Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 "Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2011, 4

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 "Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 21.03.2011 nr 27

Määrus kehtestatakse "Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse" § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 “Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1” (RTL 2006, 37, 639; 2010, 25, 439) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad “välja välja” sõnaga “välja”;

2) paragrahvi tekst 2 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste kõrreliste söödakultuuride liikide suhtes:

1) soo-kastehein (Agrostis canina L.);

2) harilik kastehein (Agrostis capillaris L.);

3) suur kastehein (Agrostis gigantea Roth) (edaspidi Agrostis gigantea);

4) aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis L.);

5) valge kastehein (Agrostis stolonifera L.);

6) kõrge raikaerik (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl) (edaspidi Arrhenatherum elatius);

7) lapik luste (Bromus catharticus Vahl);

8) alaska luste (Bromus sitchensis Trin.);

9) harilik sõrmrohi (Cynodon dactylon (L.) Pers.) (edaspidi Cynodon dactylon);

10) harilik kerahein (Dactylis glomerata L.);

11) roog-aruhein (Festuca arundinacea Schreber) (edaspidi Festuca arundinacea);

12) niitjas aruhein (ahtalehine aruhein) (Festuca filiformis Pourr.) (edaspidi Festuca filiformis);

13) lamba-aruhein (Festuca ovina L.);

14) harilik aruhein (Festuca pratensis Huds.) (edaspidiFestuca pratensis);

15) punane aruhein (Festuca rubra L.);

16) kink-aruhein (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina) (edaspidiFestuca trachyphylla);

17) aruraihein, perekonda Festuca kuuluva liigi ja perekonda Lolium kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid (xFestulolium Asch. & Graebn.) (edaspidi xFestulolium);

18) itaalia raihein, k.a üheaastane raihein (Lolium multiflorum Lam.) (edaspidi Lolium multiflorum);

19) karjamaa-raihein (Lolium perenne L.);

20) põld-raihein (Lolium x boucheanum Kunth) (edaspidi Lolium x boucheanum);

21) mugul-paelrohi (Phalaris aquatica L.);

22) mugultimut (Phleum nodosum L.);

23) põldtimut (Phleum pratense L.) (edaspidi Phleum pratense);

24) murunurmikas (Poa annua L.);

25) salunurmikas (Poa nemoralis L.);

26) soonurmikas (Poa palustris L.);

27) aasnurmikas (Poa pratensis L.);

28) harilik nurmikas (Poa trivialis L.);

29) aas-koldkaer (Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.) (edaspidi Trisetum flavescens).

(2) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste liblikõieliste söödakultuuride liikide suhtes:

1) ida-kitsehernes (Galega orientalis Lam.);

2) kroon-magusristik (Hedysarum coronarium L.);

3) harilik nõiahammas (Lotus corniculatus L.);

4) valge lupiin (Lupinus albus L.);

5) ahtalehine lupiin (Lupinus angustifolius L.);

6) kollane lupiin (Lupinus luteus L.);

7) humallutsern (Medicago lupulina L.);

8) harilik lutsern (Medicago sativa L.);

9) hübriidlutsern (Medicago x varia T. Martyn) (edaspidi Medicago x varia);

10) harilik esparsett (Onobrychis viciifolia Scop.) (edaspidi Onobrychis viciifolia);

11) põldhernes (Pisum sativum L. (partim));

12) aleksandria ristik (Trifolium alexandrinum L.);

13) roosa ristik (Trifolium hybridum L.);

14) kahkjaspunane ristik (Trifolium incarnatum L.);

15) punane ristik (Trifolium pratense L.);

16) valge ristik (Trifolium repens L.);

17) pärsia ristik (Trifolium resupinatum L.);

18) põld-lambalääts (Trigonella foenum-graecum L.);

19) põlduba (Vicia faba L. (partim));

20) ungari hiirehernes (Vicia pannonica Crantz) (edaspidi Vicia pannonica);

21) suvivikk (Vicia sativa L.);

22) põld-hiirehernes (Vicia villosa Roth).

(3) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste muude söödakultuuride liikide suhtes:

1) söödakaalikas (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.) (edaspidi Brassica napus var. napobrassica);

2) söödakapsas (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.var. Medullosa Thell. + var. viridis L.) (edaspidi Brassica oleracea L. convar. acephala);

3) harilik keerispea (Phacelia tanacetifolia Benth.) (edaspidi Phacelia tanacetifolia);

4) õlirõigas (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) (edaspidi Raphanus sativus var. oleiformis).

(4) Lisaks lõigetes 1–3 nimetatud liikidele kohaldatakse määruse nõudeid  Eestis ka järgmiste kõrreliste söödakultuuride liikide suhtes:

1) ohtetu luste (Bromus inermis Leyss.);

2) luht-kastevars (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.);

3) sale haguhein (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.);

4) valge mesikas (Melilotus alba L.);

5) päideroog (Phalaris arundinacea L.).”;

3) paragrahvis 12 asendatakse sõna “kvaliteeeti” sõnaga “kvaliteeti”;

4) paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 16 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad “või läbipaistva pakendi sisse”;

6) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Etiketi minimaalne suurus on 110 × 67 mm.

(2) Supereliitseemne etikett on valget värvi violetse diagonaalse triibuga, eliitseemne etikett on valget värvi, sertifitseeritud seemne ja esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne etikett on sinist värvi, teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etikett on punast värvi, tarbeseemne etikett on pruuni värvi, seemnesegu etikett on rohelist värvi ning lõpuni sertifitseerimata seemne partii etikett on halli värvi.

(3) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.”;

7) paragrahvi 18 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Etiketile märgitav teave”;

8) paragrahvi 18 lõikes 5 asendatakse tekstiosa “punktis 1 sätestatut ei kohaldata § 2 lõikes 2” tekstiosaga “ punktis 1 ja lõike 6 punktis 1 sätestatut ei kohaldata § 2 lõikes 4”;

9) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. EL väikepakendi nõuded

(1) Söödakultuuride Euroopa Liidu A-väikepakend (edaspidi EL A-väikepakend) on pakend, mis sisaldab kuni 2 kilogrammi seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks. Kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ega muude tahkete ainete kaalu.

(2) Söödakultuuride Euroopa Liidu B-väikepakend (edaspidi EL B-väikepakend) on pakend, mis sisaldab kuni 10 kilogrammi eliitseemet, sertifitseeritud seemet, tarbeseemet, sööda tootmiseks ettenähtud seemnesegu või 2–10 kilogrammi seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks. Kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ega muude tahkete ainete kaalu.

(3) EL A- ja EL B-väikepakend (edaspidi koos EL väikepakend) peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) või pakendit rikkumata. Pakendatud seemne märgistatud müügipakendit võib avada ja uuesti sulgeda üksnes järelevalveametniku järelevalve all. Pakendaja taotlusel suletakse ja märgistatakse EL väikepakend Põllumajandusameti järelevalveametniku järelevalve all §-des 16 ja 17 sätestatud nõuete kohaselt.

(4) Söödakultuuride eliitseemne EL B-väikepakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti järelevalveametniku järelevalve all §-s 14 sätestatud nõuete kohaselt ning märgistatud §-des 16 ja 17 sätestatud nõuete kohaselt.

(5) Söödakultuuride sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne EL väikepakendisse pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest teavitab pakendaja Põllumajandusametit. Pakendaja peab arvestust tootja etikettide ning sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne partiide pakendamise kohta.

(6) Pakendaja kinnitab EL väikepakendi etiketi või nõuetekohaselt trükitud või tembeldatud teabe müügipakendi välisküljele või läbipaistva pakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav, arvestades § 16 lõigetes 3 ja 6–8 ning § 17 lõikes 3 sätestatud nõudeid. Kasutada võib isekleepuvat etiketti.

(7) Sertifitseeritud seemne ja esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne EL väikepakendi tootja etikett on sinist värvi, teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootja etikett on punast värvi, tarbeseemne tootja etikett on pruuni värvi ning seemnesegude EL väikepakendi tootja etikett on rohelist värvi.”;

10) paragrahvi 20 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. EL väikepakendi tootja etiketile märgitav teave”;

11) paragrahvi 20 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“(1) EL B-väikepakendi sertifitseeritud seemne, esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne ja teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootja etiketile märgitakse:”;

12) paragrahvi 20 lõike 2 sissejuhatavast lausest jäetakse välja sõna “ja”;

13) paragrahvi 20 lõike 3 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Seemnesegu EL väikepakendi tootja etiketile märgitakse:”;

14) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

15) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

 

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json