Teksti suurus:

Struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2012, 3

Struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise kord

Vastu võetud 12.05.2008 nr 28
RTL 2008, 39, 551
jõustumine 23.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2009RTL 2009, 48, 68425.06.2009
22.03.2012RT I, 30.03.2012, 102.04.2012

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 24 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuste seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord» § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib struktuuritoetuse (edaspidi toetus) kasutamise aruandluse korraldamist Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetsete suundade «Elukestev õpe» ja «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine», Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» ning Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» tasandil ning sätestab üldnõuded toetuse saaja ja prioriteetse suuna aruandlusele. Määrust kohaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile kui rakendusasutusele, Sihtasutusele Innove ja Sihtasutusele Archimedes kui rakendusüksustele ning toetuse saajatele projektides ja programmides, mille rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus on Sihtasutus Innove või Sihtasutus Archimedes.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuste seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord» tähenduses.

§ 3.   Projekti aruanded

  (1) Projekti aruanded esitatakse rakendusüksusele vastavalt taotluse rahuldamise otsuses kehtestatule.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (2) Juhul kui taotluse rahuldamise otsus kohustab toetuse saajat esitama aastaaruande, koostatakse aastaaruanne kord kalendriaastas seisuga 31. detsember. Projekti aastaaruannet ei pea koostama projekti abikõlblikkuse perioodi viimase kalendriaasta kohta, andmed nimetatud perioodi kohta esitatakse projekti lõpparuandes. Toetuse saaja esitab projekti aastaaruande rakendusüksusele hiljemalt 31. jaanuariks eelneva kalendriaasta kohta, kui toetuse taotluse rahuldamise otsuses ei ole märgitud varasemat tähtpäeva.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (3) Projekti aastaaruanne peab kajastama vähemalt järgmist:
  1) andmed toetuse saaja ja projekti kohta;
  2) andmed projekti eesmärkide saavutamise kohta;
  3) andmed väljund- ja tulemusindikaatorite saavutamise kohta, võrrelduna projektitaotluses esitatud indikaatoritega;
  4) tehtud kulutused, võrrelduna kinnitatud eelarvega (eraldi kassa- ja tekkepõhiselt);
  5) elluviidud tegevused ja teostatud tööd, võrrelduna taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud ajakavaga;
  6) vajadusel ettepanekud projekti muutmiseks;
  7) andmed projekti juhtimise kohta;
  8) toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja projekti elluviimisele;
  9) teave projekti teavitustegevusest;
  10) aruande koostaja ja toetuse saaja esindaja allkirjastatud kinnitus andmete õigsuse kohta.

  (4) Koos projekti viimase väljamakse taotlusega või viimast korda esitatavate ettemakse vahenditest tehtud abikõlblikkuse kulusid tõendavate dokumentidega ning tasumist tõendavate dokumentidega esitab toetuse saaja rakendusüksusele projekti lõpparuande. Projekti lõpparuande esitamise tähtpäevad märgitakse toetuse taotluse rahuldamise otsuses.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (5) Lisaks lõikes 3 loetletutele peab projekti lõpparuanne kajastama toetuse saaja hinnangut:
  1) projekti eesmärkide täitmisele;
  2) projekti tegevuste tulemuslikkusele;
  3) projekti mõjule prioriteetse suuna eesmärkidele, riiklikele ja valdkondlikele projektiga seotud strateegiatele ning arengukavadele;
  4) projekti mõjule läbivate horisontaalsete näitajate saavutamisele;
  5) projekti jätkusuutlikkusele (kas tegevused on jätkatavad või tulemused rakendatavad peale projekti lõppemist).

  (6) Projekti lõpparuanne koostatakse toetuse taotluse rahuldamise otsuses märgitud projekti abikõlblikkuse perioodi kohta tervikuna.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (7) Projekti aruannete vormid kehtestab rakendusüksus.

  (8) Rakendusüksus kontrollib projekti aruande vormikohasust ning esitatud andmete õigsust. Kui projekti aruandes on puudusi või on vaja esitada täiendavat informatsiooni, teavitab rakendusüksus sellest toetuse saajat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja täiendava informatsiooni esitamiseks. Rakendusüksusel on õigus küsida toetuse saajalt aruande kohta täiendavat teavet.

  (9) Kui projekti aruandes esitatud andmetest ilmneb, et projekti eduka elluviimise tagamiseks on vaja rakendada täiendavaid abinõusid, võib rakendusüksus teha toetuse saajale projekti tegevus- või finantsplaani või eelarve muutmise või muude abinõude rakendamise ettepaneku.

  (10) Kui projekti aruanne on nõuetekohaselt täidetud ja selles esitatud andmed on õiged ja täielikud ning viidatud puudused kõrvaldatud, kinnitab rakendusüksuse juhatus või juhatuse volitatud isik projekti aruande ning teavitab sellest toetuse saajat e-posti teel.

  (11) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (12) Kui projekt kestab kuni 17 kuud, võib rakendusüksus toetuse taotluse rahuldamise otsuses kehtestada toetuse saaja kohustuse esitada ainult projekti lõpparuanne.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

§ 4.   Programmi aruanded

  (1) Programmi aastaaruanne koostatakse üldjuhul kord kalendriaastas, seisuga 31. detsember. Rakendusasutus võib kehtestada programmdokumendis nõude koostada poolaasta aruanne, mille koostamise ja esitamise kord sätestatakse programmdokumendis. Programmi aastaaruannet ei pea koostama programmi abikõlblikkuse perioodi viimase kalendriaasta kohta, andmed nimetatud perioodi kohta esitatakse programmi lõpparuandes.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (2) Programmi elluviija esitab programmi aastaaruande rakendusüksusele eelneva kalendriaasta kohta 31. jaanuariks. Rakendusasutus võib kehtestada programmdokumendis nõude eelnevalt kooskõlastada programmi aasta- ja lõpparuanne programmi rakendamise eest vastutava Haridus- ja Teadusministeeriumi osakonnaga.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (3) Programmi aastaaruanne peab kajastama vähemalt järgmist teavet:
  1) andmed programmi elluviija ja programmi kohta;
  2) andmed programmi eesmärkide saavutamise kohta;
  3) andmed väljund- ja tulemusindikaatorite saavutamise kohta, võrrelduna programmis sätestatud indikaatoritega;
  4) tehtud kulutused, võrrelduna kinnitatud programmi eelarve ja tegevuskavaga (eraldi kassa- ja tekkepõhiselt);
  5) elluviidud tegevused ja teostatud tööd, võrrelduna programmi tegevuskavas ja aasta tegevuskavas sätestatud ajakavaga;
  6) vajadusel ettepanekud programmi muutmiseks;
  7) andmed programmi juhtimise kohta;
  8) programmi elluviija hinnang programmi tulemuslikkusele ja programmi elluviimisele;
  9) teave programmi teavitustegevusest;
  10) aruande koostaja ja programmi elluviija esindaja allkirjastatud kinnitus andmete õigsuse kohta.

  (4) Koos programmi viimase väljamakse taotlusega või viimast korda esitatavate ettemakse vahenditest tehtud abikõlblikke kulusid tõendavate kuludokumentidega ja tasumist tõendavate dokumentidega esitab programmi elluviija rakendusüksusele programmi lõpparuande.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (5) Lisaks lõikes 3 loetletutele, peab programmi lõpparuanne kajastama programmi elluviija ja meetme rakendamise eest vastutava osakonna hinnangut:
  1) programmi eesmärkide täitmisele;
  2) programmi tegevuste tulemuslikkusele;
  3) programmi mõjule prioriteetse suuna eesmärkidele, riiklikele ja valdkondlikele strateegiatele ning arengukavadele;
  4) programmi mõjule läbivate horisontaalsete näitajate saavutamisele;
  5) programmi jätkusuutlikkusele (kas tegevused on jätkatavad ja/või tulemused rakendatavad peale programmi lõppemist).

  (6) Programmi lõpparuanne koostatakse programmdokumendis märgitud programmi abikõlblikkuse perioodi kohta tervikuna.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (7) Rakendusasutus kehtestab programmi aruande vormi.

  (8) Rakendusüksus kontrollib aruande vormikohasust ning esitatud andmete õigsust. Kui aruandes on puudusi või on vaja esitada täiendavat informatsiooni, teavitab rakendusüksus sellest programmi elluviijat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja täiendava informatsiooni esitamiseks. Rakendusüksusel on õigus küsida programmi elluviijalt aruande kohta täiendavat teavet.

  (9) Kui aruandes esitatud andmetest ilmneb, et programmi eduka elluviimise tagamiseks on vaja rakendada täiendavaid abinõusid, võib rakendusüksus teha programmi elluviijale ja rakendusasutusele programmi eelarve ja/või tegevuskava muutmise või muude abinõude rakendamise ettepaneku.

  (10) Kui aruanne on nõuetekohaselt täidetud ja selles esitatud andmed on õiged ja täielikud ning viidatud puudused kõrvaldatud, kinnitab rakendusüksuse juhatus või juhatuse volitatud isik aruande. Rakendusüksus sisestab programmide aruanded struktuuritoetuste riiklikku registrisse. Aruannete kinnitamise ja sisestamise tähtpäev on 1. märts.
[RTL 2009, 48, 684 - jõust. 25.06.2009]

  (11) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

§ 5.   Prioriteetse suuna aruanded

  (1) Prioriteetse suuna aastaaruande koostavad prioriteetse suuna rakendusüksus ja rakendusasutus.

  (2) Prioriteetse suuna aastaaruanne koostatakse kord aastas seisuga 31. detsember perioodi 1. jaanuar – 31. detsember kohta.

  (3) Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetsete suundade aruannete vormi ja selle edastamise tähtpäeva kehtestab Inimressursi arendamise rakenduskava juhtministeeriumina Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (4) Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» aruande vormi ja selle edastamise tähtpäeva kehtestab Elukeskkonna arendamise rakenduskava juhtministeeriumina Keskkonnaministeerium.

  (5) Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» aruande vormi ja selle edastamise tähtpäeva kehtestab Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava juhtministeeriumina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

  (6) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (7) Rakendusüksus esitab kinnitatud prioriteetse suuna aastaaruande rakendusasutusele 1. märtsiks.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (8) Tõukefondide osakond kontrollib aruannete üldist vastavust EL Nõukogu määruse nr 1083/2006 nõuetele ning suunab aruanded Haridus- ja Teadusministeeriumi osakondadele läbivaatamiseks ja täiendamiseks.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (9) Tõukefondide osakonnal on õigus küsida rakendusüksuselt prioriteetse suuna aastaaruande kohta täiendavat teavet kokkulepitud tähtaja jooksul.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (10) Tõukefondide osakond esitab prioriteetse suuna aastaaruande prioriteetse suuna juhtkomisjonile kinnitamiseks.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (11) Prioriteetse suuna juhtkomisjon teeb protokollilise otsuse aastaaruande kinnitamise kohta.

  (12) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (13) Juhul kui prioriteetses suunas on mitu rakendusasutust, koostatakse üks ühine prioriteetse suuna aastaaruanne.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (14) Prioriteetse suuna lõpparuande koostavad prioriteetse suuna rakendusüksus ja rakendusasutus seisuga 31. detsember 2015. a kogu perioodi 2007–2013 kohta. Prioriteetse suuna lõpparuande koostamine toimub käesoleva paragrahvi lõike 1, lõigete 3–6 ja lõigete 8–13 alusel.
[RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (15) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (16) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (17) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (18) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (19) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

  (20) [Kehtetu - RT I, 30.03.2012, 1 - jõust. 02.04.2012]

/otsingu_soovitused.json