Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2021, 10

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Vastu võetud 23.03.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) Kiikla, Alutaguse vallas Arvila ja Kiikla külas;”;

2) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1. septembrist 31. jaanuarini, loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimist ja veerežiimi taastamist.”;

3) paragrahvi 4 lõike 7 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Piiranguvööndis, välja arvatud Kiikla püsielupaigas, kus uuendusraied on keelatud, on lubatud lage- ja turberaie 1. septembrist 31. jaanuarini, kusjuures raielangi suuruse ja kuju osas tuleb arvestada järgmiste piirangutega:”;

4) määrust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses:

§ 5. Määruse rakendamine

Enne Kiikla püsielupaiga kaitse alla võtmist antud kaevandusloa nr KMIN-055 alusel on lubatud allmaakaevandamine Kiikla püsielupaiga piiranguvööndis.”;

5) määruse lisa Kiikla püsielupaiga kaart muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga1 (lisatud).

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/42 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json