Teksti suurus:

"Eesti maaelu arengukava 2007-2013" seire ja hindamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2011, 3

„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord

Vastu võetud 21.03.2011 nr 26

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 64 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” (edaspidi arengukava) seire ja hindamise kord ning seire ja hindamise koostöö korraldamine Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA), Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK), Põllumajandusameti (edaspidi PMA), Maamajanduse Infokeskuse, Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) ning „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 57 lõike 4 alusel PRIAga halduslepingu sõlminud isiku vahel kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud arengukavaga.

2. peatükk ARENGUKAVA SEIRE 

§ 2.  Seirearuanne

  Põllumajandusministeerium koostab koostöös §-s 1 nimetatud asutuste ja isikuga perioodi 1. jaanuar – 31. detsember (edaspidi aruandeaasta) kohta arengukava seirearuande (edaspidi seirearuanne), mis sisaldab nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 82 lõikes 2 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), VII lisas nimetatud teavet.

§ 3.  Andmete esitamine

  (1) PRIA edastab Põllumajandusministeeriumile aruandeaastal rakendatud arengukava alusel antavate maaelu arengu toetuste (edaspidi toetus) kohta aruandeaastale järgneva aasta 15. märtsiks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) andmed toetuste rakendamise ulatuse kohta, mis sisaldab sisend-, väljund- ja kokkulepitud tulemusnäitajate andmeid, sealhulgas seiretabeleid, võttes arvesse arengukavas sätestatud eesmärke;
  2) andmed arengukava eelarves ettenähtud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuste rakendamiseks, sealhulgas andmed toetuse saajale tehtud väljamaksete kohta;
  3) andmed tagasimakstud toetuste taaskasutamise kohta;
  4) ülevaade taotlejate juures tehtud kohapealsetest kontrollidest toetuste kaupa ja ülevaade tehtud audititest;
  5) ülevaade toetuse taotlemisel esinenud peamistest probleemidest ja nende lahendamiseks kasutusele võetud abinõudest;
  6) ülevaade avalikkuse teavitamisega seotud tegevustest ning arengukava alusel antava tehnilise abi toetuse (edaspidi tehniline abi) kasutamisest;
  7) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (2) PMK edastab Põllumajandusministeeriumile aruandeaastal rakendatud toetuste kohta aruandeaastale järgneva aasta 1. aprilliks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) ülevaade arengukava teise telje toetustest, mis sisaldab andmeid tulemus- ja mõjunäitajate kohta, võttes arvesse arengukavas sätestatud eesmärke ning sisend- ja väljundnäitajaid;
  2) ülevaade teise telje püsihindamisalastest tegevustest;
  3) ülevaade avalikkuse teavitamisega seotud tegevustest ja tehnilise abi kasutamisest;
  4) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (3) Maamajanduse Infokeskus edastab Põllumajandusministeeriumile aruandeaastale järgneva aasta 15. märtsiks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) aruande aruandeaastal arengukava peatükis 16.2 kirjeldatud eesmärkide ja ülesannete täitmise kohta, sealhulgas ülevaade koolitustest, avalikkuse teavitamisega ja rahvusvahelise koostööga seotud tegevustest ning tehnilise abi kasutamisest;
  2) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (4) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 57 lõike 4 alusel PRIAga halduslepingu sõlminud isik edastab Põllumajandusministeeriumile aruandeaastal rakendatud toetuste kohta aruandeaastale järgneva aasta 15. märtsiks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) ülevaade toetuse taotlemisel esinenud peamistest probleemidest ja nende lahendamiseks kasutusele võetud abinõudest;
  2) ülevaade avalikkuse teavitamisega seotud tegevustest ja tehnilise abi kasutamisest;
  3) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (5) EMÜ edastab Põllumajandusministeeriumile aruandeaastal rakendatud toetuste kohta aruandeaastale järgneva aasta 1. aprilliks seirearuande koostamiseks vajaliku järgmise teabe:
  1) ülevaade arengukava esimese, kolmanda ja neljanda telje toetustest, mis sisaldab andmeid tulemus- ja mõjunäitajate kohta, võttes arvesse arengukavas sätestatud eesmärke ning sisend- ja väljundnäitajaid;
  2) ülevaade esimese, kolmanda ja neljanda telje püsihindamisalastest tegevustest;
  3) vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.

  (6) PRIA edastab elektroonselt PMKle andmed arengukava teise telje ning EMÜle arengukava esimese, teise, kolmanda ja neljanda telje toetuste sisend-, väljund- ja tulemusnäitajate kohta olenevalt tehtud päringust ning võimaldab neile vajaduse korral juurdepääsu toetuse saamiseks esitatud dokumentidele ja asjakohastele registriandmetele.

  (7) PMA võimaldab PMKle vajaduse korral juurdepääsu mahepõllumajanduse registri andmetele või edastab PMKle asjakohased andmed elektroonselt.

  (8) PRIA edastab Põllumajandusministeeriumile elektroonselt andmed arengukava esimese, teise, kolmanda ja neljanda telje toetuste kohta olenevalt tehtud päringust.

§ 4.  Seirearuande koostamine ja heakskiitmine

  (1) Põllumajandusministeerium koostab nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 82 lõike 1 kohaselt seirearuande, mis lisaks §-s 3 nimetatud teabele sisaldab nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 82 lõike 2 kohaselt järgmist teavet:
  1) üldtingimuste muudatused, millel on otsene mõju arengukava rakendamise tingimustele, samuti Euroopa Liidu ja riigisisese poliitika muudatused, mis mõjutavad Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ja muude finantsvahendite kooskõla;
  2) ülevaade arengukava arengust seoses seatud eesmärkidega väljund- ja tulemusnäitajate alusel;
  3) püsihindamistegevuste kokkuvõte;
  4) tehnilise abi kasutamise ning taotlejate ja avalikkuse teavitamisega seotud tegevuste kirjeldus;
  5) andmed toetuste vastavuse kohta Euroopa Liidu poliitikale.

  (2) Põllumajandusministeerium esitab seirearuande nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 78 ja arengukava peatükis 12.2 nimetatud ülesannete täitmiseks põllumajandusministri moodustatud arengukava seirekomisjonile heakskiitmiseks aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks.

  (3) Põllumajandusministeerium avalikustab teabe seirekomisjoni heaks kiidetud seirearuande kohta oma veebilehel.

  (4) Põllumajandusministeerium esitab seirekomisjoni heaks kiidetud seirearuande Euroopa Komisjonile nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 82 lõikes 1 sätestatud tähtpäevadeks.

3. peatükk ARENGUKAVA HINDAMINE 

§ 5.  Arengukava hindamine

  (1) Arengukava hindamine, sealhulgas vahe- ja järelhindamine, korraldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklite 84 ja 86 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 61 kohaselt.

  (2) Põllumajandusministeerium koordineerib arengukava hindamiseks vajalikke tegevusi, sealhulgas vahe- ja järelhindaja leidmiseks riigihanke korraldamist ning arengukava peatükis 12.4 nimetatud ülesannete täitmiseks põllumajandusministri moodustatud arengukava hindamiskomisjoni tööd.

  (3) Arengukava peatüki 12.3 kohaselt teeb arengukava teise telje toetuste püsihindamistegevusi PMK, kes edastab hindamisel saadud tulemuste kokkuvõtte arengukava vahe- ja järelhindajale.

  (4) Arengukava peatüki 12.3 kohaselt teeb arengukava esimese, kolmanda ja neljanda telje toetuste püsihindamistegevusi EMÜ, kes edastab hindamisel saadud tulemuste kokkuvõtte arengukava vahe- ja järelhindajale.

  (5) PMK edastab Põllumajandusministeeriumile teabe, mis on saanud talle teatavaks teise telje püsihindamistegevuste tulemusena ning mille kohta ei ole edastatud teavet § 3 lõike 2 kohaselt.

  (6) EMÜ edastab Põllumajandusministeeriumile teabe, mis on saanud talle teatavaks EMÜ ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud lepingu alusel tehtud püsihindamistegevuste tulemusena, sealhulgas ülevaate arengukava rakendamise tulemuslikkusest ja mõjususest, ning mille kohta ei ole edastatud teavet § 3 lõike 5 kohaselt. Vajaduse korral esitab EMÜ Põllumajandusministeeriumile ettepanekud arengukava ja selle rakendamise muutmiseks.

§ 6.  Arengukava vahe- ja järelhindamise andmete ning vahe- ja järelhindamise aruannete esitamine

  (1) PRIA, EMÜ, PMK, „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 57 lõike 4 alusel PRIAga halduslepingu sõlminud isik, Maamajanduse Infokeskus ja Põllumajandusministeerium edastavad arengukava vahe- ja järelhindajale hindamiseks vajalikud arengukava rakendamisega seotud andmed kümne tööpäeva jooksul arengukava vahe- ja järelhindaja päringu tegemisest arvates ning võimaldavad neile vajaduse korral juurdepääsu toetuse saamiseks esitatud dokumentidele ja andmekogudele ning muule hindamiseks vajalikule teabele.

  (2) Põllumajandusministeerium esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artiklis 61 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõigetes 4 ja 5 nimetatud vahe- ja järelhindamise aruande Euroopa Komisjonile komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artiklis 61 sätestatud tähtpäevadeks.

  (3) Põllumajandusministeerium esitab vahe- ja järelhindamise aruanded teadmiseks seirekomisjonile.

  (4) Põllumajandusministeerium avalikustab teabe vahe- ja järelhindamise aruannete kohta oma veebilehel.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.  Rakendussäte

  Põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrus nr 3 „„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord” (RTL 2009, 8, 93; 2009, 96, 1421) tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json