Teksti suurus:

Euro kasutusele võtmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2025
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2024, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.05.2024 otsus nr 411

Euro kasutusele võtmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2024

§ 1.  Euro kasutusele võtmise seaduse muutmine

Euro kasutusele võtmise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Euro kasutusele võtmise ja eurodes tehtavate sularahamaksete arveldamise seadus”;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „kõrvaldamist ning krooni ja euro paralleelkäivet” sõnadega „kõrvaldamist, krooni ja euro paralleelkäivet ning eurodes tehtavate sularahamaksete arveldamist”;

3) seadust täiendatakse 11. peatükiga järgmises sõnastuses:

11. peatükk
EURODES TEHTAVATE SULARAHAMAKSETE ARVELDAMINE

§ 51. Lõpphinna ümardamine sularahamaksetes

(1) Füüsilises müügikohas eurodes tehtavate sularahamaksete arveldamisel ümardatakse tasutav lõpphind viie sendiga täisarvuliselt jaguva summani:
1) ülespoole, kui kauba või teenuse lõpphind lõpeb enne ümardamist kolme, nelja, kaheksa või üheksa sendiga;
2) allapoole, kui kauba või teenuse lõpphind lõpeb enne ümardamist ühe, kahe, kuue või seitsme sendiga.

(2) Kui füüsilises müügikohas tasutakse kaupade või teenuste eest korraga nii sularahas kui ka muu maksevahendiga, ümardatakse ainult sularahamakse summa ning seda juhul, kui see on viimane makse.

(3) Tasutavat lõpphinda ei ümardata, kui see on väiksem kui kolm senti või kui maksmisel kasutatakse muud maksevahendit kui sularaha.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kehtib ka füüsilisest müügikohast ostetud kauba tagastamisel ja osutatud teenuse eest makstud raha tagastamisel sularahas siis, kui ostetud kauba või osutatud teenuse eest tasuti sularahas. Kui tagastatava kauba või osutatud teenuse eest tasuti muu maksevahendiga, siis käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut võib kohaldada, kui ostjal on võimaldatud otsustada, millisel viisil tagastatava kauba või osutatud teenuse eest makstud raha talle tagastatakse, ning ostja on andnud nõusoleku raha tagastamiseks sularahas.

§ 52. Lõpphinna ümardamisest teavitamine

(1) Füüsilises müügikohas eurodes tehtavate sularahamaksete arveldamisel peab tarbijale avaldama teabe kauba või teenuse lõpphinna ümardamise kohta kirjalikult selgelt loetaval ning tarbijale üheselt mõistetaval ja kergesti märgataval viisil.

(2) Füüsilises müügikohas eurodes tehtavate sularahamaksete arveldamisel peab kauba või teenuse eest tasutav ümardatud lõpphind olema esitatud nii, et see oleks eristatav kauba müügihinnast ja ühikuhinnast ning teenuse lõpphinnast.

§ 53. Lõpphinna ümardamiseks kohustatud isik

Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid on kohustatud täitma ettevõtja võlaõigusseaduse ning kaupleja tarbijakaitseseaduse tähenduses.

§ 54. Sätete kohaldamine

Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse tarbijale, füüsilisest isikust ettevõtjale ja juriidilise isiku esindajale.”;

4) seadust täiendatakse 12. peatükiga järgmises sõnastuses:

12. peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 55. Riiklik järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse 11. peatükis sätestatud nõuete täitmise üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

(2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib käesolevas paragrahvis sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 30 sätestatud riikliku järelevalve erimeedet korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

5) seaduse 2. peatükki täiendatakse 11. jaoga järgmises sõnastuses:

11. jagu
Ümardamisreeglite rakendamine

§ 2301. Üleminekuperiood lõpphinna ümardamise rakendamiseks

Käesoleva seaduse §-s 53 nimetatud isikud on kohustatud viima oma tegevuse vastavusse käesolevas seaduses sätestatud nõuetega 2025. aasta 1. jaanuariks.”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 62 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „sigarettide,”;

2) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Maksumärkide tellija teatab Maksu- ja Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarettide maksimaalse jaehinna 0,05 euro täpsusega.”.

§ 3.  Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 pealkirja täiendatakse pärast sõna „Võlaõigusseaduse” sõnadega „ning euro kasutusele võtmise ja eurodes tehtavate sularahamaksete arveldamise seaduse”;

2) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib pöörduda Eesti Vabariigi nimel hagiga maakohtusse ning nõuda kauplejalt, kes on rikkunud euro kasutusele võtmise ja eurodes tehtavate sularahamaksete arveldamise seaduse §-des 51 ja 52 sätestatut, rikkumise lõpetamist ja rikkumisest hoidumist.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2025. aasta 1. jaanuaril.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json