Teksti suurus:

Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2014
Avaldamismärge:

Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.10.2005 nr 66
RTL 2005, 104, 1585
jõustumine 16.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2007RTL 2007, 46, 81109.06.2007
07.07.2008RTL 2008, 61, 87326.07.2008

(õ) 22.09.2008 12:40

Määrus kehtestatakse “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 9 lõike 7 punkti 2 ja “Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse” § 4 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrusega nr 126 “Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus”.


[RTL 2007, 46, 811 - jõust. 09.06.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse struktuuritoetuse riikliku registri (edaspidi register) kasutamist, sealhulgas kasutajakontode haldamist, registri turvalisusega seonduvat ning andmete ristkasutust teiste infosüsteemidega.

§ 2.  Kasutatavad mõisted

  (1) Vastutav töötleja määruse tähenduses on Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 „Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus” (edaspidi registri põhimäärus) § 3 lõike 1 kohaselt korraldusasutus.
[RTL 2007, 46, 811 - jõust. 09.06.2007]

  (2) Volitatud töötleja määruse tähenduses on registri põhimääruse § 3 lõike 2 kohaselt Rahandusministeerium ning rakendusasutused ja rakendusüksused.

  (3) Kasutaja määruse tähenduses on registrit kasutama volitatud isik.

  (4) Administraator määruse tähenduses on registri operatiivifomoodulit ja aruandlusmoodulit haldama volitatud isik.
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

  (5) Kasutajakonto määruse tähenduses on registrisse kantud kasutaja andmetest moodustatud andmekogum, mis koosneb kasutaja ees- ja perekonnanimest, tema isiku- või registrikoodist, organisatsiooni nimetusest, kus ta töötab, ametinimetusest, kasutajanimest, paroolist, konto aktiveerimise kuupäevast ja konto kehtivuse lõpptähtpäevast. Kasutajakontole lisatakse rollid andmete sisestamiseks ja töötlemiseks.

  (6) Roll määruse tähenduses on kogum õigustest. Õigusele vastab üks registris teostatav toiming. Rollidele määratud õigusi võib administraator vastavalt vastutavalt töötlejalt saadud juhistele muuta.

  (7) Kasutajatunnus määruse tähenduses on registri kasutajanimest ja paroolist koosnev tunnus, mis võimaldab kasutajatunnuse omanikul registrit kasutada.

  (8) Registri operatiivinfomoodul määruse tähenduses on taotluste ja projektide andmete haldamiseks loodud veebipõhine infosüsteem.
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

  (9) Registri aruandlusmoodul määruse tähenduses on taotluste ja projektide andmete analüüsiks ning aruandluseks loodud andmelao infosüsteem.
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

  (10) Infosüsteemi akrediteerimine määruse tähenduses on infosüsteemi vastavaks tunnistamine registriga andmete ristkasutuseks.

2. peatükk KASUTAJAKONTODE HALDAMINE 

§ 3.  Rollide liigid

  (1) „Struktuuritoetuste registri operatiivinfomoodulis on kasutusel järgmised rollid:
  1) „administraator”, millega kaasneb kasutajakontode, rollide ja registri tööks vajaliku häälestuse haldamise õigus;
  2) „RÜ administraator”, millega kaasneb rakendusüksuse kasutajate, rollide ja registri tööks vajaliku häälestuse haldamise õigus;
  3) „RÜ koordineerija”, millega kaasneb rakendusüksuse taotluste, projektide ja projektide maksetaotluste haldamise õigus;
  4) „RÜ finantsist”, millega kaasneb õigus vaadata vastava rakendusüksuse poolt menetletavate projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;määrata menetletavate väljamaksetaotluste abikõlblikkus, finantsallikate ja riigieelarve klassifikaatorite jaotus;
  5) „RÜ juhataja”, millega kaasneb õigus vaadata vastava rakendusüksuse poolt menetletavate projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;kinnitada menetletavaid maksetaotlusi, rikkumiste kohese teavitamise (vorm SC1) ja kvartaalseid aruandeid (vorm SC2);
  6) „RÜ audit”, millega kaasneb rakendusüksuse projektide auditeerimisega seotud andmete registrisse kandmise ja muutmise õigus. «RÜ audit» võib vaadata vastava rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;
  7) „RA kasutaja”, millega kaasneb õigus vaadata vastava rakendusüksuse poolt menetletavate projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;kinnitada rakendusüksuse poolt esitatud rikkumiste kvartaalseid aruandeid (vorm SC2);

sisestada ja muuta rakendusüksuse projektide auditeerimisega seotud andmeid;

lisada ja muuta paikvaatlustega seotud andmeid;
  8) „MA kasutaja”, millega kaasneb õigus kontrollida rakendusüksuse väljamakseid;vaadata kõikide rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;

lisada paikvaatlustega seotud andmeid;
  9) „MA 2. kasutaja”, millega kaasneb õigus suunata makseasutuse poolt kontrollitud väljamaksete andmed e-riigikassasse väljamaksmiseks;vaadata kõikide rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;

sisestada ja muuta projektide paikvaatluste läbiviimisega seotud andmeid;
  10) „KA kasutaja”, millega kaasneb õigus vaadata kõikide projektide andmeid, kuid mitte neid muuta; sisestada ning muuta projektide auditeerimisega ning paikvaatluste läbiviimisega seotud andmeid;
  11) „auditi kasutaja”, millega kaasneb õigus vaadata kõikide projektide andmeid, kuid mitte neid muuta; annulleerida või kinnitada rikkumiste kohese teavitamise (vorm SC1) ja kvartaalseid aruandeid (vorm SC2); sisestada ja muuta auditite ja järeltoimingutega seotud andmeid;
  12) „RÜ andmevahetus”, millega kaasneb õigus rakendusüksusel edastada registrisse andmeid elektroonsel teel;
  13) „väline kasutaja”, millega kaasneb taotleja või toetuse saaja õigus esitada rakendusüksusele riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu toetuse taotluseid, toetuse kasutamise aruandeid ja väljamaksete tegemiseks vajalikke andmeid.

  (2) Struktuuritoetuse registri aruandlusmoodulis on kasutusel järgmised rollid:
  1) „administraator”, millega kaasneb kasutajakontode, rollide, aruannete ja registri tööks vajaliku häälestuse haldamise õigus;
  2) „tavakasutaja”, millega kaasneb õigus käivitada ja muuta registri aruandlusmoodulis eeldefineeritud aruanded.”;
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

§ 4.  Kasutajakontode loomine

  (1) Kasutajakonto saamiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale vormikohase volikirja (lisa 1) ja kasutajatunnuse kasutaja allkirjastatud kinnituskirja (lisa 2).
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamise otsustab vastutav töötleja viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates. Rahuldatud avalduse alusel loob vastutava töötleja administraator volitatud töötlejale kasutajakonto.
[RTL 2007, 46, 811 - jõust. 09.06.2007]

  (3) Vastutav töötleja loob operatiivinfomoodulisse «administraatori», kuni kaks «RÜ administraatori», «RA kasutaja», «MA kasutaja», «MA 2. kasutaja», «auditi kasutaja», «KA kasutaja» ja aruandlusmoodulisse «tavakasutaja» ja «administraatori» kasutajakontod.
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

  (4) Vastutav töötleja võib kasutajakonto loomisest keelduda, kui:
  1) avaldus ei ole täidetud vormikohaselt või on alust kahelda esitatud andmete õigsuses;
  2) puuduvad süsteemi kasutamiseks vajalikud litsentsid;
  3) avalduse esitanud asutuses kasutuses olevate kontode kasutamine ei ole efektiivne;
  4) vastutava töötleja poolt ettenähtud arv kasutajakontosid on volitatud töötlejale juba loodud.

  (5) Kasutajakonto kautamiseks vajalik kasutajatunnus antakse volikirjas (lisa 1) nimetatud kasutajale üle elektrooniliselt.
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

  (6) Pärast vastutavalt töötlejalt kasutajakonto saamist loob rakendusüksus oma asutusega seotud kasutajakontod.

  (7) Rakendusüksus loob vastavalt rakendusüksuse juhi või juhtorgani kehtestatud korrale operatiivinfomoodulisse «RÜ koordineerija», «RÜ finantsisti», «RÜ auditi», «RÜ juhataja», «RÜ andmevahetuse» ja «välise kasutaja» kasutajakontod.
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

  (8) [Kehtetu – RTL 2007, 46, 811 - jõust. 09.06.2007]

  (9) Kasutajakontole määratakse roll vastavalt konto saamiseks esitatud avaldusele.

§ 5.  Kasutaja kohustused

  (1) Kasutaja ei tohi anda oma kasutajatunnust kasutamiseks kolmandatele isikutele.

  (2) Volitatud töötleja vastutab oma ametnike või töötajate poolt registri operatiivinfomoodulis või aruandlusmoodulis teostatud tehingute eest kooskõlas «Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduses", "Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduses". registri põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatuga.
[RTL 2008, 61, 873 - jõust. 26.07.2008]

§ 6.  Kasutajakontode sulgemine

  (1) Volitatud töötleja peab vastutavat töötlejat viivitamatult kirjalikult teavitama kasutaja volituste lõppemisest.

  (2) Volitatud töötleja loodud kasutajakontod suletakse vastavalt volitatud töötleja juhi või juhtorgani poolt kehtestatud korrale.

  (3) Administraatoril on vastutava töötleja korraldusel õigus ajutiselt kasutajakonto sulgeda, kui:
  1) esineb kahtlus registri mitte-eesmärgipärase kasutamise osas;
  2) kasutajakonto on muutunud kättesaadavaks kolmandatele isikutele;
  3) järelevalvet teostav isik on teinud vastava kirjaliku ettepaneku.

  (4) Kasutajakonto on suletud, kuni vastutav töötleja ei ole otsustanud teisiti.

§ 7.  Kasutaja õiguste kontrollimine

  (1) Vastutav töötleja ja rakendusüksused on kohustatud kord aastas kontrollima nende välja antud kasutajakontode ja kontodega seotud rollide kasutamist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kontrollimise käigus kontrollitakse olemasolevaid kasutajakontosid, nende kasutajaid ja kasutajarolli vastavust tööülesannetele.

  (3) Rakendusüksuse läbi viidud kontrollimise tulemused esitatakse hiljemalt 1. märtsiks vastutavale töötlejale.

3. peatükk TURVALISUS, ANDMETE SÄILITAMINE JA RISTKASUTUS 

§ 8.  Turvalisus

  (1) Registri vastutav töötleja peab registri haldamisel lähtuma Rahandusministeeriumis kehtivatest infosüsteemi üldistest turvanõuetest.

  (2) Registri täpsemad turvanõuded kehtestab vastutav töötleja.

  (3) Volitatud töötleja peab registrisse andmete kandmisel tagama, et andmed ei oleks kättesaadavad kolmandatele isikutele.

§ 9.  Andmete säilitamine

  (1) Registri vastutav töötleja säilitab registri andmeid nii, et neid oleks võimalik eelmise kalendripäeva seisuga taastada.

  (2) Registri andmetest tehakse iga tööpäeva lõpus varukoopia.
[RTL 2007, 46, 811 - jõust. 09.06.2007]

  (3) Registri varukoopiaid hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas.

§ 10.  Andmete ristkasutus

  (1) Registri andmete ristkasutusel teiste infosüsteemidega peavad infosüsteemid vastama vastutava töötleja kehtestatud tingimustele ja läbima infosüsteemide akrediteerimise auditi, mille käigus hinnatakse:
  1) andmete ristkasutuse turvataset;
  2) infosüsteemi vastavust vastutava töötleja kehtestatud turvanõuetele;
  3) infosüsteemi kohta kehtivaid reegleid ja protseduure.

  (2) Registri andmete ristkasutuse täpsemad tingimused kehtestab registri vastutav töötleja ning esitab need teise infosüsteemi omanikule kirjalikult.

  (3) Registri andmete ristkasutus teiste infosüsteemide andmetega on lubatud.

  Õiend

  Määruse lisa nr 1 on asendatud korrektse lisaga.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json