Teksti suurus:

Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2013, 1

Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 24.04.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 4, kutseõppeasutuse seaduse § 34 lõike 4 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavatele ametiisikutele (edaspidi riikliku järelevalve läbiviija) esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridust ja kompetentse.

  (2) Välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis riikliku järelevalve läbiviijana töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega” kehtestatud tingimustel ja korras.

  (3) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuetes nimetatud kompetentside olemasolu ja isiku valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab tööandja isiku haridust ning täienduskoolitust tõendavate dokumentide ja varasema tõendatud töökogemuse alusel.

§ 2.   Riikliku järelevalve läbiviija kvalifikatsiooninõuded

  (1) Riikliku järelevalve läbiviijal on:
  1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja
  2) vähemalt viieaastane pedagoogilise töö kogemus ja
  3) juhtimisalased kompetentsid.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kvalifikatsiooninõuetele vastab ühes asutuses vähemalt kaks riikliku järelevalve läbiviijat, võib kolmanda riikliku järelevalve läbiviija kvalifikatsioon olla magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses.

  (3) Riikliku järelevalve läbiviija läbib iga kolmeaastase perioodi jooksul vähemalt kaks nädalat stažeerimist koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2006. a määrus nr 24 „Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json