Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2019, 12

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Vastu võetud 19.04.2007 nr 111
RT I 2007, 34, 216
jõustumine 30.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2007RT I 2007, 48, 33605.08.2007
27.03.2008RT I 2008, 15, 11007.04.2008
07.10.2010RT I 2010, 74, 56901.01.2011
16.08.2012RT I, 21.08.2012, 224.08.2012, osaliselt 01.01.2013
06.12.2013RT I, 12.12.2013, 101.01.2014
05.06.2014RT I, 11.06.2014, 301.07.2014
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015
23.08.2018RT I, 28.08.2018, 801.09.2018
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019
26.04.2019RT I, 30.04.2019, 1003.05.2019

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1, § 10 lõike 1 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega määratakse kindlaks struktuuritoetuse andmist korraldavad asutused ja isikud.

§ 2.   Korraldus-, makse- ja auditeeriv asutus

  „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 9 lõikes 1 nimetatud auditeeriv asutus on Rahandusministeerium.
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]

§ 3.   Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

  „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 10 lõikes 1 nimetatud rakendusasutused (edaspidi rakendusasutus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetsete suundade „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”, „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” ja „Infoühiskonna edendamine” osas;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  3) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” osas;
  4) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 4.   Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

  „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 11 lõikes 1 nimetatud rakendusüksused (edaspidi rakendusüksus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam prioriteetsete suundade „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” osas;
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  2) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” osas;
  3) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx) prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime” osas;
  4) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” osas;
  5) Riigi Tugiteenuste Keskus prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]

§ 5.   Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

  Rakendusasutused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ja välisõhu kaitse” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  2) Keskkonnaministeerium ja Siseministeerium prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” osas;
  3) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Energiamajanduse arendamine” osas;
  4) Rahandusministeerium prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” osas;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  5) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” osas;
  6) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” osas;
  7) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 6.   Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

  Rakendusüksused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) prioriteetsete suundade „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ja välisõhu kaitse” ning „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  2) KIK ja KredEx prioriteetse suuna „Energiamajanduse arendamine” osas;
  3) Riigi Tugiteenuste Keskus prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” osas;
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]
  4) Sihtasutus Innove (edaspidi INNOVE) prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  5) Riigi Tugiteenuste Keskus prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” osas;
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]
  6) Riigi Tugiteenuste Keskus prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]

§ 7.   Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusasutused

  Rakendusasutused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
  1) Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna „Elukestev õpe” osas;
  2) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” osas;
  3) Rahandusministeerium prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus” osas;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  4) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” osas;
  5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks” osas;
  6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.

§ 8.   Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusüksused

  Rakendusüksused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
  1) INNOVE ja KIK prioriteetse suuna „Elukestev õpe” osas;
  2) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” osas;
  3) Riigi Tugiteenuste Keskus prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus” osas;
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]
  4) INNOVE prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” osas;
  5) Riigi Tugiteenuste Keskus, EAS ja KredEx prioriteetse suuna „Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks” osas;
[RT I, 30.04.2019, 10 - jõust. 03.05.2019]
  6) Riigi Tugiteenuste Keskus prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]

§ 9.   Ülesannete täitjate määramine

  Rakendusasutuse või -üksuse juht määrab kindlaks rakendusasutuse või -üksuse ülesandeid täitva struktuuriüksuse või vastutavad ametnikud või töötajad.

§ 10.   Rakendusüksuse ülesannete täitmine

  Käesoleva määruse §-des 4, 6 ja 8 nimetatud isikud ja asutused ning käesolevas määruses rakendus- või korraldusasutusena nimetatud asutused võivad hakata rakendusüksuse ülesandeid täitma pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 6 lõigete 3 ja 4 kohaselt otsustanud isiku või asutuse akrediteerimise ja volitanud asutust täitma rakendusüksuse ülesandeid.

§ 11.   Rakendussäte

  (1) Rahandusministeerium lõpetab enne 1. juulit 2014. a alustatud ja veel lõpetamata prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” rakendusüksuse menetlused.
[RT I, 11.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Riigi Tugiteenuste Keskus lõpetab enne 1. septembrit 2018. a alustatud ja veel lõpetamata prioriteetsete suundade „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine”, „Suurem haldusvõimekus”, „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng”, „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” rakendusüksuse menetlused.
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json