Teksti suurus:

Põllumajanduserialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2020, 20

Põllumajanduserialade riiklik õppekava

Vastu võetud 25.07.2014 nr 68
RT I, 31.07.2014, 1
jõustumine 03.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2017RT I, 02.03.2017, 105.03.2017
12.10.2018RT I, 25.10.2018, 128.10.2018
25.07.2019RT I, 01.08.2019, 104.08.2019
23.04.2020RT I, 30.04.2020, 103.05.2020

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põllumajanduserialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühma kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekava eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende mahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused ja õppe käigus omandatavad osakutsed.
[RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu järgmiste erialade kutsekeskharidusõppele:
  1) põllumajandustöötaja (inglise keeles Farm-worker), EKR tase 4, õppemaht 210 EKAPd.
  2) [kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulitena.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundeid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb eriala põhiõpingute moodulitesse lõimitud õppe ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Põllumajandustöötaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.

  (5) [Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud eriala põhiõpingute moodulid ning lisades üldõpingute ja valikõpingute moodulid.

2. peatükk Põllumajandustöötaja eriala õppekava üldosa 

§ 4.   Põllumajandustöötaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks taime- ja loomakasvatussaaduste tootmisel ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) töötab meeskonnaliikmena põllumajandusettevõttes, tegutsedes iseseisvalt tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast, vastutades tööülesannete täitmise eest ning arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
  2) töötab põllumajandusettevõttes taimekasvatuse valdkonnas, kasvatab ning hooldab põllu- ja rohumaakultuure, rakendades agronoomia põhialuseid ja kasutades ohutult tööks vajalikku tehnikat ning osaleb taimekasvatussaaduste müügiks ettevalmistamisel;
  3) töötab põllumajandusettevõttes loomakasvatuse valdkonnas, jälgib loomade heaolu ja tervislikku seisundit, hooldab ja söödab loomi, osaleb loomade taastootmisega seotud töödel ning loomakasvatussaaduste tootmisel;
  4) järgib töötamisel head põllumajandustava, töötervishoiu-, tööohutuse- ja keskkonnaohutusnõudeid ning põllumajandusvaldkonna õigusaktides esitatut;
  5) kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;
  6) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  7) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  8) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  9) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  10) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  11) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi erialaselt ja oma elukvaliteedi tõstmiseks ning isiksuse arendamiseks.
[RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 5.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud põllumajandustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 6.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Põllumajandustöötaja eriala õppekava maht on 210 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 143 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 45 EKAPd;
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]
  3) valikõpingud 37 EKAPd.
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmised:
  1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]
  2) põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine ja hooldamine 27 EKAPd;
  3) põllukultuuride koristamine ja säilitamine 6 EKAPd;
  4) rohumaakultuuride koristame ja säilitamine 7 EKAPd;
  5) põllumajandusmasinate- ja seadmete hooldamine 13 EKAPd;
  6) loomade või lindude hooldamine 10 EKAPd;
  7) loomade või lindude söötmine 10 EKAPd;
  8) loomade või lindude tervishoid 6 EKAPd;
  9) loomade karjatamine 6 EKAPd;
  10) lüpsmine 5 EKAPd;
  11) veiste taastootmine 3 EKAPd;
  12) sigade taastootmine 14 EKAPd;
  13) lammaste ja kitsede taastootmine 3 EKAPd;
  14) lamba- ja kitsesaaduste tootmine 5 EKAPd;
  15) hobuste taastootmine 8 EKAPd;
  16) lindude taastootmine 7 EKAPd;
  17) linnusaaduste tootmine 7 EKAPd;
  18) karusloomade ja küülikute taastootmine 7 EKAPd;
  19) karuslooma- ja küülikusaaduste tootmine 7 EKAPd;
  20) praktika 45 EKAPd.
[RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed ja osakutsed

  (1) Õppekava läbimisel omandatakse „Taimekasvataja, tase 4” kompetentsid ja „Loomakasvataja, tase 4” vähemalt ühe spetsialiseerumise vastavad kompetentsid.
[RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

  (2) Õpingute käigus omandatakse moodulite 1–5 ja 20 õpiväljundite saavutamisel „Taimekasvataja, tase 4” kompetentsid ja „Loomakasvataja , tase 4” kompetentsid, kus järgnevast loetelust tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine, mille konkreetne valik sätestatakse kooli õppekavas:
  1) moodulite 6–11 õpiväljundite saavutamisel „Veisekasvataja, tase 4” spetsialiseerumine;
  2) moodulite 6–8, 12 õpiväljundite saavutamisel „Seakasvataja, tase 4” spetsialiseerumine;
  3) moodulite 6–9, 13–14 õpiväljundite saavutamisel „Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4” spetsialiseerumine;
  4) moodulite 6-9, 15 õpiväljundite saavutamisel „Hobusekasvataja, tase 4” spetsialiseerumine;
  5) moodulite 6–8, 16–17 õpiväljundite saavutamisel „Linnukasvataja, tase 4” spetsialiseerumine;
  6) moodulite 6–8, 18–19 õpiväljundite saavutamisel „Karuslooma- ja küülikukasvataja, tase 4” spetsialiseerumine.
[RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

  (4) Õppekava moodulite 1, 10 õpiväljundid ja moodulist 20 valitud vastavate õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Lüpsja, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

3. peatükk Hobuhooldaja eriala üldosa 
[Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 8.   Hobuhooldaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 9.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks
[Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 10.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht
[Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatav kutse
[Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 25.10.2018, 1 - jõust. 28.10.2018]

Lisa 2 Põllumajandustöötaja eriala põhiõpingute moodulid
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

Lisa 3 Hobuhooldaja eriala põhiõpingute moodulid
[Kehtetu - RT I, 01.08.2019, 1 - jõust. 04.08.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json