Teksti suurus:

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2013, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.05.2013 otsus nr 268

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2013

§ 1. Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmine

Kaubandusliku meresõidu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõike 4 punktis 3, § 59 lõikes 1 ja § 75 lõikes 1 asendatakse sõnad "lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus" sõnaga "võlaõigusseadus" vastavas käändes;

2) paragrahvi 59 lõikes 6 asendatakse tekstiosa "käesoleva seaduse §-s 61 nimetatud" sõnadega "käesolevas seaduses sätestatud";

3) seadust täiendatakse §-ga 601 järgmises sõnastuses:

"§ 601. Reisijate õiguste kaitse

(1) Tarbijakaitseamet tagab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), rakendamise seoses Eestis asuvast sadamast lähtuva reisijateveoteenuse ja merematkega ning seoses Euroopa Liidu välisest riigist sellisesse sadamasse saabuva reisijateveoteenusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud merematkena käsitletakse merematket, mis kestab kauem kui kaks ööbimist laeva pardal.

(3) Tarbijakaitseametil on õigus teha ettekirjutusi, millega kohustatakse isikut tegema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 kohaselt nõutavat tegu või hoiduma nimetatud määruses keelatud teost. Ettekirjutust ei ole võimalik teha tarbija ja vedaja vahelise veolepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks.

(4) Tarbijakaitseameti tehtud ettekirjutus peab olema kirjalik ja selles peavad sisalduma järgmised andmed:

1) isiku nimi, kellele ettekirjutus on suunatud;

2) andmed ettekirjutuse objektiks oleva toimingu kohta;

3) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;

4) ettekirjutuse tegemise põhjendus;

5) ettekirjutuse tegemise kuupäev, ettekirjutuse teinud isiku nimi, ametikoht, ametinimetus ja allkiri.

(5) Tarbijakaitseamet võib asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras määrata ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha kuni 3200 eurot.";

4) paragrahvi 61 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsioonile" tekstiosaga "Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 24–46)";

5) paragrahvi 61 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsioonile" tekstiosaga "Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 392/2009";

6) paragrahvi 68 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Reeder on isik, kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse. Reederina käsitatakse ka isikut, kes on võtnud laeva omanikult lepinguga kohustused ja vastutuse laeva meresõiduohutusalase korraldamise ja tehnilise teenindamise eest vastavalt rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel kehtestatud laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelisele koodeksile.";

7)seadust täiendatakse §-dega 774 ja 775 järgmises sõnastuses:

"§ 774. Vastutuse piirmäär reisija surma, tervisekahjustuse ja kehavigastuse põhjustamise korral  

(1) Reisija surma, tervisekahjustuse või kehavigastuse põhjustamise korral rakendatav vastutuse piirmäär ühe reisija kohta peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 24–46) artikli 2 kohase rahvusvahelise reisijateveo puhul olema vähemalt 250 000 SDRi. Sõjalise riski esinemisel reisijateveo kestel ei või vastutuse piirmäär juhtumi kohta ületada 250 000 SDRi reisija kohta või 340 miljonit SDRi laeva kohta, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

(2) Riigisisese reisijateveo puhul kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirmäärasid lähtudes laeva kohustuslikust sõidupiirkonnast järgmiselt:

1) laevale, mida kasutatakse reisijateveoks sõidupiirkonnas, kus on kohustuslik sõita vähemalt A-klassi reisilaevaga – alates 2017. aasta 1. jaanuarist;

2) laevale, mida kasutatakse reisijateveoks sõidupiirkonnas, kus on kohustuslik sõita vähemalt B-klassi reisilaevaga – alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

§ 775. Tõend vastutuskindlustuse kehtivuse kohta reisija surma, tervisekahjustuse ja kehavigastuse põhjustamise korral

(1) Käesoleva seaduse § 774 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohase vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu ja kehtivuse tõendamiseks peab rahvusvahelise reisijateveo puhul Veeteede Ametilt taotlema asjaomast tõendit. Kui vastutuskindlustusleping või muu rahalise tagatise leping vastab käesoleva seaduse § 774 lõikes 1 sätestatud tingimustele, väljastab Veeteede Amet tõendi vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu ja kehtivuse kohta (edaspidi vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõend). Tingimustele mittevastamise korral keeldub Veeteede Amet tõendi väljastamisest.

(2) Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõend antakse tähtajaks, mis ei saa olla pikem kui selle väljastamise aluseks oleva vastutuskindlustuslepingu või muu rahalise tagatise lepingu kehtivusaeg.

(3) Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise korra ning tõendi vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

(4) Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu.";

8) paragrahv 1242 tunnistatakse kehtetuks;

9) seadust täiendatakse §-dega 1243–1247 järgmises sõnastuses:

"§ 1243. Reisijate vedu merel ilma nõuetele vastava vastutuskindlustuse ja muu rahalise tagatiseta

(1) Reisijate veo eest ilma nõuetele vastava vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatiseta –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1244. Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijale laeva pardal abi osutamata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 artiklis 10 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1245. Tühistatud või hilinenud väljumisest reisija teavitamise, marsruudi muutmise või piletihinna hüvitamise võimaldamise nõude eiramine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 artiklites 16 ja 18 sätestatud nõuete täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1246. Reisiteabe andmata jätmine laeva pardal

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 artiklis 22 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1247. Menetlus

(1) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 1241 ja 1243 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Veeteede Amet.

(3) Käesoleva seaduse §-des 1244–1246 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet."

§ 2. Meresõiduohutuse seaduse muutmine

1) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

"(71) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastab Veeteede Amet.";

2) paragrahvi 39 lõiget 8 täiendatakse pärast sõnu "duplikaadi väljastamise" sõnadega "ning väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamise";

3) paragrahvi 78 lõike 1 punkti 81 täiendatakse pärast sõnu "laeva kindlustuspoliis" sõnadega "või tõend nõuetekohase vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise kohta".

§ 3. Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

"§ 121. Sadamaoperaatori ja sadama pidaja kohustused seoses reisijate õiguste kaitsega

Sadamaoperaator või tema puudumisel sadama pidaja peab reisijaveoteenuse korraldamisel järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), tulenevaid kohustusi.";

2) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Riiklikku järelevalvet §-s 121 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tarbijakaitseamet.";

3) paragrahvi 44 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide alusel kehtestatud nõuete rikkumise lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ning rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks teeb riiklikku järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:";

4) seadust täiendatakse §-dega 561–563 järgmises sõnastuses:

"§ 561. Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijale sadamas abi osutamata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 artiklis 10 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 562. Tühistatud või hilinenud väljumisest reisija teavitamise nõude eiramine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 artiklis 16 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 563. Reisiteabe andmata jätmine sadamas

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 artiklis 22 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.";

5) paragrahvi 57 lõikes 1 asendatakse lauseosa "§-des 45–56" lauseosaga "§-des 45–563";

6) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Käesoleva seaduse §-des 561–563 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet."

§ 4. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 1841 järgmises sõnastuses:

"§ 1841. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine

Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 3,20 eurot.";

2) seaduse 8. peatüki 6. jagu täiendatakse 4. jaotisega järgmises sõnastuses:

"4. jaotis

Kaubandusliku meresõidu seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1891. Vastutuskindlustuse ja muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamine

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot."

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json