Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2012, 25

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.03.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RT I, 29.12.2011, 96) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Ameti struktuuri võivad kuuluda peadirektorile alluvad väljaspool struktuuriüksusi asuvate teenistujate ametikohad.

(4) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate teenistujate tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.”;

3) paragrahvi 101 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) maksuvaldkonda puudutava rahvusvahelise koostöö ja välissuhete koordineerimine.”;

4) paragrahvi 19 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teabematerjalide avaldamise ja teavituskampaaniate korraldamine ning ameti veebilehe haldamine.”;

5) paragrahvi 20 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) tollivaldkonda puudutava rahvusvahelise koostöö ja välissuhete koordineerimine.”;

6) paragrahv 26 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) koordineerib, suunab ja kontrollib sisekontrolli osakonna ja siseauditi osakonna tööd;”;

8) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) lisa 2 „Maksu- ja Tolliameti aumärgi kirjeldus, andmise ja kandmise kord” punktis 18 asendatakse sõnad „peadirektori büroole” sõnaga „haldusosakonnale”.

§ 2.  Määrust rakendatakse alates 2012. aasta 1. aprillist.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json