Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2015, 6

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 65

Määrus kehtestatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõike 5 ja § 281 lõike 2, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõike 6 ja § 32 lõike 2, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse § 2 lõike 1 ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrus kehtib struktuurifondide, sealhulgas Euroopa Liidu algatuste „Equal”, „Interreg” ja „Urban”, Euroopa territoriaalse koostöö, Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (edaspidi ENPI), üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames asutatud Välispiirifondi, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ja Euroopa Pagulasfondi (edaspidi solidaarsusprogrammi fondid), Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide, Norra finantsmehhanismide, Schengen Facility, Eesti–Šveitsi koostööprogrammi ja Transition Facility raames antava toetuse suhtes.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) vastutav asutus Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2014. a korralduse nr 482 „Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vastutava asutuse ja auditeerimisasutuse määramine” tähenduses.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi raames on otsustajaks korraldusasutus.”;

4) paragrahvi 112 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „2–21” tekstiosaga „2–16”;

5) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning Sisejulgeolekufondist antud toetuse tagasinõudmisele kohaldatakse käesolevat määrust nimetatud fondidest toetuse andmise ja kasutamise tingimuste jõustumisest arvates.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json