Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 56 “Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2013, 1

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 56 “Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.05.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1. Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli põhimääruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 56 “Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus“;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kooli nimetus on Haapsalu Viigi Kool (edaspidi kool).”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool. Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.“;

4) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli asukoht  on Haapsalu linn, Lääne maakond.”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kooli tegutsemiskohad on Haapsalu linn ja Taebla vald, Lääne maakond.“;

6) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli tegevuse eesmärk on olla kõrgeima kompetentsi taseme ja sobivaima füüsilise õppekeskkonna kool Eestis tugi- ja liikumisparaadi talitlushäirete, liitpuudega ja intellektipuudega õpilastele.”;

7) paragrahv 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koolis viiakse läbi lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet.”;

8) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) väikeklassid liikumis- ning intellektipuudega, sealhulgas autismi spektri häiretega või aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele;“;

9) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 4–6 järgmises sõnastuses:

„4) klassid lihtsustatud õppel olevatele õpilastele;

5) klassid toimetulekuõppel olevatele õpilastele;

6) klassid hooldusõppel olevatele õpilastele.”;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kool võib võtta vastu ja vajadusel moodustada klassi raskete krooniliste somaatiliste haigustega õpilastele, kui õpilase tervislik seisund või ravi ei võimalda korraldada õpet elukohajärgse kooli tavaklassis ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-des 48 ja 49 toodud meetmed ei ole olnud piisavad hariduse omandamise tagamiseks elukohajärgses koolis.“.

§ 2. Vidruka Kooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määrus nr 34 “Vidruka Kooli põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2013. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json