HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Riigivapi seadus (lühend - RVaS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2024, 6

Riigivapi seadus

Vastu võetud 13.06.2001
RT I 2001, 65, 376
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2002RT I 2002, 34, 20629.04.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
23.03.2005RT I 2005, 20, 12601.01.2006
24.01.2008RT I 2008, 7, 5318.02.2008
20.05.2009RT I 2009, 29, 17501.07.2009
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 19, 10101.06.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
15.06.2011RT I, 08.07.2011, 822.07.2011
11.12.2013RT I, 23.12.2013, 101.01.2014
26.03.2014RT I, 16.04.2014, 126.04.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
10.04.2024RT I, 30.04.2024, 101.07.2024

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  Käesoleva seadusega kehtestatakse Eesti Vabariigi riigivapi heraldiline kirjeldus ja kuju ning riigivapi kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Riigivapi tähendus

  (1) Riigivapp on riigi sümbol.

  (2) Riigivapi kasutamise õigus on riigiasutustel, riigivõimu teostavatel organitel ja isikutel ning käesolevas seaduses sätestatud juhtudel teistel isikutel.
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 3.   Riigivapi heraldiline kirjeldus

  (1) Riigivapil on kaks kuju: suur riigivapp ja väike riigivapp.

  (2) Suurel riigivapil on kuldsel kilbil kolm sinist sammuvat otsavaatavat lõvi. Külgedelt ja alt ümbritsevad kilpi kaks kilbi allosas ristuvat kuldset tammeoksa.

  (3) Väike riigivapp on käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud vapp ilma tammeoksteta.

§ 4.   Riigivapi etalonkujutised

  Käesolev seadus kinnitab:
  1) Eesti Vabariigi suure riigivapi etalonkujutise koos sinise värvitooni määratlusega rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi (Lisa 1);
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]
  2) Eesti Vabariigi väikese riigivapi etalonkujutise koos sinise värvitooni määratlusega rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi (Lisa 2);
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]
  3) Eesti Vabariigi suure riigivapi graafilise mustvalge etalonkujutise (Lisa 3) ja kontuurlahenduses etalonkujutise (Lisa 5);
[RT I 2008, 7, 53 - jõust. 18.02.2008]
  4) Eesti Vabariigi väikese riigivapi graafilise mustvalge etalonkujutise (Lisa 4) ja kontuurlahenduses etalonkujutise (Lisa 6).
[RT I 2008, 7, 53 - jõust. 18.02.2008]

§ 5.   Riigivapi kasutamise viisid

  (1) Riigivappi kasutatakse käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel:
  1) kujunduselemendina;
  2) turvaelemendina;
  3) pitseri elemendina.

  (2) Riigivappi võib kasutada käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud värvilise või mustvalge kujutisena. Musta võib asendada ka muu värv. Kujutise valmistamise materjalist sõltuvalt võib riigivapp olla ka ühevärviline ja reljeefne.

  (3) Riigivapi kasutamisel kujundus- või turvaelemendina isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel väljaantavatel isikut tõendavatel dokumentidel võib kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust erinevat riigivapi stiliseeritud kujutist.
[RT I 2008, 7, 53 - jõust. 18.02.2008]

§ 6.   Suure riigivapi kasutamine

  (1) Suurt riigivappi kasutatakse kujundus- või turvaelemendina:
  1) seadustel, Riigikogu otsustel, avaldustel, deklaratsioonidel ja pöördumistel, Vabariigi Presidendi seadlustel, otsustel ja käskkirjadel ning tema antavatel teistel dokumentidel ja seda võib kasutada Vabariigi Presidendi poolt väljaantavatel muudel trükistel;
  2) Riigikohtu lahenditel;
  3) välislepingutega ühinemise ja nende denonsseerimise kirjadel, välislepingute ratifitseerimise kirjadel ja välislepingute kaantel;
[RT I 2002, 34, 206 - jõust. 29.04.2002]
  4) Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute välissuhtluses kasutatavatel dokumentidel ja kutsetel;
  5) seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määratud juhtudel antavatel isikut ja kodakondsust, perekonnaseisu, haridust, ametit ja elukutset tõendavatel dokumentidel;
[RT I 2002, 34, 206 - jõust. 29.04.2002]
  6) väärtpaberitel, postimaksevahenditel ja rahamärkidel.

  (2) Suurt riigivappi kasutatakse kujunduselemendina:
  1) Vabariigi Presidendi residentsil, esindusruumides ja liiklusvahendil;
  2) Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse alalise asukoha hoonetel ning nende asutuste istungisaalides, esindusruumides ja trükistel;
  21) Vabariigi Presidendi, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse veebilehel;
[RT I 2010, 19, 101 - jõust. 01.06.2010]
  3) Eesti Vabariigi välisesinduste ja aukonsuli juhitavate konsulaarasutuste asukohta tähistavatel siltidel;
[RT I 2009, 29, 175 - jõust. 01.07.2009]
  4) Riigikohtu ja kohtute hoonetel, siltidel ja kohtusaalides;
  5) perekonnaseisuasutuste saalides;
  6) Vabariigi Presidendi lipul ja vimplil;
  7) ajalooliste kahepoolsete väeosalippude riigilipu värvidega küljel;
  8) kaitseväelaste vormiriietusel ning ametnike ameti- ja vormiriietusel Vabariigi Valitsuse sätestatud juhtudel;
  9) kohtunike ja prokuröride ametiriietusel;
  10) Riigi Teatajal;
[RT I 2010, 19, 101 - jõust. 01.06.2010]
  11) riiklikel autasudel ja nende tunnistustel seadusega või seaduse alusel kehtestatud juhtudel;
  12) Eesti riigipiiri tähistavatel põhipiirimärkidel ja piiripunktides.
[RT I 2008, 7, 53 - jõust. 18.02.2008]

  (3) Suurt riigivappi kasutatakse pitseri elemendina:
  1) riigipitseris;
  2) Vabariigi Presidendi pitseris.

§ 7.   Väikese riigivapi kasutamine

  (1) Väikest riigivappi kasutatakse kujundus- või turvaelemendina Riigikogu, peaministri, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, kohtute, õiguskantsleri, Riigikogu Kantselei, Riigikantselei, Riigikontrolli, Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Panga, kaitseväe juhataja, ministeeriumide ja muude riigiasutuste või riigivõimu teostavate organite ja isikute väljaantavatel dokumentidel ning seda võib kasutada nende trükistel.
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (2) Väikest riigivappi kasutatakse kujunduselemendina:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud riigiasutuste, riigivõimu teostavate organite ja isikute alalise asukoha hoonetel, siltidel ja embleemidel ning seda võib kasutada muudel esemetel;
  2) kaitseväe juhataja ja Eesti mereväe lipul;
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]
  3) Eesti rahvusvõistkonna riietusel;
  4) väärtpaberitel, postimaksevahenditel ja rahamärkidel;
  5) riiklikel autasudel ja nende tunnistustel seadusega või seaduse alusel kehtestatud juhtudel.

  (3) Väikest riigivappi kasutatakse pitseri elemendina:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud riigiasutuste, riigivõimu teostavate organite ja isikute pitseril;
  2) kohaliku omavalitsuse riigivapiga pitseril;
  3) vandetõlkidel ja vandeadvokaatidel.
[RT I, 23.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (4) Kaitseliit kasutab väikest riigivappi enda embleemi osana.
[RT I, 30.04.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

§ 8.   Riigivapi vääritul moel kasutamise keeld

  Riigivappi ei tohi kasutada vääritul moel.

§ 9.   Riigivapi kauba- või teenindusmärgina registreerimise ja kasutamise keeld

  (1) Kauba- ega teenindusmärgina ei registreerita tähist, mis sisaldab riigivappi.

  (2) Riigivappi sisaldavat tähist ei tohi kasutada kauba- või teenindusmärgina.

§ 10.   Riigipitser

  (1) Riigipitser on sõõrikujuline. Sõõri läbimõõt on 70 millimeetrit ja selle keskel on suur riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnad «Eesti Vabariik».

  (2) Riigipitserit kasutatakse:
  1) erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametisse nimetamise volikirjal või tagasikutsumise kirjal ning nende ümbrikutel;
  2) konventsiooni ja välislepingu ratifitseerimise või denonsseerimise kirjal.

§ 11.   Riigipitsati hoidmine

  Riigipitsat on hoiul riigisekretäri juures. Riigipitsati kasutamine protokollitakse.

§ 12.   Vabariigi Presidendi pitser

  Vabariigi Presidendi pitser on sõõrikujuline. Sõõri läbimõõt on 50 millimeetrit ja selle keskel on suur riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnad «Vabariigi President».

§ 13.   Vabariigi Presidendi pitsati hoidmine

  Vabariigi Presidendi pitsat on hoiul Vabariigi Presidendi juures. Vabariigi Presidendi pitsati kasutamine protokollitakse.

§ 14.   Muude riigiasutuste, riigivõimu teostavate organite ja isikute pitserid

  (1) Riigiasutuste, riigivõimu teostavate organite ja isikute pitserid on sõõrikujulised.

  (2) Riigikogu, peaministri, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, õiguskantsleri, Riigikogu Kantselei, Riigikantselei, Riigikontrolli, Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Panga, kaitseväe juhataja ja ministeeriumide pitseri sõõri läbimõõt on 50 millimeetrit ja selle keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on vastava riigiasutuse, riigivõimu teostava organi või isiku nimetus ning tunnus, mis võimaldab seda eristada kehtetuks tunnistatud või tulevikus registreeritavatest sama tekstiga pitseritest.
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata riigiasutuste, riigivõimu teostavate organite või isikute pitseri sõõri läbimõõt on 35 millimeetrit ja selle keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on vastava riigiasutuse, riigivõimu teostava organi või isiku nimetus ning tunnus, mis võimaldab seda eristada kehtetuks tunnistatud või tulevikus registreeritavatest sama tekstiga pitseritest.

§ 15.   Riigivapiga pitsati kasutamine kohaliku omavalitsuse ning juriidilise ja füüsilise isiku poolt

  Kohaliku omavalitsuse organ ning juriidiline isik ja füüsiline isik võivad kasutada väikese riigivapiga pitsatit üksnes neile seadusega või seaduse alusel pandud riiklikku ülesannet täites.

§ 16.   Riigivapiga pitsati valdamine

  (1) Riigiasutusel võib olla üks oma nimetuse ja riigivapiga pitsat.

  (2) Kui asutuse tööst lähtuvalt on mitmel ametiisikul vaja kasutada asutuse nimetuse ja riigivapiga pitsatit ning selline õigus on sätestatud asutuse põhimääruses või asjaajamiskorras, võib asutusel olla rohkem kui üks asutuse nimetuse ja riigivapiga pitsat.

  (3) Riigiasutuse allüksusel või ametiisikul võib olla asutuse nimetuse ja allüksuse või ametniku nimega riigivapiga pitsat juhul, kui riigiasutuse allüksus või ametiisik täidab talle seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse või ministri määrusega pandud haldusülesandeid.

§ 17.   Riigivapiga pitseri keel

  (1) Riigivapiga pitseri tekst on eesti keeles.

  (2) Välissuhtlusega seotud riigiasutuse või -organi pitser võib olla eesti- ja võõrkeelse tekstiga.

§ 18.   Riigivapiga pitsatite ning dokumendiplankide registreerimine

  (1) Enne riigivapiga pitsati kasutuselevõttu registreeritakse see Riigikantseleis.

  (2) Riigivapiga pitsati registreerimise taotlus vaadatakse läbi Riigikantseleisse saabumisest alates kümne tööpäeva jooksul.

  (3) Riigivapiga pitsati registreerimisest keeldutakse:
  1) kui taotlejal ei ole käesoleva seaduse alusel õigust omada riigivapiga pitsatit;
  2) kui pitsat ei ole käesoleva seaduse ja Eesti Vabariigi seaduse «Eesti Vabariigi riigilipu ja riigivapi etalonkujutiste kinnitamise kohta» nõuete kohane.

  (4) Riigiasutused ja riigivapiga pitsati kasutamisõigust omavad isikud esitavad riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide ning riigivapiga pitserite näidised registreerimiseks riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registris (edaspidi ka register).
[RT I, 16.04.2014, 1 - jõust. 26.04.2014]

  (5) Registrisse koondatakse riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide ning riigivapiga pitserite kohta käivad andmed.
[RT I, 16.04.2014, 1 - jõust. 26.04.2014]

  (6) Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
[RT I, 16.04.2014, 1 - jõust. 26.04.2014]

§ 19.   Riigivapiga pitsatite kehtetuks tunnistamine

  (1) Riigivapiga pitsat tunnistatakse pitsati seadusliku valdaja poolt kehtetuks, kui:
  1) pitseri tekstis sisalduvad andmed on aegunud;
  2) pitsat ei ole seadusliku valdaja valduses ja on oht, et ametiisiku, asutuse või organi pitsatit võidakse kasutada õigusvastaselt, tekitades sellega kahju riigile ja isikute õigustele;
  3) asutuse või isiku tegevus lõpetatakse.

  (2) Riigivapiga pitsati kasutamise lõpetamisest teatatakse Riigikantseleile, kes teeb kolme tööpäeva jooksul registrisse vastava kande.

§ 20.   Riigivapiga pitsatite korduvkasutuse keeld

  Riigivapiga pitsatit, mille pitser ei erine kehtetuks tunnistatud pitsati pitserist, kasutusele ei võeta.

§ 21.   Riigivapiga pitsatite ning dokumendiplankide hoidmine ja hävitamine

  (1) Riigivapiga pitsateid hoitakse lukustatud tulekindlas hoiuruumis (tulekindlas kapis) ning nende hoidmise eest vastutab asutuse või organi juht ja tema määratud asutuse töötaja või isik, kelle kohta on käesoleva seaduse § 18 lõikes 4 sätestatud riiklikku registrisse kantud vastavad andmed.

  (2) Riigivapi ja turvaelementidega dokumendiplanke hoitakse nii, et oleks välistatud nende hävimine ja sattumine asutuseväliste isikute kätte ning nende üle peetakse arvestust. Riigivapiga dokumendiplankide hoidmise täpsem kord sätestatakse asutuse asjaajamiskorras.

  (3) Riigiasutuse, riigivõimu teostava organi või isiku tegevuse lõpetamisel annab lõpetamist korraldav organ riigivapiga pitsati ja dokumendiplangid arhiivi või korraldab nende hävitamise.

  (4) Rikutud ja kehtetute riigivapiga pitsatite ning dokumendiplankide hävitamise viisi määrab riigiasutuse juht. Hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 22.   Riigivapi kasutamise korra rikkumine

  (1) Riigivapi kasutamise korra rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

§ 23.   Üleminekusätted

  (1) Kasutusel olevad töötõendid võivad sisaldada kujundus- või turvaelemendina suurt riigivappi neile märgitud kasutusaja lõpuni.

  (2) Andmed olemasolevate riigivapiga pitsatite kohta kantakse riiklikku registrisse 2003. aasta 1. jaanuariks.

  (3) Pärast 2003. aasta 1. jaanuari on registrisse kandmata riigivapiga pitsatite kasutamine keelatud.

  (4) Riigivapid, mis on kasutusele võetud Eesti Vabariigi seaduse Eesti Vabariigi riigilipu ja riigivapi etalonkujutiste kinnitamise kohta alusel, kehtivad nende kasutusaja lõpuni.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 24. – § 25. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Seaduse rakendamine

  Vabariigi Valitsusel ja ministritel tuleb oma kehtivad õigusaktid viia käesoleva seadusega kooskõlla seaduse jõustumise tähtajaks.

§ 27.   Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1
riigivapi seaduse juurde
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

Suur riigivapp

Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 285 C

Triaadi värvides: C 91% CYAN (sinine)

M 43%

MAGENTA (purpur)

Y 0%

YELLOW (kollane)

B 0%

BLACK (must)Lisa 2
riigivapi seaduse juurde
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

Väike riigivapp

Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 285 C

Triaadi värvides: C 91% CYAN (sinine)

M 43%

MAGENTA (purpur)

Y 0%

YELLOW (kollane)

B 0%

BLACK (must)Lisa 3
riigivapi seaduse juurde
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

Suur riigivappLisa 4
riigivapi seaduse juurde
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

Väike riigivappLisa 5
riigivapi seaduse juurde
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

Suur riigivappLisa 6
riigivapi seaduse juurde
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

Väike riigivapp

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json