Teksti suurus:

Bussiliiniveo avaliku teenindamise otseleping nr 1-2/2019/11-1

Väljaandja:Viljandimaa Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.01.2020, 3

Bussiliiniveo avaliku teenindamise otseleping nr 1-2/2019/11-1

Vastu võetud 06.11.2019


MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, registrikood 80426262, Vabaduse plats 4, Viljandi, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kaupo Kase (edaspidi tellija) ja

Estonian Lines OÜ, registrikood 12483162, asukoht Harjumaa, Tallinna linn, Paldiski mnt 75-148, 10617, mida esindab juhatuse liige Priit Kivi (edaspidi vedaja), nimetatud pool ja koos pooled,

sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu, mis on haldusleping (edaspidi leping), järgnevas:


1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva avaliku bussiliiniveo korraldamisel kaugliini nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu.

1.2. Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007, ühistranspordiseadusele (edaspidi ÜTS), haldusmenetluse seadusele (edaspidi HMS) ja tellija poolt läbi viidud konkursitingimustele ning vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping tellija poolt vedajale riigieelarvest sihtotstarbelise toetuse (edaspidi toetus) maksmise alused ja korra.

1.3. Leping sõlmitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 ja ÜTS § 15 lg 2 ja § 16 lg 1 p 6, § 19 lg 1 punkti 3 ja lg 2, § 21 lõigete 4 ja 5 alusel.

1.4. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.5. Lepingu lahutamatuteks osadeks on konkursi „Konkurss „Otselepingu sõlmimine bussiliini Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks konkursidokumendid (edaspidi konkursidokumendid), vedaja pakkumus, pooltevahelised kirjalikud teated, leping ning lepingu muudatused ja lisad, mis on lepingul selle sõlmimise hetkel või milles lepitakse kokku pärast lepingu allkirjastamist.

1.6. Allakirjutamise hetkel on lepingul järgmised lisad:
1.6.1. Lisa 1 – Kaugliini nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu sõiduplaan;
1.6.2. Lisa 2 – Liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim sõidupileti hind;
1.6.3. Lisa 3 – Teenuse tüüptingimused.


2. Lepingu objekt

2.1. Lepingu objektiks on avaliku liiniveoteenuse tellimine tellija poolt ja vastava teenuse osutamine vedaja poolt kaugliinil nr 267 perioodil 16.11.2019 kuni 31.12.2021.

2.2. Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust konkursidokumentides toodud liinil ja mahus ning osutab muid veoteenusega kaasnevaid teenuseid.

2.3. Kaugliini nr 267 sõiduplaani kehtestab tellija ning liiniveo sõidukilomeetri hinna või piletihinnad Maanteeamet, kui õigusaktidest või ÜTK ja Maanteeameti vahel sõlmitud halduslepingust ei tulene teisiti.


3. Vedaja toetuse arvestamine ja maksmine

3.1. Vedajale makstav toetus liinikilomeetri kohta kogu lepingu kehtimise perioodil on 0,90 eurot käibemaksuta.

3.2. Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale korrutades lepingu objektiks oleval bussiliinil vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu kilomeetrid) lepingu punktis 3.2 sätestatud toetusega liinikilomeetri kohta.

3.2.1. Lepingu täitmiseks kohustub tellija maksma vedajale toetust üksnes sõiduplaanijärgse veoteenuse ja veoteenusega kaasnevate muude teenuste eest vastava eelarveaasta riigieelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja lepingus sätestatud korras.

3.2.2. Vedaja poolt teenuse osutamiseks vajalike seadmete kasutamisega kaasnevaid teenusepakkujate kulusid või tasusid (tarkvaralitsentsid, turvasertifikaadid, riistvara rent, andmeside jne) tellija vedajale täiendavalt ei hüvita, välja arvatud kui konkursidokumentides on sätestatud teisiti.

3.2.3. Piletitulu kaugliini teenindamisest laekub vedajale.

3.2.4. Üleplaanilise töö eest vedajale toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3.3. Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 28. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste, saadud piletitulu, kohalike omavalitsuste toetuse ja muude tulude summa. Vedajale makstava toetuse summa tasub tellija pangaülekandega pangaarvele EE577700771001831468. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamist.


4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1. Üldised tingimused

4.1.1. Vedaja teostab sõitjate vedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, konkursidokumentides esitatud tingimustega, vedaja poolt esitatud ja tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva lepingu ning selle lisadega.

4.1.2. Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv ÜTS-ga nõutud ühenduse tegevusluba (edaspidi tegevusluba), mis annab õiguse teostada liinivedu Eestis. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedaja tegevusloa olemasolu. Kui vedaja tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue tegevusloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut tegevusluba, lõpeb leping alates tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast.

4.1.3. Vedaja peab tagama infotelefoni olemasolu, mille kaudu antakse sõitjatele informatsiooni sõiduplaanide ja busside tegeliku liiniloleku kohta. Infotelefoni kaudu peab olema tagatud asendusbussi liinile saatmise vajadusest teavitamine. Infotelefon peab töötama ajal, kui toimub bussi liikumine liinil vastavalt sõiduplaanile. Infotelefoni number ja sellele helistamise kellaajad peavad olema välja pandud bussidesse ja bussipeatustes olevatele sõiduplaanidele ning infotahvlitele. Helistamine infotelefonile peab olema helistajale tavalise kõnetariifi alusel.

4.1.4. Vedaja peab sõlmima kokkulepped busside väljumiseks ja saabumiseks nende bussijaamade haldajatega, mis on vajalikud liinide teenindamiseks vastavalt sõiduplaanile.

4.1.5. Lepingus ja konkursidokumentides bussidele sätestatud nõuded kehtivad ka vedaja poolt asendusbusside kasutamisel.

4.2. Sõidukijuhtidele esitatavad tingimused. Vedaja tagab:
4.2.1. hiljemalt teenindusperioodi alguseks ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on vedaja poolt lepingu täitmiseks rakendatavad sõidukijuhid läbinud vastavalt autoveoseaduse ametikoolituse ning omavad kohast Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistust ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
4.2.2. sõidukijuhid toimetavad sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal ja tagavad veoteenuse kvaliteedi;
4.2.3. sõidukijuhid müüvad kehtivale piletisüsteemile ja -hinnale vastavaid sõidupileteid, perioodipileteid ja nõuavad sõitjatelt eelmüügist ostetud piletite ja teiste sõiduõigust ja/või sõidusoodustust tõendavate dokumentide esitamist bussi sisenemisel. Vedaja tagab bussijuhtidele sõidupiletite müügiks piisava vahetusraha olemasolu. Sõiduõiguse valideerimise või registreerimise korral tagavad sõidukijuhid sõitjate sisenemise ja väljumise peatuste kajastamise piletimüügi- või valideerimise süsteemis;
4.2.4. sõidukijuhid annavad sõitjatele eesti keeles teavet peatuste, sõiduplaani, piletihindade, sõiduplaanide muudatuste jm veoteenuse oluliste asjaolude kohta ning paluvad sõitjatel kinnitada sõidu ajaks turvavöö. Sõidukijuhid peavad valdama eesti keelt eelnimetatud kohustuse täitmiseks piisaval tasemel (keeletase B2);
4.2.5. sõidukijuhid on korrektselt riietatud, käituvad sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult (abistavad pagasi paigutamisel pagasiruumi jms) ning ei häiri bussis raadio kuulamisega sõitjaid;
4.2.6. sõidukijuhid abistavad vajadusel reisijaid bussi sisenemisel ja väljumisel ning pagasi paigutamisel, kui viimased seda soovivad;
4.2.7. sõidukijuhid kütavad sõitjatesalongi selliselt, et bussis suletud uste korral oleks tagatud sisetemperatuur vähemalt +10º kraadi Celsiuse järgi ning konditsioneeri või kliimaseadme olemasolul lülitavad selle sisse, et bussi sisetemperatuur ei ületaks +25º kraadi Celsiuse järgi;
4.2.8. sõidukijuhid lülitavad pimedal ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;
4.2.9. sõidukijuhid tagavad väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee või ooteplatvormi äärest kaugemal kui 20 cm, juhul kui taristu seda võimaldab;
4.2.10. sõidukijuhid veavad avaliku liiniveo teostamisel bussis ainult sõitjaid ja sõitjate pagasit. Kolmandatele isikutele kuuluvat vara võib vedada ainult kokkuleppel tellijaga.

4.3. Bussidele esitatavad tingimused. Vedaja tagab:
4.3.1. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on vedaja omandis või tal on võimalus neid kasutada käesoleva lepingu täitmiseks;
4.3.2. bussid vastavad liiklusseadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele; bussid on kohandatud asulatevaheliseks liikluseks ja nende sõitjakohtade arv on sobiv sõitjate sõiduplaanijärgseks häireteta teenindamiseks;
4.3.3. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on samad, mis vedaja näitas oma pakkumuses. Kui vedaja soovib asendada lepingu täitmisel kasutatavat bussi, peab uus buss vastama konkursidokumentides sätestatud nõuetele ja olema vähemalt samaväärne pakkumuses esitatuga, kusjuures ükski lepingu täitmiseks kasutatav buss ei tohi ühelgi lepingu kehtivuse hetkel olla vanem kui 10 (kümme) aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast;
4.3.4. bussid on konstruktsioonilt sobivad Eesti kliimas kasutamiseks – bussid peavad käivituma ning toimima tõrgeteta välistemperatuuril kuni -30 ºC;
4.3.5. bussides on sõitjatele nähtavas kohas vedaja andmed, bussijuhi nimi ning teave kehtivate piletihindade, sõidusoodustuste, vedaja infotelefoni ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;
4.3.6. bussid on korrektse välimusega (roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta, jms), on tööpäeva alustades nii seest kui väljast puhtad ja koristatud sõitjatesalongiga;
4.3.7. bussid on varustatud konkursidokumentides sätestatud tingimustele vastava piletimüügiseadmega;
4.3.8. lepingu täitmiseks kasutatavatel bussidel on marsruudisildid, millel on teenindatava liini number ning liini alg- ja lõpp-peatuste nimed ja olulisemate vahepeatuste nimed. Vedaja peab marsruudisiltidel kasutusele võetavad olulisemate vahepeatuste nimed tellijaga kooskõlastama. Marsruudisildid peavad asetsema bussi ees ja paremal küljel väljastpoolt nähtaval kohal;
4.3.9. bussides on sõitjate teavitamiseks mikrofon ja salongikõlarid;
4.3.10. bussides on pagasi paigutamiseks ettenähtud ruum, mis on piisavalt suur paigutamaks bussi kokkupakitud lapsevanker (s.o minimaalne kõrgus 70 cm, pikkus 125 cm ja laius 65 cm). Pagasiruumina ei käsitleta sõitjate liikumiseks ettenähtud istmetevahelist käiku ja muid kohti, kus ei ole lubatud liiklusohutuse nõuetest tulenevalt pagasit vedada;
4.3.11. busside istmete vahe eesmise istme seljatoe tagaküljest järgmise istme seljatoe esiküljeni on vähemalt 680 mm;
4.3.12. bussid on varustatud täispehmete kergesti puhastatavast tekstiilist kattega istmetega, st polstri ja tekstiiliga on kaetud nii istmepõhi koos servadega kui ka seljatugi. Istmed ei tohi olla varustatud tuhatoosidega;
4.3.13. busside istmed on varustatud eelpingutiga turvavöödega;
4.3.14. bussi sõitjatesalongis peab olema vähemalt ühe istmerea kohal pagasiriiul väiksema käsipagasi ja üleriiete vedamiseks;
4.3.15. bussidel on salongivalgustus;
4.3.16. bussidel on sõitjatesalongis sundventilatsioon (ventilaator bussi ees- ja tagaosas) või konditsioneer/kliimaseade vähemalt sõitjatesalongis;
4.3.17. busside teenindusuksed on kas pneumaatilise, hüdraulilise või elektrilise ajamiga avatavad ja suletavad, kusjuures uksi avab ja sulgeb bussijuht;
4.3.18. busside küljeklaasidena on vähemalt kahekordsed pakettaknad;
4.3.19. bussides on vähemalt üks prügikast iga teenindusukse juures.


5. Vedaja õigused ja kohustused

5.1. Vedaja on kohustatud:
5.1.1. korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu lepingus ja selle lahutamatuks osaks olevates dokumentides sätestatud tingimustel ning sõiduplaanis ettenähtud kellaaegadel;
5.1.2. pidama kinni õigusaktides ja lepingu punktis 4 sätestatud avaliku bussiliiniveo nõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;
5.1.3. tagama kogu lepinguperioodi kehtivuse jooksul kõikidele lepingu täitmisel rakendavatele bussijuhtidele tasu maksmise vähemalt vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga kehtestatud brutopalga alammääras;
5.1.4. tagama lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele ja kooskõlas töölepinguseaduse, liiklusseaduse ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) nr 165/2014 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga nr 2002/15/EÜ. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub vedaja esitama tellijale viimase nõudmisel tellija poolt määratud perioodi kohta töötajate töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid;
5.1.4.1. kõik käesoleva lepingu punktis 5.1.4 nimetatud õigusaktides ja dokumentides töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse nõuded kehtivad ka juhul kui, vedaja sõlmib lepingu täitmisel rakendatava bussijuhiga töölepingu osalise tööajaga töötamiseks. Kui õigusaktidest või nõude olemusest ei tulene teisiti, kohaldatakse osalise tööajaga töötajale nõudeid proportsionaalselt kokkulepitud tööajaga;
5.1.4.2. juhul kui vedaja sõlmib lepingu täitmisel rakendatavate bussijuhtide tööle värbamiseks töölepingust erineva lepingu (sh käsunduslepingu, töövõtulepingu või tööjõu rendilepingu), siis peab selle alusel makstav tasu olema samaväärne sama koormuse ja samade tööülesannete eest töölepingu alusel töötava bussijuhile makstava brutokuupalga ja tööandja poolt töötasult makstavate riiklike maksude ja maksete summaga;
5.1.5. korraldama sõidupiletite müüki vastavalt õigusaktidele ja kehtivale avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifile ja/või sõidupiletihindadele;
5.1.6. rakendama seaduse alusel ja tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;
5.1.7. tagama bussijuhtide kohase piletimüügi kohustuse täitmise, sh tagama, et bussijuhtidel on piletimüügiks olemas piisavalt vahetusraha;
5.1.8. kõik piletimüügisüsteemi kasutamise ja haldamisega seotud kulud ning piletitulu käitlemisega seotud võimalikud vahendustasud loetakse vedaja kuluks ning neid vedajale täiendavalt ei hüvitata;
5.1.9. jälgima piletimüügiseadmete jms korrasolekut ning teavitama viivitamatult riketest seadmete hooldajat. Vedaja sõlmitud seadmete hooldusleping peab tagama asendusseadme kasutamise võimaluse juhul kui seadme remont kestab kauem kui 24 (kakskümmend neli) tundi;
5.1.10. teavitama koheselt sõitjaid ja tellijat punktides 5.2.1 ja 5.2.2 nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaanijärgset sõitjate vedu või kasutada võimalusel asendusbusse;
5.1.11. pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamise arvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamise arvestusest, millega vedaja on seotud, selliselt et oleks täidetud järgmised tingimused:
5.1.11.1. kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamise arvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt Eestis kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;
5.1.11.2. kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada käesoleva lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;
5.1.12. võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega);
5.1.13. esitama tellijale punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruanded ning tellija nõudel teabe, sh andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega. Tellijal on õigus vajaduse tekkimisel vedajalt nõuda lisaks lepingu lisaks olevate aruannete esitamist, mille koostamise ja esitamise kulu peab sisalduma liinikilomeetri maksumuses;
5.1.14. esitama tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga majandusaasta aastaaruande kinnitamist, kui vedajal on aastaaruande auditeerimise kohustus;
5.1.15. tagastama toetusraha ühistranspordiseaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
5.1.16. sõidupiletite, piletite müügi ning liiniveo aluseks olevate dokumentide, sõiduplaanist kinnipidamise, bussi täituvuse ja liiniveo teostamise kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks tagama tellija volitatud isikutele juurdepääsu asjakohastele dokumentidele ning kohustama vedaja töötajaid jt liiniveo osutamisega seotud isikuid andma tellija volitatud isikutele suulist teavet ja selgitusi;
5.1.17. käesoleva lepingu alusel teenindatava bussiliiniga seotud lepingud liiniveo täiendavaks toetamiseks (kohalike omavalitsuste, koolide, ettevõtjate jne poolt) sõlmima kolmepoolselt (tellija, vedaja, kolmas osapool).

5.2. Vedajal on õigus:
5.2.1. peatada liinidel sõitjate vedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni järgides lepingu punktis 5.1.11 sätestatud teavitamise korda;
5.2.2. teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks oleval liinil, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) järgides lepingu punktis 5.1.11 sätestatud teavitamise korda;
5.2.3. müüa ühispiletit mitmele liinile;
5.2.4. teha tellijale põhjendatud ettepanekuid sõiduplaani ja piletihindade muutmiseks.


6. Tellija õigused ja kohustused

6.1. Tellijal on õigus:
6.1.1. teostada järelevalvet vastavalt ühistranspordiseadusele ja/või kontrollida sõidupiletite müüki, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanist kinnipidamist, busside täituvust ja liiniveo teostamise kvaliteeti vastavalt konkursidokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele, kaasates järelevalve läbiviimisse vajadusel teisi pädevaid ametiasutusi;
6.1.2. ühistranspordiseaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuete kontrollimiseks kontrollida igal ajal kõiki vedaja majandustegevuse ja raamatupidamise dokumente, mis on seotud lepingu täitmisega ja toetuse kasutamisega;
6.1.3. nõuda vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat aruandlust ja teavet, sh informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu lepingu kehtivuse perioodil, määrates vedajale teabe esitamiseks tähtaja;
6.1.4. ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt sõiduplaani ja sõidupiletite hinda või sõidukilomeetri tariifi kahjustamata seejuures vedaja majandustegevust võrreldes vedaja poolt pakkumuses esitatuga;
6.1.5. suurendada või vähendada veomahtu lepinguperioodi jooksul kokku kuni 10% võrra võrreldes algse ühe aasta veomahuga, mille kohta vedaja tegi oma pakkumuse teatades vedajale ette veomahu olulisest muutmisest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Veomahu oluline muutmine käesoleva lepingu tähenduses on veomahu suurendamine või vähendamine rohkem 1% algsest ühe aasta veomahust. Etteteatamise tähtajad võivad kokkuleppel vedajaga olla ka lühemad.

6.2. Tellija on kohustatud:
6.2.1. maksma vedajale toetust lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;
6.2.2. tagama, et järelevalve, kontrollimise või vedaja poolt teabe esitamise käigus temale teatavaks saanud vedaja ärisaladust hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet;
6.2.3. informeerima vedajat tellijale teadaolevatest plaanilistest liikluse sulgemistest või ümberkorraldustest;
6.2.4. informeerima avalikkust liiniveoga seotud muudatustest.


7. Aruandlus

7.1. Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul iga kalendrikuu kohta järgneva kuu 5ndaks kuupäevaks aruanded vastavalt õigusaktides toodud vormidele.

7.2. Vedaja on kohustatud tagama piletimüügi aruandluse vastavalt konkursidokumentidele õigusaktides sätestatud või tellija poolt aktsepteeritavas formaadis. Piletimüügi, sõitjate arvu ja sõitjate gruppide aruandlus peab olema tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele üle interneti kättesaadav hiljemalt 24 tunni jooksul pärast liini teenindamist või tehingu tegemist. Kõik aruanded peavad olema kättesaadavad Excel formaadis.

7.3. Vedaja on kohustatud andma tellijale viimase nõudel teavet, sh aruannete ja piletimüügi kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni.


8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1. Kui vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras, tähtajal ja mahus, ütleb lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist ning vedaja tegevusloa tähtaja lõppemisel või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 10% (kümme protsenti) vedajale ühes kalendriaastas makstava toetuse summast (lepingu punktis 3.1 märgitud toetuse summa ja sõiduplaani alusel arvestatud kalendriaastas teenindatavate liinikilomeetrite korrutis). Tellijal puudub õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et tellija ei ole kahe (2) järjestikuse kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust.

8.2. Kui vedaja ei täida lepingu punktide 5.1.3, 5.4.1, 5.1.4.1 või 5.1.4.2 nõudeid on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 3000 (kolm tuhat) eurot.

8.3. Vedaja poolt teadete, teavituste või aruannete mittenõuetekohast esitamist, kättesaadavaks tegemata jätmist või tõele mittevastavate andmete esitamist (sh tõele vastavate andmete mitteesitamist), samuti piletimüügi andmestikule ligipääsu mittevõimaldamist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 1000 (tuhat) eurot.

8.4. Tellija poolt avastatud, sh kolmandatelt isikutelt saadud teave, iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 500 (viissada) eurot. Toetussummat ei vähendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud punktis 5.2.1 või punktis 5.2.2 nimetatud asjaoludest ja vedaja on sellest tellijat nõuetekohaselt teavitanud. Muudatuste tegemist bussi liikluses vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või kestusega kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus, loetakse rikkumiseks.

8.5. Kui vedaja on rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi, mille tõttu on lepingu objektiks olevates bussiliinide bussides sõiduõiguseta sõitjaid, on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat iga tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt lepingu täitmise kontrollimisel avastatud piletita sõitja kohta summas 100 (sada) eurot.

8.6. Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 2% eelmisel kalendrikuul vedajale makstud toetussummast iga päeva eest iga tellija poolt avastatud puuduse või rikkumise eest, mis puudutavad bussidele või sõidukijuhtidele esitatavate nõuete või vedaja lepinguliste kohustuste mittetäitmist või muude käesolevast lepingust, konkursidokumentidest ja/või nende lisadest tulenevate kohustuste mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.6.1. Kui lepingu täitmisel kasutatav buss ei vasta mitmele konkursidokumentides või lepingus sätestatud nõudele summeerub toetussumma vähendamine vastavalt selliste puuduste arvule.

8.7. Toetussumma vähendamise vormistab tellija ühepoolse aktiga ning saadab selle viivitamatult vedajale. Vastava kuu toetussumma väljamakse tegemisel makstakse toetust aktis märgitud summa võrra vähem.

8.8. Kui vedaja ei ole leppetrahvi nõudes määratud tähtaja või kui tähtaega ei ole määratud, siis mõistliku aja jooksul, puudust likvideerinud või rikkumist kõrvaldanud, siis peale tähtaja möödumist loetakse seda uueks rikkumiseks.

8.9. Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on tellija kohustatud maksma vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast.

8.10. Lepingus sätestatud viiviste tasumine ja toetussumma vähendamised ei vabasta pooli lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

8.11. Lepingut rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud toetussumma vähendamisega katmata.

8.12. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loevad pooled võlaõigusseaduse § 103 lg 2 kirjeldatud ettenägematuid olukordi ja sündmusi, mis ei olene nende tahtest või muid sündmuseid, mida Eestis kehtiv õigus- ja kohtupraktika tunnistavad vääramatu jõuna


9. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

9.1. Käesolev leping jõustub pärast lepingu mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 31.12.2021 või kuni poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

9.2. Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida, kui esinevad riigihangete seaduse § 123 sätestatud muutmisealused.

9.3. Lepingu muutmiseks ei loeta, kui muutuvad õigusaktides avalikule liiniveole, vedajale, liiniveo teostamiseks kasutatavatele bussidele või bussijuhtidele sätestatud nõuded.

9.4. Juhul kui lepingu kehtivusaja jooksul muutuvad oluliselt bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused (sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive, piletitulu laekumine), mille tõttu ei ole lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik või see muutub pooltele ebamõistlikult koormavaks, siis on pooltel õigus lõpetada leping poolte kokkuleppel ning tellija korraldab vedaja valimiseks uue konkursi või riigihanke. Kuni uue vedaja valimiseni täidab lepingut senine vedaja.

9.5. Tellijal on õigus vastavalt HMS § 102 lõikele 2 lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

9.6. Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda:
9.6.1. kui vedaja on toime pannud olulise lepingurikkumise võlaõigusseaduse § 116 mõistes või lepingurikkumine on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;
9.6.2. kui vedaja ei täida talle seaduse ja lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, ja vedaja ei ole ühe kuu jooksul tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi täitma;
9.6.3. kui vedaja on korduvalt rikkunud punktides 5.1.3, 5.1.4, 5.1.4.1 või 5.4.1.2 sätestatud või muid lepingulisi kohustusi.

9.7. Vedajal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui tellija ei ole kahe (2) järjestikuse kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust.


10. Teabe vahetamine

10.1. Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

10.2. Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirjas, sealhulgas elektronkirjas, lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud postiaadressil või e-posti aadressil.

10.3. Kõigist muudatustest lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele kahe tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates.


11. Muud sätted

11.1. Pooled juhinduvad lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige kohaldatakse lepingus reguleerimata küsimustes võlaõigusseaduses vastava lepinguliigi kohta sätestatut.

11.2. Juhul kui lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

11.3. Vedaja on teadlik, et leping on avaliku teabe seaduses sätestatud ulatuses avalik.

11.4. Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, antakse lahendamiseks Tartu maakohtule.

11.5. Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

11.6. Leping on mõlemapoolselt digitaalselt allkirjastatud.


12. Poolte volitatud esindajad

12.1. Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Kaupo Kase, telefon 5152723 , e-post transport@viljandimaa.ee.

12.2. Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Priit Kivi , telefon 5188493, e-post info@estonianlines.eu.


Poolte allkirjad:

   

Tellija

Vedaja

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

 

 

Lisa 1 Kaugliini nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu sõiduplaan

Lisa 2 Liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim sõidupileti hind

Lisa 3 Teenuse tüüptingimused

/otsingu_soovitused.json