Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 25.04.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12, § 76 lõike 13 ja § 83 lõike 5 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrust ei kohaldata traktori, liikurmasina ja nende haagiste, liiklusjärelevalve korras või enne registreerimist kontrollitava ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki ülevaatusele.

(3) Traktori, liikurmasina ja nende haagiste, liiklusjärelevalve korras või enne sõiduki registreerimist ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki kontrollimise tingimused ja kord kehtestatakse eraldi määrustega.”;

2) paragrahvi 2 punktid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) esmase registreerimise kuupäev on majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” nõuete kohaselt sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev;
7) kasutatud sõiduk on sõiduk, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu on möödunud käesoleva määruse § 6 lõike 1 punkti 1 kohane korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg;”;

3) paragrahvi 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) CEMT-sõiduk on Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) veolubade kvoodisüsteemis käsitletud „ohutu veoauto”, „EURO III ohutu veoauto”, „EURO IV ohutu veoauto”, „EURO V ohutu veoauto”, „EEV ohutu veoauto”, „EURO VI ohutu veoauto” ja nende haagised;”;

4) paragrahvi 2 punktid 18 ja 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) ülevaataja on tehnonõuetele vastavuse kontrollija, kes vastab „Liiklusseaduse” §-s 74 kehtestatud nõuetele ja on töösuhtes „Liiklusseaduse” § 191 lõikes 1 nimetatud äriühinguga või Maanteeameti volitusel väikesaare ülevaatust teostav isik;
19) ülevaatuspunkt on „Liiklusseaduse” § 191 lõikes 1 nimetatud äriühingu poolt kasutatavad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks;”;

5) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Korralist, korduv- ja erakorralist ülevaatust ning ADR-sõiduki ülevaatust või CEMT-sõiduki ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis. Väikesaare ülevaatust teostab Maanteeamet.”;

6) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Korralise, korduv-, erakorralise ja väikesaare ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtaeg (kuu ja aasta), mille möödumisel kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.”;

7) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Ülevaatusele ei kuulu mopeed ja võistlussõiduk.”;

8) paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Halduslepingu sõlmimine ülevaatuse teostamiseks

(1) Sõidukite ülevaatuse teostamiseks sõlmib Maanteeamet „Liiklusseaduse” § 191 lõikes 1 nimetatud äriühinguga halduslepingu või pikendab temaga lepingu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud äriühingu ruumid ja territoorium ning seadmed, vahendid, mõõteriistad ja inventar peavad vastama käesoleva määruse lisas 2 toodud nõuetele.”;

9) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui teise Euroopa Liidu liikmesriigi määratud ülevaatuse aeg lõpeb M1 või N1 kategooria sõidukil enne käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohast ülevaatuse aega ja sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele kuni 6 kuud enne käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohast ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks ettenähtud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

(62) ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ülevaatuse kuupäev viimase ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvetes.”;

11) paragrahvi 6 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg.”;

12) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega;”;

13) paragrahvi 6 lõiget 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kui sõiduk loetakse kindlustusandja poolt hävinenuks, kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse ning sõidukile määratud järgmise korralise ülevaatuse aeg muutub kehtetuks. Kanne korralise ülevaatuse aja kehtetuks muutumise kohta tehakse elektrooniliselt liiklusregistris.”;

14) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna „korduvaks” sõnaga „korduv-”;

15) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele osad, seadmed, sõlmed ja varustus, mis on toodud käesoleva määruse lisas 4.

(2) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki ja väikesaare sõiduki, tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle metoodika peavad vastama käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.

(3) Vanasõiduki korralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust „Liiklusseaduse” § 83 lõike 5 alusel vanasõidukile kehtestatud nõuetele ning hinnatakse visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele, võttes aluseks vanasõidukiks tunnustamise akti.

(4) Vanasõidukiks tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule kontrollima sõiduki vastavust originaalsuse nõuetele. Hinnangu andmisel sõiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele vastavalt sõiduki kategooriale käesoleva määruse lisas 11 või 12 nimetatud igas hindamisgrupis.

(5) Väikesaare sõiduki korralisel ülevaatusel kontrollitakse osade, seadmete, sõlmede ja varustuse vastavust visuaalselt või rakendatakse kontrollimisel muid asjakohaseid kontrollmeetodeid, kui on toodud käesoleva määruse lisas 4.

(6) Kui sõiduk esitatakse korduvülevaatusele ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, võib ülevaatusel piirduda kontrollkaardil toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.

(7) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust korralise ülevaatuse nõuetele täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 1–4 .

(8) CEMT-sõiduki, takso, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11, § 100 lõike 7 või § 112 lõike 3 alusel kehtestatud lisanõuetele.

(9) CEMT-sõiduki, mille esmaregistreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud, ülevaatusel võib väljastada käesoleva määruse lisades 7, 8, 9 või 10 toodud vormi kohase tunnistuse kuni sõiduki esmaregistreerimisel määratud korralise ülevaatus tähtajani ilma sõidukit käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud mahus kontrollimata.

(10) ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust „Autoveoseaduse” § 23 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud lisanõuetele ning erivarustuse ja tähistuse olemasolu.

(11) Alarmsõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust „Liiklusseaduse” § 84 lõike 6 alusel kehtestatud lisanõuetele.

(12) Kehtiva korralise ülevaatuse korral väljastatakse tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus ilma sõidukit täiendavalt kontrollimata. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kehtivusajaks määratakse kehtiva korralise ülevaatuse kehtivuse tähtaeg.”;

16) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Ülevaataja peab iga avastatud rikke või puuduse tõsidust hindama vastavalt käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.

(2) Ülevaataja peab kontrollkaardile märkima seadmetega kontrollitud pidurite ja heitmete mõõtmistulemused, mootorsõiduki odomeetri näidu ning käesoleva määruse §-s 10 nimetatud otsuse.”;

17) paragrahvi 10 sissejuhatav lauseosa muudetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korralisel, korduv- või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomu, ohtlikkust ja arvu arvestades peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:”;

18) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Eriliigilisel ülevaatusel peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
1) „tehniliselt korras” – sõiduki tegelikud andmed vastavad asjakohastele esitatud lisadokumentidele ja sõiduk vastab asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuetele. Määratakse uus järgmise ülevaatuse aeg vastavalt käesoleva määruse §-s 6 toodule;
2) „esitada korduvülevaatusele” – sõiduki tegelikud andmed ei vasta asjakohastele esitatud lisadokumentidele või sõiduk ei täida kasvõi ühte asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuet. Kehtiv korraline ülevaatus jääb kehtima. Järgmise eriliigilise ülevaatuse aega ei määrata.”;

19) paragrahvi 11 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõiduki korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:”;

20) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11:

„(11) Rahvusvahelises liikluses osalevale sõidukile väljastatakse omaniku või valdaja soovil käesoleva määruse lisas 6 toodud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus või pikendatakse selle kehtivust.”;

21) määruse lisa 1 „Kontrollimisel kuuluvate sõidukite grupid” tunnistatakse kehtetuks;

22) määruse lisa 2 „Nõuded ülevaatuspunktile” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

23) määruse lisa 3 „Ülevaatuspunkti passile kantavad andmed” tunnistatakse kehtetuks;

24) määruse lisa 4 „Kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate täiendavate osade, seadmete, sõlmede ja varustuse loetelu” kehtestatakse uue pealkirjaga ja uues sõnastuses (lisatud);

25) määruse lisa 7 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” eestikeelne vorm kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

26) määruse lisa 8 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” inglisekeelne vorm kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

27) määruse lisa 9 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” prantsusekeelne vorm kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

28) määruse lisa 10 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” saksakeelne vorm kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

„24) korraline ülevaatus – tähtajaline sõiduki ülevaatus majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määrusega nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ettenähtud mahus ja sagedusega.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud M, N, O3 ja O4 kategooria sõiduki registreerimisel, millel pärast esmaregistreerimist ei ole veel saabunud korralise ülevaatuse tähtaeg, määrab Maanteeamet teise liikmesriigi registreerimistunnistuse alusel sõiduki järgmise korralise ülevaatuse aja majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 6 lõike 1 punktis 1 toodud nõuete kohaselt.

(62) Eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud M, N, O3 ja O4 kategooria sõiduki registreerimisel, millel pärast esmaregistreerimist on saabunud korralise ülevaatuse tähtaeg, määrab Maanteeamet teise liikmesriigis korralise ülevaatuse läbimist tõendava kehtiva dokumendi alusel sõiduki järgmise korralise ülevaatuse ajaks teises liikmesriigis määratud kehtiva järgmise korralise ülevaatuse aja. Järgmise korralise ülevaatuse tähtaega ei määrata pikemalt kui majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud.”.

Urve Palo
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade kontrollimise metoodika

Lisa 7 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” eestikeelne vorm

Lisa 8 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” ingliskeelne vorm

Lisa 9 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” prantsusekeelne vorm

Lisa 10 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” saksakeelne vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json