Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2021, 1

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.04.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „punktis 3” tekstiosaga „punktis 4”;

2) määrust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

§ 43. Erihoolekandeteenuste eest tasumine 1. märtsist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a seoses COVID-19 levikuga

(1) Lisaks §-s 1 sätestatud erihoolekandeteenuste kuludele kaetakse erihoolekandeteenuse osutajale 1. märtsist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a:
1) erihoolekandeteenuse osutamise psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (nt supervisioon, arengutreening) kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr ühes kuus on 18,75 eurot ühe töötaja kohta;
2) erihoolekandeteenust osutava personali isikukaitsevahendite kulu, mille hüvitamise määr on ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogukonnas elamise teenuse puhul 56 eurot teenusesaaja kohta, igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse puhul 40 eurot teenusesaaja kohta, igapäevaelu toetamise teenuse ja töötamise toetamise teenuse puhul 5 eurot teenusesaaja kohta ning toetatud elamise teenuse puhul 7 eurot teenusesaaja kohta. Hüvitise miinimummäär on 75 eurot ja seda makstakse nendele teenuseosutajatele, kelle arvestuslik kulu kasutatud mudeli järgi oli sellest summast väiksem;
3) toetatud elamise teenuse (kui teenust osutatakse isiku kasutusse antud eluruumides), kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul teenusesaaja lähedastega ühenduse pidamiseks vajalike seadmete soetamise kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr on 225 eurot kuni 20 täidetud teenusekoha kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud kulude katmise täpsemad arvestamise alused ja hüvitamise kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja erihoolekandeteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus.”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrust nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumine 1. märtsist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a seoses COVID-19 levikuga

(1) Lisaks §-s 2 sätestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste kuludele kaetakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajale 1. märtsist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a:
1) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (nt supervisioon, arengutreening) kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr ühes kuus on 18,75 eurot ühe töötaja kohta;
2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutava personali isikukaitsevahendite kulu, mille hüvitamise määr on 0,75 eurot kahe teenusetunni kohta ja mille hüvitamise miinimummäär on 50 eurot ühe teenuseosutaja kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud kulude katmise täpsemad arvestamise alused ja hüvitamise kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus.”.

§ 3.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2021. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json