Teksti suurus:

Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2011, 9

Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur

Vastu võetud 14.10.2005 nr 102
RTL 2005, 109, 1689
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2008RTL 2008, 17, 23901.04.2008
04.06.2009RTL 2009, 46, 63901.07.2009 , osaliselt 1.01.2010
21.03.2011RT I, 30.03.2011, 501.05.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Maamajanduse Infokeskuse staatus ja asukoht

  (1) Maamajanduse Infokeskus (lühend MMIK, inglise keeles Rural Economy Research Centre, edaspidi keskus) on valitsusasutuse hallatav riigiasutus.
[RTL 2008, 17, 239 - jõust. 01.04.2008]

  Keskuse varasem nimi oli Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus.

  (2) Keskus asub Lääne-Viru maakonnas, Jänedal.

§ 2.   Keskuse registreerimine, eelarve ja sümboolika

  (1) Keskus on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (2) Keskusel on põllumajandusministri kinnitatud eelarve.

  (3) Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND 

§ 3.   Keskuse täidetavad riiklikud ülesanded

  (1) Keskus kogub põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimiseks vajalikud andmed, töötleb ja analüüsib neid ning edastab Põllumajandusministeeriumile.

  (11) Keskus täidab «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» peatükis 16.2 nimetatud riikliku maaeluvõrgustiku (edaspidi maaeluvõrgustik) üksuse ülesandeid ja «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» peatükis 6.5.7 nimetatud riikliku kalandusvõrgustiku (edaspidi kalandusvõrgustik) üksuse ülesandeid.
[RTL 2008, 17, 239 - jõust. 01.04.2008]

  (12) Keskus koostab igal aastal kattetulu arvestused peamiste põllumajanduskultuuride ja põllumajandusloomade liikide kaupa erinevatel saagi- ja produktiivsuse tasemetel ning edastab Põllumajandusministeeriumile.
[RTL 2009, 46, 639 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Keskus täidab põllumajandussektori konsulentidele kutsekvalifikatsiooni (kutset) andva organi ülesandeid ja korraldab vastava komisjoni tööd.
[RTL 2009, 46, 639 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Keskus täidab muid riiklikke ülesandeid, mis tulenevad seadusest või määrusest, samuti neid, mille täitmiseks ta on kohustatud põllumajandusministri otsusega.

§ 4.   Keskuse osutatavad avalikud teenused

  (1) Seoses riiklike ülesannete täitmisega osutab keskus avalikke teenuseid, mis seisnevad eelkõige teabe levitamises või on sellega seotud.

  (2) Keskus võib osutada muid avalikke teenuseid, mis tulenevad seadusest või määrusest, samuti neid, mille täitmiseks ta on kohustatud põllumajandusministri otsusega.

3. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 5.   Keskuse juhtimise kord

  (1) Keskus põhineb ainujuhtimisel. Keskust juhib direktor. Keskus ja tema struktuuriüksused pöörduvad Põllumajandusministeeriumi poole direktori kaudu.

  (2) Keskuse direktor allub põllumajandusministrile. Keskuse tegevust koordineerib Põllumajandusministeeriumi kantsler.

  (3) Kui keskuse juhtimisel on tarvis teha otsus igapäevase tegevuse raamest väljuvate küsimuste lahendamiseks, kooskõlastab direktor selle eelnevalt põllumajandusministriga või Põllumajandusministeeriumi kantsleriga. Põllumajandusministriga tuleb kooskõlastada küsimus, mis lahendatakse subordinatsiooni korras. Kõik teised küsimused kooskõlastatakse Põllumajandusministeeriumi kantsleriga.

§ 6.   Keskuse direktori õigused

  (1) Juhtimisõigus on direktori üldvolitus keskuse tegevuse korraldamiseks ja tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste otsustamiseks, keskuse esindamiseks ning keskuse nimel tehingute ja teiste õigustoimingute tegemiseks.

  (2) Juhtimisõigusega kaasneb direktori õigus anda talle alluvatele töötajatele tööülesandeid ja nende täitmiseks vajalikke volitusi ning neid ära võtta. Delegeerimisel ei saa direktor ületada oma pädevust ega delegeerida juhtimisõigust tervikuna ja alaliselt.

  (3) Keskuse juhtimisel annab direktor käskkirju.

§ 7.   Keskuse direktori kohustused

  (1) Keskuse direktor on kohustatud kavandama keskuse tegevust, juhtima keskust õiguspäraselt ja kõige otstarbekohasemal viisil. Direktor on kohustatud tagama selle põhimääruse ja teiste õigusaktide, sealhulgas subordinatsiooni- või koordinatsioonisuhtes antud üksikaktide täitmise.

  (2) Direktor peab korraldama keskuse valduses oleva riigivara eesmärgipärast kasutamist, tagades selle säilimise. Riigivara käsutamine toimub kooskõlastatult Põllumajandusministeeriumiga. Eelarve piires võib keskuse direktor otsustada vara kehtestatud korras juurde osta järgides riigihanke reegleid.

  (3) Keskuse direktor peab tegutsema vajaliku hoolsusega, kohusetundlikult ja omakasupüüdmatult ning mitte sooritama tegusid, mis seavad kahtluse alla tema erapooletuse. Direktori täpsemad kohustused määratleb tema tööleping. Direktor vastutab oma kohustuste täitmise eest, ta ei saa kohustuse täitmisest loobuda või taotleda teiselt isikult või haldusorganilt otsuse tegemist küsimuses, mis kuulub tema pädevusse.

§ 8.   Keskuse direktori ajutine asendamine

  Keskuse direktorit asendab tema äraolekul direktori korraline asetäitja. Direktori ja tema korralise asetäitja äraolekul määrab asetäitja põllumajandusminister. Asetäitjal on direktori pädevus, kuni langeb ära asendatava äraoleku põhjus ja ta naaseb tööle.

§ 9.   Keskuse struktuur

  (1) Keskuse direktorile alluvad vahetult direktori asetäitja, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja, peaspetsialist ning sekretär-arhivaar. Direktori asetäitjale alluvad põllumajandussektori majandusanalüüsi osakonna juhataja, majandusosakonna juhataja ja juhtivspetsialist kutsete andmise alal ning abipersonal. Direktori asetäitja täidab ühtlasi personalitööga seonduvaid ülesandeid.
[RT I, 30.03.2011, 5 - jõust. 01.05.2011]

  (2) Keskuse osakonnad on põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond ning majandusosakond. Osakonda juhib osakonnajuhataja.

  (3) Põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond kogub põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimiseks vajalikke andmed ning töötleb ja analüüsib neid.

  (4) Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond korraldab oma valdkonda käsitleva teabe kogumist, analüüsimist ja levitamist ning muid maaelu- ja kalandusvõrgustiku tegevuseks ning edendamiseks vajalikke üritusi.

  (5) Majandusosakond haldab keskuse valduses olevat vara ning teenindab keskuse kliente ja töötajaid.

  (6) Keskuse struktuuriüksusena võivad osakonna koosseisu kuuluda bürood.

  (7) Lõigete 1, 2 ja 6 kohaselt on keskuse struktuur ja sellele vastav koosseis järgmine:

Struktuuriüksus/töökoht

Töökoht

Direktor

  1

Peaspetsialist

  1

Sekretär-arhivaar

  1

Direktori asetäitja

  1

Juhtivspetsialist kutsete andmise alal

  1

Abitööline

  1,5

Põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond kokku

  8,5, sealhulgas

Juhataja

  1

Juhtivspetsialist

  6

Vanemspetsialist

  1,5

Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond kokku

  10, sealhulgas

Juhataja

  1

Juhtivspetsialist hangete ja võrgustike ürituste korraldamise alal

  1

Maaeluvõrgustiku büroo kokku

  5, sealhulgas

Juhataja

  1

Juhtivspetsialist

  4

Kalandusvõrgustiku büroo kokku

  3, sealhulgas

Juhataja

  1

Juhtivspetsialist

  2

Majandusosakond kokku

  8,6, sealhulgas

Juhataja

  1

Ehitus-remonditööline

  0,5

Heakorratööline

  2,2

Valvur

  2,2

Koristaja

  2,7

Kokku

  33,6


[RT I, 30.03.2011, 5 - jõust. 01.05.2011]

4. peatükk KESKUSE FINANTSEERIMINE, TEMA TEGEVUSE KONTROLLIMINE JA KESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE VÕI LÕPETAMINE 

§ 10.   Keskuse finantseerimine

  (1) Keskust finantseeritakse riigieelarvest. Keskuse osalemist välislepingu täitmisel finantseeritakse riigieelarvest ja/või välislepingu alusel.

  (2) Avalikud teenused ja nendega seotud teenused, mida keskus põhimääruse järgi osutab, kuid mille osutamist riigieelarvest ei finantseerita, on tasulised. Tasu määra arvutab keskus teenuse osutamise otseste ja tegelike kulude põhjal.

  (3) Avaliku teenuse tasu määra kalkulatsioon peab olema läbipaistev ja kliendile tema soovi korral kättesaadav. Põllumajandusministri nõudel tuleb see enne kehtestamist temaga kooskõlastada.

§ 11.   Aruandlus, kontroll ja järelevalve

  (1) Keskus koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Keskus esitab oma tegevuse ülevaated Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

  (3) Keskusele riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatakse teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.
[RT I, 30.03.2011, 5 - jõust. 01.05.2011]

§ 12.   Keskuse ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab kehtestatud korras põllumajandusminister.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

/otsingu_soovitused.json