Teksti suurus:

"Eesti maaelu arengukava 2007–2013" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord"

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2009
Avaldamismärge:

"Eesti maaelu arengukava 2007–2013" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord"

Vastu võetud 13.06.2007 nr 89
RTL 2007, 49, 896
jõustumine 24.06.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2008 nr 13 (RTL 2008, 18, 263) 3.03.2008 

9.07.2008 nr 70 (RTL 2008, 61, 870) 26.07.2008

9.07.2008 nr 70 (RTL 2008, 61, 870) 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 459 lõike 3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 66 lõigete 2 ja 3 ning artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» (edaspidi arengukava) raames antava tehnilise abi toetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse väljamaksmise kord.

§ 2. Terminid

Määruses kasutatakse termineid alljärgnevas tähenduses:

1) korraldusasutus – Põllumajandusministeerium;

2) korraldaja – Põllumajandusministeerium;


3) taotleja – Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), piirkondlikud maaparandusbürood, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Põllumajandusuuringute Keskus, Maamajanduse Infokeskus, Riiklik Looduskaitsekeskus ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 453 lõikes 4 nimetatud eraõiguslik juriidiline isik;

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 1.01.2009]

4) makseagentuur – PRIA;

5) tehniline abi – toetus, millega toetatakse EAFRDst arengukava rakendamisega seotud tegevusi;

6) taotlus – dokument, mis koosneb lisas 1 toodud vormi kohasest toetuse kasutamise kavast ühe aasta tegevuste kohta ja lisas 2 toodud vormi kohastest lähteülesannete kirjeldustest lisas 1 toodud vormi kohases toetuse kasutamise kavas märgitud tegevuste kohta;

7) lähteülesanne – töötajate ja teenistujate tööülesannete ning tööde ja teenuste iseärasusi täpsustav lisas 2 toodud vormi kohane dokument;

8) koondkava – toetuse andmist reguleeriv dokument, kus on toodud tehnilise abi vahendite jaotus toetuse saajate vahel tegevuste kaupa.

§ 3. Toetuse andmise eesmärk ja toetatavad tegevused

(1) Toetuse andmise eesmärk on tagada arengukava ettevalmistamise, juhtimise ja rakendamise, seire, hindamise, teavitamise ja kontrollimisega seotud tegevuste elluviimine ning maaelu võrgustiku rajamine ja toimimine.

(2) Toetatakse arengukava punktides 16.1 ja 16.2 nimetatud tegevusi, mis on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 66 sätestatud nõuetega ning mis vastavad järgmistele tingimustele:

1) tegevus on otseselt seotud arengukava ja toetuse eesmärkidega;

2) tegevus on otseselt vajalik arengukava ja toetuse andmise eesmärkide saavutamiseks;

3) tegevuse järele on põhjendatud vajadus.

§ 4. Abikõlblikud kulud

(1) Abikõlblikud on kulud, mis vastavad § 3 lõikes 2 sätestatud tingimustele ja järgmistele tingimustele:

1) kulud vastavad taotluses toodud tegevustele ja eelarvetele;

2) kulud vastavad lisas 3 toodud piirmääradele;

3) kulud on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 kohaselt;

4) kulude tegemisel on järgitud «Riigihangete seaduses» ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud tingimusi.

(2) Toetuse raames on abikõlblikud § 3 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavad kulud, sh:

1) tegevusi elluviiva töötaja, teenistuja ja eksperdi tööjõukulud, sh põhipalk, asendustasu, lisatasu, preemia, puhkusetasu, puhkusetoetus ja õppepuhkusetasu, mis vastavad asutusesisele töö tasustamise juhendile ja on kooskõlas asutusesisese keskmise palgatasemega;

2) töösooritusest sõltumatu toetus, mis on kooskõlas asutusesisese töö tasustamise juhendiga;

3) sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse tööandjapoolne osa;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajaliku kontoritehnika, varustuse ja mööbli ostmise kulud lisas 3 toodud piirmäärade kohaselt;

5) kulud bürootarvetele, sideteenustele, tarkvara ja riistvara ning kontoritehnika soetamisele, hooldusele ja remondile, kommunaalkulud ning ruumide üürimise või rentimise kulud lisas 3 toodud piirmäärade kohaselt;

6) teenistuja, töötaja ning eksperdi värbamise kulud;

7) teenistuja ja töötaja lähetuskulud;

8) teenistuja ja töötaja koolituskulud;

9) transpordikulud, sh kulud mootorsõiduki rendile ja kasutusrendile, mootorsõiduki kasutusrendi esimene sissemakse, kindlustuskulud ning kütuse- ja hoolduskulud lisas 3 toodud piirmäärade kohaselt;

10) hindamiskomisjoni liikme töötasu, transpordi- ja majutuskulud, sh arengukava seirekomisjoni liikme või tema volitatud esindaja, v.a riigiteenistuja, seirekomisjoni istungist osa võtmise transpordikulud;

11) tõlkekulud;

12) komisjoni koosoleku ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud seminari, koolituse, teavitamisürituse ja konverentsi korraldamise kulud, sh ruumide ja presentatsioonitehnika rentimise kulud;

13) komisjoni koosolekul ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud seminaril, koolitusel, teavitamisüritusel ja konverentsil osalemisega seotud majutus- ja transpordikulud;

14) komisjoni koosoleku ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud seminaril, koolitusel, teavitamisüritusel ja konverentsil toitlustamise kulud;

15) toetuse andmise ja kasutamisega seotud eel-, vahe- ja järelhindamise kulud, sh ekspertiisikulud;

16) toetuse andmise ja kasutamisega seotud audititeenuse ostmise kulud;

17) arengukava rakendamisega seotud uuringu kulud;

18) arengukava eesmärkide elluviimisega ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabematerjali soetamise, paljundamise, toimetamise, kujundamise, trükkimise ja avaldamise kulud;

19) teabe- ja reklaammaterjali väljaandmise ning reklaamkingituse soetamise kulud;

20) tele- ja raadiosaate ning filmi produtseerimise ja avaldamise kulud;

21) veebilehe loomise ja uuendamise kulud, sh toimetamise ja hooldamise kulud;

22) toetuse andmise ja kasutamisega seotud postikulud;

23) tagastamatu käibemaks;

24) õigusabiteenuse ostmise kulud;

25) toetuse andmise ja kasutamise arvestuse ning toetuse väljamaksmise jaoks vajaliku infosüsteemi soetamise, paigaldamise ja hoolduse ning selle vajalike tehniliste vahendite hankimise kulud;

26) «Eesti riikliku arengukava 2004–2006» 3. prioriteedi ja «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames tehtud tegevuste lõpetamise kulud, kui see on kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1320/2006, millega kehtestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud maaelu arengu toetusele ülemineku eeskirjad (ELT L 243, 06.09.2006, lk 6–19), artikliga 13;

27) tähistamisega seotud kulud.

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 26.07.2008]

2. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 5. Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

(1) Taotleja esitab korraldajale taotluse järgmise aasta kohta 1. novembriks.

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 26.07.2008]

(2) Taotluses esitatud tegevuste vastavust § 3 lõikes 2 ja §-s 4 sätestatud nõuetele kontrollitakse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

(3) Kui taotlejale on määratud puuduste kõrvaldamise tähtaeg, kuid taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul puudust kõrvaldanud, arvab korraldaja taotlusest välja tegevused ja lähteülesanded, mis ei vasta § 3 lõikes 2 ja §-s 4 sätestatud nõuetele. Korraldajal on õigus kaasata taotluse kontrollimisse erapooletu ekspert.

(4) Põllumajandusministeerium kontrollib taotluses esitatud kulude vastavust arengukava tehnilise abi eelarvele ja lisas 3 toodud kulupiirmääradele ning koostab koondkava eelnõu.

(5) Koondkava kinnitab põllumajandusminister.

(6) Põllumajandusministri kinnitatud koondkava esitatakse taotlejale. Kinnitatud koondkava koos lähteülesannetega esitatakse PRIAle.

§ 6. Koondkava muutmine

(1) Taotleja teavitab korraldajat kõigist kavandatavatest muudatustest. Koondkava muutmiseks esitab taotleja korraldajale jooksva aasta 30. juuniks või 30. septembriks muudatusettepaneku, mis koosneb koondkava muudatuse vajalikkuse põhjendusest, muudetud eelarvest ja muudetud või uue lähteülesande kirjeldusest.

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 26.07.2008]

(2) Korraldaja kontrollib muudatusettepanekus toodud tegevuste ja lähteülesannete vastavust § 3 lõikes 2 ja §-s 4 sätestatud nõuetele ning esitab kontrollitud muudatusettepanekud Põllumajandusministeeriumile kümne tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest.

(3) Põllumajandusministeerium kontrollib koondkava muudatuse vastavust arengukava tehnilise abi eelarvele ja lisas 3 toodud kulupiirmääradele viie tööpäeva jooksul arvates muudatusettepaneku saamisest ning täiendab koondkava muudatusettepaneku kontrolli tulemuse kohaselt.

(4) Kui taotlejale on määratud puuduste kõrvaldamise tähtaeg, kuid taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul puudust kõrvaldanud, arvab korraldaja muudatusettepanekust välja tegevused ja lähteülesanded, mis ei vasta § 3 lõikes 2 ja §-s 4 sätestatud nõuetele. Korraldajal on õigus kaasata muudatusettepaneku kontrollimisse erapooletu ekspert.

(5) Koondkava muudatuse kinnitab põllumajandusminister.

(6) Põllumajandusministri kinnitatud koondkava muudatus esitatakse taotlejale. Kinnitatud koondkava muudatus koos lähteülesannetega esitatakse PRIAle.

§ 7. Toetuse väljamaksmine

(1) Taotleja esitab PRIAle üks kord kuus lisas 4 toodud vormi kohase väljamaksetaotluse, lisas 5 toodud vormi kohase kuludokumentide nimekirja ja lõikes 3 nimetatud kulusid tõendavad dokumendid. Detsembrikuu kulude kohta esitab taotleja dokumendid 15. jaanuariks.

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 26.07.2008]

(2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta PRIAle avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

(3) Taotleja esitab järgmised § 4 lõikes 2 toodud abikõlblikke kulusid tõendavate dokumentide ärakirjad:

1) teenistuja või töötaja tööjõukulude esmakordsel väljamakse taotlemisel teenistuja ametisse nimetamise käskkiri või töötajaga sõlmitud tööleping; töövõtulepingu alusel töötava eksperdi puhul töövõtuleping;

2) esmakordsel väljamakse taotlemisel teenistuja või töötaja ametijuhend;

3) tööjõukulude arvestusleht teenistuja või töötaja kuu palgaarvestuse kohta, millel oleksid näha tööpäevad, palk, puhkusetasu, puhkusetoetus, lapsepuhkuse tasu, õppepuhkuse tasu, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja palgakulu kokku koos juurdearvestustega;

4) maksude tasumist, maksete tegemist ja töötasu ülekandmist tõendav dokument;

5) tööajatabel teenistuja või töötaja kohta;

6) käskkiri või muu dokument ametijuhendi, teenistuja ametisse nimetamise käskkirja või töölepingu muudatuse kohta;

7) dokument töötajale või teenistujale lisatasu või preemia määramise kohta;

8) käskkiri või muu dokument teenistus- või töösuhte lõpetamise kohta;

9) isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust, tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või muu kuludokument;

10) vajaduse korral arve juures või arvel selgitus selle kohta, kuidas abikõlblik kulu on eristatud mitteabikõlblikust kulust;

11) arve tasumist tõendav dokument;

12) lähetuse korraldus või käskkiri teenistuja või töötaja lähetamise kohta, kuluaruanne lähetuse kulude kohta ja sõidudokumendid;

13) lepingulise töö puhul lisaks kuludokumendile ja selle tasumist tõendavale maksekorraldusele leping ja tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, trükiste puhul näidis;

14) ürituse puhul lisaks kuludokumendile ja selle tasumist tõendavale maksekorraldusele üritusest osavõtjate nimekiri ja ürituse päevakava;

15) transpordikulusid tõendavad dokumendid, sh sõidulehed, sõidupäevik või muu odomeetri alg- ja lõppnäitu tõendav dokument, isikliku sõiduauto kasutamise korral käskkiri või muu dokument transpordikulude hüvitamise kohta;

16) PRIA nõudmisel muud kuludega seotud dokumendid.

(4) PRIA kontrollib taotleja väljamaksetaotlust, kuludokumentide nimekirja ja lõikes 3 nimetatud kulusid tõendavaid dokumente.

(5) Kui väljamaksmiseks esitatud kulusid tõendavad dokumendid vastavad põllumajandusministri kinnitatud koondkavale ning tehtud kulutused on abikõlblikud, maksab PRIA toetuse välja 40 tööpäeva jooksul arvates lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentide saamisest.

(6) Taotleja võib saada ettemaksu jooksva aasta novembri- ja detsembrikuu kulude katteks, kui on täidetud järgmised nõuded:

1) taotleja esitab PRIAle novembri- ja detsembrikuu kulutuste kohta lisas 4 toodud vormi kohase ettemaksutaotluse jooksva aasta 7. novembriks;

2) ettemaksu arvestuslik summa on dokumentaalselt tõendatud lepingutega, palgasaajate nimekirjaga, millest nähtub makstav palk ja maksud, toetuste või lisatasude määramise käskkirjaga või esildisega, lähetusse saatmise käskkirjaga või kavandatava lähetuse eelarvega, tellimuse kinnitusega või muu dokumendiga, millest nähtub ostetava töö või teenuse maksumus;

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 26.07.2008]

3) novembri- ja detsembrikuus tehtud kulutusi ja väljamakseid tõendavad dokumendid esitab taotleja PRIAle lõike 1 kohaselt;

4) kui pärast ettemaksutaotluse esitamist selgub, et mõni taotluses nimetatud tegevus tehakse väiksemas mahus, kui on taotlusel näidatud, tehakse pärast jooksva aasta 31. detsembrit või jääb tegemata, teavitab taotleja PRIAt sellest jooksva aasta 10. detsembriks;

5) PRIA kannab abikõlbliku ettemaksusumma taotleja arvelduskontole 20 tööpäeva jooksul arvates ettemaksutaotluse laekumisest;

6) taotleja tagastab punktis 4 sätestatud juhul enammakstud ettemaksusumma tagasinõude otsuse alusel PRIA arvelduskontole.

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 26.07.2008]

(7) Kui taotlejale on määratud puuduste kõrvaldamise tähtaeg, kuid taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul puudust kõrvaldanud, teeb PRIA osalise taotluse rahuldamise otsuse.

(8) Pärast toetuse väljamaksmist esitab PRIA Põllumajandusministeeriumile iga kuu 15. kuupäevaks eelmisel kuul välja makstud toetuste kohta lisas 6 toodud vormi kohase aruande asutuste ja tegevuste kaupa.

§ 8. Dokumentide säilitamine

(1) Määruse alusel korraldusasutusele esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse vähemalt 12 aastat programmperioodi lõppemisest.

(2) Toetuse saaja tagab toetuse kasutamisega seotud dokumentide, sealhulgas kuludokumentide ja lepingute säilitamise vähemalt 12 aastat programmperioodi lõppemisest.

(3) PRIA tagab toetuse kasutamisega seotud dokumentide säilitamise vähemalt 12 aastat programmiperioodi lõppemisest.

[RTL 2008, 61, 870 – jõust. 26.07.2008]

§ 9. Rakendussäte

2007. aastaks kavandatavate tegevuste kohta esitab taotleja § 5 lõikes 1 nimetatud taotluse korraldajale 11. juuliks.

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

/otsingu_soovitused.json