tööstusomandi õiguskaitse institutsioonidega;
  8) osaleb intellektuaalse omandi alase tegevuse edendamisel;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  9) annab konsultatsioone intellektuaalse omandi õiguskaitse valdkonnas;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  10) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, ülikoolide ja teiste haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste organite, sihtasutuste ja mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  11) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk Ameti struktuur ja põhiülesanded 

§ 11.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on patendiosakond, kaubamärgiosakond, registriosakond, intellektuaalomandiõiguse osakond ning tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi apellatsioonikomisjon). Lisaks võivad ameti struktuuri kuuluda ametnikud või töötajad, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus, vaid alluvad vahetult peadirektorile.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Ameti teenistuskohtade koosseisu kehtestab minister või tema volitatud peadirektor.

§ 12.   Struktuuriüksuse juhtimine

  (1) Struktuuriüksust juhib osakonnajuhataja või peadirektori poolt määratud ametnik, kes vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Apellatsioonikomisjoni juhi määrab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 13.   Struktuuriüksuste põhiülesanded

  (1) Registriosakonna põhiülesanded on:
  1) tööstusomandi õiguskaitse registrite ja riikliku patendivolinike registri pidamine;
  2) tööstusomandi õiguskaitse taotluste vastuvõtmine ja menetlusse suunamine ning vajaduse korral edastamine rahvusvahelistele organisatsioonidele;
  3) vajalike taotlusdokumentide olemasolu kontrollimine ja eeltöötlemine;
  4) taotluste menetluse ja registri kohta käiva kirjavahetuse vastuvõtmine, registreerimine ja väljastamine;
  5) tööstusomandi õiguskaitse dokumentide väljastamine taotlejale;
  6) teabe väljastamine tööstusomandi registritest;
  7) taotlusi ja registreeringuid puudutavate dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamise kontroll;
  8) taotluste esitamise ja registritoimingute kohta konsultatsioonide andmine;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  9) riiklike kaitsedokumentide vormistamine ja väljastamine;
  10) tööstusomandi õiguskaitse statistiliste aruannete koostamine ja perioodiline edastamine rahvusvahelistele organisatsioonidele;
  11) ameti ametlike väljaannete koostamine;
  12) patenditaotluste, patendikirjelduste, kasuliku mudeli kirjelduste ja Euroopa patendikirjelduste tõlgete avalikustamine;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  13) ameti veebilehe ajakohastamine.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Patendiosakonna põhiülesanded on:
  1) patenditaotluste menetlemine ja ekspertiis;
  11) täiendava kaitse taotluste ja nende pikendamise taotluste menetlemine;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  2) otsuste tegemine ameti nimel;
  3) patendikirjelduse ja kasuliku mudeli kirjelduse ettevalmistamine avalikustamiseks;
  4) patenditaotluse ja täiendava kaitse taotluse avaldamiseks ettevalmistamine;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  5) kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemine;
  6) rahvusvaheliste taotluste (PCT-taotluste) riigisisene menetlemine;
  7) riigi siseseks patenditaotluseks või kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muudetud Euroopa patenditaotluse menetlemine;
  8) patendi standardotsingute ja eriotsingute tegemine tellimuse alusel;
  9) mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluste menetlemine;
  10) taotleja nõudel taotluste prioriteedinõuet tõendavate dokumentide koostamine ja väljaandmine või Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) digitaalsesse juurdepääsusüsteemi edastamine;
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  11) muutmisettepanekute tegemine nende õigusaktide ettevalmistamisel või muutmisel, mis puudutavad patente, kasulikke mudeleid ja mikrolülituse topoloogiat;
  12) [Kehtetu - RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  13) patendi, täiendava kaitse, kasuliku mudeli ja mikrolülituse topoloogia õiguskaitse konsultatsioonide andmine.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Kaubamärgiosakonna põhiülesanded on:
  1) kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine ja ekspertiis;
  2) otsuste tegemine ameti nimel;
  3) tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine;
  4) geograafilise tähise registreerimise taotluste menetlemine;
  5) taotluste prioriteedinõuet tõendavate dokumentide väljaandmine;
  6) muutmisettepanekute tegemine nende õigusaktide ettevalmistamisel või muutmisel, mis puudutavad kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste kaitset;
  7) [Kehtetu - RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]
  8) kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja geograafilise tähise õiguskaitse konsultatsioonide andmine.

  (4) [Kehtetu - RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (41) Intellektuaalomandiõiguse osakonna põhiülesanded on:
  1) intellektuaalse omandi õiguskaitset käsitleva info kogumine, säilitamine, töötlemine, vahendamine ja levitamine;
  2) ameti põhiülesannete raames koostöö tegemine rahvusvaheliste intellektuaalse omandi organisatsioonidega ja teiste riikide intellektuaalse omandi õiguskaitse institutsioonidega;
  3) intellektuaalse omandi õiguskaitse alase teadlikkuse suurendamiseks teavitusürituste korraldamine;
  4) intellektuaalse omandi õigusaktide analüüsimine, nende muutmiseks ettepanekute tegemine ning eelnõude koostamine seoses ameti ülesannetega;
  5) autoriõiguse komisjoni töö korraldamine;
  6) riikliku järelevalve tegemine kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevusele kehtestatud nõuete täitmise üle õigusaktidega ettenähtud korras;
  7) muude ametile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas;
  8) kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine;
  9) õigusnõustamine;
  10) ameti esindamine apellatsioonikomisjonis ja kohtus tööstusomandi esemete õiguskaitset puudutavate kaebuste ja avalduste läbivaatamisel;
  11) meetmete kavandamine õigusaktide toimimise kindlustamiseks ning kehtivatest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Apellatsioonikomisjoni põhiülesanne on ameti tegevuse õiguspärasust ja tööstusomandi esemete õiguskaitset puudutavate vaidluste lahendamine kohtueelse vaidluste lahendamise organina tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras.
[RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

4. peatükk Ameti juhtimine 

§ 14.   Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või peadirektori poolt määratud ametnik.

§ 15.   Ameti peadirektori pädevus

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd, otsustab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ja korraldab seda ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
  2) tagab ameti ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ning annab aru ministrile;
  3) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused, välja arvatud apellatsioonikomisjoni põhimääruse, ameti asjaajamise korra, töökorralduse reeglid, ametijuhendid ja muud töökorraldusdokumendid;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  4) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud apellatsioonikomisjoni liikmed, ning määrab ametnike palgad;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;
  6) teostab järelevalvet ameti ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;
  7) määrab ameti ametnikele distsiplinaarkaristusi, välja arvatud apellatsioonikomisjoni liikmetele;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  8) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  9) esindab ametit teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
  10) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  11) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
  12) õigusaktidega ettenähtud juhtudel kirjutab alla tööstusomandi õiguskaitse dokumentidele;
  13) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
  14) annab volitusi ameti esindamiseks;
  15) on esimese allkirja õigusega ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel, määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud;
  16) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muu õigusaktiga.

§ 16.   Peadirektori käskkiri

  Ameti peadirektor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning ministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 17.   Peadirektori asetäitja põhikohustused
[Kehtetu - RT I, 16.11.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

5. peatükk Lõppsäte 

§ 18.   Ameti ümberkorraldamine või selle tegevuse lõpetamine

  Ameti ümberkorraldamine või tema tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json