Teksti suurus:

Tartu maakonna kaitsealuste parkide piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2015, 5

Tartu maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 28.05.2015 nr 60

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Parkide piirid

  Järgmiste Tartu maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaartidel määruse lisades1:
  1) Aru mõisa park2 (lisa 1);
  2) Kaagvere mõisa park3 (lisa 2);
  3) Kavastu mõisa park4 (lisa 3);
  4) Luke mõisa park2 (lisa 4);
  5) Luunja mõisa park4 (lisa 5);
  6) Meeri mõisa park2 (lisa 6);
  7) Mäksa mõisa park3 (lisa 7);
  8) Puhja seltsimaja park2 (lisa 8);
  9) Raadi mõisa park5 (lisa 9);
  10) Rõngu mõisa park6 (lisa 10);
  11) Suure-Kambja mõisa park7 (lisa 11);
  12) Suure-Konguta mõisa park2 (lisa 12);
  13) Tammistu mõisa park4 (lisa 13);
  14) Toomemäe park8 (lisa 14);
  15) Uderna mõisa park2 (lisa 15);
  16) Unipiha mõisa park2 (lisa 16);
  17) Vana-Kuuste mõisa park9 (lisa 17);
  18) Vara mõisa park10 (lisa 18);
  19) Ülenurme mõisa park4 (lisa 19).

§ 2.  Kaitsekord ja kaitse-eesmärk

  Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord ja kaitse-eesmärk on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”. Suure-Kambja mõisa park11 kuulub osaliselt Natura 2000 Peeda jõe loodusala koosseisu ning seal on eesmärgiks kaitsta ka nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpi jõed ja ojad (3260)12.

§ 3.  Piiride kehtestamise ja piirangute põhjendused

  Käesoleva määruse seletuskirjas13 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide täiendamise kohta;
  2) kaitstava loodusobjekti piiri kulgemise kohta.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Määruse muutmine

  (1) Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määruses nr 129 „Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisas esitatud kaart „Peeda jõe–Idaoja” asendatakse käesoleva määruse lisas 20 esitatud kaardiga (lisatud);

2) kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardile Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a. Peeda jõe–Idaoja hoiuala piirid on märgitud määruse lisas esitatud „Peeda jõe–Idaoja” kaardile Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid.
Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määruse nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Natura 2000 võrgustiku alale jääva pargi või pargi osa kaitse-eesmärk on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eesmärgile pargi kaitse alla võtmise või piiri määramise otsuses sätestatud elupaigatüübi või liigi kaitse, mis tuleneb nõukogu direktiivist 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).”.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määrus nr 159 „Tartumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 29. jaanuaril 2010. a teate avaldamisega algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 8.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitsealuste parkide piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidele, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid. Parkide ja Peeda jõe–Idaoja hoiuala kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Park on kaitse alla võetud Elva Rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuli 1957. a otsusega nr 198 „Looduskaitse korraldamisest Elva rajoonis”.

3 Park on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1930. a otsusega (RT 1930, 61, 424).

4 Park on kaitse alla võetud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 6. augusti 1958. a otsusega nr 122 „Looduskaitse ja kultuurimälestusmärkide kaitse organiseerimisest Tartu rajoonis”.

5 Park on kaitse alla võetud Tartu Linna RSN Täitevkomitee 29. juuli 1986. a otsusega nr 186 „Looduse kaitsest Tartu linnas”. Raadi pargi dendraariumi osa on kaitse alla võetud Tartu Linna TSN Täitevkomitee 4. oktoobri 1957. a otsusega nr 306 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas”.

6 Park on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 1929. a otsusega (RT 1929, 88, 598). Hiugemäe metsapargi osa on kaitse alla võetud Elva Rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuli 1957. a otsusega nr 198 „Looduskaitse korraldamisest Elva rajoonis”.

7 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis”.

8 Park on kaitse alla võetud Tartu Linna TSN Täitevkomitee 4. oktoobri 1957. a otsusega nr 306 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas” (Kassitoome osa) ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis”.

9 Park on kaitse alla võetud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis”.

10 Park on kaitse alla võetud Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee 31. juuni 1957. a otsusega nr 52 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks rajoonis”.

11 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 303 hõlmab park osaliselt Peeda jõe loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

12 Sulgudes on kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale.

13 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Aru mõisa park

Lisa 2 Kaagvere mõisa park

Lisa 3 Kavastu mõisa park

Lisa 4 Luke mõisa park

Lisa 5 Luunja mõisa park

Lisa 6 Meeri mõisa park

Lisa 7 Mäksa mõisa park

Lisa 8 Puhja seltsimaja park

Lisa 9 Raadi mõisa park

Lisa 10 Rõngu mõisa park

Lisa 11 Suure-Kambja mõisa park

Lisa 12 Suure-Konguta mõisa park

Lisa 13 Tammistu mõisa park

Lisa 14 Toomemäe park

Lisa 15 Uderna mõisa park

Lisa 16 Unipiha mõisa park

Lisa 17 Vana-Kuuste mõisa park

Lisa 18 Vara mõisa park

Lisa 19 Ülenurme mõisa park

Lisa 20 Peeda jõe–Idaoja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json