Teksti suurus:

Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2024
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2024, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.04.2024 otsus nr 396

Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.04.2024

§ 1.  Väärismetalltoodete seaduse muutmine

Väärismetalltoodete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkti 4 täiendatakse enne sõna „investeeringukulla” sõnadega „käibemaksuseaduse tähenduses”;

2) paragrahvi 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Nõuded väärismetalltootele”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Väärismetalltoodet ei ole lubatud müügiks pakkuda ega tasu eest võõrandada, kui:
1) väärismetalltootele on püsivalt liidetud sellist metalli, mida värvuse tõttu võib pidada samaks väärismetalliks, millest väärismetalltoode on valmistatud;
2) kuld-, plaatina- või pallaadiumtoote valmistamisel on kasutatud joodist, mille proov on väiksem kui vastava väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli proov.

(7) Väärismetalltootena ei ole lubatud märgistada, müügiks pakkuda ega tasu eest võõrandada:
1) toodet, mille valmistamiseks kasutatud metalli massist moodustab väärismetallist valmistatud osa vähem kui 50 protsenti, välja arvatud lauahõbe, kellad ja teised korpustooted;
2) väärismetalliga kaetud muust metallist toodet.”;

5) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „kasutatavad märgised” sõnadega „kasutatav märgis”;

7) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) kohustuslik märgis, milleta ei või väärismetalltoodet müügiks pakkuda ega tasu eest võõrandada;
2) mittekohustuslik märgis, mida võib käesolevas seaduses sätestatud juhul ning korras väärismetalltootele kanda;”;

8) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „märgised” sõnaga „märgis”;

9) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Mittekohustuslik märgis on kontrollmärgis.”;

10) paragrahvi 6 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad „nimemärgiste riiklikusse registrisse kantud” sõnadega „käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemis registreeritud”;

11) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna „märgistatuse” sõnaga „märgistamise”;

12) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 lõikes 2 ja § 15 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „teistest” sõnadega „teise valmistaja või sissevedaja”;

14) paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „kantud nimemärgiste riiklikusse registrisse” sõnadega „registreeritud käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemis”;

15) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sissevedaja võib taotleda sisseveetava väärismetalltoote valmistanud ettevõtja nimemärgise (edaspidi sissevedaja nimemärgis) registreerimist, kui väärismetalltoote valmistanud ettevõtja on andnud kirjaliku nõusoleku oma nimemärgis sel viisil registreerida.”;

16) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

17) seaduse 2. peatüki 3. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. jagu
Nimemärgise registreerimine
”;

18) paragrahvid 12 ja 13 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Registreerimise üldised alused

(1) Nimemärgis registreeritakse valmistaja või sissevedaja taotluse alusel seadme ohutuse seaduse §-s 12 nimetatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemis.

(2) Nimemärgise registreerimise, registreeringu kehtivusaja pikendamise ja muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(3) Nimemärgisele esitatavad täpsustatud nõuded ning registreerimise taotlemise, registreerimise, registreeringu kehtivusaja pikendamise, registreeringu muutmise ja kehtetuks tunnistamise ning registreerimisest keeldumise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 13. Registreerimise taotlemine

Valmistaja või sissevedaja esitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile elektrooniliselt taotluse ettevõtte üldandmetega ja nimemärgise digitaalse kujutise käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi kaudu. Lisaks esitab sissevedaja sisseveetava väärismetalltoote valmistaja kirjaliku nõusoleku, et ta lubab oma nimemärgise registreerida sissevedaja nimemärgisena.”;

19) paragrahvi 13 punktis 2 ja § 17 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „paberkandjal mõõtkavas 20:1” sõnadega „paberil mõõtkavas 20:1 või elektrooniliselt”;

20) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvid 15 ja 16 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Registreerimine

(1) Nimemärgis registreeritakse, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) nimemärgise registreerimise taotlus on nõuetekohane;
2) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja nimemärgise kujutis on selgesti eristatav käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemis registreeritud teiste ettevõtjate nimemärgistest;
3) tasutud on riigilõiv;
4) sissevedaja on nimemärgise registreerimisel esitanud sisseveetava väärismetalltoote valmistaja kirjaliku nõusoleku, et ta lubab oma nimemärgise registreerida sissevedaja nimemärgisena.

(2) Kehtetuks tunnistatud sissevedaja nimemärgise registreerimisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud tingimust.

§ 16. Registreerimisest keeldumine

Nimemärgise registreerimisest keeldutakse, kui ei ole täidetud käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud tingimused.”;

22) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 15 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 esitatud nõuded, registreerib nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja registreerimistaotluse seitsme tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates ja teavitab registreerimisest posti teel või elektrooniliselt ettevõtjat, kes registreerimistaotluse esitas.”;

24) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 15 lõike 4 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „mõõtkavas 20:1”;

26) paragrahvi 15 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 16 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „kantud” sõnadega „teise valmistaja või sissevedaja”;

28) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 4, § 17 lõige 3 ning § 18 lõike 2 punkt 3 ja lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvid 17 ja 18 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Registreeringu muutmine, kehtetuks tunnistamine ja kustutamine

(1) Nimemärgise registreering tunnistatakse kehtetuks:
1) registreeringut taotlenud ettevõtja taotluse alusel;
2) registreeringut taotlenud ettevõtja tegevuse lõppemisel.

(2) Nimemärgise registreering kustutatakse, kui ilmneb, et ettevõtja, kelle nimemärgis on registreeritud, on registreerimistaotluses esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele ja millel on registreeringu tegemisel oluline tähtsus. Nimemärgise registreeringu kustutamisel edastatakse ettevõtjale, kelle nimemärgis oli registreeritud, motiveeritud teade registreeringu kustutamise kohta hiljemalt registreeringu kustutamise päevale järgneval tööpäeval.

(3) Valmistaja või sissevedaja esitab taotluse nimemärgise registreeringu muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile elektrooniliselt käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi kaudu.

(4) Nimemärgise registreeringu kehtetuks tunnistamisel ja registreeringu kehtivusaja lõppemisel tehakse käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi sellekohane kanne.”;

31) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 4 ja § 20 tunnistatakse kehtetuks;

32) seaduse 2. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

§ 201. Registreeringu kehtivusaeg

(1) Nimemärgise registreering kehtib kuni kümme aastat registreerimise kuupäevast arvates.

(2) Registreeringu kehtivusaega võib pikendada kuni kümne aasta kaupa, kui:
1) valmistaja või sissevedaja on tasunud riigilõivu;
2) sissevedajal on kehtiv sisseveetava väärismetalltoote valmistanud ettevõtja kirjalik nõusolek või ta on esitanud kehtiva nõusoleku.

(3) Kui sissevedaja nimemärgise registreerimisel või kehtivusaja pikendamisel esitatud sisseveetava väärismetalltoote valmistanud ettevõtja kirjalik nõusolek on määratud lühemaks ajavahemikuks kui kümme aastat, siis määratakse registreeringu kehtivuseks valmistaja kirjalikus nõusolekus esitatud ajavahemik.

(4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab ettevõtjat nimemärgise registreeringu kehtivusaja lõppemisest vähemalt kaks kuud enne kehtivusaja lõppemist.

(5) Nimemärgise registreeringu kehtivusaja pikendamisel tehakse käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi sellekohane kanne.”;

33) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 34 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „saatedokumendi,” sõnadega „mis võimaldab toodet tuvastada ja”;

35) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 3 ning §-d 36 ja 37 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 431 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) keelata käesoleva seaduse nõuetele mittevastavate väärismetalltoodete müügiks pakkumise ja tasu eest võõrandamise ning väärismetalltootena märgistamise;”;

37) paragrahvi 431 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 45 tekstis asendatakse arv „640” arvuga „9600”;

39) paragrahvi 54 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 55 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva seaduse § 12 lõike 2 alusel asutatud nimemärgiste riikliku registri tegevus lõpetatakse 2025. aasta 1. juulil ning andmed, esemekogu ja arhiiv antakse üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

(6) Nimemärgiste riiklikku registrisse kantud nimemärgiseid käsitatakse 2025. aasta 1. juulist arvates seadme ohutuse seaduse § 12 lõike 2 alusel asutatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemis registreeritud nimemärgistena.”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 234 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 234. Nimemärgise registreerimine

Eestis väärismetalltooteid valmistava ettevõtja või Eestisse väärismetalltooteid sissevedava ettevõtja nimemärgise registreerimise ja registreeringu muutmise taotluse läbivaatamise eest ning registreeringu kehtivusaja pikendamisel tasutakse riigilõivu 30 eurot.”.

§ 3.  Seadme ohutuse seaduse muutmine

Seadme ohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) nimemärgiste andmestik;”;

2) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Majandustegevusteates märgitakse kompetentse isiku kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 2 nimetatud andmed.”;

3) paragrahvi 13 lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõikes 1 nimetatud teadet ei esitata Eesti teabevärava või notari kaudu, esitatakse see koos kompetentse isiku kinnitusega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kes kannab teates ja kompetentse isiku kinnituses sisalduvad andmed majandustegevuse registrisse.”;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Majandustegevusteade on esitatud, kui majandustegevuse registris on olemas käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud nõuetele vastava kompetentse isiku kinnitus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 6 lõike 6 kohase lepingu kohta majandustegevusteate esitanud ettevõtjaga.

(6) Kui kompetentne isik ei esita kinnitust või sellest loobumist Eesti teabevärava kaudu, siis esitab ta selle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kes kannab kinnituse või sellest loobumise majandustegevuse registrisse.

(7) Kui majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 6 lõike 6 kohane leping kompetentse isiku ja ettevõtja vahel katkeb, on kompetentsel isikul õigus kinnitusest loobuda. Kui kompetentne isik on kinnitusest loobunud, esitab ettevõtja majandustegevuse üldandmete muutumise teate majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõike 5 kohaselt. Kui kinnitusest loobunud kompetentne isik on asjaomasel tegevusalal ettevõtja ainus kompetentne isik, loetakse, et ettevõtja ei ole sellel tegevusalal tegutsemiseks teatamiskohustust täitnud.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 29, 30 ja 32 ning § 3 punkt 1 jõustuvad 2025. aasta 1. juulil.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json