ERAÕIGUSIntellektuaalne omand

Teksti suurus:

Kasuliku mudeli seadus (lühend - KasMS)

Kasuliku mudeli seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.03.2023, 6

Kasuliku mudeli seadus

Vastu võetud 16.03.1994
RT I 1994, 25, 407
jõustumine 23.05.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.1996RT I 1996, 49, 95326.07.1996
09.02.2000RT I 2000, 19, 11701.07.2000
terviktekst RT paberkandjalRT I 2000, 60, 388
21.02.2001RT I 2001, 27, 15120.04.2001
05.06.2002RT I 2002, 53, 33601.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
29.01.2003RT I 2003, 18, 10601.04.2003
17.12.2004RT I 2003, 88, 59408.01.2004
10.03.2004RT I 2004, 20, 14101.05.2004
15.06.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
24.01.2007RT I 2007, 13, 6915.03.2007
10.12.2008RT I 2008, 59, 33001.01.2009
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 - jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
09.11.2011RT I, 29.11.2011, 101.01.2012
07.12.2011RT I, 28.12.2011, 101.01.2012
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 401.06.2023 - jõustub samal ajal ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe jõustumisega Eesti suhtes [Välisministeeriumi teadaanded RT II, 04.03.2023, 3 ja RT II, 04.03.2023, 4]
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 429.03.2019, osaliselt 01.04.2019
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 501.04.2019
14.12.2022RT I, 06.01.2023, 216.01.2023, osaliselt 31.08.2023

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse eesmärk

  Käesolev seadus sätestab leiutise õiguskaitse kasuliku mudelina.

§ 2.   Kasuliku mudeli õiguskaitset sätestavad õigusaktid
[Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

§ 3.   Eesti Vabariigi ja välisriigi isiku õiguste ja kohustuste võrdsus

  Leiutise õiguskaitset kasuliku mudelina käsitlevates õigusaktides ettenähtud õigused ja kohustused kehtivad, arvestades käesolevas seaduses sätestatud piiranguid, võrdselt Eesti Vabariigi ja välisriigi isiku (edaspidi isik) suhtes.

§ 4.   Välislepingute rakendamine
[Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

2. peatükk KASULIKU MUDELI ÕIGUSKAITSE JA KAITSEVÕIMELISUS 

§ 5.   Kasuliku mudeli õiguskaitse

  (1) Kasulik mudel on leiutis, mis on uus, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Leiutis ei ole muu hulgas:
  1) tööstusdisaini lahendus;
  2) mikrolülituse topoloogia;
  3) avastus, teadusteooria või matemaatiline meetod;
  4) majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri või meetod;
  5) rajatise, hoone või maa-ala projekt või skeem;
  6) tingmärk;
  7) arvutialgoritm või -programm;
  8) info lihtne esitamine;
  9) inimkeha või selle osa;
  10) taimesort või loomatõug.

  (3) Leiutis saab õiguskaitse kasuliku mudelina registreerimisel kasulike mudelite registris (edaspidi register).
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Kasuliku mudelina õiguskaitse saanud leiutise olemus ja õiguskaitse ulatus määratakse kindlaks kasuliku mudeli nõudluse sisuga.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Kasuliku mudelina saab kaitsta seadet, meetodit ja ainet.

§ 6.   Kasuliku mudelina mittekaitstavad leiutised

  (1) Kasuliku mudelina ei saa kaitsta:
  1) leiutist, mis on vastuolus avaliku korra ja moraaliga;
  2) raviviisi ja diagnoosimeetodit, mida kasutatakse inimeste või loomade haiguste raviks või diagnoosimiseks;
  3) biotehnoloogilist leiutist.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 3 nimetatud biotehnoloogiline leiutis on käesoleva seaduse tähenduses:
  1) bioloogilist ainet või seda sisaldavat toodet käsitlev leiutis;
  2) bioloogilise aine saamist või kasutamist käsitlev leiutis.

  (3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud bioloogiline aine on käesoleva seaduse tähenduses iga isepaljunev või bioloogilises süsteemis paljundatav geneetilist informatsiooni kandev aine, sealhulgas mikroorganism.

§ 7.   Uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus

  (1) Leiutis on uus, kui see erineb tehnika tasemest. Tehnika tase määratakse kindlaks kogu tehnikateabe põhjal, mis enne kasuliku mudeli registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) esitamise kuupäeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva on ükskõik millises maailma osas avalikkusele teatavaks saanud kirjaliku või suulise kirjeldamise kaudu, kasutamise läbi või mis tahes muul viisil. Uudsuse määramisel võetakse arvesse ka enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva või prioriteedinõude korral enne prioriteedikuupäeva käesoleva seaduse § 33 järgi avaldatud registreerimistaotluste ja patendiseaduse § 24 järgi avaldatud või avaldatuks loetud patenditaotluste sisu, kui nende esitamise kuupäev või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäev on varasem.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Tehnika taseme kindlaksmääramisel ei võeta sellekohase nõude esitamisel arvesse leiutise olemust avavat teavet, mille on 12 kuu jooksul enne Eesti Vabariigis või välisriigis esitatud esmase leiutist sisaldava patenditaotluse või registreerimistaotluse esitamise kuupäeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva avalikustanud isik, kellel on käesoleva seaduse § 11 kohaselt õigus kasuliku mudeli registreerimisele, või muu isik, kes on saanud teabe mainitud isikult kas tema tahte kohaselt või vastaselt. Kui teine isik omandas teabe õigusvastaselt või teave avaldati õigusvastaselt või kasuliku mudeli registreerimise õigust omava isiku teadmata, võib nõuet esitada ka registreerimistaotluse menetlemise käigus või kasuliku mudeli vaidlustamise korral. Nõudele peab lisama seda põhjendavad tõendid.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Leiutisel on käesoleva seaduse tähenduses leiutustase, kui erinevuse tõttu tehnika tasemest ilmneb leiutise kasutamisel kasulik tehniline omadus või muu kasulik omadus.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Leiutis on tööstuslikult kasutatav, kui seda saab toota või kasutada majanduses.

§ 8.   Kasuliku mudeli ühtsus

  Ühe ja sama registreerimistaotlusega saab taotleda kasuliku mudeli õiguskaitset ainult ühele leiutisele.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 9.   Kasuliku mudeli nõudlus

  (1) Kasuliku mudeli nõudlus on leiutise olemuse selge, täpne ja lühike sõnaline väljendus.

  (2) Leiutise olemus esitatakse kasuliku mudeli nõudluses oluliste tehniliste tunnuste kogumina.

  (3) Kasuliku mudeli nõudlus koosneb ühest sõltumatust ja sõltuvatest punktidest. Kasuliku mudeli nõudlus võib sisaldada rohkem kui ühe sõltumatu punkti vaid juhul, kui leiutise moodustavad mitu kokkukuuluvat toodet, ja tingimusel, et leiutise ühtsuse nõue on täidetud.

  (4) Kasuliku mudeli nõudluse tõlgendamisel kasutatakse leiutiskirjeldust ja jooniseid. Leiutise olemuse lühikokkuvõtte sõnastusel ei ole kasuliku mudeli nõudluse tõlgendamisel ega kasuliku mudeli õiguskaitse määramisel õiguslikku tähendust. Leiutise olemuse lühikokkuvõtet kasutatakse üksnes leiutise kohta tehnilise informatsiooni avaldamisel.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 10.   Prioriteet

  (1) Prioriteet on esimesena registreerimistaotluse või patenditaotluse esitanud isiku eelisõigus taotleda leiutisele õiguskaitset kasuliku mudelina. Esmase registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäev loetakse prioriteedikuupäevaks.

  (2) Kui registreerimistaotlus on esitatud Patendiametile 12 kuu jooksul pärast esmase registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäeva, määratakse prioriteedinõude korral prioriteet:
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  1) esmase registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäeva järgi tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga (RT II 1994, 4/5, 19) ühinenud riigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni ükskõik millises liikmesriigis;
  2) esmase registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäeva järgi tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga mitteühinenud riigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni mittekuuluvas riigis, kui see riik tagab samad tingimused Eesti Vabariigis esitatud esmasele registreerimistaotlusele või patenditaotlusele.

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Registreerimistaotlusele määratakse prioriteedinõude korral prioriteet mitme varem esitatud registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäeva järgi. Mitme varem esitatud registreerimistaotluse või patenditaotluse korral arvestatakse käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud 12-kuulist tähtaega kõige varasemast prioriteedikuupäevast.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (6) Registreerimistaotlusele, mis on esitatud Patendiametile pärast käesoleva paragrahvi 2. lõikes ettenähtud 12-kuulise tähtaja möödumist, määratakse prioriteedinõude korral prioriteet esmase registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäeva järgi 2. lõike kohaselt, kui:
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  1) prioriteedinõudele on lisatud selgitus nende põhjuste kohta, mis takistasid eelnimetatud tähtaja järgimist;
  2) käesoleva lõike punkti 1 kohaselt esitatud põhjendused tõendavad, et tähtaega on eiratud tahtmatult;
  3) registreerimistaotlus esitati kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud tähtaja möödumist.

  (7) Käesoleva seaduse § 19 kohaselt patenditaotluse alusel esitatud registreerimistaotluse korral säilitatakse registreerimistaotlusele patenditaotluse või selle vastava osa suhtes kehtiv prioriteet.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

3. peatükk KASULIKU MUDELI REGISTREERIMISE TAOTLEMISE ÕIGUS 

§ 11.   Õigus kasulikule mudelile

  (1) Õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks on leiutise autoril ja tema pärijal või õigusjärglasel.

  (2) Kui leiutis on loodud lepingukohustuste või tööülesannete täitmisel, on õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks autoril või muul isikul vastavalt lepingule või töölepingule, kui taotleja elukoha- või asukohamaa seadus ei sätesta teisiti.

  (3) Isik, kellel käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõike kohaselt on õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist, võib selle õiguse teisele isikule üle anda.

  (4) Kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õigus läheb üle õigusjärglasele.

  (5) Kui kaks või enam isikut taotlevad kasuliku mudeli õiguskaitset samale leiutisele üksteisest sõltumata, on õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist isikul, kes on näidatud taotlejana varem esitatud või varasema prioriteedikuupäevaga registreerimistaotluses, kui seda registreerimistaotlust ei ole tagasi võetud või Patendiamet ei ole seda tagasi lükanud või tagasivõetuks lugenud.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 12.   Kasuliku mudeli autor

  (1) Kasuliku mudeli autor (edaspidi autor) on füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega on loonud leiutise.

  (2) Kui leiutis on loodud mitme füüsilise isiku ühise loomingulise tegevusega, tekib nende ühisautorsus.

  (3) Ühisautorsuse korral kasutavad autorid kõiki autorsusest tulenevaid õigusi ühiselt, sealhulgas õigust taotleda kasuliku mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks, kui nende vahel ei ole sõlmitud kirjalikku kokkulepet, mis näeb ette teisiti.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (4) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (5) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (6) Autorsus on võõrandamatu ja tähtajatu.

  (7) Autoril on õigus autorinimele ja ta võib:
  1) nõuda oma nime autorina avalikustamist;
  2) keelata oma nime autorina avalikustamise;
  3) tühistada igal ajahetkel oma nime avalikustamise keelu.

  (8) Autoril on õigus saada õiglast tulu kasulikust mudelist saadava tulu arvel.

  (9) Autori varalised õigused on võõrandatavad ja pärandatavad.

4. peatükk KASULIKU MUDELI ÕIGUSED 
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 13.   Kasuliku mudeli omanik

  (1) Kasuliku mudeli omanikuks loetakse isik, kelle kohta on registrisse kasuliku mudeli omanikuna tehtud viimane kanne.

  (2) Kasuliku mudeli registreerimisel kantakse kasuliku mudeli omanikuna registrisse kasuliku mudeli registreerimise taotleja (edaspidi taotleja).

  (3) Kasuliku mudeli omanikul on ainuõigus kasuliku mudelina kaitstud leiutisele. Ainult kasuliku mudeli omanikul on õigus kasutada kasuliku mudeli õiguskaitsest tulenevaid õigusi ja keelata teistel isikutel nende õiguste kasutamist.

  (4) Kasuliku mudeli omanik võib oma õigused käesolevas seaduses sätestatud korras täielikult või osaliselt teisele isikule üle anda, oma õigustest loobuda või kasuliku mudeli pantida. Kasulik mudel võib üle minna kasuliku mudeli omaniku õigusjärglasele tingimusel, et registreering registris on kehtiv.

  (5) Kasuliku mudeli omaniku ainuõigust võib piirata vaid käesoleva seadusega või teiste isikute õigustega.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 14.   Kasuliku mudeli omaniku ainuõigus

  (1) Kasuliku mudeli omaniku ainuõigus seisneb selles, et mitte keegi ei tohi kasuliku mudeli õiguskaitse kehtivuse ajal kasuliku mudeli omaniku loata:
  1) valmistada, kasutada, levitada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud tooteid või omandada (sealhulgas importida) neid tooteid eelnimetatud eesmärkidel;
  2) valmistada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud toote olulisi komponente või omandada ja eksportida neid toote valmistamiseks või koostamiseks, välja arvatud juhud, kui komponentideks on muud iseseisvad tooted;
  3) kasutada või pakkuda kolmandatele isikutele kasutamiseks kasuliku mudelina kaitstud meetodit;
  4) kasutada, levitada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud meetodil valmistatud tooteid või omandada (sealhulgas importida) neid tooteid eelnimetatud eesmärkidel.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (2) Toote puhul, mille valmistamise meetod on kaitstud kasuliku mudelina, loetakse kasuliku mudeli omaniku loata samasuguse toote valmistamist, kasutamist, levitamist, müümist, müügiks pakkumist või eelnimetatud eesmärkidel omandamist (sealhulgas importides) kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse rikkumiseks, kui ei tõendata, et samasugune toode on valmistatud teistsugusel meetodil.

§ 15.   Kasuliku mudeli omaniku ainuõigust mitterikkuvad toimingud

  Kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse rikkumine ei ole:
  1) kasuliku mudeli kasutamine teiste riikide laevade pardal (keres, masinates, taglases, aparaatides ja muus varustuses), kui need laevad asuvad ajutiselt või juhuslikult Eesti Vabariigi vetes ja kasulikku mudelit kasutatakse ainult laeva tarbeks;
  2) kasuliku mudeli kasutamine teiste riikide õhu- ja maismaasõidukite või nende abiseadmete konstruktsioonis või sõidukite ja seadmete käitamisel, kui need sõidukid asuvad ajutiselt või juhuslikult Eesti Vabariigis;
  3) kasuliku mudeli kasutamine kasulikku mudelit ennast puudutavates katsetustes;
  4) kasuliku mudeli eraviisiline ärieesmärgita kasutamine, kui see ei kahjusta kasuliku mudeli omaniku huve.

§ 151.   Õiguste ammendumine

  Kasuliku mudeli omanikul ei ole õigust keelata tema poolt või tema nõusolekul Eesti Vabariigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi territooriumil käibesse lastud kasuliku mudelina kaitstud leiutist sisaldava toote omandamist (sealhulgas importimist), kasutamist, levitamist, müüki või müügiks pakkumist.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 16.   Varemkasutamisõigus

  (1) Isik, kes kasutas Eesti Vabariigis tööstuslikult leiutist enne teise isiku poolt samale leiutisele registreerimistaotluse esitamist, tehes seda heauskselt ja registreerimistaotluse esitanud isikust sõltumatult, võib jätkata leiutise kasutamist, säilitades kasutamise üldiseloomu endisena. Kasutamine on heauskne, kui kasutaja ei teadnud ega pidanudki teadma, et leiutisele kavatsetakse esitada registreerimistaotlus.

  (2) Varemkasutamisõigus kuulub ka isikule, kes heauskselt on teinud olulisi ettevalmistusi leiutise tööstuslikuks kasutamiseks Eesti Vabariigis.

  (3) Varemkasutamisõigus võib üle minna teisele isikule ainult koos ettevõttega, kus varemkasutamisõigus on tekkinud või kus seda kavatseti kasutada.

§ 161.   Ajutine kaitse

  (1) Leiutis saab ajutise kaitse registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates kuni kasuliku mudeli registreerimise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise kuupäevani.

  (2) Isikut, kes on alustanud leiutise kasutamist registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja kasuliku mudeli registreerimise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise kuupäeva vahelisel ajal, ei loeta kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse rikkujaks, kui ta ei teadnud ega pidanudki teadma, et leiutise kohta on esitatud registreerimistaotlus, ning kui taotleja ei ole talle kirjalikult teatanud registreerimistaotluse esitamisest.

  (3) Isik, kellele taotleja on teatanud registreerimistaotluse esitamisest, loetakse pärast kasuliku mudeli registreerimise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise kuupäeva kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse rikkujaks registreerimistaotluse esitamise teate saamise kuupäevast arvates, kui tal ei ole käesoleva seaduse § 16 kohaselt varemkasutamisõigust.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

5. peatükk REGISTREERIMISTAOTLUS JA SELLE MENETLUS 

§ 17.   Registreerimistaotlus

  (1) Registreerimistaotluses peavad sisalduma järgmised dokumendid:
  1) kasuliku mudeli registreerimise avaldus, milles peavad olema esitatud kasuliku mudeli registreerimise soov, taotleja ja autori andmed ning leiutise nimetus;
  2) leiutiskirjeldus, milles leiutise olemus peab olema avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada;
  3) kasuliku mudeli nõudlus;
  4) joonis, millele viidatakse leiutiskirjelduses või kasuliku mudeli nõudluses;
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  5) leiutise olemuse lühikokkuvõte.

  (2) Registreerimistaotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja kasuliku mudeli registreerimise avaldusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]
  2) prioriteedinõuet tõendavad dokumendid, välja arvatud juhul, kui kohaldub mõni käesoleva seaduse §-s 182 sätestatud erisus.

  (3) Kui taotlejaks ei ole autor, peab taotleja kasuliku mudeli registreerimise avalduses või muus registreerimistaotlusele lisatud dokumendis deklareerima, millisel käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud õiguslikul alusel põhineb õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist.

  (4) Registreerimistaotluses sisalduvate dokumentide sisu- ja vorminõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Valdkonna eest vastutav minister kehtestab:
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  1) dokumendi struktuuri ja andmed, mida iga struktuuriosa peab sisaldama;
  2) [kehtetu - RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]
  3) loetelu siseriiklikest ja rahvusvahelistest standarditest, mida dokumendi ja selles sisalduvate andmete vormi suhtes kohaldatakse.

  (5) Registreerimistaotlus esitatakse eesti keeles. Leiutise nimetus kasuliku mudeli registreerimise avalduses ja leiutise olemuse lühikokkuvõte esitatakse eesti ja inglise keeles.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Patendiametil on õigus nõuda kahekuulise tähtaja jooksul registreerimistaotluse mis tahes võõrkeelse dokumendi, registreerimistaotlusele lisatud dokumendi või menetluse käigus esitatud dokumendi tõlget eesti keelde, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud erinevat tähtaega.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 18.   Registreerimistaotluse esitamine

  (1) Registreerimistaotlus esitatakse Patendiametile.

  (2) Registreerimistaotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates. Nimetatud riigilõivu tasumise tähtaega ei saa pikendada.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Registreerimistaotluse esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 181.   Esindaja kasuliku mudeli õiguskaitse alaste toimingute tegemisel

  (1) Kasuliku mudeli õiguskaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või teda esindav patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks leiutiste valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]

  (2) Isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kasuliku mudeli õiguskaitse alaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud registreerimistaotluse esitamine, käesoleva seaduse § 30 1. lõikes nimetatud rahvusvahelise registreerimistaotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi käesolevas seaduses sätestatud riigilõivude tasumine.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Kui kasuliku mudeli õiguskaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja (edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]

  (4) Patendivoliniku puhul, kes esindajana teeb kasuliku mudeli õiguskaitse alaseid toiminguid Patendiametis või apellatsioonikomisjonis, eeldatakse esindusõiguse olemasolu. Esindusõiguse olemasolus kahtlemise korral on Patendiametil või apellatsioonikomisjonil õigus nõuda patendivolinikult volikirja esitamist. Volikiri tuleb esitada kahe kuu jooksul nõude esitamisest arvates. Põhjendatud taotluse alusel võib Patendiamet pikendada volikirja esitamise tähtaega üks kord ühe kuu võrra.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]

  (5) Taotleja või kasuliku mudeli omaniku isiklikku osavõttu kasuliku mudeli õiguskaitse alase toiminguga seotud menetlusest ei loeta esindajast loobumiseks, kui esindatav ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]

§ 182.   Prioriteedinõude esitamine, muutmine ja parandamine

  (1) Prioriteedinõue esitatakse registreerimistaotluse esitamisel.

  (2) Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid esitatakse samaaegselt prioriteedinõude esitamisega või 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates. Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada, kui prioriteedinõude aluseks on Eesti Vabariigis esitatud esmane registreerimistaotlus või patenditaotlus.

  (3) Prioriteedinõuet tõendavate võõrkeelsete dokumentide tõlked esitatakse Patendiameti nõudel käesoleva seaduse § 21 2. lõikes sätestatu kohaselt Patendiameti määratud tähtaja jooksul.

  (4) Prioriteedinõuet võib muuta või parandada kuni Patendiamet ei ole teinud registreerimistaotluse põhjal kasuliku mudeli registreerimise otsust või registreerimistaotluse tagasilükkamise otsust.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 183.   Patendiameti teadete edastamine

  (1) Patendiamet edastab kasuliku mudeli õiguskaitse alase toiminguga seonduvad teated taotleja, kasuliku mudeli omaniku või muu toimingu tegemist taotleva isiku esindajale, kui esindatav ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti, ja esindaja puudumise korral isikule endale.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike tähenduses loetakse esindajaks isik, kes on taotleja, kasuliku mudeli omaniku või muu toimingu tegemist taotleva isiku esindajana esitanud registreerimistaotluse või avalduse või teinud Patendiameti menetluses muu toimingu või kes on kantud taotleja või kasuliku mudeli omaniku esindajana registrisse, kui esindatav ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.

  (3) Kui isikul on käesoleva paragrahvi 2. lõike tähenduses mitu esindajat, edastatakse teated viimati teatatud esindajale, eelistades samal kuupäeval teatatud esindajate korral patendivolinikust esindajat. Kui toiminguid ühiselt tegevatel isikutel on erinevad esindajad, edastatakse teated kõigile esindajatele.

  (4) Taotleja, kasuliku mudeli omaniku või muu isiku puhul, kes on registreerimistaotluses või avalduses märkinud e-posti aadressi, ja patendivoliniku puhul eeldatakse nõusolekut sellega, et talle edastatakse kasuliku mudeli õiguskaitse alase toiminguga seonduvad teated elektrooniliselt, kui isik ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

§ 19.   Patenditaotlusel põhinev registreerimistaotlus

  (1) Isik, kes on esitanud patenditaotluse, võib esitada samale leiutisele registreerimistaotluse, arvestades käesoleva seaduse §-des 5–9 sätestatud piiranguid.

  (2) Registreerimistaotluse peab esitama enne, kui on toimunud üks järgmistest sündmustest:
  1) menetluses oleva patenditaotluse tagasivõtmise nõude esitamine;
  2) Patendiameti poolt patenditaotluse tagasivõetuks lugemise tõttu patenditaotluse menetluse lõpetamisest teatamine;
  3) patendi väljaandmise otsusest teatamine;
  4) patenditaotluse tagasilükkamise otsusest teatamine.

  (3) Ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooni sisaldava patenditaotluse korral võib esitada iseseisva registreerimistaotluse igale kombinatsiooni kuuluvale leiutisele. Kõik iseseisvad registreerimistaotlused, mida kombinatsiooni kuuluvatele leiutistele soovitakse esitada, peab esitama samaaegselt.

  (4) Registreerimistaotlust ei saa esitada pärast kümne aasta möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 20.   Registreerimistaotluse esitamise kuupäeva määramine ja menetlusse võtmine

  (1) Patendiamet määrab registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks päeva, millal Patendiametisse saabunud dokumentide kogumis sisalduvad vähemalt järgmised registreerimistaotluse elemendid:
  1) kasuliku mudeli registreerimise eestikeelne sooviavaldus või muu selge viide, et esitatud dokumente käsitatakse kasuliku mudeli registreerimise taotlusena;
  2) taotleja nimi ja aadress või muud andmed, mis võimaldavad edastada talle Patendiameti teateid;
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  3) dokument, mis ilmselt on leiutiskirjeldus.

  (2) Kui Patendiametisse saabunud dokumentide kontrollimisel selgub, et dokumentide kogumist puudub mõni käesoleva paragrahvi 1. lõikes loetletud registreerimistaotluse element, teatab Patendiamet sellest registreerimistaotluse esitanud isikule. Puuduvad elemendid tuleb esitada kahe kuu jooksul Patendiameti teate kuupäevast arvates.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Patendiametil ei ole käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud puudustest teatamise kohustust, kui puuduvaks registreerimistaotluse elemendiks on 1. lõike punktis 2 nimetatud andmed. Sellel juhul peab taotleja oma algatusel esitama kõik puuduvad 1. lõikes loetletud registreerimistaotluse elemendid kahe kuu jooksul algselt esitatud dokumentide Patendiametisse saabumise päevast arvates.

  (4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud juhul määrab Patendiamet registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks päeva, millal taotleja on kõrvaldanud algselt esitatud dokumentides kõik Patendiameti teates loetletud puudused või 3. lõikes nimetatud juhul päeva, millal taotleja on oma algatusel esitanud kõik puuduvad 1. lõikes loetletud registreerimistaotluse elemendid.

  (5) Patendiametisse saabunud registreerimistaotluse dokumentide kogumist leiutiskirjelduse mõne osa või leiutiskirjelduses või kasuliku mudeli nõudluses viidatud joonise puudumise korral (edaspidi puuduv osa) teatab Patendiamet sellest viivitamata taotlejale. Kui taotleja soovib lisada registreerimistaotlusele puuduva osa, peab ta, olenemata Patendiametilt teate saamisest, esitama puuduva osa kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates. Hiljem esitatud puuduvat osa registreerimistaotluse menetlemisel ei arvestata. Patendiamet määrab uueks registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks puuduva osa Patendiametisse saabumise kuupäeva.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Kui taotleja teatab käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud tähtaja jooksul Patendiametile puuduva osa esitamisest loobumisest või ei esita puuduvat osa, määrab Patendiamet registreerimistaotluse esitamise kuupäeva 1. lõikes sätestatu kohaselt.

  (7) Kui registreerimistaotluse esitamise kuupäeva määramisel kohalduvad nii käesoleva paragrahvi 4. lõikes kui ka 5. lõikes sätestatu, võetakse registreerimistaotluse esitamise kuupäeva määramisel aluseks nimetatud sätete kohaselt määratud kuupäevadest hiliseim.

  (8) Patendiamet ei määra registreerimistaotlusele esitamise kuupäeva, kui taotleja jätab:
  1) käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud juhul Patendiameti teates loetletud puudused kahe kuu jooksul Patendiameti teate kuupäevast arvates kõrvaldamata;
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  2) käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud juhul kõik puuduvad 1. lõikes loetletud registreerimistaotluse elemendid kahe kuu jooksul algselt esitatud dokumentide Patendiametisse saabumise päevast oma algatusel esitamata.

  (9) Käesoleva seaduse § 19 kohaselt patenditaotluse alusel esitatud registreerimistaotluse korral määratakse registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks patenditaotluse esitamise kuupäev.

  (10) Patendiamet võtab menetlusse registreerimistaotluse, millele on määratud esitamise kuupäev.

  (11) Patendiamet teatab taotlejale menetlusse võetud registreerimistaotluse numbri ja registreerimistaotluse esitamise kuupäeva.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 201.   Registreerimistaotluse menetlusse võtmisest keeldumine

  (1) Patendiamet keeldub menetlusse võtmast registreerimistaotlust, millele käesoleva seaduse § 20 8. lõikes ettenähtud alusel ei määrata esitamise kuupäeva.

  (2) Registreerimistaotluse menetlusse võtmisest keeldumise korral teatatakse sellest taotlejale kirjalikult. Taotlejal on õigus tasutud riigilõiv tagasi saada.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 21.   Registreerimistaotluse menetlus

  (1) Patendiamet kontrollib menetluse käigus:
  1) käesoleva seaduse § 18 2. lõikes sätestatud riigilõivu tasumist;
  2) käesoleva seaduse § 17 1. ja 2. lõikes sätestatud dokumentide olemasolu;
  3) prioriteedinõude vastavust käesoleva seaduse §-des 10 ja 182 sätestatule prioriteedinõude olemasolu korral;
  4) autori andmete olemasolu ja käesoleva seaduse § 17 3. lõikes sätestatud kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õigusliku aluse deklareerimise nõude täitmist, kui taotlejaks ei ole autor;
  5) patendivoliniku tegutsemise õigust leiutiste valdkonnas, kui registreerimistaotlus on esitatud patendivoliniku kaudu;
  51) registreerimistaotluse vastavust käesoleva seaduse § 5 2. lõike, § 6, § 7 4. lõike ja § 8 sätetele;
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  6) registreerimistaotluse dokumentide vastavust käesoleva seaduse § 17 4. lõike alusel kehtestatud sisu- ja vorminõuetele.

  (11) Patendiamet teeb leiutise kohta käesoleva seaduse §-s 211 sätestatu kohaselt tehnika taseme otsingu.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud kontrollimisel või käesoleva seaduse § 211 kohase tehnika taseme otsingu tegemisel tuvastatakse registreerimistaotluse mõne dokumendi puudumine või esitatud dokumentide sisu või vormi puudusi või kui mõne dokumendi sisu ei ole registreerimistaotluse menetlemiseks, sealhulgas tehnika taseme otsingu tegemiseks, piisav või on ebaselge, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja määrab kahe- kuni neljakuulise, erandjuhul kuuekuulise tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Taotleja võib hiljemalt üks kuu enne määratud tähtaja lõppemist taotleda selgituste andmiseks käesoleva seaduse § 262 2. lõike kohast suulist menetlust.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (3) Taotlejal on põhjendatud juhtudel õigus nõuda Patendiameti määratud tähtaja pikendamist, kuid mitte üle käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud kuuekuulise tähtaja. Pikendustaotlus tuleb esitada Patendiametile enne käesoleva paragrahvi 2. lõike kohaselt määratud tähtaja lõppemist. Patendiameti otsus tähtaja pikenduse andmise kohta on lõplik.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Kui registreerimistaotlus vastab käesoleva seaduse § 5 2. lõike, § 6, § 7 4. lõike ning §-de 8 ja 17 sätetele, teeb Patendiamet kasuliku mudeli registreerimise otsuse ja teatab sellest taotlejale. Otsuse alusel tehakse registreeringu kanne.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (5) Patendiamet keeldub kasulikku mudelit registreerimast, tehes registreerimistaotluse tagasilükkamise otsuse, ning teatab sellest taotlejale, kui:
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]
  1) registreerimistaotluse objekt ei ole käesoleva seaduse § 5 2. lõike või § 6 sätete alusel kasuliku mudelina kaitstav;
  2) leiutis ei ole käesoleva seaduse § 7 4. lõikes sätestatu alusel tööstuslikult kasutatav;
  3) registreerimistaotlus ei vasta käesoleva seaduse § 8 või 17 sätetele ja taotleja jätab mõne Patendiameti poolt käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud kontrollimisel või käesoleva seaduse § 211 kohase tehnika taseme otsingu tegemisel tuvastatud puuduse käesoleva paragrahvi 2. või 3. lõike kohaselt määratud tähtaja jooksul kõrvaldamata või piisavad selgitused andmata ega ole käesoleva paragrahvi 2. lõikele vastavalt taotlenud õigeaegselt suulist menetlust;
  4) patenditaotluse põhjal esitatud registreerimistaotluse korral ei ole järgitud käesoleva seaduse §-s 19 sätestatut;
  5) taotleja keeldub käesoleva seaduse § 23 21. lõikes sätestatud juhul leiutise olemust muutvaid parandusi või täiendusi tagasi võtmast või
  6) taotleja ei ole esitanud käesoleva seaduse §-s 261 sätestatu kohaselt vastuväidet või Patendiamet ei ole nõustunud vastuväitega.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 211.   Tehnika taseme otsing

  (1) Patendiamet määrab käesoleva seaduse § 7 1. ja 2. lõikes sätestatu järgi kindlaks leiutisele eelnenud tehnika taseme. Tehnika taseme kindlaksmääramisel võetakse aluseks taotleja esitatud kasuliku mudeli nõudlus.

  (2) Patendiamet koostab tehnika taseme otsingu aruande (edaspidi otsinguaruanne) ja edastab selle taotlejale teadmiseks.

  (3) Otsinguaruandes esitatakse andmed leiutisega identsete ja lähedaste tehniliste lahenduste kohta ning näidatakse ära otsingu tegemise kuupäev.

  (4) Otsinguaruande sisu- ja vorminõuded ning vormistamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Taotleja võib käesoleva seaduse § 23 1. lõikes sätestatud tingimusi arvestades teha kahe kuu jooksul otsinguaruande Patendiametist väljastamise kuupäevast arvates otsinguaruande alusel registreerimistaotluses parandusi ja täiendusi.

  (6) Otsinguaruandel on informatiivne tähendus.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 22.   Registreerimistaotluse menetluse peatamine ja jätkamine

  (1) Kui taotleja jätab mõne toimingu, mille tähtaja käesoleva seaduse kohaselt määrab Patendiamet, ettenähtud tähtpäevaks tegemata ega ole taotlenud käesoleva seaduse § 21 2. lõike kohaselt selgituste andmiseks suulist menetlust või jätab kokkulepitud ajal mõjuva põhjuseta suulisele menetlusele ilmumata, peatab Patendiamet registreerimistaotluse menetluse ja teatab sellest taotlejale.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (2) Kui prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole esitatud käesoleva seaduse § 182 2. lõike kohaselt samaaegselt prioriteedinõude esitamisega, peatab Patendiamet kuni nende esitamiseni registreerimistaotluse menetluse, kuid mitte kauemaks, kui 16 kuu möödumiseni prioriteedikuupäevast.

  (3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt peatatud registreerimistaotluse menetlust jätkatakse, kui taotleja kahe kuu jooksul registreerimistaotluse menetluse peatamisest teatamise kuupäevast arvates teeb ettenähtud toimingu või suulisele menetlusele ilmumata jätmise korral teeb ettepaneku suulise menetluse uue aja kohta ja tasub riigilõivu.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (4) Käesoleva paragrahvi 2. lõike kohaselt peatatud registreerimistaotluse menetlust jätkatakse pärast seda, kui taotleja on esitanud prioriteedinõuet tõendavad dokumendid või, kui taotleja ei ole esitanud prioriteedinõuet tõendavaid dokumente, pärast 16 kuu möödumist prioriteedikuupäevast. Viimatinimetatud juhul jäetakse prioriteedinõue rahuldamata, teatades sellest taotlejale.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (5) [Kehtetu - RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 23.   Registreerimistaotluse parandamine ja täiendamine

  (1) Taotleja võib menetluse käigus teha registreerimistaotluses parandusi ja täiendusi, mis ei muuda registreerimistaotluse esitamise kuupäeval registreerimistaotluses avatud leiutise olemust.

  (2) Parandused ja täiendused muudavad leiutise olemust, kui need sisaldavad leiutise olulisi tunnuseid, mida ei olnud leiutiskirjelduses, kasuliku mudeli nõudluses või joonistel registreerimistaotluse esitamise päeval.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (21) Patendiamet teeb leiutise olemust muutvate paranduste ja täienduste korral taotlejale ettepaneku need tagasi võtta, määrates selleks kahe- kuni neljakuulise tähtaja.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (4) Patendiamet võib menetluse käigus taotlejaga kooskõlastamata registreerimistaotluse dokumentides, välja arvatud leiutiskirjelduses, kasuliku mudeli nõudluses ning joonistel, parandada ilmseid vigu, kustutada ülearuseid andmeid ja teha redaktsioonilisi parandusi. Leiutise olemuse lühikokkuvõtet võib muuta taotlejaga kooskõlastamata.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 24.   Registreerimistaotluse tagasivõtmine

  (1) Taotleja võib esitada registreerimistaotluse tagasivõtmise nõude ja võtta tagasi menetluses oleva registreerimistaotluse. Registreerimistaotluse tagasivõtmise kuupäevaks on registreerimistaotluse tagasivõtmise nõude Patendiametisse saabumise kuupäev. Registreerimistaotluse dokumente ei tagastata.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Kui kasuliku mudeli registreerimist taotleb mitu isikut, saab registreerimistaotluse tagasivõtmise nõude esitada nende kõigi nõusolekul.

  (3) Patendiamet loeb registreerimistaotluse tagasivõetuks, kui:
  1) Patendiamet on peatanud käesoleva seaduse § 22 1. lõike kohaselt registreerimistaotluse menetluse ja seda ei saa § 22 3. lõike kohaselt jätkata või
  2) taotleja ei ole tasunud käesoleva seaduse § 18 2. lõikes sätestatud kahekuulise tähtaja jooksul või Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seaduse § 11 7. lõikes sätestatud ühekuulise tähtaja jooksul ettenähtud määras riigilõivu.
[RT I, 04.07.2017, 4 - jõust. 01.06.2023 - jõustub samal ajal ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe jõustumisega Eesti suhtes [Välisministeeriumi teadaanded RT II, 04.03.2023, 3 ja RT II, 04.03.2023, 4]; osaliselt muudetud [RT I, 06.01.2023, 2]]

§ 25.   Registreerimistaotluse menetluse lõpetamine

  (1) Patendiamet lõpetab tagasivõetud või tagasivõetuks loetud registreerimistaotluse menetluse.

  (2) Registreerimistaotluse menetluse lõpetamisest teatatakse taotlejale.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

§ 26.   Registreerimistaotluse menetluse taastamine

  (1) Kui Patendiamet on lõpetanud registreerimistaotluse menetluse, lugedes registreerimistaotluse käesoleva seaduse § 24 3. lõike punkti 1 või 2 kohaselt tagasivõetuks, võib taotleja nõuda registreerimistaotluse menetluse taastamist tingimusel, et toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või taotlejast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu.

  (2) Patendiamet taastab registreerimistaotluse menetluse, kui taotleja esitab menetluse taastamise nõude, tõendab vääramatu jõu või temast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse olemasolu ja sooritab ettenähtud toimingud kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist ning tasub nimetatud tähtaja jooksul riigilõivu.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (3) Registreerimistaotluse menetluse taastamise nõuet saab esitada ühe aasta jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 261.   Taotleja õigus esitada vastuväide

  (1) Kui Patendiamet leiab, et registreerimistaotluse menetluse käigus ilmnenud asjaolud toovad käesolevas seaduses sätestatu järgi kaasa registreerimistaotluse tagasilükkamise, peab Patendiamet enne registreerimistaotluse tagasilükkamise otsuse tegemist teavitama taotlejat kavatsetavast otsusest ja selle asjaoludest ning andma talle vähemalt ühel korral võimaluse kirjaliku või suulise vastuväite esitamiseks.

  (2) Tähtaeg kirjaliku vastuväite esitamiseks või suulise vastuväite puhul suulise menetluse nõude esitamiseks on kaks kuud Patendiameti teate kuupäevast arvates. Suulise menetluse nõue esitatakse kirjalikult.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 262.   Suuline menetlus

  (1) Patendiamet võib kutsuda taotleja registreerimistaotluse kohta selgituste andmiseks või selle menetlemisega seotud küsimuste lahendamiseks Patendiametisse suulisele menetlusele.

  (2) Taotleja võib registreerimistaotluse kohta selgituste andmiseks taotleda suulist menetlust. Sellekohases kirjalikus taotluses peab sisalduma, milliseid asjaolusid taotleja kavatseb selgitada. Patendiameti põhjendatud otsus suulise menetluse otstarbekuse kohta on lõplik.

  (3) Suuline menetlus toimub kokkulepitud ajal.

  (4) Patendiametil ega taotlejal ei ole õigust nõuda suulise menetluse toimumist varem kui kaks kuud ega hiljem kui kuus kuud Patendiameti sellekohase kutse väljastamise või taotleja taotluse või nõude Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates. Patendiamet ja taotleja võivad kokku leppida, et suuline menetlus toimub nimetatud piirtähtaegadest varem või hiljem.

  (5) Suulise menetluse kohta koostatakse protokoll, milles sisaldub vähemalt:
  1) taotluse number;
  2) suulise menetluse toimumise kuupäev;
  3) suulisest menetlusest osavõtnute nimed ja ametinimetused;
  4) suulise menetluse toimumise eesmärk;
  5) menetluse käigu lühikokkuvõte;
  6) saavutatud kokkulepe või poolte eriarvamused;
  7) menetlusest osavõtnute allkirjad.

  Protokollil on siduv tähendus. Kui kokkulepet ei saavutata või pooltel on eriarvamused, jätkab Patendiamet menetlust. Taotleja keeldumine protokolli allkirjastamast ei tähenda, et suulist menetlust ei ole toimunud. Patendiamet võib arvestada suulisel menetlusel selgunud asjaolusid, kui need kajastuvad protokollis.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 27.   Patendiameti otsuse peale kaebuse esitamine

  (1) Taotleja võib esitada käesoleva seaduse alusel tehtud Patendiameti otsuste peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Taotleja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjonile kahe kuu jooksul Patendiameti otsuse kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu.

  (3) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 28.   Registreerimistaotluse menetluse lõppemine

  Registreerimistaotluse menetlus lõpeb kasuliku mudeli registreeringu jõustumisega või registreerimistaotluse tagasilükkamisega.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

6. peatükk KASULIKU MUDELI RAHVUSVAHELISE REGISTREERIMISE TAOTLUS 

§ 29.   Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse mõiste

  (1) Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse (edaspidi rahvusvaheline registreerimistaotlus) all mõistetakse käesolevas seaduses 1970. aasta 19. juunil Washingtonis sõlmitud patendikoostöölepingu (RT II 1994, 6/7, 21) (edaspidi patendikoostööleping) alusel esitatud rahvusvahelist taotlust.
[RT I 2003, 18, 106 - jõust. 01.04.2003]

  (2) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (3) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (4) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (5) Patendiamet on märgitud või väljavalitud ametiks nendele rahvusvahelistele registreerimistaotlustele, milles märgitud või väljavalitud riigiks on Eesti Vabariik.

  (6) Rahvusvaheline registreerimistaotlus, milles märgitud riigiks on Eesti Vabariik, loetakse võrdseks käesoleva seaduse §-de 17 ja 18 kohaselt esitatud registreerimistaotlustega.

  (7) Rahvusvaheline registreerimistaotlus, milles märgitud riigiks on Eesti Vabariik, loetakse Patendiametile esitatuks rahvusvahelise esitamise kuupäeval, mille on määranud patendikoostöölepingu järgne vastuvõttev amet (edaspidi vastuvõttev amet).

  (8) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

§ 30.   Rahvusvahelise registreerimistaotluse menetluse erisused

  (1) Rahvusvahelise registreerimistaotluse siseriiklikku menetlusse võtmiseks peab taotleja 31 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates esitama Patendiametile sellekohase avalduse koos rahvusvahelise registreerimistaotluse eestikeelse tõlkega ja tasuma riigilõivu.

  (2) [Kehtetu - RT I 2003, 18, 106 - jõust. 01.04.2003]

  (3) Taotleja nõudel antakse talle põhjendatud juhtudel käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud rahvusvahelise registreerimistaotluse tõlke esitamiseks lisaaega, kuid mitte rohkem kui 33. kuu lõpuni prioriteedikuupäevast, mitme prioriteedi korral aga varaseimast prioriteedikuupäevast. Lisaaega ei anta, kui 1. lõikes sätestatud 31-kuulise tähtaja lõpuni on aega rohkem kui kaks kuud. Tõlke esitamisel või enne käesolevas lõikes nimetatud 33-kuulise tähtaja möödumist tasutakse täiendav riigilõiv.

  (31) Kasulikku mudelit ei registreerita registris enne rahvusvahelise taotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohast rahvusvahelist avaldamist, välja arvatud juhul, kui prioriteedikuupäevast on möödunud 20 kuud.

  (32) Rahvusvahelise registreerimistaotluse siseriiklikku menetlusse võtmisel kohaldatakse patendiseaduse § 33 32. lõike alusel kehtestatud korda.

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (5) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (6) Rahvusvaheline registreerimistaotlus kaotab käesoleva seaduse § 29 6. ja 7. lõike kohase toime, kui:
  1) rakenduvad patendikoostöölepingu 24. artikli 1. lõike punktide i ja ii sätted;
  2) taotleja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi 1. või 3. lõikes sätestatud nõudeid;
  3) taotleja ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 181 sätestatud esindaja volitamise nõudeid.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (61) Rahvusvaheline registreerimistaotlus lükatakse tagasi, kui:
  1) taotleja ei ole järginud käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtaega või ei ole tasunud riigilõivu ettenähtud määras,
  2) taotleja ei ole tasunud käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud lisaaja lõpuks riigilõivu ettenähtud määras või
  3) taotleja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi 32. lõikes nimetatud korra nõudeid.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (7) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (8) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (9) [Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

  (10) Kui vastuvõttev amet on keeldunud tunnistamast rahvusvahelise esitamise kuupäeva või on teatanud, et rahvusvaheline registreerimistaotlus loetakse tagasivõetuks, või kui Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvaheline Büroo (edaspidi Rahvusvaheline Büroo) on teinud otsuse vastavalt patendikoostöölepingu artikli 12 3. lõikele või kui vastuvõttev amet on teatanud, et Eesti Vabariigi märkimine loetakse tagasivõetuks, võib taotleja kahe kuu jooksul pärast vastava teate või otsuse saamist nõuda rahvusvahelise registreerimistaotluse läbivaatamist Eesti Vabariigis ja Rahvusvaheliselt Büroolt rahvusvahelise registreerimistaotluse koopia saatmist Patendiametile. Taotleja peab esitama Patendiametile rahvusvahelise registreerimistaotluse tõlke ja ettenähtud juhtudel andmed patendivoliniku kohta ning tasuma riigilõivu Patendiameti määratud tähtaja jooksul. Patendiamet kontrollib vastuvõtva ameti või Rahvusvahelise Büroo otsuse õigsust ja teatab tulemustest taotlejale. Kui vastuvõtva ameti või Rahvusvahelise Büroo otsus ei ole õige, vaadatakse registreerimistaotlus läbi nagu rahvusvaheline registreerimistaotlus.

  (11) Kui rahvusvahelise registreerimistaotluse menetlus on lõpetatud põhjusel, et taotleja ei saanud sooritada temast sõltumatu vääramatu jõu või muu takistuse tõttu tähtaegselt mõnd vastuvõtva ameti, rahvusvahelise otsingu ametkonna, rahvusvahelise eelekspertiisi ametkonna või Rahvusvahelise Büroo poolt määratud toimingut või käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut, taastab Patendiamet rahvusvahelise registreerimistaotluse menetluse Eesti Vabariigis, kui taotleja järgib käesoleva seaduse § 26 2. ja 3. lõike sätteid.

7. peatükk KASULIKE MUDELITE REGISTER 
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 31.   Kasulike mudelite register

  (1) Kasulike mudelite registrit peetakse käesoleva seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse alusel ning nimetatud seadustes sätestatud korras.

  (2) Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud seadustes ettenähtud juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes. Patendiamet võib oma ametliku väljaande põhimääruses kehtestatud korras avaldada ametlikus väljaandes üldistes huvides teateid ka teiste registrikannete kohta ja muud teavet, mille avalikustamine ei ole keelatud või nimetatud seaduste või rahvusvaheliste kokkulepete alusel piiratud.

  (3) Patendiameti ametliku väljaande põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Patendiameti ametliku väljaande nimetus on «Eesti Kasuliku Mudeli Leht».
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 32.   Kasuliku mudeli registreerimine registris

  (1) Registreerimistaotluse menetlusse võtmisel kantakse registrisse registreerimistaotluse esitamise kuupäev, registreerimistaotluse number ja käesoleva seaduse § 17 alusel esitatud dokumentide ning taotleja oma algatusel esitatud muude dokumentide saabumine Patendiametisse ja nendes sisalduvad andmed vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 25.

  (2) Registreerimistaotluse menetlemisel kantakse registrisse andmed ja märked käesolevas seaduses sätestatud menetlustoimingute, saabunud ja väljastatud dokumentide kohta ning käesolevas seaduses sätestatud tähtaegade ja Patendiameti määratud tähtaegade kohta.

  (3) Kasulikule mudelile õiguskaitse andmisel tehakse registris registreeringu kanne.

  (4) Registreeringu kanne tehakse käesoleva seaduse § 21 4. lõike kohaselt Patendiameti poolt tehtud kasuliku mudeli registreerimise otsuse või §-s 27 sätestatud juhtudel apellatsioonikomisjoni otsuse või tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 63 1. lõike alusel esitatud kaebuse kohta tehtud kohtulahendi korral Patendiameti poolt tehtud kasuliku mudeli registreerimise otsuse alusel. Taotlejal on õigus nõuda registreeringu jõustumise edasilükkamist, kuid mitte rohkem kui 18 kuud prioriteedikuupäevast arvates. Nõude võib esitada registreerimistaotluse esitamisel või registreerimistaotluse menetluse käigus seni, kuni Patendiamet on teinud kasuliku mudeli registreerimise otsuse.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Registreeringu andmed on:
  1) registreeringu number;
  2) registreerimise kuupäev;
  3) leiutise nimetus;
  4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
  5) autori ees- ja perekonnanimi ning aadress;
  6) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  7) registreeringu kehtivuse alguse kuupäev;
  8) registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev;
  9) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;
  10) ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;
  11) registreerimistaotluse number;
  12) registreerimistaotluse esitamise kuupäev;
  13) prioriteediandmed (prioriteedikuupäev, riik, taotluse number);
  14) varasema, jätkatud registreerimistaotluse või patenditaotluse, mille alusel registreerimistaotlus on esitatud, number ja esitamise kuupäev;
  15) rahvusvahelise taotluse või Euroopa patenditaotluse andmed;
  16) käesoleva seaduse § 7 2. lõikes nimetatud teabe avalikustamise kuupäev;
  17) kasuliku mudeli nõudlus;
  18) leiutiskirjeldus;
  19) joonis;
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  20) tehnika taseme otsingu kuupäev;
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  21) otsinguaruande väljastamise kuupäev.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Kasuliku mudeli omanikuna kantakse registrisse käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud otsuses märgitud taotleja.

  (7) Pärast registreeringu kande tegemist koostab Patendiamet kasuliku mudeli kirjelduse. Kasuliku mudeli kirjelduse vorminõuded ja vormistamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Patendiamet avaldab pärast registreeringu kande tegemist oma ametlikus väljaandes kasuliku mudeli registreerimise teate ning avalikustab kasuliku mudeli kirjelduse ja otsinguaruande. Teate avaldamise kuupäev kantakse registrisse.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (9) Registreering jõustub kasuliku mudeli registreerimise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval.

  (10) Pärast kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamist väljastab Patendiamet kasuliku mudeli omanikule kasuliku mudeli tunnistuse, milles sisaldub kasuliku mudeli kirjeldus.

  (101) Kasuliku mudeli omaniku avalduse alusel väljastatakse talle elektroonilise kasuliku mudeli tunnistuse ärakiri paberil. Ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõiv. Ärakiri väljastatakse ühe kuu jooksul avalduse esitamisest arvates, ent mitte enne nõutava riigilõivu tasumist.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (102) Kasuliku mudeli omaniku avalduse alusel võib talle välja anda kasuliku mudeli tunnistuse duplikaadi. Duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõiv. Duplikaat väljastatakse ühe kuu jooksul avalduse esitamisest arvates, ent mitte enne nõutava riigilõivu tasumist.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (11) [Kehtetu - RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (12) Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 33.   Registri avalikkus ja teabe väljastamine

  (1) Register on avalik. Igaühel on õigus tutvuda alates kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamise päevast registreerimistaotluse registritoimiku ja kirje andmetega andmebaasis, arvestades käesolevas seaduses sätestatud piirangutega, sealhulgas autori õigusega keelata oma nime avalikustamine. Nimetatud teate avaldamise päev loetakse ühtlasi registreerimistaotluse avaldamise päevaks.

  (2) Registritoimikuga tutvumiseks või registrist kirjaliku teabe, ärakirja või väljatrüki saamiseks esitatakse kirjalik avaldus ja tasutakse riigilõiv. Taotlejale, kasuliku mudeli omanikule ja autorile on oma kasuliku mudeli registritoimikuga tutvumine tasuta. Registritoimikuga tutvumine on nimetatud isikute volituse olemasolu korral tasuta ka muule isikule.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (3) Patendiamet väljastab taotleja või kasuliku mudeli omaniku kirjalikul nõudel ja riigilõivu tasumisel leiutise prioriteeti tõendava dokumendi, mis koosneb registreerimistaotluse koopiast ja Patendiameti ametlikust kinnitusest. Prioriteeti tõendava dokumendi vorminõuded ja vormistamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Taotleja nõudel võib Patendiamet edastada prioriteeti tõendava dokumendi rahvusvahelisse digitaalsesse andmekogusse, kuhu selle dokumendi esitamine ja millest taotleja loal selle kättesaamine on Patendiametile piiranguteta ja tasuta.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (4) Registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

8. peatükk KASULIKU MUDELI ÕIGUSKAITSE KEHTIVUS 

§ 34.   Registreeringu kehtivus

  (1) Registreering kehtib neli aastat registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates.

  (2) Registreeringu kehtivust saab pikendada esmalt neljaks aastaks ja hiljem veel kaheks aastaks. Registreeringu kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõiv.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Registreering kaotab kehtivuse ennetähtaegselt, kui kasuliku mudeli omanik esitab taotluse registreeringu kehtivuse lõpetamiseks.

  (4) Riigilõiv registreeringu kehtivuse pikendamise eest tasutakse:
  1) kuue kuu jooksul enne registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäeva või
  2) täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäevast arvates.

  (5) [Kehtetu - RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Registreeringu kehtivust pikendatakse ka juhul, kui riigilõiv registreeringu kehtivuse pikendamise eest jäi tasumata vääramatu jõu või kasuliku mudeli omanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Patendiamet pikendab registreeringu kehtivuse, kui kasuliku mudeli omanik kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist esitab registreeringu kehtivuse pikendamise nõude, tõendab vääramatu jõu või temast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse olemasolu ja tasub riigilõivu registreeringu kehtivuse pikendamise eest ning käesoleva paragrahvi 4. lõike punktis 2 nimetatud täiendava riigilõivu. Eelnimetatud nõude saab esitada ühe aasta jooksul käesoleva paragrahvi 4. lõike punktis 2 sätestatud tähtaja lõppemisest arvates.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 341.   Riigilõivu tasumine

  Kui sama toimingu eest on ekslikult tasutud rohkem kui ühel korral või seda on teinud erinevad isikud, võetakse riigilõivu tasumise aluseks esimesena esitatud andmed õiges summas tasutud riigilõivu kohta.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

§ 35.   Tunnistuse kehtivuse ennetähtaegne lõppemine
[Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

§ 36.   Muudatused kasulikus mudelis

  (1) Kasuliku mudeli omanik võib registreeringu kogu kehtivuse aja jooksul leiutise olemust muutmata piirata õiguskaitse ulatust, muutes selleks kasuliku mudeli nõudlust, ja parandada kasuliku mudeli kirjelduses bibliograafilisi andmeid ning ilmseid kirja- ja arvutusvigu. Muudatuste tegemise nõue ja uus kasuliku mudeli nõudlus ning vajaduse korral uus leiutiskirjeldus esitatakse Patendiametile, tasudes käesoleva paragrahvi 2. lõikes ettenähtud riigilõivu. Patendiamet parandab tema süül tekkinud vead oma algatusel või kasuliku mudeli omaniku nõudel tasuta.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Muudatuste nõude esitamisel tasutakse kasuliku mudeli kirjelduses bibliograafiliste andmete ning kirja- ja arvutusvigade parandamise korral riigilõiv kasuliku mudeli kirjelduse paranduste teate avaldamise eest, õiguskaitse ulatuse piiramise korral aga riigilõiv kasuliku mudeli nõudluse muutmise teate ja uue kasuliku mudeli kirjelduse avaldamise eest.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (21) Patendiamet avaldab oma ametlikus väljaandes kasulikus mudelis muudatuste tegemise teate. Õiguskaitse piiramise korral avaldatakse ka uus kasuliku mudeli kirjeldus.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (3) Taotluse kasuliku mudeli nõudluses õiguskaitse ulatuse kitsenemist põhjustanud ilmsete kirja- või arvutusvigade parandamiseks võib kasuliku mudeli omanik esitada Patendiametile ühe aasta jooksul kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamisest arvates.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Kasuliku mudeli õiguskaitse ulatuse laienemine, mis on tingitud käesoleva paragrahvi 3. lõike alusel tehtud muudatustest, ei piira isikute õigusi, kes enne kasuliku mudeli registreeringus muudatuste tegemise teate avaldamist olid oma majandus- või äritegevuses võtnud arvesse esialgset kasuliku mudeli õiguskaitse ulatust.

9. peatükk RIIGILÕIV 
[Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

§ 37. – § 39. [Kehtetud - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

91. peatükk RIIGILÕIV 
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

§ 391.   Riigilõiv

  Käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel tasutakse registreerimistaotluse läbivaatamise, teabe väljastamise ja muude toimingute tegemise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

§ 392.   Riigilõivu tasumine unikaalse viitenumbriga

  (1) Pärast registreerimistaotluse menetlusse võtmist või avalduse esitamist teatab Patendiamet taotlejale või avalduse esitajale unikaalse viitenumbri riigilõivu tasumiseks. Unikaalset viitenumbrit ei teatata, kui toimingu eest on riigilõiv juba tasutud.

  (2) Kui riigilõiv tasutakse unikaalse viitenumbriga, märgitakse maksedokumendile unikaalne viitenumber, mis on seotud toiminguga, mille eest riigilõiv tasutakse.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

§ 393.   Riigilõivu tasumine ilma unikaalse viitenumbrita

  (1) Kui riigilõiv tasutakse ilma unikaalse viitenumbrita, esitab taotleja, kasuliku mudeli omanik või muu kasuliku mudeli õiguskaitse alase toimingu tegemist taotlev isik Patendiametile riigilõivu tasumise tähtpäevaks riigilõivu tasumise kohta järgmised andmed:
  1) maksedokumendi number;
  2) makse kuupäev;
  3) maksja nimi;
  4) tasutud summa suurus;
  5) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või riigilõivuseaduse asjakohase paragrahvi number;
  6) registreerimistaotluse number, registreeringu number või nende puudumise korral muud andmed, mis võimaldavad leiutist tuvastada.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud andmed riigilõivu tasumise kohta esitatakse iga registreerimistaotluse või registreeringu ja iga toimingu kohta eraldi. Kui riigilõiv tasutakse korraga mitme toimingu tegemise eest, esitatakse loetelu tasutud summa registreerimistaotluste või registreeringute ja toimingute vahel jaotumise kohta.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

§ 394.   Riigilõivu tasumise kontrollimine

  (1) Riigilõiv loetakse tasutuks, kui see on unikaalse viitenumbri alusel laekunud ettenähtud kontole või kui Patendiametile on esitatud käesoleva seaduse § 393 1. lõikes nimetatud andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Kui riigilõiv tuleb tasuda kindlaks tähtpäevaks, loetakse see tähtaegselt tasutuks ka juhul, kui ettenähtud summas riigilõiv on unikaalse viitenumbri alusel laekunud ettenähtud kontole kolme pangapäeva jooksul Patendiameti poolt unikaalse viitenumbri väljastamisest arvates.

  (3) Kui andmed riigilõivu tasumise kohta on esitatud tasumistähtpäevaks, kuid riigilõiv ei ole nõutavas summas laekunud, võib Patendiamet tasumise kontrollimiseks nõuda andmed esitanud isikult pangaasutuse kinnitatud riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamist.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

10. peatükk KASULIKU MUDELI ÕIGUSTE ÜLEMINEK 

§ 40.   Kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse üleminek

  (1) Kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse üleandmise kohta autorilt teisele isikule sõlmitakse eraldi kirjalik kokkulepe või sätestatakse see vastavalt käesoleva seaduse § 11 2. lõikele muus lepingus või töölepingus. Nimetatud kokkulepe või leping peab sisaldama sätteid, mis tagavad vastavalt § 12 8. lõikele autori õiguse õiglasele tulule leiutisest saadava tulu arvel registreeringu kogu kehtivuse aja jooksul.

  (2) Kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse ülemineku korral seaduse alusel kohaldatakse taotleja elukoha ja asukohamaa seadust.

  (3) Käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõike kohase kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse ülemineku õiguslik alus ja autori andmed näidatakse ära registreerimistaotluses. Põhjendatud kahtluse korral on Patendiametil, apellatsioonikomisjonil ja kohtul õigus nõuda kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õigust ja leiutise autorsust tõendavaid dokumente.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 41.   Registreerimistaotluse üleminek

  (1) Taotleja võib Patendiametis menetluses oleva registreerimistaotluse teisele isikule üle anda.

  (2) Patendiametis menetluses olev registreerimistaotlus läheb taotleja surma või juriidilisest isikust taotleja lõppemise korral üle pärijale või õigusjärglasele.

  (3) Taotleja andmete muutmiseks registreerimistaotluses peab taotleja või isik, kellele registreerimistaotlus üle läheb, esitama Patendiametile sellekohase avalduse ja tasuma riigilõivu. Kui avalduse esitab isik, kellele registreerimistaotlus üle läheb, peab ta avaldusele lisama usaldusväärsed üleminekut tõendavad dokumendid.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (4) Registreerimistaotlus loetakse teisele isikule üle läinuks registreerimistaotluse andmete muutmise kande tegemise päevast.

§ 42.   Kasuliku mudeli üleminek

  (1) Kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli teisele isikule üle anda.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Kasuliku mudeli omaniku surma või juriidilisest isikust omaniku lõppemise korral läheb kasulik mudel üle pärijale või õigusjärglasele.

  (3) Kasuliku mudeli omaniku andmete muutmiseks registreeringus peab kasuliku mudeli omanik või isik, kellele kasulik mudel üle läheb, esitama Patendiametile sellekohase avalduse ja tasuma riigilõivu. Kui avalduse esitab isik, kellele kasulik mudel üle läheb, peab ta avaldusele lisama usaldusväärsed üleminekut tõendavad dokumendid.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]

  (4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul tehingus määratud kasuliku mudeli ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast arvates. Kui kasulik mudel läheb üle apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse jõustumise päevast arvates. Käesolevas lõikes nimetatud tähtaegade eiramise korral loetakse registreering kehtetuks.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (5) Kasulik mudel loetakse teisele isikule üleläinuks tehingu või apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse järgi määratud kasuliku mudeli ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (6) Isik, kellele kasulik mudel on üle läinud käesolevas paragrahvis sätestatu järgi, võib kasuliku mudeli omaniku õigusi kasutama hakata registreeringu andmete muutmise kande jõustumise päevast. Kanne jõustub selle tegemise päeval. Kolmanda isiku suhtes jõustub kanne kande teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 43.   Litsents

  (1) Kasuliku mudeli omanik (litsentsiandja) võib kirjaliku litsentsilepinguga anda õiguse käesoleva seaduse § 14 1. lõikes loetletud toimingute tegemiseks ärieesmärgil osaliselt või täielikult ühele või mitmele isikule (litsentsisaaja) või teatada Patendiameti kaudu avaliku lihtlitsentsi andmisest vastavalt käesoleva seaduse §-s 431 sätestatule.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsist tulenevad õigused anda all-litsentsiga kolmandale isikule.

  (3) Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem, kui registreeringu kehtivus.

  (4) Litsentsi võib registreerida registris. Litsentsi kohta kande tegemise aluseks on litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik avaldus, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi kohta kande tegemise eest tasutakse riigilõiv. Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu. Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (5) Kui kasulik mudel läheb käesoleva seaduse §-s 42 sätestatud juhtudel üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.

§ 431.   Avalik lihtlitsents

  (1) Avalik lihtlitsents on litsents, millele on õigus igaühel, kes tasub kasuliku mudeli omanikule tema poolt määratud litsentsitasu. Litsentsisaajal on õigus kasuliku mudeliga kõigi käesoleva seaduse § 14 1. lõikes loetletud toimingute tegemiseks ärieesmärgil kogu Eesti Vabariigi territooriumil.

  (2) Avalikku lihtlitsentsi saab anda tingimusel, et registris ei ole sama kasuliku mudeli kohta varem registreeritud kehtivat litsentsi.

  (3) Avaliku lihtlitsentsi andmiseks esitab kasuliku mudeli omanik Patendiametile avaliku lihtlitsentsi registreerimise avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduses peab sisalduma vähemalt:
  1) registreeringu number;
  2) leiutise nimetus;
  3) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku korral nimi;
  4) patendivoliniku ees- ja perekonnanimi, kui taotlus esitatakse patendivoliniku kaudu;
  41) ühise esindaja ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku korral nimi, kui taotlus esitatakse ühise esindaja kaudu;
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]
  5) avaliku lihtlitsentsi registreerimise sooviavaldus;
  6) litsentsi kehtivusaeg;
  7) litsentsitasu suurus või selle määramise kord, litsentsitasu tasumise tähtaeg ja soovi korral muud tasumise tingimused;
  8) [kehtetu - RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]
  9) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (4) Avaliku lihtlitsentsi registreerimise avaldusele lisatakse volikiri, kui see esitatakse ühise esindaja kaudu.
[RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]

  (5) Kui avaliku lihtlitsentsi registreerimise avaldus vastab nõuetele, teeb Patendiamet registrisse avaliku lihtlitsentsi andmete kande ja avaldab sellekohase teate Patendiameti ametlikus väljaandes.

  (6) Isik, kes soovib avalikku lihtlitsentsi, esitab Patendiametile kirjalikult avaliku lihtlitsentsi saamise avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduses peab sisalduma vähemalt:
  1) registreeringu number;
  2) leiutise nimetus;
  3) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku korral nimi;
  4) avaliku lihtlitsentsi saamise sooviavaldus;
  5) litsentsisaaja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  6) patendivoliniku ees- ja perekonnanimi, kui sooviavaldus esitatakse patendivoliniku kaudu;
  7) kinnitus litsentsitasu suuruse ja muude tasumise tingimustega nõustumise kohta;
  8) [kehtetu - RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 31.08.2023]
  9) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (7) [Kehtetu - RT I, 06.01.2023, 2 - jõust. 16.01.2023]

  (8) Kui avaliku lihtlitsentsi saamise avaldus vastab nõuetele, teeb Patendiamet registrisse avaliku lihtlitsentsi andmise kohta litsentsisaaja andmete kande, avaldab sellekohase teate Patendiameti ametlikus väljaandes ja teatab kasuliku mudeli omanikule kirjalikult litsentsisaaja andmed. Litsentsisaaja andmete kande tegemist registrisse käsitatakse õiguslikult kasuliku mudeli omaniku ja litsentsisaaja vahel käesoleva paragrahvi 3. lõike punktide 6 ja 7 alusel kehtestatud tingimusi sisaldava litsentsilepingu sõlmimisena.

  (9) Kasuliku mudeli omanik saab avaliku lihtlitsentsi kehtivust lõpetada või kehtivusaega lühendada enne registrisse kantud kehtivusaja lõppu vaid kõigi litsentsisaajate nõusolekul.

  (10) Litsentsisaaja võib saadud avalikust lihtlitsentsist loobuda, teatades sellest Patendiametile ja kasuliku mudeli omanikule kirjalikult. Avalikust lihtlitsentsist saab loobuda tingimusel, et litsentsitasu on ettenähtud suuruses ja vastavalt tasumise tingimustele tasutud. Kui kasuliku mudeli omanik ei ole ühe kuu jooksul litsentsisaajalt teate saamisest arvates teavitanud Patendiametit võlgnevustest litsentsitasu tasumisel, teeb Patendiamet registrisse litsentsisaaja andmete kustutamise kande ja avaldab sellekohase teate Patendiameti ametlikus väljaandes.

  (11) Avalik lihtlitsents kaotab kasuliku mudeli omaniku nõudel litsentsisaaja suhtes kehtivuse, kui litsentsisaaja ei tasu ettenähtud tähtajal või vastavalt muudele registrisse kantud tasumise tingimustele ettenähtud suuruses litsentsitasu.

  (12) Leiutise kasutamise üldiseloomu olulise muutumise korral on kasuliku mudeli omanikul või litsentsisaajal õigus nõuda teiselt osapoolelt litsentsitasu suuruse või tasumise tingimuste muutmist.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 44.   Sundlitsents
[Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

11. peatükk KASULIKU MUDELI ÕIGUSTE VAIDLUSTAMINE JA KAITSE 

§ 45.   Autorsuse vaidlustamine

  (1) Vaidlused autorsuse üle lahendatakse pärast kasuliku mudeli registreerimist.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Isik, kes leiab, et käesoleva seaduse § 12 1. või 2. lõike järgi on tema kasuliku mudeli autor või ühisautor, võib oma autorsuse tunnistamiseks esitada apellatsioonikomisjonile avalduse kasuliku mudeli omaniku vastu.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Autorsust võib vaidlustada autor või tema pärija.

  (4) Autorsuse tunnistamise korral võib isik samas menetluses käesoleva seaduse § 46 1. lõike kohaselt vaidlustada kasuliku mudeli omaniku.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (5) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 1. lõikes sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 46.   Kasuliku mudeli omaniku vaidlustamine
[RT I 2003, 18, 106 - jõust. 01.04.2003]

  (1) Isik, kes leiab, et õigus kasulikule mudelile kuulub käesoleva seaduse § 11 alusel temale, võib oma õiguse tunnistamiseks esitada apellatsioonikomisjonile avalduse kasuliku mudeli omaniku vastu. Avalduse rahuldamise korral on isikul õigus:
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  1) registreerida kasulik mudel oma nimele,
  2) registreering tühistada ja esitada sama esitamise kuupäevaga sama leiutise kohta uus registreerimistaotlus või
  3) registreering tühistada.

  (11) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 1. lõikes sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu oma õiguse tunnistamiseks.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Avaldus vastavalt käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt tehtud valikule koos teabega jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse kohta esitatakse Patendiametile ühe kuu jooksul otsuse jõustumise kuupäevast arvates. Uue registreerimistaotluse esitamise korral peab isik kolme kuu jooksul jõustunud otsuse kuupäevast arvates esitama Patendiametile uue registreerimistaotluse dokumendid vastavalt käesoleva seaduse §-s 17 sätestatule. Eelnimetatud nõuete täitmata jätmise korral registreering tühistatakse.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt esitatud avalduse rahuldamise korral võib isik, kes on leiutist kasutanud või teinud selleks olulisi ettevalmistusi, taotleda kohtult leiutise oma majandus- ja kutsetegevuses tasu eest või tasuta kasutamise õigust ka pärast kasuliku mudeli üleminekut tingimusel, et leiutise kasutamise iseloom ei muutu.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I 2003, 18, 106 - jõust. 01.04.2003]

  (5) [Kehtetu - RT I 2003, 18, 106 - jõust. 01.04.2003]

§ 47.   Kasuliku mudeli vaidlustamine

  (1) Isik võib esitada apellatsioonikomisjonile kasuliku mudeli omaniku vastu avalduse registreeringu tühistamiseks, kui ta leiab, et:
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  1) registreeritud kasulik mudel ei vasta käesoleva seaduse §-des 5–9 sätestatule;
  2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada, või
  3) leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud avalduse saab esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (21) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 1. lõikes sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu kasuliku mudeli registreeringu tühistamiseks või selle aluseks oleva asjaolu puudumise kindlakstegemiseks.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Patendiamet teeb jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse põhjal kande registrisse, kui kasuliku mudeli omanik või käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isik esitab Patendiametile avalduse, millele on lisatud teave jõustunud otsuse kohta.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (4) Registreeringu tühistamine ei ole enne sellekohase otsuse jõustumist kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse kaitse kohta tehtud kohtuotsuse tühistamise või lepingu, sealhulgas litsentsilepingu, tühistamise alus. Lepingu jätkumise korral on ühel lepingupoolel õigus nõuda teiselt lepingupoolelt maksete muutmist või ümberarvestuste tegemist.
[RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

§ 48.   Autori õiguste kaitse

  (1) Kasuliku mudeli autor või autori surma korral tema pärijad võivad aegumiseta esitada kohtusse hagi käesoleva seaduse § 12 7. lõikes sätestatud õiguste rikkumise korral ja muude autorsusest tulenevate mittevaraliste vaidluste lahendamiseks.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) [Kehtetu - RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 49.   Taotleja õiguste kaitse

  (1) Taotleja võib käesoleva seaduse § 27 kohaselt esitada Patendiameti otsuse peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Apellatsioonikomisjoni otsusega mittenõustumisel võib taotleja selle vaidlustada, esitades kaebuse maakohtusse tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 63 1. lõikes sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 50.   Kasuliku mudeli omaniku õiguste kaitse

  (1) Kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli õigusvastase kasutamise korral nõuda:
  1) kasuliku mudeli õigusvastase kasutamisega tekitatud kahju hüvitamist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043;
  2) kasuliku mudeli õigusvastase kasutamise teel saadu väljaandmist vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 1037 ja 1039;
  3) kasuliku mudeli õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1055.

  (2) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  (3) Isik, kes süülise teoga on rikkunud kasuliku mudeli omaniku ainuõigust ja tekitanud talle varalist kahju, on kohustatud kahju hüvitama. Kasuliku mudeli heauskse kasutamise puhul võib kohus määrata hüvitise mitte rohkem kui hagi esitamisele eelnenud viie aasta jooksul tekitatud kahju ulatuses.

  (4) Kasuliku mudeli omanikul on õigus esitada hagi kolme aasta jooksul, arvates ajast, millal ta sai teada ainuõiguse rikkumise toime pannud isikust.

  (5) Enne kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamist toimepandud ainuõiguse rikkumise korral tuleb hagi esitada käesoleva paragrahvi 4. lõikes toodud tähtaja või ühe aasta jooksul, arvates kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamise kuupäevast, kusjuures aluseks võetakse hiljem lõppev tähtaeg.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 51.   Teiste isikute õiguste kaitse

  (1) Isik, kes heauskselt kasutas leiutist enne registreerimistaotluse esitamist, võib esitada kohtusse avalduse varemkasutamisõiguse tunnistamiseks. Kohus vaatab avalduse läbi hagita menetluse korras.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Litsentsisaaja võib esitada kohtusse hagi litsentsilepinguga seotud vaidluse lahendamiseks.

  (3) Kui litsentsi andmisel ei ole ette nähtud teisiti, võib litsentsisaaja esitada hagi ka kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse rikkumise korral teiste isikute poolt. Hagi esitamise soovist on litsentsisaaja kohustatud eelnevalt teatama kasuliku mudeli omanikule. Teatamiskohustus loetakse täidetuks, kui teade on saadetud kasuliku mudeli omanikule tähtkirjaga litsentsilepingus märgitud aadressil või registrisse kantud aadressil.

  (4) Iga isik võib kahtluse korral, et tema tegevus võib rikkuda kasuliku mudeli omaniku ainuõigust, esitada kohtusse hagi kasuliku mudeli omaniku vastu tunnistamaks, et kasuliku mudeli olemasolu ei takista tema majandus- või kutsetegevust.

  (5) Isikul, kelle vastu on esitatud hagi käesoleva seaduse § 50 alusel, on õigus esitada vastuhagi § 45 1. lõikes, § 46 1. lõikes või § 47 1. lõikes nimetatud nõudes.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (6) Isikul, kelle suhtes on alustatud väärteo või kuriteo menetlemist seoses kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse rikkumisega, on õigus esitada apellatsioonikomisjonile kasuliku mudeli omaniku vastu avaldus registreeringu tühistamiseks. Kohus võib väidetava rikkuja nõudel registreeringu tühistamise avalduse menetlemise ajaks peatada väärteo või kuriteo menetlemise. Kohus võib peatamise tingimusena nõuda tagatist võimaliku kasuliku mudeli omanikule tekitatud kahju hüvitamiseks, kui registreering jääb jõusse.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 52.   Kasuliku mudeli alaste vaidluste arutamise kord

  (1) Kasuliku mudeli alaseid vaidlusi arutatakse seaduses sätestatud juhtudel apellatsioonikomisjonis ja kohtus.

  (2) Kasuliku mudeli õiguskaitse, kehtivuse ja õigusvastase kasutamisega seotud kaebusi ja hagisid, hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse taotlusi ning muid käesolevas seaduses nimetatud kaebusi, avaldusi ja hagisid vaatab läbi Harju Maakohus.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Kohus arutab kasuliku mudeli alaseid vaidlusi tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, arvestades käesolevas seaduses kehtestatud erisusi.

  (4) [Kehtetu - RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

  (5) Apellatsioonikomisjon arutab temale esitatud kaebusi ja avaldusi käesoleva seaduse alusel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

§ 521.   Tõendamiskohustus

  (1) Käesoleva seaduse § 14 2. lõikes sätestatu alusel esitatud hagi korral on kostja kohustatud tõendama, et ta on kasutanud samasuguse toote valmistamisel kasuliku mudelina kaitstud meetodist erinevat meetodit.

  (2) Kui teistsuguse meetodi kasutamine ei ole tõendatud, loetakse toode valmistatuks kasuliku mudelina kaitstud meetodil tingimusel, et selle valmistamiseks tegelikult kasutatud meetodit ei ole kasuliku mudeli omanikul, vaatamata piisavatele pingutustele, õnnestunud kindlaks määrata ja kasuliku mudelina kaitstud meetodi kasutamine on tõenäoline või kui kasuliku mudelina kaitstud meetodil valmistatud toode on uus.

  (3) Kostja esitatud tõendeid, mis sisaldavad tema tootmis- või ärisaladust, võib avalikustada vaid kostja nõusolekul.

§ 53.   Kohtu toimingud hagiavalduse esitamisel

  (1) Käesoleva seaduse § 51 4. lõikes nimetatud hagi korral peab hagiavaldusele olema lisatud kasuliku mudeli omanikule saadetud teate ärakiri. Selle puudumisel jätab kohus hagiavalduse käiguta ja määrab hagejale tähtaja teatamiskohustuse täitmiseks.

  (2) Ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks esitatud hagi arutamise ajaks võib kohus hageja palvel jätkuva rikkumise tõkestamiseks hagi tagamise korras muu hulgas määrata, et kasuliku mudeli omaniku loata valmistatud kasuliku mudelina kaitstud toode või ese, mille kasutamisega rikutakse kasuliku mudeli omaniku ainuõigust, kõrvaldatakse käibest.

  (3) Kohus võib käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud juhul kostja taotlusel määrata, et toote või eseme valdaja tohib jätkata selle kasutamist õiglase tasu eest kasuliku mudeli omanikule registreeringu kehtivuse kogu järelejäänud aja või selle osa jooksul.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 54.   Patendiameti osavõtt

  (1) [Kehtetu - RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

  (2) Kohus saadab Patendiametile kasuliku mudeli alases vaidluses tehtud kohtulahendi ärakirja teadmiseks.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 55.   Esindaja kasuliku mudeli alaste vaidluste lahendamisel kohtus
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

  (1) Patendivolinik võib olla kasuliku mudeli alases vaidluses esindajaks maakohtus ning ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga.

  (2) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 20, 141 - jõust. 01.05.2004]

12. peatükk KASULIKU MUDELI REGISTREERIMINE VÄLISRIIKIDES 

§ 56.   Registreerimise kord

  (1) Eesti Vabariigis elukohta või asukohta omav isik võib välisriikides registreerida oma kasuliku mudeli, sõltumata selle registreerimisest Eesti Vabariigis.

  (2) Eesti Vabariigis elukohta või asukohta omav isik registreerib oma kasuliku mudeli välisriikides iseseisvalt vastavalt välisriikide seadustele ja rahvusvahelistele konventsioonidele.

§ 57.   Rahvusvahelise registreerimistaotluse esitamine
[Kehtetu - RT I 2000, 19, 117 - jõust. 01.07.2000]

121. peatükk VASTUTUS 
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 571. – § 572. [Kehtetud - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

13. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 58.   Seaduse jõustumine

  (1) Kasuliku mudeli seadus jõustub 1994. aasta 23. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 10 2. lõike 1. punkti sätteid rakendatakse pärast Eesti Vabariigi liikmelisuse taastamist tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis.

  (3) Käesoleva seaduse VI peatüki sätteid rakendatakse pärast kolme kuu möödumist Eesti Vabariigi ühinemisest 1970. aasta 19. juunil Washingtonis sõlmitud patendikoostöölepinguga.

  (4) Käesoleva seaduse § 10 2. lõikes näidatud prioriteedi määramise aluseks saavad olla ainult pärast käesoleva seaduse jõustumist esitatud patenditaotlused ja registreerimistaotlused.
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 59.   Üleminekusäte

  Käesoleva seaduse §-s 211 sätestatut kohaldatakse ka kõigi nende enne § 211 jõustumist menetlusse võetud registreerimistaotluste suhtes, mille kohta ei ole § 211 jõustumise päevaks tehtud käesoleva seaduse § 21 4. lõike kohast kasuliku mudeli registreerimise otsust või sama paragrahvi 5. lõike kohast registreerimistaotluse tagasilükkamise otsust
[RT I, 29.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 60.   Enne 2019. aasta 1. aprilli esitatud kaebuse, avalduse ja hagi menetlemine

  (1) Enne 2019. aasta 1. aprilli käesoleva seaduse alusel esitatud hagi menetletakse kohtus ka juhul, kui alates nimetatud kuupäevast on asjaomase vaidluse lahendamiseks ette nähtud kohustuslik kohtueelne menetlus apellatsioonikomisjonis.

  (2) Enne 2019. aasta 1. aprilli käesoleva seaduse alusel kohtule esitatud kaebust, avaldust või hagi menetletakse muus maakohtus peale Harju Maakohtu ka juhul, kui alates nimetatud kuupäevast on asjaomase kaebuse, avalduse või hagi lahendamiseks ainupädevus Harju Maakohtul.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json