Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2013, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Vastu võetud 24.04.2013 nr 31

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 100 lõike 6 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 pealkirjas asendatakse sõna „lõpetamine” sõnaga „lõpetamise”;

2) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „selliseid” sõnaga „sellised”;

3) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus koosneb ühest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist.

(4) Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja asjakohase sissekande määruse lisa 3 kohasele koolituskursuse tunnistusele.”;

5) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus

(1) B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida libedasõidu koolitus.

(2) Algastme libedasõidu koolituse eesmärk on anda õpilasele kogemus juhtida sõidukit libedal teel ja ülevaade seal valitsevatest ohtudest ning luua eeldused iseseisvaks toimetulekuks libedates teeoludes läbi realistliku arusaama kujundamise isiklikest ja sõiduki peatamisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

(3) Libedasõidu koolitus koosneb kahest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist.

(4) Libedasõidu koolituse õppesõidust, välja arvatud õppesõidust, mis viiakse läbi aastaringsel libedasõidu õppeväljakul, peab koolitaja teavitama asukohajärgset Maanteeameti regiooni liiklusregistri bürood (edaspidi liiklusregistri büroo) kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva enne õppesõidu toimumist. Teavitus peab sisaldama õppesõidu toimumise aega ja kohta.”;

6) paragrahvi 17 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lõppastme koolituse kaks teooriatundi peavad toimuma auditoorses vormis, millest libedasõidu riskivältimise teooriatund peab toimuma praktikumi vormis.”;

7) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Libedasõidu riskivältimise koolituse eesmärk on luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega.”;

8) paragrahvi 18 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõppastme koolituse libedasõidu riskivältimise koolitus koosneb ühest praktikumist ja ühest sõidutunnist.

(3) Libedasõidu riskivältimise koolituse õppesõidust, välja arvatud õppesõidust, mis viiakse läbi aastaringsel libedasõidu õppeväljakul, peab koolitaja teavitama asukohajärgset liiklusregistri bürood kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva enne õppesõidu toimumist. Teavitus peab sisaldama õppesõidu toimumise aega ja kohta.”;

9) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui D-kategooria bussi juhtimisõigust taotlev isik omab D1-alamkategooria bussi juhtimisõigust ja juhiluba, peab isik saama ettevalmistuse teooriaõppes vähemalt viie õppetunni ja sõiduõppes vähemalt viie sõidutunni mahus. Selles mahus antavas õppes peavad D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi D-kategooria bussi juhi ettevalmistamisel võrreldes D1-alamkategooria bussi juhi ettevalmistamisega.”;

10) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui D-kategooria bussi juhtimisõigust taotlev isik omab D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja „Liiklusseaduse” § 96 lõike 8 ja § 100 lõike 7 alusel kehtestatud nõuete kohase koodiga 103 (troll) juhiluba, peab isik saama ettevalmistuse teooriaõppes vähemalt viie õppetunni ja sõiduõppes vähemalt viie sõidutunni mahus.”;

11) paragrahvi 48 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolitajal peab olema õpilaste registreerimisleht juhi esmaõppe, täiendusõppe ja juhi lõppastme koolituse läbiviimiseks. Registreerimisleht peab sisaldama:
1) koolitaja nime ja registrikoodi;
2) õpperühma numbrit;
3) õpitava mootorsõiduki kategooriat;
4) õppetöö alguse ja lõpu aegu;
5) õpetaja(te) ees- ja perekonnanime ning õpetajatunnistuse numbrit;
6) õpilase ees- ja perekonnanime ning isikukoodi;
7) täiendusõppel andmeid õpilase juhiloa kehtivuse kohta, kui see on väljastatud.”;

12) paragrahvi 48 lõige 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolitajal peab olema õppetöö päevik. Õppetöö päevik peab sisaldama:
1) õpperühma numbrit;
2) õpetatava mootorsõiduki kategooriat;
3) õpilaste ees- ja perekonnanimesid;
4) õpetaja(te) ees- ja perekonnanimesid;
5) õppetöö alguse ja lõpu kuupäevi;
6) õppetöö toimumise kuupäevi ja kellaaegu;
7) märkeid liiklusteooriaõppest osavõtu kohta;
8) andmeid õppeteemade läbimise kohta;
9) tundide arvu;
10) õpetaja kinnitust õppetöö päevikus sisalduvate andmete õigsuse kohta.”;

13) paragrahvi 48 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õpingukaarti peab koolitaja säilitama viis aastat. Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4–6 sätestatud dokumente ja andmeid peab koolitaja säilitama viis aastat. Elektrooniliselt säilitatavad dokumendid peavad olema koolitaja poolt digitaalselt allkirjastatud.”;

14) paragrahvi 50 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 48 lõikes 2 sätestatud registreerimislehele kantavad andmed, välja arvatud andmed õpilasele väljastatud juhiloa kehtivuse kohta, peab koolitaja esitama elektrooniliselt asukohajärgsele liiklusregistri büroole hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust. Isikute, kes osalevad koolitusel oma teadmiste või oskuste täiendamiseks, mille eesmärgiks ei ole juhtimisõiguse taotlemine, andmete esitamine liiklusregistri büroole ei ole nõutud.”;

15) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kuni 2013. aasta 1. juunini kehtinud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel võib käesoleva määruse § 39 lõikes 2 sätestatud mootorsõidukijuhi täiendusõpet läbi viia kuni 2013. aasta 31. juulini.”;

16) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

17) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2013. aasta 1. juunil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 2 Koolituskursuse õpingukaart

Lisa 5 B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json