Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 312 „Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 312 „Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 40

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 312 „Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Botaanikaaia piiranguvööndis kaitseala valitseja nõusolekul botaanikaaia tegevuseks vajalike ehitiste püstitamine ja hoonestatud katastriüksustele ehitiste püstitamine, kusjuures mõlemal juhul on keelatud ehitamine maakatastrisse kantud metsamaa kõlvikule ning hoonete kõrgus ei tohi ületada 10 meetrit;”.

§ 2. Muudatuse põhjendus

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendus kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4. Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 19. septembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/680 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5. Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

 

1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json