Teksti suurus:

Maaelu arengu toetuste andmisega seotud põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2015, 4

Maaelu arengu toetuste andmisega seotud põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.04.2015 nr 48

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 122 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määrust nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2009, 56, 375) § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 lõigete 1 ja 2 ning artikli 45 lõigete 1–3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antavat pindalapõhist toetust, välja arvatud kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust ja Natura 2000 toetust põllumajandusmaale.”;

3) paragrahvi 4 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Taotleja täidab kogu põllumajandusliku majapidamise maal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja koostab või vajaduse korral uuendab taotluse esitamise aasta 15. juuniks kogu põllumajandusmaa kohta viljavaheldus- või külvikorraplaani, mis peab olema kohapeal kontrollimiseks kättesaadav viie aasta jooksul arvates selle koostamisest. Plaanis peavad sisalduma vähemalt põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” lisas 1 toodud viljavaheldus- või lisas 2 toodud külvikorra plaani andmed;
3) taotleja, kes taotleb toetust nitraaditundlikul alal asuva põllumajandusmaa kohta, esitab PRIAle igal kohustuseaastal ajavahemikul 2.–21. maini maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
4) kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud käsi- ja selgprits, peab läbima korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel. Puhtimisseade ja udutaja peavad olema läbinud korralise tehnilise kontrolli iga viie aasta järel. Taimekaitsevahendi professionaalne kasutaja peab olema läbinud taimekaitsekoolituse ja tal peab olema selle läbimist tõendav taimekaitsetunnistus;”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina, Rõuge, Antsla, Kambja, Kanepi, Nõo ja Võru vallas asuvast ettevõtte põllumajandusmaast peab vähemalt 30% olema talvise taimkatte all. Talviseks taimkatteks loetakse 1. novembrist kuni 31. märtsini põllumajandusmaal olevad põllumajanduskultuurid ja kõrretüü;”;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punkti 8 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„sõnnikuga, sealhulgas töödeldud sõnnikuga, on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas, kaasa arvatud lämmastik, mis jääb maale karjatatavate loomade väljaheidetega.”;

7) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „püsikultuuride,” tekstiosaga „mitmeaastaste köögiviljade,”;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ja 6”;

11) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–41 kohaselt.

(2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 4 lõikes 9 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.

(3) PRIA teeb §-des 5–8 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–41 kohaselt.

(4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

12) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

(2) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, või kui PMA või Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 5 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus või kui Muinsuskaitseamet teavitab, et isik on rikkunud § 5 lõike 1 punktis 10 sätestatud nõuet, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

(3) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-des 6–8 või § 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta 5–25%.

(4) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.

(5) Kui taotleja rikub §-des 6–8 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

(6) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 I lisas artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.

(7) Kui toetuse nõuete täitmisel esineb topeltrahastamist teiste Euroopa Liidu eelarvevahenditega, vähendab PRIA toetust ületatud osa võrra.”;

13) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 19, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.”;

14) paragrahvi 13 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Ettevõtte üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.”;

15) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja võib asendada põhitegevuse või põhi- ja lisategevuse kohustuse täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusele ülemineku toetuse või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.”;

16) paragrahvi 17 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Ettevõtte ülevõtja teavitab selle aja jooksul ettevõtte ülevõtmisest PRIAt, esitades ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.”;

17) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja teavitab kohustuse asendamisest PRIAt § 9 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 9 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja teabe, millest nähtub, millise ettevõtte või selle osa põhitegevuse või põhi- ja lisategevuse kohustus asendati arengukava 2014–2020 alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusele ülemineku toetuse või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega.”;

18) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 6 lõikes 8 sätestatud nõuet ei kohaldata 2015. aastal.

(6) 2015. aastal on § 9 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

(7) 2015. aastal on § 17 lõikes 11 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a määruse nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a määrust nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2009, 56, 375) § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) mille pindala määramisel võetakse arvesse põld pindalaga vähemalt 0,30 hektarit, sealhulgas kuni 2 meetri laiune hekk, kraav, piire või muu traditsiooniline maastikuobjekt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73) artikli 9 lõike 1 kohaselt;”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antavat kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust.”;

4) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja täidab kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ja 7”;

8) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–41 kohaselt.

(2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.

(3) PRIA teeb §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–41 kohaselt.

(4) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette põllu piiri.”;

9) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

(2) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõuet, või Põllumajandusamet või Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 4 sätestatud nõude rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.

(3) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 40%.

(4) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 25%.

(5) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 60%.

(6) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 I lisas artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.”;

10) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 19, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.”;

11) 41. peatüki pealkirja täiendatakse sõnadega „NING KOHUSTUSE ASENDAMINE”;

12) paragrahvi 91 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.

(2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Põllumajandusliku majapidamise ülevõtja teavitab selle aja jooksul põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest PRIAt, esitades põllumajandusliku majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.”;

13) määrust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

§ 92. Kohustuse asendamine

Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.”;

14) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) 2015. aastal on § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

(6) 2015. aastal on § 91 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.”.

§ 3.  Põllumajandusministri 23. aprilli 2010. a määruse nr 47 „Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 23. aprilli 2010. a määrust nr 47 „Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2009, 56, 375) § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust ei või taotleda nende loomade kohta, kelle kohta on taotletud või taotletakse põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel mahepõllumajandusliku tootmise toetust (edaspidi mahepõllumajandusliku tootmise toetus) või keda võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antava mahepõllumajandusele ülemineku toetuse või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse andmisel või kes on kantud mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena.”;

3) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Taotleja täidab kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ja 9”;

7) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–43 kohaselt. Paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud nõuete kontrollimiseks kaasab PRIA vajaduse korral eksperdi.

(2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.

(3) Paragrahvis 4 ning § 5 lõigetes 1 ja 2 ja lõike 3 punktides 1–4 sätestatud nõuete täitmise üle teeb Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) kohapealset kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–43 kohaselt.

(4) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 5 ja 6 sätestatud nõuete täitmise üle teeb PRIA kohapealset kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–43 kohaselt.

(5) Taotleja või tema esindaja näitab kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette hobuse passi või põlvnemistunnistuse, millel on näha hobuse identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN), sünniaeg ja välimiku kirjeldus või transpondri number.
7.05.2015 15:40
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, tekstis asendatud sõnad "selle väljavõtte" sõnaga "põlvnemistunnistuse" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Põllumajandusministeeriumi 7.05.2015 taotlust nr 4.2-1/905

(6) Kui taotlejale on komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 25 kohaselt kohapealsest kontrollist ette teatatud, hoiab ta sellesse loomagruppi kuuluvat looma, kelle kohta ta toetust taotleb, ka karjamaal selliselt, et oleks võimalik kontrollida:
1) veise, kitse ja lamba kõrvamärkide olemasolu ja registrinumbrit;
2) hobuse transpondri numbrit, juhul kui hobusele on paigaldatud transponder, muul juhul hobuse välimikku;
3) paragrahvi 5 lõikes 1 sätestatud nõude kohaselt karjatatava looma viibimist karjamaal.”;

8) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.”;

9) paragrahvi 8 lõiked 2, 3 ja 10–13 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõiked 4–9 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui VTA on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 80%.

(5) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõikes 1 sätestatud nõuet, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust rikutud nõude kohta kuni 80%.

(6) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõikes 3 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 10%.

(7) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud ühte nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 80%.

(8) Kui taotleja rikub § 5 lõikes 1 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 80%.

(9) Kui taotleja rikub § 5 lõikes 3 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 30%.”;

11) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 31, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

(4) PRIA võib §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades otsustada jätta taotluse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rahuldamata.”;

12) 5. peatüki pealkirja täiendatakse sõnadega „NING KOHUSTUSE ASENDAMINE”;

13) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.”;

14) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Majapidamise ülevõtja teavitab selle aja jooksul majapidamise ülevõtmisest PRIAt, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.”;

15) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Kohustuse asendamine

Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse arengukava 2014–2020 alusel antava mahepõllumajandusele ülemineku toetuse või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.”;

16) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) 2015. aastal on § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

(12) 2015. aastal on § 11 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.”.

§ 4.  Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määrust nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2009, 56, 375) § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 ning artikli 45 lõigete 1–3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse määr on 31,96 eurot karjatatava looma ühe ühiku kohta, kelle andmed on pärast Põllumajandusameti (edaspidi PMA) kohapealset kontrolli kantud mahepõllumajanduse registrisse ja põllumajandusloomade registrisse.”;

3) paragrahvi 3 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Taotleja ettevõte peab olema kogu kohustuseperioodi jooksul mahepõllumajanduse seaduse § 5 alusel tunnustatud.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antavat pindalapõhist toetust, välja arvatud kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust ja Natura 2000 toetust põllumajandusmaale.”;

5) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Taotleja täidab kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.”;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaad on vähemalt üks kord enne 10. augusti niidetud või on seal karjatatud loomi. 10. augustiks on niide koristatud või hekseldatud. Karjamaana kasutatava rohumaa hooldamine tagatakse asjakohase loomkoormusega karjatades ning ebapiisava tulemuse korral niidetakse rohumaa üle. Nimetatud toimingute tegemist peab kogu taotlusel märgitud maa-alal olema võimalik visuaalselt tuvastada. Nimetatud baasnõude täitmisel arvestatakse maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruses nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” sätestatud erisustega;”;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) taotleja või tema ettevõtte esindaja, kes tegeleb mahepõllumajandusliku tootmisega on kohustuse võtmise aasta 1. novembriks osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval ja viienda kohustuseaasta 1. juuniks vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval.”;

8) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval ei pea osalema taotleja või tema ettevõtte esindaja, kes on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval.”;

9) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

10) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 5–7 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 2 punktides 1–4 loetletud dokumendid.”;

12) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui taotleja või tema ettevõtte esindaja on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud § 4 lõikes 2 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval, esitab taotleja koos taotlusega PRIAle seal osalemist tõendava dokumendi ärakirja.”;

13) paragrahvi 7 lõiked 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–41 kohaselt.

(2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.

(3) PRIA teeb §-s 4 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–41 kohaselt.

(4) Paragrahvis 5 sätestatud nõuete täitmise üle teeb kontrolli PMA, kes edastab teabe kindlakstehtud nõuete rikkumise raskusaste, ulatuse ja kestuse kohta PRIAle.”;

14) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

(2) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui Keskkonnainspektsioon on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 25%.

(3) Kui PMA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
1) kuni 25%, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuet;
2) kuni 25% karjatatava looma ühiku kohta, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet karjatatavate loomade puhul;
3) kuni 25% aasta keskmise looma, kodulinnu või mesilaspere kohta, kelle kohta toetust on taotletud, kui taotleja on rikkunud mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuet kodulindude, sigade ja küülikute puhul või mahepõllumajandusliku mesinduse nõuet.

(4) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

(5) Kui taotleja rikub §-s 5 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

(6) Kui taotleja on toetust taotledes ületanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 I lisas artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohta sätestatud maksimaalse suuruse, vähendab PRIA taotletud toetust toetuse maksimaalset suurust ületava osa võrra.”;

15) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 31, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

(4) PRIA võib §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades otsustada jätta taotluse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rahuldamata.”;

16) paragrahvi 10 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Ettevõtte üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.”;

17) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kohustuse ülevõtja või tema esindaja ei ole kohustuse ülevõtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud vähemalt 12 tundi § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval või mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja kohustuse ülevõtmise aasta 1. novembriks olema osalenud § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval. Kui kohustus võetakse üle viimasel kohustuseaastal, ei pea kohustuse ülevõtja või tema esindaja asjaomastel koolitustel või õppepäevadel osalema.”;

18) paragrahvi 13 lõiked 2–6 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse:
1) osaliselt või täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks võetava kohustusega või
2) täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega.

(8) Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.”;

20) paragrahvi 14 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Ettevõtte ülevõtja teavitab selle aja jooksul ettevõtte ülevõtmisest PRIAt, esitades ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.”;

21) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 10–12 järgmises sõnastuses:

„(10) 2016. ja 2017. aastal § 13 lõikes 7 nimetatud kehtiva kohustuse osalisel asendamisel arengukava 2014–2020 kohase poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohustusega lähtutakse uue kohustuse kestuse arvestamisel maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” §-s 16 sätestatust.

(11) 2015. aastal on § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

(12) 2015. aastal on § 14 lõikes 21 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.”.

§ 5.  Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määruse nr 33 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrust nr 33 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2009, 56, 375) § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11 ning artikli 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Taotleja täidab kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ja 7”;

6) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–43 kohaselt.

(2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.

(3) VTA kontrollib § 4 lõikes 4 nimetatud rendilepinguid ja ohustatud tõugu looma vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–43 kohaselt.”;

7) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.”;

8) paragrahvi 6 lõiked 2–6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 31, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.”;

10) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.”;

11) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Majapidamise ülevõtja teavitab selle aja jooksul majapidamise ülevõtmisest PRIAt, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.”;

12) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Kohustuse asendamine

Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antava ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamiseks sama loomatõu kohta võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.”;

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) 2015. aastal on § 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

(12) 2015. aastal on § 12 lõikes 3 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.”;

14) määruse lisa 1 „Ohustatud tõugu loomade loetelu” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 6.  Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” muutmine

Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määrust nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2009, 56, 375) § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõigete 11 ja 12, artikli 44 ja artikli 45 lõigete 1–3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetust ei või taotleda taotleja, kes taotleb maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” alusel antavat toetust.”;

3) paragrahvi 3 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” alusel antavat ühtset pindalatoetust või arengukava ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antavat muud pindalapõhist toetust. Samuti ei või toetust taotleda poolloodusliku koosluse kohta, mille hooldamise kohta taotletakse looduskaitseseaduse §-s 18 sätestatud loodushoiutoetust või mille puhul hüvitatakse looduskaitseseaduse § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.

(5) Taotleja täidab kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.”;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
2) maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” lisas 1 toodud vormi kohane Keskkonnaameti kinnitatud kirjalik poollooduslike koosluste loetelu;”;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõike 3 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui taotlejal on õigus kasutada põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” alusel antavat ühtset pindalatoetust või arengukavade 2007–2013 ja 2014–2020 kohast muud pindalatoetust, esitab ta lisaks lõikes 2 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;”;

7) paragrahvi 6 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „ja 5”;

8) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–41 kohaselt.

(2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 5 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.

(3) Keskkonnaamet teeb § 3 lõikes 2, § 4 lõike 1 punktides 1, 3–5 ja § 4 lõikes 2 ning §-s 5 sätestatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–41 kohaselt.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) teeb § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõude täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–43 kohaselt.

(5) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette poolloodusliku koosluse piiri.”;

9) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

(2) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui Keskkonnainspektsioon on teinud § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 5 või VTA on teinud § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõude rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
1) kuni 99%, kui taotleja on kahjustanud Natura 2000 alal asuvat poollooduslikku kooslust;
2) kuni 15%, kui taotleja ei võimalda majapidamises peetavale põllumajandusloomale piisavalt sööta ja joogivett;
3) kuni 20%, kui taotleja on rikkunud kaitstavat looduse üksikobjekti või hävitanud selle;
4) kuni 5%, kui taotleja või § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud muu isik ei ole osalenud § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud koolitusel;
5) kuni 5%, kui taotleja ei ole kandnud andmeid majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse;
6) kuni 99%, kui poollooduslikku kooslust ei ole vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit niidetud ja niidet ei ole koristatud või hekseldatud või kui seal ei ole vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit karjatatud loomi § 4 lõike 4 kohaselt täpsustatud loomkoormusega.

(3) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 5 sätestatud nõudeid, või kui Muinsuskaitseamet teavitab, et isik on rikkunud § 5 lõikes 4 sätestatud nõuet, otsustab PRIA selle poolloodusliku koosluse kohta, kus nõudeid on rikutud, taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta järgmiselt:
1) kuni 60%, kui taotleja on üle 50% alal niitnud poollooduslikku kooslust või karjatanud seal loomi enne § 5 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva;
2) kuni 30%, kui taotleja on alla 50% alal niitnud poollooduslikku kooslust või karjatanud seal loomi enne § 5 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva;
3) kuni 40%, kui taotleja ei ole niitnud niidetavat poollooduslikku kooslust keskelt-lahku, servast-serva või Keskkonnaametiga varem kirjalikult kokku lepitud teisel meetodil;
4) kuni 60%, kui taotleja on puisniidul enne selle niitmist ja niite koristamist karjatanud loomi;
5) kuni 60%, kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku hekseldada poolloodusliku koosluse taimikut ilma ala eelneva niitmiseta;
6) kuni 20%, kui kinnismälestis või pärandkultuuri objekt on rikutud või hävitatud;
7) kuni 40%, kui taotleja on andnud loomale poollooduslikul kooslusel lisasööta;
8) kuni 20%, kui taotleja ei ole niidet taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. maiks ära vedanud;
9) kuni 99%, kui taotleja on poolloodusliku koosluse taimikut hekseldanud ilma Keskkonnaameti eelneva kirjaliku nõusolekuta.

(4) Kui Keskkonnaamet on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 6 lõikes 6 sätestatud nõuet, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust kuni 10%.”;

10) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 19, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.”;

11) paragrahvi 10 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.”;

12) paragrahvi 13 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse täielikult arengukava 2014–2020 alusel antava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.”;

13) paragrahvi 14 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Majapidamise ülevõtja teavitab selle aja jooksul majapidamise ülevõtmisest PRIAt, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.”;

14) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) 2015. aastal on § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

(9) 2015. aastal on § 14 lõikes 21 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.”;

15) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) määruse lisa 4 „Teabe vorm kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Ohustatud tõugu loomade loetelu

Lisa 4 Teabe vorm kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta

/otsingu_soovitused.json