Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2020, 22

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.04.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2018. a määruse nr 2 „Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” ühikuhinna alusel toetuse andmise tingimused ja kord” § 8 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „kuud” tekstiosaga „, eriolukorrast tingitud asjaoludel kuni 30 kuud”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” § 7 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kuud” tekstiosaga „, eriolukorrast tingitud asjaoludel kuni 36 kuud”.

§ 3.  Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruse nr 26 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas” § 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Eriolukorrast tingitud asjaoludel võib projekti abikõlblikkuse perioodi kestus olla väiketoetuse projekti puhul kuni üheksa kuud ja põhitoetuse projekti puhul kuni 18 kuud.”.

§ 4.  Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” § 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus võib olla järjestikku kuni 24 kuud, eriolukorrast tingitud asjaoludel kuni 30 kuud. Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuste puhul võib projekti abikõlblikkuse periood olla kuni 48 kuud.”.

§ 5.  Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruse nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” § 7 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „kuud” tekstiosaga „, eriolukorrast tingitud asjaoludel kuni 30 kuud”.

§ 6.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12. märtsist 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json