HALDUSÕIGUSMaksuõigus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2025
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2024, 10

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus1
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

Vastu võetud 04.12.2002
RT I 2003, 2, 17
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2003RT I 2003, 48, 34507.07.2003
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
17.12.2003RT I 2003, 90, 60201.05.2004, osaliselt 31.12.2003
23.11.2004RT I 2004, 84, 56901.01.2005
04.05.2005RT I 2005, 29, 21005.06.2005
07.12.2005RT I 2005, 68, 52701.01.2006, osaliselt 01.07.2006
14.06.2006RT I 2006, 29, 22201.07.2006, osaliselt 01.01.2007
14.06.2007RT I 2007, 45, 31901.01.2008
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008
20.12.2007RT I 2007, 74, 45201.01.2008
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.12.2008
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.07.2009
20.02.2009RT I 2009, 15, 9301.04.2009
18.06.2009RT I 2009, 35, 23201.07.2009, osaliselt 01.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 59, 39001.01.2010, osaliselt 01.03.2010 ja 01.01.2011
27.01.2010RT I 2010, 8, 3601.03.2010, osaliselt 01.04.2010. Tekstis asendatud läbivalt sõnad „registreeritud kaupleja” sõnadega „registreeritud kaubasaaja”, sõna „ettekirjutuse” sõnaga „haldusakti”, sõnad „Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik” sõnaga „maksuhaldur” ja sõnad „Maksu- ja Tolliameti peadirektor” sõnaga „maksuhaldur” vastavas käändes.
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
27.10.2010RT I, 18.11.2010, 201.01.2011, osaliselt 05.12.2010
16.12.2010RT I, 30.12.2010, 301.01.2011, osaliselt 27.07.2011
15.06.2011RT I, 06.07.2011, 1501.01.2013
07.12.2011RT I, 23.12.2011, 224.12.2011, osaliselt 01.01.2012 ja 01.02.2012
22.02.2012RT I, 08.03.2012, 101.04.2012, osaliselt 01.07.2012
10.10.2012RT I, 25.10.2012, 101.12.2012
30.11.2012RT I, 20.12.2012, 101.01.2013, osaliselt 01.01.2014, 01.01.2015; 1.01.2016 jõustuma kavandatud muudatused tunnistatud kehtetuks [RT I, 30.06.2015, 1]
05.12.2012RT I, 20.12.2012, 201.01.2013 ja 01.01.2014
15.05.2013RT I, 01.06.2013, 101.07.2013
23.10.2013RT I, 05.11.2013, 201.12.2013
27.02.2014RT I, 21.03.2014, 401.04.2014, osaliselt 01.07.2014
23.04.2014RT I, 10.05.2014, 120.05.2014
11.06.2014RT I, 20.06.2014, 301.07.2014
01.07.2014RT I, 12.07.2014, 201.01.2015, osaliselt 01.05.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 ja 01.01.2018
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
18.02.2015RT I, 12.03.2015, 722.03.2015, osaliselt 01.05.2015 ja 01.01.2016
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 501.07.2015
15.06.2015RT I, 30.06.2015, 101.01.2016, osaliselt 01.02.2016, 01.06.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 ja 01.01.2020; jõustumisaeg osaliselt muudetud [RT I, 17.12.2015, 2]; osaliselt muudetud [RT I, 24.12.2016, 1]; osaliselt välja jäetud [RT I, 26.01.2018, 4]; osaliselt muudetud [RT I, 29.12.2019, 1]
25.11.2015RT I, 17.12.2015, 201.01.2016
15.06.2016RT I, 05.07.2016, 101.01.2017
19.12.2016RT I, 24.12.2016, 101.01.2017, osaliselt 01.07.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 ja 01.01.2020; osaliselt kehtetuks tunnistatud [RT I, 26.01.2018, 4]
31.05.2017RT I, 16.06.2017, 101.07.2017
31.05.2017RT I, 16.06.2017, 7301.01.2018
16.01.2018RT I, 26.01.2018, 401.02.2018, osaliselt 01.01.2019 ja 01.01.2020; osaliselt välja jäetud [RT I, 07.12.2018, 3]
14.03.2018RT I, 03.04.2018, 201.02.2019
06.06.2018RT I, 27.06.2018, 201.01.2019, osaliselt 01.07.2018; osaliselt muudetud ja välja jäetud [RT I, 07.12.2018, 3]
21.11.2018RT I, 07.12.2018, 317.12.2018, osaliselt 01.01.2019
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019
20.02.2019RT I, 15.03.2019, 525.03.2019
13.06.2019RT I, 20.06.2019, 201.07.2019
11.12.2019RT I, 23.12.2019, 101.01.2020, osaliselt 01.07.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 ja 01.01.2023
15.04.2020RT I, 21.04.2020, 101.05.2020 - Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra tõttu kehtisid 2020. aasta 1. maist kuni 2022. aasta 30. aprillini paragrahvis 85.16 sätestatud aktsiisimäärad.
04.05.2020RT I, 19.05.2020, 129.05.2020
20.05.2020RT I, 03.06.2020, 113.06.2020
16.12.2020RT I, 23.12.2020, 401.04.2021
09.03.2021RT I, 23.03.2021, 101.05.2021
27.10.2021RT I, 17.11.2021, 101.12.2021
24.11.2021RT I, 14.12.2021, 101.05.2022, osaliselt 01.05.2023, 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026; jõustumine osaliselt muudetud [RT I, 16.12.2022, 4]; osaliselt muudetud [RT I, 01.07.2023, 1]
08.12.2021RT I, 30.12.2021, 201.01.2022, osaliselt 01.07.2022 ja 13.02.2023; osaliselt muudetud [RT I, 22.05.2022, 1]
04.05.2022RT I, 18.05.2022, 128.05.2022
18.05.2022RT I, 22.05.2022, 101.06.2022
08.11.2022RT I, 18.11.2022, 301.12.2022
23.11.2022RT I, 16.12.2022, 401.01.2023
20.06.2023RT I, 30.06.2023, 101.07.2023
19.06.2023RT I, 01.07.2023, 101.01.2024, osaliselt 01.05.2024, 01.01.2025 ja 01.01.2026
15.05.2024RT I, 30.05.2024, 201.01.2025

1. osa ÜLDOSA 

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

1. jagu Üldmõisted 

§ 1.   Maksuobjekt

  (1) Käesoleva seaduse kohaselt maksustatakse aktsiisiga alkohol, tubakatooted, kütus ja elektrienergia (edaspidi koos nimetatuna aktsiisikaup).
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Käesolevas seaduses nimetatud alkoholi, kütuse ja elektrienergia kaubakoodid põhinevad komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1602, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 273, 31.10.2018, lk 1−960), kehtestatud kombineeritud nomenklatuuril (edaspidi KN) seisuga 2019. aasta 1. jaanuar.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 11.   Territoorium ja riik

  (1) Euroopa Liidu territooriumina (edaspidi liidu territoorium) käsitatakse käesoleva seaduse tähenduses Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi territooriumi, kus kohaldatakse Euroopa Liidu aluslepinguid kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 349 ja 355, välja arvatud kolmandad territooriumid.

  (2) Liikmesriik käesoleva seaduse tähenduses on riik või territoorium, mis asub liidu territooriumil.

  (21) Kolmandad territooriumid käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi (EL) 2020/262, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (ELT L 58, 27.02.2020, lk 4−42), artikli 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud territooriumid.

  (3) Euroopa Liidu väline (edaspidi liiduväline) riik käesoleva seaduse tähenduses on riik või territoorium, mille suhtes Euroopa Liidu aluslepinguid ei kohaldata, ja kolmandad territooriumid.

  (4) Sihtliikmesriik käesoleva seaduse tähenduses on liikmesriik, kuhu aktsiisikaup tarnitakse või kus seda kasutatakse.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 2.   Aktsiisiladu

  Aktsiisiladu käesoleva seaduse mõistes on koht, kus aktsiisilaopidajal on õigus käesolevas seaduses sätestatud korras ajutises aktsiisivabastuses toota, ladustada, vastu võtta ja lähetada aktsiisikaupa.

§ 3.   Aktsiisilaopidaja

  Aktsiisilaopidaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on antud õigus aktsiisilaos toota, ladustada, vastu võtta ja aktsiisilaost lähetada aktsiisikaupa.

§ 4.   Ajutine aktsiisivabastus
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  Ajutine aktsiisivabastus käesoleva seaduse tähenduses on aktsiisi maksukohustuse peatamine liidu tollistaatusega aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, lähetamisel ja veol käesolevas seaduses sätestatud korras.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 41.   Aktsiisikauba tarbimisse lubamine

  (1) Aktsiisikauba tarbimisse lubamine käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) aktsiisikauba väljumine, sealhulgas ebaseaduslik väljumine, ajutise aktsiisivabastuse alt;
  2) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba, välja arvatud liiduvälise tollistaatusega aktsiisikaup, valdamine või ladustamine, sealhulgas ebaseaduslik ladustamine ja valdamine, väljaspool ajutist aktsiisivabastust;
  3) aktsiisikauba tootmine, sealhulgas ebaseaduslik tootmine, väljaspool ajutist aktsiisivabastust;
  4) aktsiisikauba import, välja arvatud juhul, kui aktsiisikauba suhtes kohaldatakse ajutist aktsiisivabastust kohe pärast importi, või aktsiisikauba ebaseaduslik sissetoomine, välja arvatud juhul, kui tollivõlg on lõppenud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1−101) (edaspidi tolliseadustik), artikli 124 lõike 1 punkti f, g või k kohaselt.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (2) Teises liikmesriigis vabas ringluses olev alternatiivne tubakatoode loetakse Eestisse toimetamisel teises liikmesriigis tarbimisse lubatuks.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 42.   Registreeritud kaubasaaja

  (1) Registreeritud kaubasaaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on käesoleva seaduse § 40 alusel antud õigus ärilisel eesmärgil vastu võtta teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa.

  (2) Registreeritud kaubasaajal ei ole õigust ladustada ega lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 43.   Registreeritud kaubasaatja

  (1) Registreeritud kaubasaatja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on käesoleva seaduse § 401 alusel antud õigus ärilisel eesmärgil lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses pärast selle importimist.

  (2) Registreeritud kaubasaatjal ei ole õigust ladustada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 44.   Sertifitseeritud kaubasaaja

  Sertifitseeritud kaubasaaja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes on registreeritud sihtliikmesriigis teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja ärilisel eesmärgil sihtliikmesriiki toimetatud aktsiisikauba vastuvõtjaks.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 45.   Sertifitseeritud kaubasaatja

  Sertifitseeritud kaubasaatja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes on registreeritud lähteliikmesriigis seal tarbimisse lubatud aktsiisikauba ärilisel eesmärgil teise liikmesriiki lähetajaks.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 5.   Aktsiisikauba ladustamine

  Aktsiisikauba ladustamine käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikauba hoidmine isiku või asutuse valduses.

§ 6.   Aktsiisikauba lähetamine aktsiisilaost

  Aktsiisikauba lähetamiseks aktsiisilaost loetakse käesoleva seaduse mõistes aktsiisikauba toimetamist väljapoole aktsiisiladu.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 7.   Aktsiisikauba vastuvõtmine

  Aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks, kui käesoleva seaduse §-s 45 nimetatud saatelehele on alla kirjutanud sellele märgitud saaja või maksuhaldurile on teatatud aktsiisikauba vastuvõtmisest käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud korras. Imporditud aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks importija poolt, kui aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon on aktsepteeritud. Imporditud aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks aktsiisilaopidaja poolt, kes ise ei ole importija, aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise momendil, kui maksuhaldurile on tollideklaratsiooniga samaaegselt esitatud aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu toimetamise saateleht.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.   Aktsiisikauba võõrandamine

  Aktsiisikauba võõrandamine käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikauba müük, vahetamine või tasuta üleandmine, samuti aktsiisikauba andmine tööandja poolt töötajale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

§ 9.   Aktsiisikauba importija

  Aktsiisikauba importija käesoleva seaduse mõistes on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse aktsiisikaup vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile tolliseadustiku mõistes.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 10.   Aktsiisikauba import

  (1) Aktsiisikauba import käesoleva seaduse tähenduses on aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamine vastavalt tolliseadustiku artiklile 201.

  (2) Aktsiisikauba impordiks loetakse käesoleva seaduse tähenduses ka aktsiisikauba toimetamist Eestisse kolmandatelt territooriumidelt.

  (3) Aktsiisikauba impordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestisse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklis 5 nimetatud territooriumidelt.

  (4) Nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 4 lõikes 2 nimetatud territooriumidelt aktsiisikauba Eestisse toomisel kohaldatakse tollialastes õigusaktides sätestatud liidu territooriumile toomise nõudeid.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 101.   Aktsiisikauba ebaseaduslik sissetoomine

  Aktsiisikauba ebaseaduslik sissetoomine käesoleva seaduse tähenduses on sellise aktsiisikauba toomine liidu tolliterritooriumile, mida ei ole lubatud vabasse ringlusse vastavalt tolliseadustiku artiklile 201 ning mille puhul on tekkinud tolliseadustiku artikli 79 lõike 1 alusel tollivõlg või mille puhul oleks see tekkinud, kui kauba suhtes oleks kohaldatud tollimaksu.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 11.   Aktsiisikauba eksport

  (1) Aktsiisikauba eksport käesoleva seaduse tähenduses on aktsiisikaubale ekspordi tolliprotseduuri rakendamine tolliseadustiku tähenduses.

  (2) Aktsiisikauba ekspordiks loetakse ka aktsiisikauba toimetamist Eestist kolmandatele territooriumidele.

  (3) Aktsiisikauba ekspordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestist nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklis 5 nimetatud territooriumidele.

  (4) Aktsiisikauba toimetamisel Eestist nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 4 lõikes 2 nimetatud territooriumidele kohaldatakse tollialastes õigusaktides sätestatud liidu territooriumilt väljumise nõudeid.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 111.   Maksumärk

  Maksumärk käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvalisusnõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

2. jagu Alkoholiga seotud mõisted 

§ 12.   Alkohol

  (1) Alkohol käesoleva seaduse mõistes on õlu, vein, kääritatud jook, vahetoode ja käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud muu alkohol.

  (2) Õlu käesoleva seaduse mõistes on üle 0,5 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2203, ning toode, mis on õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2206.

  (3) Vein käesoleva seaduse mõistes on viinamarjadest toodetud:
  1) ainult kääritamise teel saadud üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204 või 2205 (välja arvatud vahutav vein);
  2) ainult kääritamise teel ilma rikastamata saadud üle 15 mahuprotsendilise kuni 18 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204 või 2205 (välja arvatud vahutav vein);
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  3) ainult kääritamise teel saadud üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega vahutav vein, mille KNi esimesed neli numbrit on 2205 või mille KNi esimesed kuus numbrit on 2204 10 või mille KNi kaheksa numbrit on 2204 21 06−2204 21 09 või 2204 29 10.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Kääritatud jook käesoleva seaduse mõistes on õllest ja veinist erinev:
  1) üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 10 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206;
  2) ainult kääritamise teel saadud üle 10 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206;
  3) üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 13 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega vahutav toode või ainult kääritamise teel saadud üle 13 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega vahutav toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2205 või mille KNi esimesed kuus numbrit on 2204 10 või mille KNi kaheksa numbrit on on 2204 21 06−2204 29 10, 2206 00 31 või 2206 00 39.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Vahetoode käesoleva seaduse mõistes on käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetamata toode, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206.

  (6) Muu alkohol käesoleva seaduse mõistes on toode, mille etanoolisisaldus:
  1) on üle 1,2 mahuprotsendi ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2207 või 2208;
  2) on üle 22 mahuprotsendi ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206;
  3) on üle 1,2 mahuprotsendi ja mis on toit toiduseaduse mõistes ning sisaldab käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud toodet, kuid ei kuulu nendes punktides nimetatud KNi esimesse nelja numbrisse.

  (7) Piiritus käesoleva seaduse mõistes on käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud muu alkoholi hulka kuuluv toode, mis on saadud sünteesimisel või kääritatud meski destilleerimisel või rektifitseerimisel.

  (8) Vahutavaks loetakse kääritatud jook, mille KNi kaheksa numbrit on 2206 00 31 või 2206 00 39, ning vein ja kääritatud jook, mille rõhk süsinikdioksiidi sisalduse tõttu on 0,3 megapaskalit või rohkem mõõdetuna temperatuuril 20 °C või mis on villitud pudelisse, mis on suletud seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal mis tahes kinnitusvahend.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 13.   Denatureeritud alkohol
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (1) Alkohol loetakse täielikult denatureerituks, kui see on denatureeritud vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12–15).
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule loetakse alkohol täielikult denatureerituks, kui see on denatureeritud käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud alkoholi täielikult denatureerivate ainete loetellu kantud ainega. Käesoleva lõike alusel täielikult denatureeritud alkoholi liikmesriikidevahelisele veole kohaldatakse osaliselt denatureeritud alkoholi veole kehtestatud põhimõtteid.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (3) Alkohol loetakse osaliselt denatureerituks, kui see on denatureeritud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust erinevalt ning denatureeriv aine ja selle sisaldus alkoholis vastab valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud nõuetele.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (4) Alkoholi osaliselt ja käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul täielikult denatureerivate ainete loetelu ning nende sisalduse alkoholis kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.07.2018]

§ 14.   Esteraldehüüdfraktsioon

  Esteraldehüüdfraktsioon käesoleva seaduse mõistes on vedelik, mis sisaldab ühe liitri 100-protsendilise etanooli (edaspidi etanool) kohta kõiki järgmisi aineid vähemalt allpool nimetatud kogustes:
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  1) atseetaldehüüde 500 mg;
  2) etüülatsetaati 500 mg;
  3) metanooli 1,5 mahuprotsenti;
  4) puskariõli 20 mg.

3. jagu Tubakatootega seotud mõisted 

§ 15.   Tubakas

  Tubakas käesoleva seaduse mõistes on taim perekonnast Nicotiana.

§ 16.   Tubakatoode

  (1) Tubakatoode käesoleva seaduse tähenduses on sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja alternatiivne tubakatoode.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Sigar ja sigarillo, kui neid saab sellisena suitsetada ja kui need on nende omadusi ja tavalisi tarbijaootusi arvestades eranditult mõeldud sellisena suitsetamiseks, on käesoleva seaduse mõistes:
  1) looduslikust tubakast välimise ümbrislehega tubakarullid ja
  2) tubakarullid, mille täidissegu koosneb vartest puhastatud purustatud tubakast ning mille välimine ümbrisleht on taastatud tubakast ja sigarile omast värvi, kattes täielikult toote, sealhulgas filtri, kuid mitte suuotsa selle olemasolu korral, kusjuures toote ühiku mass ilma filtri või suuotsata on vähemalt 2,3 grammi ja mitte rohkem kui 10 grammi ning toote pikkusest vähemalt ühe kolmandiku ümbermõõt on vähemalt 34 millimeetrit.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Sigaret käesoleva seaduse mõistes on paberkesta pandud peeneks lõigatud valmistubakast suitsetamistarve. Sigaretiks loetakse ka tubakarull, mis on:
  1) suitsetatav selliselt, nagu see on ja mis ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses sigar ega sigarillo,
  11) [kehtetu - RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
  2) pandud lihtsate mittetööstuslike vahenditega paberist hülssi või
  3) keeratud lihtsate mittetööstuslike vahenditega paberisse.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sigaretti, mille pikkus ilma filtri või suuotsata on üle 8 sentimeetri, kuid mitte rohkem kui 11 sentimeetrit, käsitatakse aktsiisiga maksustamisel kahe sigaretina. Sigaretti, mille pikkus ilma filtri või suuotsata on üle 11 sentimeetri, kuid mitte rohkem kui 14 sentimeetrit, käsitatakse kolme sigaretina. Sigareti iga järgmist kuni kolmesentimeetrist osa käsitatakse aktsiisiga maksustamisel eraldi sigaretina.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Suitsetamistubakas käesoleva seaduse mõistes on:
  1) tarbimisvalmiks töödeldud tubakas, mis on peeneks lõigatud või muul viisil purustatud või mis on keeratud või pressitud kangideks ja on suitsetamiskõlblik täiendava töötlemiseta;
  2) jaemüüki suunatud tubakajäätmed, mis ei kuulu käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 31 nimetatud toodete hulka ja mida on võimalik suitsetada. Tubakajäätmed käesoleva lõike mõistes on tubakalehtede jäägid ja tubaka töötlemisel või tubakatoodete tootmisel tekkivad kõrvalsaadused;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  3) jaemüüki suunatud töödeldud või töötlemata tubakas, mis on suitsetamiskõlblik. Tubakas, välja arvatud kasvav taim, ja tubakajäätmed loetakse jaemüüki suunatuks, kui neid ladustatakse väljaspool aktsiisiladu.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]
  4) [kehtetu - RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (41) Sigarettideks keeratavaks suitsetamistubakaks loetakse suitsetamistubakat, mille kaalust moodustavad rohkem kui 25 protsenti tubakaosakesed ristlõikega alla 1,5 millimeetri. Sigarettideks keeratavaks suitsetamistubakaks loetakse ka suitsetamistubakat, mille kaalust moodustavad rohkem kui 25 protsenti tubakaosakesed ristlõikega üle 1,5 millimeetri ja mida müüakse sigarettideks keeramiseks.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (42) Tubakat või muud taime sisaldavale tubakatootele, mis on mõeldud tubakatootena tarbimiseks kuumutamise teel, kohaldatakse käesolevas seaduses suitsetamistubaka kohta sätestatut, kui seda toodet ei saa käsitada sigaretina vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (6) Toodet, mis koosneb täielikult või osaliselt ainetest, mis ei ole saadud tubakast, aga muus osas vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatule, käsitatakse vastavalt sigaretina või suitsetamistubakana.

  (7) Sigari ja sigarillona käsitatakse ka tooteid, mis koosnevad osaliselt ainetest, mis ei ole tubakas, aga vastavad muus osas käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Alternatiivne tubakatoode käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõigetes 2–7 nimetatust erinev nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta toode, mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatoodetega, muu hulgas:
  1) tubakavedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseainele lisamiseks;
  2) tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 17.   Maksumärk
[Kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 18.   Sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  Sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind on nende müügipakendile kinnitatud maksumärgile trükitud hind, mis sisaldab aktsiisi ja käibemaksu.
[RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

4. jagu Kütuse ja elektrienergiaga seotud mõisted 
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

§ 19.   Kütus ja elektrienergia
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (1) Kütus käesoleva seaduse mõistes on pliivaba bensiin, pliibensiin, lennukibensiin, petrooleum, diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli, mootorivedelgaas ja mootorimaagaas (edaspidi koos mootorikütus ja kütteõli), kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi (edaspidi koos tahkekütus), vedelgaas, maagaas ning kütusesarnane toode. Kütusena käsitatakse käesoleva seaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet (edaspidi vedel põlevaine) ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina. Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva seaduse mõistes vedela põlevainena käsitada kemikaale, mis omadustelt on sarnased mootorikütusega ning mis puhtal kujul või segatuna pliivabale bensiinile, pliibensiinile või diislikütusele on kasutatavad mootorikütusena. Käesoleva paragrahvi lõike 14 punktis 22 nimetatud kütust käsitatakse kütusena selle kasutamisel või edastamisel kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (11) Elektrienergia KNi kaheksa numbrit on 2716 00 00.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Pliivaba bensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega kuni 0,013 g/l (kaasa arvatud), mille KNi kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Pliibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega üle 0,013 g/l, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 12 50.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Lennukibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 12 31 või 2710 12 70.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (5) Petrooleum käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 21 või 2710 19 25.

  (6) Diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15 või 2710 20 17.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (7) Eriotstarbeline diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mis on erimärgistatud vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud korras ja mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15 või 2710 20 17.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (8) Kerge kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 või 2710 20 19.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (9) Raske kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 või 2710 20 39.
[RT I, 03.06.2020, 1 - jõust. 13.06.2020]

  (10) Põlevkivikütteõli käesoleva seaduse mõistes on põlevkivist või põlevkivist ja rehvihakkest toodetud kütus. Põlevkivikütteõli KNi kaheksa numbrit on 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 või 2710 20 39. Põlevkivist ja rehvihakkest toodetud põlevkivikütteõli tootmisel võib rehvihakkest saadud õli osakaal olla kuni 30 protsenti lõpptooteks oleva põlevkivikütteõli massist.
[RT I, 03.06.2020, 1 - jõust. 13.06.2020]

  (101) Mootorivedelgaas käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 12 11 kuni 2711 19 00 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (11) Vedelgaas käesoleva seaduse mõistes on kütteainena kasutatav kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 12 11 kuni 2711 19 00.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (111) Maagaas käesoleva seaduse mõistes on kütteainena kasutatav gaasilises olekus kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 21 00.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (112) Mootorimaagaas käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 11 00 või 2711 21 00 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (12) [Kehtetu - RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]

  (13) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (14) Biokütus käesoleva seaduse mõistes on kütus:
  1) mille KNi esimesed neli numbrit on 1507–1518;
  2) mis on valmistatud biomassist ja mille KNi kaheksa numbrit on 3824 84 00, 3824 85 00, 3824 86 00, 3824 87 00, 3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 55, 3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, 3826 00 10 või 3826 00 90. Biomassina käsitatakse põllumajanduslikke tooteid, kaasa arvatud taimseid ja loomseid aineid, metsandusest saadud toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstuse- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  21) mille KNi kaheksa numbrit on 2711 29 00, välja arvatud käesoleva lõike punktis 22 nimetatud kütus;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  22) mille tarbimine on tõendatud biometaani päritolutunnistuse kasutamisega energiamajanduse korralduse seaduse § 327 mõistes;
[RT I, 18.05.2022, 1 - jõust. 28.05.2022]
  3) mille KNi kaheksa numbrit on 2207 20 00 või 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist päritolu.
  4) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (15) Kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi käesoleva seaduse mõistes on kütteainena kasutatavad tahkekütused, mille KNi esimesed neli numbrit on 2701, 2702 või 2704 või mille KNi kaheksa numbrit on 2714 10 00.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 20.   Kütusesarnane toode

  Kütusesarnane toode käesoleva seaduse mõistes on toode, mille KNi:
  1) esimesed neli numbrit on 2901 ning mis atmosfäärirõhul ja 15 °C juures ei ole gaasilises olekus;
  2) esimesed kuus numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30 või 2707 50;
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  3) kaheksa numbrit on 2710 12 11–2710 12 25, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 20 90, 2902 20 00, 2902 30 00 või 2902 41 00–2902 44 00, samuti toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811, välja arvatud toode, mille KNi kaheksa numbrit on 3811 21 00 või 3811 29 00.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 201.   Standardne kütusepaak ja erikonteiner

  (1) Standardne kütusepaak käesoleva seaduse tähenduses on tootja või tema volitatud esindaja poolt mootorsõidukile ja selle erikonteinerile püsivalt paigaldatud paak ning nõuetekohaselt paigaldatud gaasipaak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust sõiduki liikumiseks, samuti vajaduse korral jahutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal.

  (2) Erikonteiner käesoleva seaduse tähenduses on mis tahes konteiner, millesse on paigaldatud jahutus- või soojusisolatsioonisüsteemi või hapnikuga varustamise või muu süsteemi eriaparatuur.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 202.   Elektrointensiivsus ja elektrointensiivne ettevõtja

  (1) Elektrointensiivsus käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud perioodil ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava elektrienergia kogumaksumuse osakaal protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest samal perioodil.

  (2) Lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse elektrointensiivse ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt, mida on suurendatud tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatud põhivara müügist saadud kasumi võrra. Energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tekkivaks lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse elektrointensiivse ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud andmete prognoos.

  (3) Elektrointensiivne ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
  1) ettevõtja põhitegevusala Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1–39), I lisa kohaselt on töötlev tööstus (jagu C) või infoalane tegevus (jao J osa 63);
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  2) ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastab standardile EVS-EN ISO 50001;
  3) ettevõtjal oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud ühel kuni neljal järjestikusel majandusaastal elektrointensiivsus keskmiselt vähemalt 20 protsenti või ettevõtjal on prognoositud elektrointensiivsus järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt vähemalt 20 protsenti;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  4) ettevõtja ei ole raskustes komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 EL-i aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), tähenduses;
  5) ettevõtja raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 203.   Gaasitarbimise intensiivsus ja intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja

  (1) Gaasitarbimise intensiivsus käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud perioodil ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava maagaasi kogumaksumuse osakaal protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest samal perioodil.

  (2) Lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt, mida on suurendatud tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatud põhivara müügist saadud kasumi võrra. Energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tekkivaks lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud andmete prognoos.

  (3) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
  1) ettevõtja põhitegevusala ega kõrvaltegevusala ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa jao D ossa 35 „Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine”. Kõrvaltegevusalaks ei peeta ettevõtja põhitegevusalal toodetavate toodete tootmiseks kasutatava elektri- ja soojusenergia tootmist;
[RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
  2) ettevõtjal oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud ühel kuni neljal järjestikusel majandusaastal gaasitarbimise intensiivsus keskmiselt vähemalt 13 protsenti või ettevõtjal on prognoositud gaasitarbimise intensiivsus järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt vähemalt 13 protsenti;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  3) ettevõtja vastab käesoleva seaduse § 202 lõike 3 punktides 2, 4 ja 5 sätestatule.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

2. peatükk AKTSIISIGA MAKSUSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 21.   Aktsiisikauba tootmine

  (1) Alkoholi tootmine on selle valmistamine, töötlemine ja villimine.

  (2) Tubakatoote tootmine on selle valmistamine, töötlemine ja pakendamine müügipakendisse.

  (3) Kütuse tootmine on selle valmistamine ja töötlemine, sealhulgas:
  1) mineraalõlide ja nende koostisosade (fraktsioonide) füüsikaliste ja keemiliste protsesside toimel töötlemine;
  2) omavahel või lõpptootega KNi erinevate esimeste nelja numbriga või KNi sama esimese nelja numbriga naftasaaduste kompaundimine;
  3) eelnimetatud toodetele või nende segudele lisandite või komponentide, mis moodustavad rohkem kui 0,5 protsenti lõpptoote massist, lisamine.

  (31) Elektrienergia tootmine käesoleva seaduse mõistes on elektrienergia tootmine elektrituruseaduse tähenduses.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (4) Aktsiisikaupa on lubatud toota aktsiisilaos. Alkoholi on lubatud denatureerida aktsiisilaos, tollilaos ja vabatsoonis. Liiduvälise tollistaatusega kütust on lubatud töödelda seestöötlemise või tolliladustamise tolliprotseduuril ja vabatsoonis. Ajutiselt ladustatud kütust on lubatud erimärgistada ka ajutise ladustamise kohas. Tahkekütuseid, maagaasi, mootorimaagaasi, elektrienergiat ja biokütust, välja arvatud käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud biokütust, toodetakse väljaspool aktsiisiladu. Vedelat põlevainet toodetakse väljaspool aktsiisiladu juhul, kui selle tootmisel ei kasutata ühe komponendina kütust, mille tootmine on lubatud üksnes aktsiisilaos. Aktsiisilaos peab tootma järgmisi biokütuseid, kui neid toodetakse kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina:
  1) biokütus, mis on nimetatud käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 1;
  2) biokütus, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 99 86, 3824 99 93, 3826 00 10 või 3826 00 90;
  3) biokütus, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 99 92 või 3824 99 96, välja arvatud aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (41) Käesoleva seaduse § 692 lõikes 3 nimetatud laevavarustajal on lubatud töödelda aktsiisiga maksustamata kütust väljaspool aktsiisiladu sadama püsiva piirdega territooriumil või teisi laevu kütusega varustaval laeval, kui töödeldud kütust kasutatakse käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude poolt käitatava laeva või punktis 221 või 222 nimetatud laeva varustamiseks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Isik, kes kasutab töödeldud alkoholi ainult alkoholist erineva toote valmistamiseks, ja alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik võivad alkoholi töödelda, kuid mitte denatureerida, väljaspool aktsiisiladu, kui töötlemise tulemusena alkoholi etanoolisisaldus ei suurene.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Isiklikus majapidamises valmistatud õlut, veini ja kääritatud jooki ei käsitata aktsiisikaubana, kui neid kasutatakse ainult enda tarbeks mittekaubanduslikul eesmärgil.

  (7) Energia aktsiisivabastuse loa omanik võib väljaspool aktsiisiladu töödelda kütust, mida ta kasutab oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (71) Väljaspool aktsiisiladu on lubatud toota jäätmetest kütust käesoleva seaduse § 6910 lõikes 2 nimetatud isikul (edaspidi jäätmetest kütuse tootja).
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (8) Kütuse tootmiseks käesoleva seaduse mõistes ei loeta mootoriõli (KNi kaheksa numbrit 2710 19 81) lisamist kütusele, mida kasutatakse kahetaktilises mootoris.

§ 211.   Tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ühest liikmesriigist teise
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (1) Tarbimisse lubatud aktsiisikaupa võib ärilisel eesmärgil lähetada teise liikmesriiki üksnes sertifitseeritud kaubasaatja. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaupa võib Eestis ärilisel eesmärgil vastu võtta üksnes sertifitseeritud kaubasaaja. Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vedu ärilisel eesmärgil ühest liikmesriigist teise võib toimuda üksnes sertifitseeritud kaubasaatja ja sertifitseeritud kaubasaaja vahel.

  (2) Aktsiisilaopidaja võib tegutseda sertifitseeritud kaubasaatjana pärast seda, kui ta on maksuhalduri infosüsteemis sertifitseeritud kaubasaatjaks registreeritud. Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib tegutseda sertifitseeritud kaubasaajana pärast seda, kui ta on maksuhalduri infosüsteemis sertifitseeritud kaubasaajaks registreeritud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses loetakse aktsiisikauba ärilisel eesmärgil ühest liikmesriigist teise toimetamiseks seda, kui ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki saajale, välja arvatud kaugmüügi korral või käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 6 ja 21 nimetatud juhtudel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisi reise tegeva õhusõiduki või laeva pardal oleva aktsiisikauba puhul, kui seda aktsiisikaupa ei võõrandata kaasaviimiseks ajal, kui õhusõiduk või laev asub selle liikmesriigi territooriumil, kus sellelt kaubalt ei ole aktsiisi makstud.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisikauba vedu loetakse alustatuks, kui aktsiisikaup on toimetatud välja sertifitseeritud kaubasaatja poolt maksuhaldurile teada antud kohast, ja lõppenuks, kui sertifitseeritud kaubasaaja on aktsiisikauba vastu võtnud maksuhaldurile teada antud kohas.

  (6) Alternatiivsete tubakatoodete vedu ärilisel eesmärgil teisest liikmesriigist Eestisse loetakse tarbimisse lubatud aktsiisikauba veoks. Erandina käesoleva paragrahvi lõigetest 1 ja 2 ei pea tarbimisse lubatud alternatiivsete tubakatoodete:
  1) vastuvõtja olema sertifitseeritud kaubasaaja, kui see kaup lähetatakse teise liikmesriiki;
  2) teisest liikmesriigist lähetaja olema sertifitseeritud kaubasaatja, kui see kaup lähetatakse Eestisse.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 212.   Kaugmüügi teel soetatud aktsiisikauba maksustamine

  (1) Kaugmüük käesoleva seaduse mõistes on ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ettevõtja poolt teise liikmesriiki isikule, kes ei kasuta aktsiisikaupa ärilisel eesmärgil.

  (2) Aktsiisikauba kaugmüügil teisest liikmesriigist Eestisse maksab aktsiisi kaugmüüja või tema valitud maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses. Kaugmüüja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kes lähetab aktsiisikauba sihtkohta või kes veab aktsiisikauba sihtkohta, kui lähetaja ei ole teada. Kaugmüüja on võtnud aktsiisi maksmise kohustuse, kui maksuhaldurile on esitatud tagatis kooskõlas käesoleva seaduse §-ga 442. Kui kaugmüüja ei ole võtnud aktsiisi maksmise kohustust ega valinud maksuesindajat selle kohustuse täitmiseks, maksab aktsiisi kauba vastuvõtja.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (21) Kaugmüügi teel soetatava aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud küsima teavet kaugmüüjalt ja maksuhaldurilt aktsiisi maksmise korralduse kohta, et selgitada aktsiisi maksmise kohustuse täitja.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (3) Kui aktsiisimaksja ei suuda tõendada, et aktsiisikauba põhjendamata kadu tekkis teises liikmesriigis, maksab kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba põhjendamata kaolt aktsiisi selle maksmise eest vastutav isik, arvestades käesoleva seaduse § 30 lõikes 4 sätestatut.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 22.   Aktsiisimaksja

  (1) Aktsiisi maksab:
  1) aktsiisilaopidaja;
  2) võlgnik tolliseadustiku mõistes;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  3) isik või asutus, kes võõrandab või jätab oma valdusesse peremehetu aktsiisikauba käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 3 või 4 nimetatust erineval otstarbel kasutamiseks;
[RT I 2007, 74, 452 - jõust. 01.01.2008]
  4) isik, sealhulgas teise liikmesriigi isik, kes on rikkunud käesolevas seaduses sätestatud aktsiisikauba tootmise, maksumärgistamise, ladustamise, lähetamise, vedamise, valdamise, vastuvõtmise või võõrandamise neid nõudeid, millest tuleneb aktsiisi maksmise kohustus;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]
  5) aktsiisivabastuse loa omanik;
  6) isik, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks;
  7) vedela põlevaine käitleja, tahkekütusest soojuse tootja, biokütuse käitleja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 54 nimetatud vedelgaasi tarbija ja jäätmetest kütuse tootja, kes ei ole aktsiisilaopidajad;
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  71) maksuesindaja, kaugmüüja või kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  72) registreeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaaja;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  73) isik, kelle registreeritud kaubasaaja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks;
  74) võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi kütteainena või mootorimaagaasina või edastab maagaasi või mootorimaagaasi tarbijale (edaspidi maagaasi võrguettevõtja), maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja, võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja (edaspidi kõik neli koos maagaasiaktsiisi maksja);
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  75) võrguettevõtja, kes tarbib elektrienergiat või edastab elektrienergiat tarbijale (edaspidi elektrienergia võrguettevõtja), omatoodetud elektrienergia tarbija ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija (edaspidi kõik kolm koos nimetatuna elektriaktsiisi maksja);
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  8) muu isik, kellel tekib aktsiisi maksmise kohustus.

  (2) Aktsiisi maksmise eest aktsiisikauba vedamisel vastutab aktsiisi maksmist tagav isik, sealhulgas teise liikmesriigi isik, hetkeni, mil kauba saaja võtab kauba vastu, või hetkeni, mil Eesti või teise liikmesriigi maksuhaldur kinnitab aktsiisikauba väljavedu liiduvälisesse riiki. Tagatise puudumisel vastutab aktsiisi maksmise eest isik, kes lähetas kauba ilma tagatiseta, või kui kauba lähetajat ei ole võimalik kindlaks teha, siis isik, kelle valduses on aktsiisikaup.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 221.   Ekspertiisi ja analüüsi tegemine ning selle eest maksmine

  Kui tekib kahtlus aktsiisimaksja esitatud andmete õigsuses, võib maksuhaldur tellida andmete või kauba ekspertiisi või analüüsi sellele alale akrediteeritud sõltumatult laborilt. Aktsiisimaksja maksab ekspertiisi- või analüüsikulud, kui ekspertiisi või analüüsi tulemusel osutusid tema esitatud andmed ebaõigeks. Ekspertiisi- või analüüsikulude tasumise nõude esitamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses ekspertiisikulude tasumise nõude kohta sätestatut.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 23.   Maksuhaldur

  Aktsiisi maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 24.   Maksukohustuse tekkimine

  (1) Maksukohustus tekib aktsiisikauba tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse saabumise päeval, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (2) Maksukohustuse tekkimisel on aktsiisimaksja kohustatud arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma ja maksma selle käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Aktsiisilaopidajal tekib maksukohustus:
  1) ajutises aktsiisivabastuses olevalt aktsiisikaubalt selle lähetamise korral ilma ajutise aktsiisivabastuseta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  11) siseriiklikult aktsiisiga maksustamata mootorivedelgaasi tanklasse lähetamise korral selle vastuvõtmisel tanklasse ja aktsiisiga maksustamata vedelgaasi lähetamise korral selle vastuvõtmisel muu isiku kui aktsiisilaopidaja poolt;
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  2) aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses, kui 15 päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast alates ei ole aktsiisilaopidajal käesoleva seaduse § 45 lõike 14 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras aktsiisikauba saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta või kui seitsme päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast alates ei ole aktsiisilaopidajal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba väljaveo kohta liiduvälisesse riiki või kui maksuhalduri märge aktsiisikauba väljaveo kohta liiduvälisesse riiki on tunnistatud kehtetuks;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  21) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi liiduvälisesse riiki, kui aktsiisikauba liiduvälisesse riiki toimetamise kinnitus on tunnistatud kehtetuks või kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaopidajal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba veo lõppemise kohta käesoleva seaduse § 45 lõike 12 tähenduses, maksuhalduri teatist teises liikmesriigis aktsiisikaubaga toimepandud rikkumise kohta ega saatelehele märgitud saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  3) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimisel või, kui kao tekkimise aega ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamisel;
  4) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba kasutusele võtmisel aktsiisilaos otstarbel, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  5) talle väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui maksumärgid, mida ei ole eksporditud ega teise liikmesriiki toimetatud, ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui eksporditud või teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on Maksu- ja Tolliametile tagastamata või Maksu- ja Tolliameti esindaja juuresolekul hävitamata;
  6) ajutises aktsiisivabastuses olevalt aktsiisikaubalt selle vastuvõtmisel väljaspool aktsiisiladu, välja arvatud kohas, kus kauba vastuvõtnud aktsiisilaopidaja võõrandab selle isikule, kellel on aktsiisivabastuse loa alusel õigus seda kaupa aktsiisiga maksustamata vastu võtta.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (31) Aktsiisilaopidaja arvab maksustamisperioodi jooksul tekkinud aktsiisimaksukohustuse summast maha aktsiisisumma, mis on arvutatud aktsiisikaubalt, mille ta on müünud sama maksustamisperioodi jooksul rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ainult reisijatele ette nähtud alal asuvast müügipunktist ekspordiks.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Isikul, kes vastutab aktsiisi maksmise eest ajutises aktsiisivabastuses veetavalt aktsiisikaubalt, tekib maksukohustus aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veo käigus, selle tekkimisel või kui põhjendamata kao tekkimise aega ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamisel.

  (5) Aktsiisiga maksustamata vedela põlevaine käitlejal ja kasutajal, sealhulgas vedelat põlevainet käitleval aktsiisilaopidajal (edaspidi vedela põlevaine käitleja), käesoleva seaduse § 21 lõikes 4 nimetatud väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitlejal ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitlejal (edaspidi mootorimaagaasi käitleja), tekib maksukohustus varaseimal hetkedest, millal sooritati üks alljärgnevatest toimingutest:
  1) vedela põlevaine, biokütuse või mootorimaagaasi võõrandamine mootorikütusena või selle lisandina või nimetatud kütuste toimetamine tanklasse;
  2) vedela põlevaine, biokütuse või mootorimaagaasi kasutusele võtmine mootorikütusena või selle lisandina;
  3) vedela põlevaine või biokütuse kütteainena kasutusele võtmine, võõrandamine või nimetatud kütuste toimetamine soojuse tootja tegevuskohta kasutamiseks kütteainena.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (51) Käesoleva seaduse § 19 lõike 1 kolmandas lauses nimetatud juhul tekib vedela põlevaine käitlejal maksukohustus vastavalt vedela põlevaine omadustele kas bensiini või diislikütuse aktsiisimääraga, välja arvatud kui vedela põlevaine käitleja tõendab Maksu- ja Tolliametit rahuldaval viisil vedela põlevaine kasutamist muul otstarbel kui mootorikütusena. Kui vedela põlevaine käitleja pakub vedelat põlevainet müügiks mootorikütusena või selle lisandina või on toimetanud selle tanklasse või võtnud kasutusele mootorikütusena või selle lisandina, ei hinnata enam vedela põlevaine omadusi, vaid maksukohustus tekib diislikütuse aktsiisimääraga ilma muul otstarbel kasutamise tõendamise võimaluseta. Vedela põlevaine kasutamisel muul otstarbel kui mootorikütusena peavad tarbimiskohas olema selleks vajalikud seadmed ja personal.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (52) Isikul, kes käitleb käesoleva seaduse § 66 lõikes 81 nimetatud rasket kütteõli või § 66 lõikes 91 nimetatud põlevkivikütteõli, tekib maksukohustus diislikütuse aktsiisimääraga varaseimal hetkedest, millal sooritati üks alljärgnevatest toimingutest:
  1) nimetatud kütuse võõrandamine mootorikütusena või selle lisandina;
  2) nimetatud kütuse toimetamine tanklasse või punkerdamiskohta;
  3) nimetatud kütuse mootorikütusena või selle lisandina kasutusele võtmine.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (53) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 52 nimetatud raskelt kütteõlilt või põlevkivikütteõlilt on eelnevalt makstud aktsiis, arvutatakse maksukohustus selle tekkimise päeval kehtiva diislikütuse aktsiisimäära järgi arvutatud aktsiisisummast varem makstud aktsiisisumma lahutamisel. Aktsiisisumma arvestamisel teisendab aktsiisimaksja käesolevas lõikes nimetatud raske kütteõli või põlevkivikütteõli koguse kilogrammidest liitritesse käesoleva seaduse § 66 lõikes 21 sätestatud leppetingimustel, arvestades raske kütteõli või põlevkivikütteõli tihedust.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (54) Vedelgaasi tarbijal, kes võtab tarbimisse lubatud ja aktsiisiga maksustatud vedelgaasi kasutusele mootorikütusena, tekib maksukohustus mootorivedelgaasilt selle kasutusele võtmise päeval, või kui kasutusele võtmise päeva ei suudeta kindlaks teha, siis avastamise päeval. Maksukohustus arvutatakse selle tekkimise päeval kehtiva mootorivedelgaasi aktsiisimäära järgi arvutatud aktsiisisummast varem makstud aktsiisisumma lahutamisel.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (55) Isikul, kes võtab tarbimisse lubatud ja aktsiisiga maksustatud eriotstarbelise diislikütuse kasutusele vedelkütuse erimärgistamise seaduses nimetamata otstarbel, tekib maksukohustus selle kasutusele võtmise päeval, või kui kasutusele võtmise päeva ei suudeta kindlaks teha, siis avastamise päeval. Maksukohustus arvutatakse selle tekkimise päeval kehtiva diislikütuse aktsiisimäära järgi arvutatud aktsiisisummast varem makstud aktsiisisumma lahutamisel.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5–52 nimetatud isikul tekib maksukohustus ka aktsiisiga maksustamata biokütuse, raske kütteõli, põlevkivikütteõli või vedela põlevaine põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval, või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval. Käesoleva paragrahvi lõikes 52 nimetatud isiku valduses oleva raske kütteõli või põlevkivikütteõli põhjendamata kadu maksustatakse diislikütuse aktsiisimääraga.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (61) Aktsiisiga maksustamata tahkekütusest soojuse tootjal tekib maksukohustus tahkekütuse kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks.

  (62) Maagaasi võrguettevõtjal tekib maksukohustus maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks ning maagaasi edastamisel sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja ega maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja. Maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootjal ning võrguväliselt soetatud maagaasi tarbijal tekib maksukohustus maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks. Maagaasi võrguettevõtjal ning maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootjal tekib maksukohustus mootorimaagaasi ise kasutusele võtmisel või selle võõrandamisel muule isikule kui võrguettevõtja. Maagaasi võrguettevõtja, maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja ning võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija ei arvesta maagaasilt ja mootorimaagaasilt tekkinud maksukohustuse hulka ise kasutusele võetud käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud kütuse kogust. Maagaasi võrguettevõtja ning maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja ei arvesta maagaasilt ja mootorimaagaasilt tekkinud maksukohustuse hulka seda tarbijale edastatud käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud kütuse kogust, mille kohta maagaasi võrguettevõtja või maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja saab süsteemihaldurilt maagaasiseaduse mõistes hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu kümnendaks päevaks kinnituse kasutatud päritolutunnistuste kohta.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (63) Elektrienergia võrguettevõtjal tekib maksukohustus elektrienergia kasutusele võtmisel tarbimiseks ja edastamisel sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja. Omatoodetud elektrienergia tarbijal ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal tekib maksukohustus elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel, milleks omatoodetud elektrienergia tarbija puhul peetakse ka elektrienergia edastamist teisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja. Kuni 100 kW summaarse netovõimsusega seadmetega ja elektrisüsteemiga ühendatud elektrienergia tootjal, kelleks on kodutarbija või korteriühistu, ei teki maksukohustust elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel ega edastamisel kodutarbijale, korteriühistule või võrguettevõtjale.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (64) Jäätmetest kütuse tootjal tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel või selle kasutusele võtmisel mootorikütusena või kütteainena ning selle kütuse põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (65) Energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud elektrointensiivsel ettevõtjal tekib kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määra alusel alates tema viimase lõppenud majandusaasta algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud elektrienergialt:
  1) jäetakse täitmata käesoleva seaduse § 696 lõike 1 punktis 3 või 72 või sama paragrahvi lõikes 11 sätestatud kohustus;
  2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatu suhtes;
  3) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid elektrointensiivse ettevõtja arvutatud elektrointensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli viimasel lõppenud majandusaastal keskmiselt alla 20 protsendi.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (66) Käesoleva paragrahvi lõigetes 65, 67 ja 612 nimetatud juhtudel arvutatakse maksukohustus soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia koguselt megavatt-tundides, mis korrutatakse tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud elektrienergia aktsiisimäära ja § 66 lõikes 121 sätestatud elektrienergia soodusaktsiisimäära vahega.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (67) Kui esineb üksnes käesoleva paragrahvi lõike 65 punktis 3 või lõike 612 punktis 2 nimetatud asjaolu ja elektrointensiivne ettevõtja esitab 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest arvates maksuhaldurile käesoleva seaduse § 693 lõike 11 punktis 3 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori aruande prognoositud elektrointensiivsuse kohta järgmisel 12 kalendrikuul ning see on vähemalt 20 protsenti, tekib maksukohustus vastavalt kas ainult viimasel lõppenud majandusaastal või ainult elektrointensiivsuse hindamisperioodil soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergialt.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (68) Energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal tekib kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määra alusel alates tema viimase lõppenud majandusaasta algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud maagaasilt:
  1) jäetakse täitmata käesoleva seaduse § 696 lõike 1 punktis 1 või 4 või sama paragrahvi lõikes 12 sätestatud kohustus;
  2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 13 punktis 2 nimetatu suhtes;
  3) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli viimasel lõppenud majandusaastal keskmiselt alla 13 protsendi.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (69) Käesoleva paragrahvi lõigetes 68, 610 ja 611 nimetatud juhtudel arvutatakse maksukohustus käesoleva seaduse § 66 lõikes 103 sätestatud aktsiisimääraga (edaspidi maagaasi soodusaktsiisimäär) tarbitud maagaasi koguselt tuhandetes kuupmeetrites, mis korrutatakse tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud maagaasi aktsiisimäära ja maagaasi soodusaktsiisimäära vahega.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (610) Kui esineb üksnes käesoleva paragrahvi lõike 68 punktis 3 või lõike 611 punktis 2 nimetatud asjaolu ja intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest arvates maksuhaldurile käesoleva seaduse § 693 lõike 13 punktis 3 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori aruande prognoositud gaasitarbimise intensiivsuse kohta järgmisel 12 kalendrikuul ning see on vähemalt 13 protsenti, tekib maksukohustus vastavalt kas ainult viimasel lõppenud majandusaastal või ainult gaasitarbimise intensiivsuse hindamisperioodil soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasilt.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (611) Sellel energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal, kes hindas gaasi tarbimise intensiivsust pikemal perioodil kui viimane lõppenud majandusaasta, tekib erandina käesoleva paragrahvi lõike 68 punktides 2 ja 3 sätestatust, välja arvatud raskustes ettevõtja definitsioonile vastavuse osas, kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määra alusel kogu tema gaasitarbimise intensiivsuse hindamisperioodi algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud maagaasilt:
  1) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 13 punktis 2 nimetatud gaasitarbimise intensiivsuse või gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete suhtes;
  2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli hindamisperioodil keskmiselt alla 13 protsendi.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (612) Sellel energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud elektrointensiivsel ettevõtjal, kes hindas elektrointensiivsust pikemal perioodil kui viimane lõppenud majandusaasta, tekib erandina käesoleva paragrahvi lõike 65 punktides 2 ja 3 sätestatust, välja arvatud raskustes ettevõtja definitsioonile vastavuse osas, kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määra alusel kogu tema elektrointensiivsuse hindamisperioodi algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud elektrienergialt:
  1) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatud elektrointensiivsuse või elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete suhtes;
  2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid elektrointensiivse ettevõtja arvutatud elektrointensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli hindamisperioodil keskmiselt alla 20 protsendi.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (7) Võlgnikul tekib maksukohustus aktsiisikauba impordil ja muudel juhtudel, millega kaasneb aktsiisikauba sisseveol tollivõla tekkimine tolliseadustiku mõistes. Maksukohustus tekib tollivõla tekkimise päeval. Maksukohustust ei teki imporditud aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu või teise liikmesriiki toimetamisel. Isikul, kes impordib aktsiisikaupa käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud territooriumidelt, tekib maksukohustus aktsiisikauba Eestisse toimetamisel. Maksukohustus ei lõpe tollivõla lõppemisega kauba konfiskeerimisel.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (8) Aktsiisikauba importijal tekib maksukohustus temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui need maksumärgid ei ole aktsiisikauba importija poolt selleks ajaks aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult Eestisse tagasi toimetatud või kui need maksumärgid ei ole Maksu- ja Tolliametile tagastatud ega Maksu- ja Tolliameti esindaja juuresolekul hävitatud.

  (9) Väljastatud maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamiseks esitatud tagatise kehtimise korral vähem kui 90 päeva tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud maksumärkidelt hiljemalt 35. päeval enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Tagatise kehtivusajaks loetakse käesoleva seaduse mõistes käendusdokumendis käendusega tagamise perioodina märgitud ajavahemikku, mille jooksul käendajal on kohustus aktsepteerida Maksu- ja Tolliameti nõuet maksuvõla tasumiseks.

  (10) Isikul või asutusel, kellel ei ole enam õigust aktsiisivabalt kasutada aktsiisikaupa, sealhulgas peremehetut aktsiisikaupa, tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba oma valdusesse jätmise või aktsiisikauba võõrandamise päeval, välja arvatud juhul, kui aktsiisikaup on maksuhalduri teadmisel võõrandatud teisele aktsiisivaba aktsiisikauba kasutajale või kui see aktsiisikaup on toimetatud aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses tingimusel, et aktsiisilaopidaja, kellele vastav aktsiisikaup lähetati, võttis selle vastu lähetaja juures. Aktsiisikaup loetakse võõrandatuks maksuhalduri teadmisel, kui enne aktsiisivaba aktsiisikauba kasutajale võõrandamist teavitab aktsiisikauba võõrandaja sellest maksuhaldurit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (11) Aktsiisivabastuse loa omanikul ja käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 3 nimetatud isikul või asutusel tekib maksukohustus ka aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või, kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.

  (111) Õhusõidukit ja laeva käitaval ettevõtjal tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.

  (12) Rikkumise objektiks olnud aktsiisikaubalt või maksumärgilt maksab aktsiisi isik, kes on esitanud aktsiisi maksmise tagatise. Kui tagatise esitajat ei ole võimalik kindlaks teha, maksab aktsiisi käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik. Kui ei ole võimalik kindlaks teha ka käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikut, maksab aktsiisi rikkumise objektiks olnud aktsiisikauba valdaja. Maksukohustus tekib rikkumise objektiks olnud aktsiisikaubalt või maksumärgilt rikkumise päeval või kui rikkumise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis rikkumise avastamise päeval. Maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see kinnitatakse tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (13) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 6 nimetatud isikul tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel.

  (14) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (15) [Kehtetu - RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (16) Registreeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise päeval, välja arvatud juhul, kui see aktsiisikaup on aktsiisist vabastatud registreeritud kaubasaajale väljastatud aktsiisivabastuse loa alusel. Registreeritud kaubasaajal ja isikul, kelle registreeritud kaubasaaja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, tekib maksukohustus talle väljastatud maksumärkidelt vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 sätestatule.

  (161) Registreeritud kaubasaatjal tekib maksukohustus:
  1) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki, kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole registreeritud kaubasaatjal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba veo lõppemise kohta käesoleva seaduse § 45 lõike 12 tähenduses, maksuhalduri teatist teises liikmesriigis aktsiisikaubaga toimepandud rikkumise kohta ega saatelehele märgitud saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  2) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veol tekkinud põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (17) Sertifitseeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise päeval või selle kauba Eestisse saabumise päeval, kui ta võttis aktsiisikauba vastu teises liikmesriigis, ning temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende maksuhaldurilt kättesaamise päevast alates, kui maksumärgid ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on maksuhaldurile tagastamata või maksuhalduri esindaja juuresolekul hävitamata. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt ei teki käesoleva lõike alusel maksukohustust, kui aktsiisikauba võtab vastu:
  1) sertifitseeritud kaubasaaja, kellel on õigus seda kaupa aktsiisivabastuse loa alusel kasutada või vastu võtta;
  2) sertifitseeritud kaubasaajana registreeritud aktsiisilaopidaja käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 21 sätestatud juhul.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (18) Sertifitseeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või, kui põhjendamata kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamise päeval.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (19) Käesoleva seaduse §-s 212 nimetatud isikul tekib maksukohustus aktsiisikaubalt selle saaja poolt vastuvõtmise päeval. Aktsiisi maksmise eest vastutaval isikul tekib maksukohustus aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis kaugmüügil aktsiisikauba veol teisest liikmesriigist Eestisse, selle tekkimise päeval, või kui põhjendamata kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamise päeval.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (191) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul tekib ettevõtjal maksukohustus mootorsõiduki või erikonteineri mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt teisest liikmesriigist Eestisse saabumise päeval.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (20) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (201) Füüsilisel isikul tekib maksukohustus tema poolt liiduvälisest riigist imporditud või talle liiduvälisest riigist füüsilise isiku poolt saadetud aktsiisikaubalt selle importimise päeval. Käesoleva seaduse §-s 47, 48, 57, 58 või 68 sätestatud väärtuselise või koguselise piirnormi ületamisel tekib maksukohustus vaid nimetatud piirnorme ületavalt aktsiisikaubalt. Kui müügipakendis olev alkoholi või tubakatoodete kogus ületab väärtuselist või koguselist piirnormi osaliselt, maksustatakse aktsiisiga kogu müügipakendis sisalduv aktsiisikaup.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (202) Alkohol ja kütus, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast esmakordset saabumist, ning tubakatooted, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast teistkordset saabumist, loetakse aktsiisivaba piirnormi ületavaks, välja arvatud aktsiisivabastuse rakendamisel käesoleva seaduse §-s 47, 57 või 68 sätestatud kaalutlusõiguse alusel. Aktsiisivaba piirnormi ületavaks loetakse ka kütus, mis on reisija mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (203) Teisest liikmesriigist saabunud reisijal tekib maksukohustus mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt Eestisse saabumise päeval.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (21) Maksumärkidelt ei teki maksukohustust, kui nende maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaup maksustati aktsiisiga teises liikmesriigis.

§ 25.   Maksustamisperiood, aktsiisi deklareerimise ja tasumise tähtpäev

  (1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütusest soojuse tootja, biokütuse käitleja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja puhul on aktsiisikauba maksustamisperiood kalendrikuu.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (21) Maksuesindaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (22) Sertifitseeritud kaubasaaja, kaugmüüja, kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja, § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud isik, § 24 lõikes 5 nimetatud vedela põlevaine käitleja ja § 24 lõigetes 51–55 nimetatud isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, esitavad aktsiisideklaratsiooni ja maksavad aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates. Registreeritud kaubasaaja esitab aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi tema poolt teisest liikmesriigist vastuvõetud seal tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (23) Registreeritud kaubasaaja, kes on registreeritud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kauba juhuti vastuvõtjana, ning registreeritud kaubasaatja esitavad aktsiisideklaratsiooni ja maksavad aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (24) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 65 ja 612 nimetatud elektrointensiivne ettevõtja esitab hiljemalt 30. päeval sama paragrahvi lõike 65 punktides 1–3 ja lõikes 612 nimetatud sündmusest arvates aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (25) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 68 ja 611 nimetatud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab hiljemalt 30. päeval sama paragrahvi lõike 68 punktides 1–3 ja lõikes 611 nimetatud sündmusest arvates aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (3) Tahkekütusest soojuse tootja, käesoleva seaduse 24 lõikes 5 nimetatud isik, välja arvatud vedela põlevaine käitleja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (31) Aktsiisimaksja deklareerib maksumärkidelt makstava aktsiisi aktsiisideklaratsioonil hiljemalt aktsiisi maksmise tähtpäeval.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Võlgnik deklareerib ja maksab aktsiisi tollialastes õigusaktides sätestatud korras. Isik, kes impordib aktsiisikaupa käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud territooriumidelt, deklareerib ja maksab aktsiisi võlgnikuga samadel põhimõtetel.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4, § 24 lõike 3 punktis 21 ja § 24 lõike 161 punktis 1 nimetatud juhul makstakse aktsiis haldusaktis määratud tähtpäevaks.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (6) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 8–111, 191 ja 203 nimetatud juhtudel on aktsiisideklaratsiooni esitamise ja aktsiisi maksmise tähtpäev viies päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (61) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (7) Isik, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni, aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande ning maksma aktsiisi käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud tähtajal.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (71) Isik, kelle registreeritud kaubasaaja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt 15. päeval tema tegevusloa kehtetuks tunnistamise päevast arvates.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (8) Põhjendatud juhul ja Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud tagatise olemasolu korral võib maksuhaldur aktsiisimaksja taotlusel pikendada maksumärkidelt aktsiisi maksmise tähtaega kuni 90 päeva võrra.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (9) Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 26.   Ajutise aktsiisivabastuse kohaldamine

  (1) Ajutist aktsiisivabastust kohaldatakse järgmistel juhtudel:
  1) aktsiisikauba tootmisel ja ladustamisel aktsiisilaos;
  2) aktsiisikauba toimetamisel ühest aktsiisilaost teise, sealhulgas teise liikmesriigi aktsiisilattu või aktsiisilaopidajale;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  21) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtmisel aktsiisilaopidaja poolt aktsiisilaos;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  22) teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaopidajale maksuhalduri poolt lubatud väljaspool aktsiisiladu asuvasse kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  3) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost teise liikmesriigi registreeritud kaubasaajale;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  31) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost liiduvälisesse riiki või alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost Eestist liiduvälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  32) käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punkti 181 alusel aktsiisist vabastatud alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost selle õhusõiduki või laeva pardale, mis suundub Eestist teise liikmesriiki;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  33) alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale, kui aktsiisikaubale on selle toimetamisel kohaldatud ekspordi tolliprotseduuri;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  34) alternatiivsete tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost teise liikmesriiki;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  35) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost tolliasutusse, kus ekspordiks vabastatud kaup suunatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1−557), artikli 189 lõike 4 kohaselt välistransiidiprotseduurile;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  4) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost, mille aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks või mille aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, teise aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja, kellele aktsiisikaup lähetatakse, võtab selle vastu lähetaja juures;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) imporditud aktsiisikauba toimetamisel vahetult pärast importimist aktsiisilattu aktsiisilaopidaja poolt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  51) registreeritud kaubasaatja poolt aktsiisikauba lähetamisel selle importimise kohast teise liikmesriigi aktsiisilaopidajale, teise liikmesriigi registreeritud kaubasaajale või käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 29 või 30 nimetatud isikutele;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  6) peremehetu aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja, kellele aktsiisikaup lähetatakse, võtab selle vastu lähetaja juures;
[RT I 2007, 74, 452 - jõust. 01.01.2008]
  7) käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 1–12, 9–18, 19, 191, 22–222 ja 24–26 nimetatud aktsiisist vabastatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost isikule või asutusele Eestis, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.07.2022]
  71) aktsiisilaost aktsiisivaba aktsiisikauba lähetamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 29 ja 30 nimetatud isikutele;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  8) aktsiisivabastuse luba omava isiku või asutuse valduses oleva aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba lähetamisel aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja, kellele aktsiisikaup lähetatakse, võtab aktsiisikauba vastu selle lähetaja juures.
  9) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  10) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  11) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (3) Ajutist aktsiisivabastust ei kohaldata maksumärgistatud aktsiisikauba lähetamisel välisriiki.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 27.   Aktsiisivabastus

  (1) Aktsiisist on vabastatud:
  1) välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks imporditud, teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud või Eestis asuvast aktsiisilaost soetatud alkohol;
  11) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti relvajõududele nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaup. Käesolevas punktis sätestatud aktsiisivabastust kohaldatakse ka teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus;
[RT I, 01.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  12) liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaup, kui nimetatud relvajõud osalevad kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liidu meetmeid;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.07.2022]
  2) aktsiisikaup, mille aktsiisilaopidaja on kasutanud kvaliteedi kontrollimiseks või saatnud akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse kvaliteedi kontrollimiseks või mille aktsiisilaopidaja on kasutanud tootmisseadmete puhastamiseks või muul sarnasel tootmistegevuse otstarbel tema enda kehtestatud ja Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kulunormide piires;
  21) alkohol, mis esitatakse riiklikku alkoholiregistrisse kandmise eesmärgil akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse analüüsimiseks;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  3) peremehetu alkohol, mis on maksuhalduri järelevalve all täielikult denatureeritud;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  4) peremehetu või ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, mis hävitatakse maksuhalduri järelevalve all;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.07.2018]
  41) aktsiisikaup, mis on sellise isiku valduses, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, ja mis hävitatakse tolliseaduse alusel kehtestatud korras 30 päeva jooksul käesoleva seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud inventuuriakti koostamise päevast arvates;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  42) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja seejärel Eestisse toimetatud aktsiisikaup, mis hävitatakse maksuhalduri järelevalve all, kui selle kauba suhtes ei ole algatatud menetlust seoses maksukohustuse vähendamisega või täitmisest kõrvalehoidumisega ja kui maksuhaldurile on enne aktsiisi maksmise tähtaega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatatud soovist aktsiisikaup hävitada;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  5) aktsiisikauba põhjendatud kadu;
  6) alkohol ja tubakatoode, mille reisija toimetab temaga koos liikuvas pagasis Eestisse käesoleva seaduse §-des 47, 471, 57 ja 571 lubatud kogustes ja tingimustel;
  7) alkohol ja tubakatoode, mille välisriigi füüsiline isik on saatnud füüsilisele isikule Eestis käesoleva seaduse §-des 48 ja 58 sätestatud koguses ja tingimustel;
  8) esteraldehüüdfraktsioon ja täielikult denatureeritud alkohol;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  81) [kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  9) tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatav ning apteegist retsepti alusel väljastatav piiritus;
  91) osaliselt denatureeritud alkohol, mida kasutatakse toidust erineva toote tootmiseks või tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]
  10) ravimite tootmisel ja ekstemporaalsel valmistamisel kasutatav piiritus;
  11) riigi-, valla- või linnaasutuse või nende hallatava asutuse poolt selle asutuse põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks kasutatav piiritus;
  12) veterinaarteenuse osutamiseks kasutatav piiritus;
  13) teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö otstarbel kasutatav piiritus;
  14) sellise kosmeetikatoote, mis ei ole alkohol, tootmiseks kasutatav piiritus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  15) piiritus, mida kasutatakse sellise desinfektandi tootmiseks, mille KNi esimesed kuus numbrit on 3808 94, mis on pakendis mahuga kuni viis liitrit ja mis ei ole jaemüügi korras müüdav alkohol;
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  16) alkohol, mis kasutatakse äädika, mille KNi esimesed neli numbrit on 2209, tootmiseks;
  17) alkoholist erineva toidu tootmisel selle koostisosana kasutatav alkohol, kui etanoolisisaldus toodetavas toidus ei ületa viit liitrit 100 kilogrammi toidu kohta või šokolaaditoote puhul 8,5 liitrit 100 kilogrammi šokolaaditoote kohta;
  18) kuni 1,2-mahuprotsendise etanoolisisaldusega toidu valmistamisel selle hulka lisatava lõhna- ja maitseaine tootmiseks kasutatav alkohol. Lõhna- ja maitseaineks peetakse käesolevas seaduses toiduseaduse alusel toidus lubatud lõhna- ja maitseaineid;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  181) alkohol ja tubakatooted, mida tarbitakse ärilisel eesmärgil käitatava õhusõiduki või laeva pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal, välja arvatud kaasamüüdav kaup;
  19) kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil käitatavas tsiviilõhusõidukis ja riiklikus õhusõidukis õhus navigeerimiseks, sealhulgas kütus, mida kasutatakse nimetatud õhusõidukites hooldus- ja remonttööl;
  191) kütus, mida laevavarustaja töötleb või ladustab käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud relvajõudude poolt käitatava laeva või käesoleva paragrahvi punktides 221 ja 222 nimetatud laeva varustamiseks;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.07.2022]
  20) kütus, mis toimetatakse liiduvälisest riigist Eestisse käesoleva seaduse §-s 68 lubatud koguses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  21) kütus, mis toimetatakse teisest liikmesriigist Eestisse käesoleva seaduse §-s 69 lubatud koguses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  22) kütus, mida ettevõtjana äriregistrisse kantud kütusekäitleja kasutab muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena. Muul otstarbel kasutamiseks ei loeta selle kütuse võõrandamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 23 ja käesoleva seaduse § 698 lõikes 1 nimetatud juhtudel;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  221) kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit sõitvas laevas navigeerimiseks ning hooldus- ja remonttöödel;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  222) eriotstarbeline diislikütus, mida kasutatakse kalalaevas kalastamisel Eestis või mida kasutatakse nimetatud laevas regulaarsel hooldustööl laeva ettevalmistamiseks järgnevaks kalastamiseks;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  23) kuni üheliitrisesse tarbijapakendisse villitud kütusesarnane toode, mis pole mõeldud kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina, ja laborisse analüüsideks toimetatav kuni üheliitrisesse pakendisse villitud kütus;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.07.2012]
  24) kütus ja elektrienergia, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides. Mineraloogilised protsessid on protsessid, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006 I lisa jao C osas 23 „Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  25) [kehtetu - RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  26) kodumajapidamistes kütteainena kasutatavad tahkekütused;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  27) kütuse tootja toodetud kütus, mida kütuse tootja kasutab enda territooriumil kütteainena või statsionaarses mootoris kütuse tootmisprotsessis;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  28) [kehtetu - RT I, 05.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
  281) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  282) elektrienergia ja kütus, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks, ning elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  283) elektrienergia, mis on toodetud ärilisel eesmärgil käitatavas laevas;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  284) elektrienergia, mida kasutatakse keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  285) elektrienergia, mis moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  286) maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks või veeldatud maagaasi taasgaasistamiseks;
[RT I, 18.11.2022, 3 - jõust. 01.12.2022]
  287) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 21 nimetatud biokütus;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  288) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud kütus;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  29) alkohol ja kütus, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 11 lõike 1 punktides a, b ja f sätestatud saajale ametialaseks kasutamiseks;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  30) aktsiisikaup, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 11 lõike 1 punktides c, d ja e sätestatud saajale.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud aktsiisikaupa on õigus importida diplomaatilise kauba deklaratsiooni alusel.

  (21) Aktsiisivabastuse kohaldamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1, 11, 12, 29 või 30 alusel peab aktsiisikaubaga selle veol teise liikmesriiki, läbi teise liikmesriigi või teisest liikmesriigist Eestisse olema kaasas nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 12 lõikes 3 nimetatud vabastussertifikaat. Vabastussertifikaat annab õiguse aktsiisikaupa aktsiisivabalt importida või soetada aktsiisilaost käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 11, 12, 29 ja 30 nimetatud juhul. Vabastussertifikaat ei ole nõutav käesoleva paragrahvi:
  1) lõikes 2 nimetatud juhul, kui aktsiisikauba importimise koht ja sihtliikmesriik on Eesti;
  2) lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud relvajõudude vee- ja õhusõidukite tankimise korral Eestis vahetult selle aktsiisilaopidaja või laevavarustaja poolt, kelle tegevuskoht ning vee- ja õhusõidukite tankimiskoht asuvad sama lennuvälja, kopteriväljaku või sadama territooriumil;
  3) lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud relvajõududele kütuse võõrandamise korral Eestis vahetult Kaitseväe aktsiisilao poolt.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (22) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–12 nimetatud isiku või asutuse õigust aktsiisivaba aktsiisikauba soetamiseks kinnitab vabastussertifikaadil valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 16 ja 17 nimetatud aktsiisivabastust ei kohaldata toitlustusettevõttes ega kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatavale alkoholile. Toitlustusettevõttes ja kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatavale lõhna- ja maitseainele kohaldatakse aktsiisivabastust tingimusel, et lõhna- ja maitseaine on kõrgel määral kontsentreeritud ja villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (5) Aktsiisivabastusena antava riigiabi korral kohaldatakse aktsiisivabastust pärast Euroopa Komisjoni poolt loa andmist kuni loa kehtivuse lõpuni.

  (6) Maksuhalduril on alust arvata, et reisija toodud aktsiisikaupa või füüsilisele isikule välisriigist saadetud kaupa kasutatakse ärilisel eesmärgil, kui:
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  1) alkoholi ja tubakatoodete kogus ületab käesoleva seaduse §-des 471 ja 571 sätestatud piirnorme või
  2) seda võimaldab eeldada reisi eesmärk, aktsiisikauba valdaja seotus ettevõtlusega, aktsiisikauba Eestisse toimetamise viis, aktsiisikaubaga seotud dokument, aktsiisikauba kogus, aktsiisikauba laad või aktsiisikauba toomise sagedus.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (7) Aktsiisikaup loetakse liiduvälisest riigist soetatuks, kui reisija ei ole maksuhaldurit või Politsei- ja Piirivalveametit kirjalikult teavitanud piiri ületamisel Eestist liiduvälisesse riiki viidavast aktsiisikaubast ja selle kogusest.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (8) Liiduvälisest riigist Eestisse õhusõiduki, rongi ja laevaga saabuvate reisijate puhul ei sõltu aktsiisivabastuse kohaldamine alkoholile ja tubakatoodetele piiriületuste sagedusest.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (9) Liiduvälisest riigist Eestisse saabunud laeva või õhusõiduki pardal soetatud aktsiisikauba puhul kohaldatakse aktsiisivabastust käesoleva seaduse §-des 47 ja 57 sätestatud piirnormide alusel.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 28.   Aktsiisi maksmise kord

  (1) Aktsiis makstakse aktsiisikauba tarbimisse lubamise liikmesriigis maksukohustuse tekkimise päeval kehtinud määra järgi. Eestis varem tarbimisse lubatud ja seejärel teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba Eestis uuesti tarbimisse lubamisel kohaldatakse selle esmakordsel tarbimisse lubamisel kehtinud aktsiisimäära juhul, kui see on kõrgem uuesti tarbimisse lubamisel kehtivast määrast.
[RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (11) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (12) Aktsiisikauba põhjendamata kadude või aktsiisikaubaga seotud rikkumiste korral liikmesriikidevahelise veo ajal loetakse kauba tarbimisse lubamise kohaks liikmesriik, kus tekkis kadu või toimus rikkumine või kus avastati kadu või rikkumine, kui ei olnud võimalik kindlaks teha kao tekkimise või rikkumise toimepaneku kohta. Kui enne kolme aasta möödumist aktsiisi maksmise kohustuse tekkimisest tehakse kindlaks liikmesriik, kus toimus rikkumine või tekkis aktsiisikauba põhjendamata kadu, maksustatakse aktsiisikaup selles liikmesriigis.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (13) Kui Eestist teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaup ei jõudnud sihtkohta ja rikkumise toimumise kohta ei ole võimalik kindlaks teha, loetakse rikkumise toimumise kohaks Eesti ja maksustamisel võetakse aluseks aktsiisimäär, mis kehtis aktsiisikauba lähetamise päeval.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (14) Aktsiisisumma nõutakse teise liikmesriigi isikult sisse maksukorralduse seaduse §-s 51 sätestatud ametiabi korras.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Aktsiisi maksmise tähtaja pikendamise korral makstakse aktsiis aktsiisi maksmise tähtaja pikendamisel määratud tähtpäeval kehtiva aktsiisimäära järgi. Aktsiisikaubalt, millele või mille müügipakendile kinnitatud maksumärkidelt on aktsiis makstud vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõike 3 punktile 5, lõikele 8 või lõikele 17, makstakse aktsiis summa ulatuses, mis saadakse maksukohustuse tekkimise päeval kehtiva aktsiisimäära järgi arvutatud aktsiisisummast varem kehtinud aktsiisimäära alusel arvutatud aktsiisisumma lahutamisel.

  (3) [Kehtetu - RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Aktsiis makstakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (41) Kui maksumärkide uus kujundus kehtestatakse samal ajal kui uus, kõrgem aktsiisimäär, ei ole lubatud varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa ega ladustada väljaspool aktsiisiladu pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.07.2018]

  (42) Maksumärkidelt, mille kujundus kehtestatakse üheaegselt uue aktsiisimääraga, või nende maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaubalt makstakse aktsiisi uue määra alusel.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (43) Rahandusministeerium teavitab aktsiisimaksjat maksumärkide kujunduse muutmisest vähemalt kuus kalendrikuud enne uue kujundusega maksumärkide jõustumist, kui kuus kalendrikuud enne uue kujundusega maksumärkide jõustumist on käesolevas seaduses sätestatud uus aktsiisimäär, mis jõustub samal päeval uue kujundusega maksumärkide jõustumisega.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (5) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (6) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (7) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 281.   Teise liikmesriigi maksuhalduri teavitamine

  (1) Maksuhaldur teavitab aktsiisikauba lähteliikmesriigi maksuhaldurit aktsiisi maksmise kohustuse tekkimisest rikkumise juhtudel kauba veol või põhjendamata kadudelt, mis tekkisid kauba veol ajutises aktsiisivabastuses.

  (2) Kui tehti kindlaks, et aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veol toimunud rikkumise või põhjendamata kao tekkimise tegelik koht on Eesti, peab maksuhaldur teavitama maksukohustuse tekkimisest selle liikmesriigi maksuhaldurit, kus see kaup aktsiisiga maksustati.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 29.   Aktsiisi laekumine

  (1) Aktsiis laekub riigieelarvesse.

  (2) Riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist kantakse 3,5 protsenti üle Eesti Kultuurkapitalile, sealhulgas 0,5 protsenti Eesti Kultuurkapitali koosseisu kuuluvale kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile. Riigieelarvesse kalendrikuu jooksul laekunud aktsiisist tehakse ülekanne Eesti Kultuurkapitalile aktsiisi laekumise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.04.2009]

§ 30.   Aktsiisikauba kadu

  (1) Aktsiisikauba kadu on aktsiisikauba puudujääk, mis tekkis aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses tootmisel, ladustamisel või veol, samuti puudujääk, mis tekkis käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–19, 22–24 ja 27 nimetatud juhtudel alkoholi, tubaka ja kütuse tootmisel, ladustamisel, kasutamisel või veol.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Aktsiisikauba tootmisel tekkiva aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab maksuhaldur aktsiisilao tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel. Aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik käesoleva seaduse § 50 lõikes 5 või § 692 lõike 2 punktis 1 või 3 nimetatud isiku või asutuse poolt aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaatja ja aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud viivitamata pärast piirnormi ületava aktsiisikauba kao avastamist koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning aktsiisikauba kao põhjendatuks pidamisel esitama akti koos asjakohaste tõenditega Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Aktsiisikauba põhjendatud kaoks loetakse aktsiisikauba täielikku hävimist või pöördumatut kahjustumist ettenägematute asjaolude või vääramatu jõu tõttu, kui kao tekkimise tõendusmaterjal on piisav. Aktsiisikauba põhjendatud kaoks loetakse ka kauba iseloomulikest omadustest tulenevat hävimist selle normaaltingimustes tootmisel, ladustamisel ja veol. Käesoleva seaduse mõistes loetakse kaup täielikult hävinuks või pöördumatult kahjustunuks, kui seda ei saa aktsiisikaubana kasutada, sealhulgas ka pärast töötlemist.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (5) Aktsiisivabastuse loa omanik või käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik vastutab aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba kaolt aktsiisi maksmise eest alates hetkest, mil ta võttis vastu aktsiisilaost lähetatud aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba, või hetkest, mil ta importis aktsiisikauba.

  (51) Aktsiisikauba iseloomulikest omadustest tuleneva osalise kao korral, mis tekkis ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba veol liikmesriikide vahel või mis tekkis teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba veol Eestisse, lähtutakse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 6 lõike 10 alusel kehtestatud aktsiisikauba kao ühisest piirnormist, välja arvatud juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud alus kahtlustada rikkumist. Aktsiisikauba kao ühise piirnormi puudumise korral või juhtudel, mida ei ole käsitletud ühist piirnormi sätestavas õigusaktis, lähtutakse Eestis kehtivatest aktsiisikauba kadude maksustamise ja aktsiisivabastuse põhimõtetest.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (6) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (7) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (8) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (9) Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisele ja veole Eestis kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (10) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba Eestisse veol tekkinud kadude aktsiisiga maksustamisel kohaldatakse samu põhimõtteid, mis ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba kadude puhul.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 31.   Tagatis

  (1) Tagatis esitatakse käesolevas seaduses sätestatud juhtudel aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks. Tagatis peab katma ka teises liikmesriigis tekkida võiva aktsiisi maksmise kohustuse. Aktsiisilaopidaja esitab tagatise ajutises aktsiisivabastuses toodetavalt, ladustatavalt ja lähetatavalt aktsiisikaubalt ning aktsiisikaubalt, millele kohaldab ajutist aktsiisivabastust muudel eespool nimetamata juhtudel. Põlevkivikütteõli tootja ei pea esitama tagatist tema poolt aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses toodetavalt ja ladustatavalt omatoodetud põlevkivikütteõlilt. Riigi omandis oleva kütust käitleva Kaitseväe aktsiisilao (edaspidi kaitseväe aktsiisiladu) ja kütuse alaliselt paigaldatud torujuhtme kaudu ajutises aktsiisivabastuses liikumise puhul tagatist ei nõuta.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (11) Registreeritud kaubasaaja esitab tagatise oma tegevuskohta vastuvõetavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.

  (12) Sertifitseeritud kaubasaaja esitab tagatise teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks selle toimetamisel Eestisse.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (13) Käesoleva seaduse §-s 212 nimetatud juhul esitab tagatise aktsiisi maksmise eest vastutav isik.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (14) Registreeritud kaubasaatja esitab tagatise ajutises aktsiisivabastuses lähetatavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (15) Aktsiisilaopidaja, kes on teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu ning kes toodab aktsiisikaupadest vaid õlut, veini ja kääritatud jooke ning kelle õlle toodang kalendriaasta jooksul on kuni 40 000 liitrit ning veini ja kääritatud joogi toodang kalendriaasta jooksul kokku kuni 15 000 liitrit, esitab maksuhalduri nõudmisel tagatise aktsiisi maksmise tagamiseks. Maksuhaldur võib nõuda tagatist, kui tal on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata. Aktsiisilaopidaja loetakse teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatuks muu hulgas juhul, kui ta ei kuulu äriühingule, millele kuulub teine alkoholitootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine alkoholitootja, ning kui ta ei kuulu äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine alkoholitootja.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (16) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda vedela põlevaine käitlejalt ning käesoleva seaduse § 24 lõikes 52 nimetatud raske kütteõli või põlevkivikütteõli käitlejalt tagatist kogu tema valduses oleva vedela põlevaine, raske kütteõli ja põlevkivikütteõli koguselt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata, arvestades ka käesoleva seaduse § 24 lõigetes 51 ja 52 sätestatut. Maksu- ja Tolliamet otsustab käesolevas lõikes nimetatud isikule tagatise määramise kümne tööpäeva jooksul alates kuupäevast, millal vedelkütuse seaduse alusel peeti kinni käesolevas lõikes nimetatud isiku kütus. Maksu- ja Tolliamet võib käesolevas lõikes nimetatud isiku kütust kinni pidada kuni tagatise esitamiseni.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (17) Maksuhaldur võib loobuda aktsiisi maksmise tagatise esitamise nõudest, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) aktsiisilaopidaja ei tooda alkoholi, välja arvatud toidulisandit toiduseaduse mõistes;
  2) aktsiisilaopidaja kasutab toidulisandi tootmiseks teise ettevõtja toodetud alkoholi ja seda viisil, et toidulisandi tootmiseks kasutatava alkoholi etanoolisisaldus ei suurene;
  3) aktsiisilaopidaja villib toote alla 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest toodet saab kätte tilkhaaval;
  4) maksuhalduril ei ole alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktides 6, 10, 11 ja 14 nimetatud isikult, energia aktsiisivabastuse loa omanikult ja jäätmetest kütuse tootmise loa omanikult tagatist käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 91 ja 14–18 nimetatud alkoholilt või punktides 191, 22, 222, 24, 27, 282, 284 ja 285 nimetatud kütuselt või elektrienergialt ning jäätmetest toodetavalt kütuselt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (21) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda energia aktsiisivabastuse luba omavalt elektrointensiivselt ettevõtjalt või intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjalt tagatist soodusaktsiisimääraga tarbitavalt elektrienergialt ja maagaasilt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib suureneda või jääda täitmata.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Tagatis esitatakse, aktsepteeritakse ja vabastatakse ning seda kasutatakse kooskõlas maksukorralduse seadusega.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (4) Tagatissumma määrab Maksu- ja Tolliamet. Tagatissumma määramisel lähtutakse tagatise esitaja arvutatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusest, arvestades aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise võimalusega teises liikmesriigis.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (5) Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus arvutatakse:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikute puhul nende valduses oleva aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba keskmiselt koguselt;
  11) energia aktsiisivabastuse loa elektrointensiivsest ettevõtjast omaniku puhul tema eelmisel kuni neljal järjestikusel majandusaastal tarbitud elektrienergia summaarselt koguselt või järgmisel 12 kalendrikuul tarbitava elektrienergia summaarselt koguselt;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  12) energia aktsiisivabastuse loa omanikuks oleva intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja puhul tema eelmisel kuni neljal järjestikusel majandusaastal tarbitud maagaasi summaarselt koguselt või järgmisel 12 kalendrikuul tarbitava maagaasi summaarselt koguselt;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  2) aktsiisilao puhul aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba keskmiselt koguselt, samaaegselt ajutises aktsiisivabastuses veetava aktsiisikauba maksimaalselt koguselt ja aktsiisilaost kalendrikuu jooksul lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba koguselt summeerituna;
  3) registreeritud kaubasaaja puhul ajutises aktsiisivabastuses kalendrikuu jooksul vastuvõetava aktsiisikauba keskmiselt koguselt;
  31) registreeritud kaubasaatja puhul ajutises aktsiisivabastuses lähetatava aktsiisikauba koguselt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  4) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  41) maksuesindaja puhul teisest liikmesriigist kalendrikuu jooksul Eestisse toimetatava aktsiisikauba koguselt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  42) käesoleva seaduse §-s 212 nimetatud füüsilise isiku puhul tema vastuvõetava aktsiisikauba koguselt;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  43) kaugmüüja puhul Eestisse toimetatava aktsiisikauba koguselt;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  5) sertifitseeritud kaubasaaja puhul samaaegselt talle veetava aktsiisikauba suurimalt koguselt.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (51) [Kehtetu - RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Pideva tegevuse korral arvutatakse tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus viimase kuue kalendrikuu andmete alusel. Tegevuse alustamisel, ebaregulaarse tegevuse korral või kui isik näeb ette tegevuse olulist laiendamist või piiramist, arvutatakse tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus äriplaani alusel koostöös Maksu- ja Tolliametiga.

  (7) Tubakatoodete ja alkoholi puhul võetakse tagatissumma suuruse määramisel arvesse ka isikule Maksu- ja Tolliametist väljastatavate maksumärkide maksimaalselt koguselt, millelt on aktsiis maksmata, tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

  (8) Tagatissumma on tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusega võrdne või sellest väiksem.

  (9) Tagatissumma määramise alused ja minimaalsed määrad kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 32.   Uue tagatise esitamine

  Aktsiisi maksmise alalise tagamise korral esitatakse Maksu- ja Tolliametile uus tagatis vähemalt viis päeva enne olemasoleva tagatise kehtivusaja lõppemist. Uue tagatise kehtivus algab eelneva tagatise kehtivusaja lõppemise päevale järgneval päeval.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 33.   Aktsiisikauba mõõtmise kohustus

  (1) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, vedela põlevaine käitleja, biokütuse käitleja ja jäätmetest kütuse tootja peavad mõõtma aktsiisikauba tooraine, pooltoote ja toodangu kogust ning alkoholi tootmise puhul ka etanoolisisaldust. Aktsiisilaopidaja ei pea põlevkivikütteõli tootmisel mõõtma aktsiisikauba tooraine ega pooltoote kogust, välja arvatud pooltoote kasutamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Aktsiisilaopidaja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, laevavarustaja, energia aktsiisivabastuse luba omav kütuse käitleja, jäätmetest kütuse tootja ja registreeritud kaubasaaja peavad mõõtma aktsiisikauba kogust selle väljastamisel oma tegevuskohast ja selle vastuvõtmisel. Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isik peab mõõtma kütuse tootmisprotsessis kütteainena või statsionaarses mootoris kasutatava kütuse kogust.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Tahkekütusest soojuse tootja peab mõõtma soojuse tootmiseks kasutatavat tahkekütuse kogust enne selle kasutuselevõtmist soojuse tootmiseks.

  (4) Elektriaktsiisi maksja ja maagaasiaktsiisi maksja peavad mõõtma oma tarbitava ja tarbijale või muule isikule edastatud elektrienergia, mootorimaagaasi, maagaasi ja soojuse tootmiseks kasutatava maagaasi kogust.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Aktsiisimaksja, kes lubab tarbimisse käesoleva seaduse § 66 lõikes 81 nimetatud rasket kütteõli, peab mõõtma iga sellise tarbimisse lubatava raske kütteõli partii tihedust temperatuuril 15 ºC, viskoossust temperatuuril 40 ºC ja väävlisisaldust, kasutades selleks Eesti standardis EVS-EN 590 nimetatud katsemeetodeid. Põhjendatud juhul võib maksuhaldur aktsiisimaksja taotlusel lubada tiheduse, viskoossuse ja väävlisisalduse harvemat mõõtmist.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Aktsiisimaksja, kes lubab tarbimisse käesoleva seaduse § 66 lõikes 91 nimetatud põlevkivikütteõli, peab maksuhalduri nõudmisel mõõtma iga sellise tarbimisse lubatava põlevkivikütteõli partii tihedust temperatuuril 15 ºC, viskoossust temperatuuril 40 ºC ja väävlisisaldust kasutades selleks Eesti standardis EVS-EN 590 nimetatud katsemeetodeid.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 331.   Aktsiisikauba mõõtmise nõuded

  (1) Käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmisi (edaspidi aktsiisikauba mõõtmisi) peab tegema asjakohase rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtemeetodi alusel koostatud mõõteprotseduuride kohaselt.
[RT I, 10.05.2014, 1 - jõust. 20.05.2014]

  (2) Aktsiisikauba mõõtmiste korral peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud mõõteseaduse alusel.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Mõõtetulemuste jälgitavus ei pea olema tõendatud:
  1) aktsiisilaopidajal, välja arvatud aktsiisikauba tootmise või statsionaarses mahutis ladustamise korral;
  2) käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud aktsiisilaopidajal;
  21) käesoleva seaduse § 31 lõigetes 15 ja 17 nimetatud aktsiisilaopidajatel;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  3) aktsiisilaopidajal, kes tegeleb ainult õhusõiduki või laeva varustamisega;
  4) registreeritud kaubasaajal, välja arvatud aktsiisikauba statsionaarses mahutis ladustamise korral;
  5) biokütuse käitlejal, jäätmetest kütuse tootjal, vedela põlevaine käitlejal, vedelgaasi ja mootorivedelgaasi käitlejal, laevavarustajal, energia aktsiisivabastuse luba omaval vedelkütuse käitlejal, tahkekütusest soojuse tootjal ning maagaasiaktsiisi maksjal ja elektriaktsiisi maksjal;
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  6) põlevkivikütteõli mõõtmisel kaalumise teel;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  7) kaitseväe aktsiisilao puhul.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (31) Aktsiisilaopidaja, kes toodab alkohoolsetest jookidest vaid õlut, veini ja kääritatud jooki ning kelle iga nimetatud aktsiisikauba liigi tootmismaht kalendriaastas on kuni 15 000 (kaasa arvatud) hektoliitrit, ei pea tõendama mõõtetulemuste jälgitavust pärast selle pädeva mõõtja tunnistuse kehtivuse lõppemist, mis on esitatud aktsiisilao tegevusloa taotlemisel või käesoleva seaduse § 31 lõikes 15 nimetatud tootmismahu piiri ületamisel rohkem kui 20 protsenti. Vaid tootmismahu piiri 15 000 hektoliitrit ületamine ei too kaasa mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise kohustust. Maksuhaldur võib nõuda mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamist, kui mõõtmiskorraldus ei vasta käesoleva seaduse nõuetele või kui on muudetud mõõtmiskorraldust, toodangut, tootmistehnoloogiat või seadmeid viisil ja ulatuses, mis tingib vajaduse kontrollida mõõtetulemuste täpsust aktsiisi maksmise õigsuse kindlakstegemise eesmärgil.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Mõõtja pädevus on tõendatud, kui akrediteerimisasutus on mõõtja käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmiseks akrediteerinud või erialaselt pädevaks hinnanud ja tõendanud, arvestades, et aktsiisikauba tootmisel ja ladustamisel rakendatav mõõtmiskorraldus võimaldab kindlaks teha tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse ning alkoholi puhul ka etanoolisisalduse.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Aktsiisikauba mõõtmisteks kohustatud isik võib mõõtetulemuste tõendatud jälgitavuse tagamiseks lasta ennast akrediteerida või erialaselt pädevaks hinnata ja tõendada või kasutada akrediteeritud kolmanda osapoole labori teenust.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 10.05.2014, 1 - jõust. 20.05.2014]

  (7) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatav mõõtevahend peab olema taadeldud või kalibreeritud.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 332.   Aktsiisikauba mõõtmise korraldamine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 33 nimetatud isik peab aktsiisikauba mõõtmise tulemused ja tahkekütuse puhul kütteväärtuse dokumenteerima ning pidama nende arvestust. Käesoleva seaduse § 33 lõigetes 5 ja 6 nimetatud aktsiisimaksja peab raske kütteõli ja põlevkivikütteõli tiheduse, viskoossuse ja väävlisisalduse mõõtmise tulemused dokumenteerima ning pidama nende üle arvestust.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Aktsiisilaopidaja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, laevavarustaja ja jäätmetest kütuse tootja peavad koostama aktsiisikauba tootmise korral tootmisprotsessi ning aktsiisikauba ladustamist kirjeldava dokumendi, kuhu märgitakse, millal ja millistes tootmisprotsessi osades ning millal ladustamisel tehakse mõõtmisi. Alkoholi tootev aktsiisilaopidaja peab määrama ja dokumenteerima ka tootmisprotsessi osad, kus toimub toodetava alkoholi pöördumatu kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus, sealhulgas etanoolisisalduse muutumine. Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isik peab koostama kütuse tootmisprotsessis kütteainena või statsionaarses mootoris kasutatava aktsiisivaba kütuse kasutamise kirjelduse.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Registreeritud kaubasaaja koostab dokumendi, milles kirjeldab aktsiisikauba vastuvõtmisel, ladustamisel ja oma tegevuskohast väljastamisel tehtavaid mõõtmisi.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Maksuhalduril on õigus nõuda muudatuste tegemist aktsiisikauba mõõtmise korralduses tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse kindlaks tegemiseks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

3. peatükk AKTSIISILADU JA REGISTREERITUD KAUBASAAJA TEGEVUSKOHT, AKTSIISILAOPIDAJA JA REGISTREERITUD KAUBASAAJA TEGEVUSLUBA NING MAKSUESINDAJA 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 34.   Aktsiisilaole ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohale esitatavad nõuded

  (1) Aktsiisiladu ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoht peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha territooriumi kasutamise ainuõigus on vastavalt aktsiisilaopidajal või registreeritud kaubasaajal maakasutusõigust kinnitava dokumendi alusel ja aktsiisilao territoorium peab olema ümbritsetud püsiva piirdega;
  2) aktsiisilaona või registreeritud kaubasaaja tegevuskohana kasutatavad ruumid peavad olema eraldatud teiste isikute ja muudest mitteärilisel eesmärgil kasutatavatest ruumidest;
  3) aktsiisilao sisse- ja väljapääsudele ning mahutitele, mis asuvad aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas, peab olema võimalik paigaldada tollitõkendit.

  (2) Aktsiisikauba jaemüük aktsiisilaos on keelatud.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 341.   Aktsiisilaopidaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu

  Maksuhalduri loal võib aktsiisilaopidaja võtta väljaspool aktsiisiladu vastu vaid teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa. Maksuhaldur annab loa, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu on põhjendatud;
  2) mõõtmistulemuse jälgitavus aktsiisikauba tegeliku koguse kindlakstegemiseks on tagatud aktsiisikauba vastuvõtmise kohas;
  3) kaup võetakse vastu kohas, kust aktsiisilaopidaja seda edasi ei läheta.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 35.   Aktsiisilaopidamise eritingimused

  (1) Käesoleva seaduse § 34 lõike 1 punktides 1 ja 3 ning § 40 lõike 1 punktis 1 sätestatut ei kohaldata aktsiisilaopidajale, kes tegutseb väljaspool linna, alevit või alevikku majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtjana turismiseaduse mõistes ja kelle tegevus vastab järgmistele tingimustele:
  1) aktsiisikaupadest toodetakse ainult õlut, veini ja kääritatud jooke;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  2) õlut, veini ja kääritatud jooke toodetakse kalendriaasta jooksul kokku kuni 4000 liitrit;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  3) tootmine toimub majutus- ja toitlustusteenust osutava isiku ettevõtluseks kasutatavates ruumides, mis on selleks Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud;
  4) aktsiisilaos toodetud õlut, veini ja kääritatud jooki müüakse ainult kohapeal tarbimiseks majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtja tegevuskohas;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  5) aktsiisilaopidaja ei võta aktsiisilattu vastu alkoholi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisilaopidajal ei pea olema tagatist.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 351.   Registreeritud kaubasaaja eritingimused

  (1) Kui registreeritud kaubasaaja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ja ta ei tegele vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi või ladustamise teenuse osutamisega, arvutatakse tekkida võiva maksukohustuse suurus tema poolt ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba koguselt.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreeritud kaubasaaja puhul ei kohaldata käesoleva seaduse § 34 ja 36.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 36.   Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja kohustused

  (1) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, on kohustatud:
  1) pidama eraldi dokumenteeritud arvestust aktsiisikauba kohta aktsiisimäärade, aktsiisivabastuste ja ajutise aktsiisivabastuse juhtude kaupa;
  2) pidama laoarvestust selliselt, et laoarvestuse dokumentides olevad andmed vastaksid aktsiisikauba liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
  21) aktsiisilao puhul võtma ajutises aktsiisivabastuses temale veetava aktsiisikauba vastu aktsiisilaos või käesoleva seaduse §-s 341 sätestatud kohas;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  22) võtma aktsiisikauba arvele kohe pärast veo lõppemist, eraldi arvestust peab pidama väljaspool aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta vastuvõetava aktsiisikauba kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  23) säilitama paberkandjal dokumendid, mis on siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (edaspidi SADHES) või nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklites 20 ja 36 nimetatud saatelehtede elektroonilises süsteemis (edaspidi EMCS) olevate dokumentide aluseks, raamatupidamise seaduses sätestatud raamatupidamise algdokumentide säilitamise aja jooksul;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  3) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes ja kirjeldama nimetatud arvestuse pidamise korda töökorralduse eeskirjas;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  4) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud andmete muutmist tõendavad dokumendid ja rakendama need muudatused pärast maksuhalduri poolt aktsepteerimist. Muudatustest, mille toimumist ei olnud võimalik ette näha, peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ja esitama seda tõendavad dokumendid;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  41) esitama 60 päeva enne aktsiisikauba tootmise alustamist täiendavad dokumendid vastavalt käesoleva seaduse §-le 39, kui aktsiisilao tegevusloa taotlemisel ei esitatud dokumente tootmistegevuse kohta, ning alustama aktsiisikauba tootmist maksuhalduri loal pärast kõikide nõutavate dokumentide aktsepteerimist maksuhalduri poolt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  5) esitama maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu jooksul Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud maksukohustuse arvutuse, kui maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa on üle 20 protsendi suurem või viimasel kolmel maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa eraldi võetuna on üle 10 protsendi suurem tagatissumma määramisel aluseks võetud maksukohustuse tekkida võivast või tekkinud suurusest;
  6) vajaduse korral suurendama tagatist 14 tööpäeva jooksul vastavalt Maksu- ja Tolliameti määratud tagatissummale;
  7) vastutama aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas olevalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise eest;
  8) aktsiisilao puhul tootma ja ladustama aktsiisikaupa aktsiisilaos, mille pidamiseks on tal aktsiisilao tegevusluba, ainuisikuliselt, lubamata seal teistel ettevõtjatel mis tahes korras ja moel toota, aktsiisilattu vastu võtta või aktsiisilaost lähetada aktsiisikaupa;
  9) võtma vastu, ladustama ja lähetama registreeritud kaubasaaja tegevuskohas, mille pidamiseks on tal registreeritud kaubasaaja tegevusluba, aktsiisikaupa ainuisikuliselt;
  10) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  11) ladustama aktsiisikaupa nii, et see on paigutatud muust kaubast eraldi. Eraldi peab aktsiisilaos olema paigutatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata aktsiisikaup. Pakendatud aktsiisikaup peab aktsiisilaos olema rühmitatud selle omanike järgi;
  12) ladustama aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas aktsiisikauba selliselt, et kontrolli teostaval ametnikul oleks tagatud juurdepääs igale mahutile ja kaubapartiile ilma kaupu ümber tõstmata;
  13) nõustuma järelevalve ja laoseisu kontrolliga ning tagama Maksu- ja Tolliametile pääsu aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha ruumide ja territooriumi kõikidesse osadesse ning vajaduse korral eraldama talle eraldi tööruumi ja sidepidamisvõimalused;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  14) aktsiisilao puhul aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses kontrollima selle saaja õigust vastu võtta aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses;
  15) aktsiisikauba lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses nummerdama aktsiisikauba rühm- või veopakendid ja tagama, et juurdepääs aktsiisikaubale ei oleks võimalik ilma jälgi jätmata;
  16) jälgima, et aktsiisikauba võõrandamisel aktsiisivabastuse loa omanikule võõrandatava aktsiisivaba aktsiisikauba kogus ei ületaks loa andmetel soetamata aktsiisikauba kogust, ning viivitamata märkima aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba aktsiisikauba kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  161) veenduma aktsiisikauba võõrandamisel õhusõiduki või laeva varudeks, et selle saaja on aktsiisivaba aktsiisikauba saamiseks õigustatud isik;
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]
  17) piirituse tootmise korral võtma piirituse toorainena kasutatava teravilja igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove tärklisesisalduse, niiskuse ja prügisuse määramiseks. Piirituse tootmisel teraviljast erinevast toorainest võtma tooraine igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove, mille alusel on võimalik kindlaks teha sellest toorainest toodetava piirituse maksimaalne võimalik kogus. Laboratoorse analüüsi proove teraviljast peab säilitama 180 päeva proovi võtmise päevast arvates. Proovi võtmise ja säilitamise kord kooskõlastatakse maksuhalduriga;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  18) teatama maksuhaldurile kütuse erimärgistamisest enne nimetatud toimingu tegemist;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  181) esitama maksuhaldurile SADHESi lisadokumentide mooduli kaudu akrediteeritud labori analüüsiakti denatureerivate ainete või esteraldehüüdfraktsiooni käesoleva seaduse nõuetele vastavuse kohta denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni lähetamisel aktsiisilaost;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  19) pidama aktsiisilaost lähetatud denatureeritud alkoholi ja selles sisaldunud etanooli koguselist arvestust alkoholi denatureerimisliigi ja saajate lõikes;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  20) [kehtetu - RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]
  21) pidama iga aktsiisilaost lähetatud vedela põlevaine partii puhul arvestust selles sisalduvate kütuste kohta liikide ja koguste lõikes ning kui vedela põlevaine partii sisaldab rasket kütteõli või põlevkivikütteõli, tuleb arvestuses kajastada nende tihedus temperatuuril 15 ºC, viskoossus temperatuuril 40 ºC ja väävlisisaldus.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (11) Aktsiisilaopidaja kajastab laoarvestust käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 loetletud kütuste üle, välja arvatud tahkekütuse ja maagaasi üle, maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus. Arvestuses kajastatavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

  (2) Käesoleva seaduse §-s 35 nimetatud aktsiisilaopidaja on kohustatud täitma käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3, 4, 7, 8, 12 ja 13 sätestatud nõudeid.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 361.   Maksuesindaja kohustused

  Maksuesindaja on kohustatud:
  1) pidama dokumenteeritud arvestust kaugmüüjate kohta käesoleva seaduse § 442 lõike 2 alusel saadud andmete lõikes;
  2) pidama arvestust aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
  3) tagama aktsiisi maksmise ja esitama maksuhaldurile tagatise;
  4) suurendama tagatist seitsme tööpäeva jooksul või maksuhaldurile põhjendatud juhul 14 tööpäeva jooksul vastavalt maksuhalduri määratud tagatissummale;
  5) viivitamata teavitama maksuhaldurit kaugmüüjalt andmete kättesaamise probleemidest;
  6) aktsiisikauba veol tekkinud kadude korral koostama viivitamata akti, milles näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega maksuhaldurile.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 37.   Aruandlus

  (1) Aktsiisilaopidaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 38.   Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba

  (1) Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba annab õiguse tegutseda aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud kohas. Registreeritud kaubasaaja tegevuskoha puudumisel annab registreeritud kaubasaaja tegevusluba õiguse võtta vastu ajutises aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa Maksu- ja Tolliametile teavitatud kohas.

  (2) Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (3) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 39.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel Maksu- ja Tolliametile taotleja poolt esitatavad andmed ja dokumendid on järgmised:
  1) kirjalik taotlus, mis sisaldab aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asutamise põhjendust, asutatava aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asukoha aadressi ning taotleja kontaktandmeid ja pangarekvisiite;
  11) andmed aktsiisikauba vastuvõtmise koha kohta;
[RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]
  2) äriplaan;
  3) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, millel on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
  4) hoonete, ruumide, rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja omaniku allkirjastatud dokument, mis tõendab aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja ainuõigust kasutada aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha territooriumi, hooneid, ruume ja rajatisi;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  5) aktsiisilao ruumide kasutamise kirjeldus, kus aktsiisikauba tootmise korral on märgitud ka tooraine, pooltoote ja valmistoodangu ladustamise kohad;
  6) aktsiisikauba, selle tooraine ja pooltoote mahutite asukohaskeemid ja andmed mahutite mahu kohta;
  61) aktsiisikauba tootmise korral tehnoloogiliste seadmete ja torustike skeemid;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.07.2009]
  7) raamatupidamise sise-eeskiri;
  71) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha töökorralduse eeskiri;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.07.2009]
  72) aktsiisikauba tootmisprotsessi kirjeldus ning aktsiisikauba ladustamise kirjeldus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.07.2009]
  8) aktsiisilao puhul käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud kulunormid;
  9) käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud aktsiisikauba kao piirnormid;
  10) pädeva mõõtja tunnistus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  11) aktsiisikauba mõõtmisteks sõltumatu akrediteeritud labori teenuse kasutamise leping.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud äriplaanis peavad olema järgmised andmed:
  1) ajutises aktsiisivabastuses toodetava ja ladustatava aktsiisikauba kirjeldus, registreeritud kaubasaaja puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus;
[RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]
  2) [kehtetu - RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  3) [kehtetu - RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  4) [kehtetu - RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  5) aktsiisilao puhul aktsiisikauba tootmisvõimsus ja maksimaalne võimalik aktsiisikauba ladustamismaht aktsiisilaos;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  6) käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus.
  7) [kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (21) Registreeritud kaubasaaja, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa, peab registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel esitama kirjaliku taotluse, milles märgib aktsiisikauba vastuvõtmise koha ja aja, vastuvõetava aktsiisikauba kirjelduse, koguse ja kasutamise otstarbe, samuti oma tegevusalad, kontaktandmed ja pangarekvisiidid ning andmed kauba lähetaja kohta.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava aktsiisilao tegevusloa saamiseks peab taotleja esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud dokumendid ja andmed.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid allkirjastab aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba taotlev isik või tema esindaja.

  (5) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele.

§ 40.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmine

  (1) Isikule antakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, kui:
  1) isik, välja arvatud kaitseväe aktsiisilao puhul, on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  2) tema suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
  3) isiku aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba ei ole Maksu- ja Tolliamet viimase aasta jooksul nimetatud loa taotluse esitamise päevast arvates kehtetuks tunnistanud käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 1 või lõikes 2 nimetatud põhjustel;
  4) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga;
  5) aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskoht vastab käesoleva seaduse §-s 34 sätestatud nõuetele või aktsiisiladu käesoleva seaduse §-s 35 sätestatud nõuetele;
  6) raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele;
  7) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha laoarvestuses ja raamatupidamises kirjendatakse aktsiisikaupa KNi kaheksa numbri täpsusega ning alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites, kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse §-s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul vastavalt kas tükkides või kilogrammides;
  8) käesoleva seaduse § 39 lõigetes 1 ja 5 loetletud dokumendid ja andmed on esitatud ja need on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud;
  9) käesoleva seaduse alusel nõutav tagatis on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  10) [kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (11) Registreeritud kaubasaaja tegevusluba antakse eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) tegevusloa taotleja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ning ta ei ole taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tegelenud vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi ega ladustamise teenuse osutamisega;
  2) on esitatud käesoleva seaduse § 39 lõikes 21 nimetatud dokumendid ja andmed;
  3) tegevusloa alusel vastuvõetud aktsiisikaupa ei ladustata teenuse osutamise eesmärgil ega müüda hulgi;
  4) on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 ja 9 nimetatud nõuded.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (12) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmisest võib keelduda, kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmisest eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks võib keelduda, kui isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 3 sätestatud tingimust tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise otsus või selle andmisest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul, aktsiisikauba tootmise korral 60 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud dokumentide esitamise päevast arvates. Ekspertiisi tegemise tõttu võib otsuse tegemise tähtaega kuni 30 päeva võrra pikendada. Aktsiisilaopidajale või registreeritud kaubasaajale antakse tegevusluba hiljemalt tagatise aktsepteerimise päevale järgneval päeval. Kui aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba taotleva isiku või selle isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe käesoleva paragrahvi lõikes 12 viidatud süüteo või väärteo kohta, võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni käesolevas lõikes nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (21) Registreeritud kaubasaajale, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa, antakse registreeritud kaubasaaja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesoleva seaduse § 39 lõikes 21 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Enne aktsiisilaopidamise alustamist teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku poolt määratud komisjon aktsiisilaopidaja või tema esindaja juuresolekul aktsiisilaos inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse aktsiisilaopidaja valduses oleva aktsiisikauba kogus. Aktsiisilaopidaja võtab aktsiisilao laoarvestuses aktsiisikauba arvele inventuuriaktis märgitud koguses.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa saamiseks esitatud andmetes muudatuste tegemist ka pärast loa väljastamist, võttes vajaduse korral aluseks sõltumatute ekspertide otsuse. Kui ekspertiisi tulemusel osutusid aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja esitatud andmed ebaõigeteks, tasub ekspertiisikulud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja. Maksu- ja Tolliamet esitab kulude tasumise nõude vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 401.   Registreeritud kaubasaatja tegevusluba

  (1) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba annab õiguse tegutseda registreeritud kaubasaatjana.

  (2) Registreeritud kaubasaatja peab registreeritud kaubasaatja tegevusloa taotlemisel esitama maksuhaldurile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba importimise koht ja aeg;
  2) imporditava aktsiisikauba kirjeldus ja kaubakood KNi kaheksa numbri täpsusega, alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites, kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse §-s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul kas tükkides või kilogrammides;
  3) käesoleva seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus;
  4) kaubasaaja nimi ning tema staatus aktsiisimaksjana, aktsiisimaksja number ja tegevuskoha aadress;
  5) kaubasaajale aktsiisikauba üleandmise koha aadress ja üleandmise aeg;
  6) tegevusloa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress, kontaktandmed, pangarekvisiidid ja andmed muu äritegevuse kohta.

  (3) Maksuhalduril on õigus nõuda registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele.

  (4) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega aktsiisikauba, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, iga lähetamise kohta eraldi. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  1) teise liikmesriiki lähetatava aktsiisikauba impordib registreeritud kaubasaatja ise;
  2) aktsiisikaup lähetatakse teise liikmesriiki isikule, kellel on õigus vastu võtta ajutises aktsiisivabastuses olevat kaupa;
  3) on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed;
  4) on täidetud käesoleva seaduse § 40 lõike 1 punktides 1–4 ja 9 nimetatud nõuded.

  (5) Registreeritud kaubasaatjale antakse registreeritud kaubasaatja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesolevas paragrahvis nimetatud andmete esitamise päevast arvates.

  (6) Registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  2) isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimusi tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.

  (7) Registreeritud kaubasaatja peab teavitama viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest. Andmete muutumisel peavad olema täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimused.

  (8) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba kaotab kehtivuse tegevusloa andmise aluseks olevate andmete muutumisel, kui need ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 41.   Isikute registreerimine infosüsteemis
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (1) Taotlejale aktsiisilao tegevusloa, registreeritud kaubasaaja tegevusloa, registreeritud kaubasaatja tegevusloa või maksuesindaja tegevusloa andmise korral registreerib maksuhaldur taotleja maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis, andes talle vastavalt aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja numbri.

  (11) Maksuhaldur registreerib isiku tema taotlusel sertifitseeritud kaubasaatjaks või sertifitseeritud kaubasaajaks maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis. Sertifitseeritud kaubasaatja või sertifitseeritud kaubasaaja registreeritakse aktsiisikauba iga lähetamise või vastuvõtmise kohta eraldi. Maksuhaldur omistab isikule sertifitseeritud kaubasaatja või sertifitseeritud kaubasaaja numbri pärast taotleja esitatud käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud andmete ja nõudmise korral tagatise aktsepteerimist.

  (2) Infosüsteemi kantavate andmete loetelu ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikute numbrite kombinatsiooni kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud infosüsteem on vastavalt maksukorralduse seadusele osa maksukohustuslaste registrist.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 42.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamine

  (1) Maksuhaldur peatab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse, kui:
  1) puudub tagatis;
  2) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja ei ole hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu esitanud uut tagatist või
  3) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (2) Maksuhaldur võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatada, kui:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  1) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärteo kohta või tollialaste õigusaktide rikkumise kohta, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  2) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süüteo kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  3) loa omanik on esitanud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel valeandmeid või võltsitud dokumente või on muutnud tegevusloa taotlemise aluseks olevaid andmeid ja neid rakendanud ilma maksuhalduri poolt aktsepteerimata;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  4) loa omaniku tagatis ei vasta maksukorralduse seaduse nõuetele;
  5) loa omanik on jätnud täitmata maksuhalduri haldusakti käesoleva seaduse nõuete täitmata jätmise kohta või
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  6) loa omanik esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamiseks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Registreeritud kaubasaajal, kelle tegevusloa kehtivus on peatatud, on ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine keelatud.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Aktsiisilaopidajal, kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, on keelatud:
  1) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine;
  2) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamine, välja arvatud aktsiisikauba saaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmisel lähetaja juures;
  3) selle aktsiisikauba lähetamine, millelt on aktsiis maksmata, kui tal puudub tagatis või kui tagatis ei vasta nõuetele;
  4) aktsiisikauba tootmine, välja arvatud alkoholi denatureerimine.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud juhul on aktsiisikaupa lubatud lähetada vaid siis, kui maksuhalduri korralduse alusel on aktsiis makstud enne aktsiisikauba lähetamist.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (6) Maksuhalduri loal võib jätkata selle ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba tootmist, mille tootmine on aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamise päeval pooleli.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (7) Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib jätkata tegevust maksuhalduri või tema volitatud isiku kirjaliku otsuse alusel.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (8) Enne tegevusloa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 43.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksuhaldur tunnistab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks, kui:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  1) kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud loa kehtivuse peatamise põhjustanud käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 või lõike 2 punktis 3, 4 või 5 nimetatud asjaolu;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  11) kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole loa omanik, kelle taotlusel tegevusloa kehtivus peatati, esitanud taotlust tegevuse jätkamiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  2) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks;
  3) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja suhtes on välja kuulutatud pankrot või kui pankrotimenetlus on lõpetatud raugemise tõttu;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  4) on vastu võetud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja lõpetamise või jaotumise otsus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) antakse uus aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (11) Maksuhaldur võib keelduda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamisest omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa omaniku tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud põhjustel.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Maksuhaldur võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa tunnistada kehtetuks, kui tagatis puudub või on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine või loa omanik ei ole käidelnud aktsiisikaupa viimase 12 kalendrikuu jooksul.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (3) Kui ettevõtjal on mitu aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta, tunnistatakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba kehtetuks kõigi aktsiisiladude ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohtade suhtes.

  (4) Aktsiisilaos, mille aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on aktsiisikauba tootmine, vastuvõtmine ja lähetamine ajutises aktsiisivabastuses keelatud, välja arvatud käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 44.   Inventuur

  (1) Aktsiisilao tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päeval moodustab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik komisjoni, kuhu kuulub ka aktsiisilaopidaja esindaja.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Komisjon teeb viivitamatult aktsiisilaos olevate kaupade inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse aktsiisiga maksustamisele kuuluva aktsiisikauba kogus aktsiisimäära ühikute lõikes.

  (3) Pärast inventuuri, välja arvatud käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 5 märgitud juhul, on aktsiisilaopidaja kohustatud 30 päeva jooksul, arvates inventuuriakti koostamise päevast, maksma aktsiisiga maksustamisele kuuluvalt aktsiisikaubalt aktsiisi või toimetama aktsiisikauba teise aktsiisilattu tingimusel, et teine aktsiisilaopidaja võtab aktsiisikauba vastu lähetaja aktsiisilaos.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

31. peatükk TARBIMISSE LUBATUD AKTSIISIKAUBA LÄHETAJA, KÄTTETOIMETAJA JA VASTUVÕTJA KOHUSTUSED 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 441.   Eestist aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused

  Eestist aktsiisikaupa müüv kaugmüüja peab:
  1) olema kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
  2) täitma aktsiisikauba sihtliikmesriigi aktsiisi maksmisega seotud nõudeid;
  3) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba lähetamist teise liikmesriiki;
  4) pidama arvestust aktsiisikauba vastuvõtjate lõikes neile lähetatud aktsiisikauba kohta KNi kaheksa numbri täpsusega, märkides aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 442.   Eestisse aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused

  (1) Kaugmüüja, kes võtab kohustuse maksta aktsiisi, peab enne kauba Eestisse lähetamist esitama maksuhaldurile järgmised dokumendid ja andmed:
  1) kaugmüüja nimi ja aadress ning selle koha aadress, kust kaup Eestisse lähetatakse;
  2) aktsiisikauba liik, nimetus, etanoolisisaldus ja kogus;
  3) aktsiisitagatis;
  4) aktsiisikauba kättetoimetamise koht: maakond ja linn, alev või asula;
  5) aktsiisikauba vastuvõtja nimi ja kontaktandmed;
  6) vastuvõtjale aktsiisikauba kättetoimetamise eeldatav kuupäev.

  (2) Kaugmüüja, kes valib maksuesindaja aktsiisi maksmise kohustuse täitmiseks, peab enne kauba Eestisse lähetamist esitama maksuesindajale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul peab maksuesindaja, enne kui aktsiisikaup Eestisse lähetatakse, teatama maksuhaldurile oma nime maksuesindajana, äriregistrikoodi ja esindatava kaugmüüja andmed vastavalt sama paragrahvi lõike 1 punktile 1 ning esitama maksuhalduri nõudmisel arvutuse tekkinud ja tekkida võiva aktsiisi maksmise kohustuse kohta jooksva kalendrikuu andmete alusel.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 443.   Teise liikmesriiki lähetatava tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetaja kohustused

  Isik, kes lähetab tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki ärilisel eesmärgil, peab:
  1) olema registreeritud sertifitseeritud kaubasaatjana maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis enne kauba lähetamist teise liikmesriiki;
  2) võimaldama maksuhalduril kontrollida aktsiisikauba saadetist enne selle lähetamist;
  3) lähetama aktsiisikauba, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, vaid isikule, kellel on sertifitseeritud kaubasaaja staatus aktsiisikauba sihtliikmesriigis;
  4) täitma käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud nõudeid;
  5) säilitama paberkandjal dokumendid, mis on SADHESis või EMCSis olevate dokumentide aluseks, raamatupidamise seaduses sätestatud raamatupidamise algdokumentide säilitamise aja jooksul.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 444.   Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtja kohustused
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  Isik, kes võtab vastu ärilisel eesmärgil Eestisse toimetatud teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba, peab:
  1) olema registreeritud sertifitseeritud kaubasaajana maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis enne kauba lähetamist teisest liikmesriigist;
  2) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu alternatiivsete tubakatoodete vastuvõtmise kavatsusest enne nende teisest liikmesriigist lähetamist;
  3) nõustuma kontrollidega, mis võimaldavad maksuhalduril kindlaks teha aktsiisikauba tegelikult vastuvõetud koguse ja aktsiisikaubalt makstud või maksmisele kuuluva aktsiisi;
  4) võtma teisest liikmesriigist vastu vaid sertifitseeritud kaubasaatja lähetatud aktsiisikaupa, välja arvatud alternatiivsete tubakatoodete puhul;
  5) võtma aktsiisikauba arvele viivitamata selle sihtkohta saabumisel, välja arvatud vastuvõtmisest keeldumise korral;
  6) täitma käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud nõudeid;
  7) esitama maksuhaldurile tagatise enne aktsiisikauba teisest liikmesriigist Eestisse lähetamist.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 445.   Kaugmüügi teel soetatava aktsiisikauba vastuvõtja kohustused

  Enne kui kaugmüüja lähetab aktsiisikauba Eestisse, peab aktsiisi maksmise eest vastutav füüsiline isik esitama maksuhaldurile aktsiisi maksmise tagatise ja teatama:
  1) teisest liikmesriigist vastuvõetava aktsiisikauba liigi, nimetuse, koguse ja etanoolisisalduse;
  2) aktsiisikauba eeldatava vastuvõtmise koha, kuupäeva ja oma kontaktandmed.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

4. peatükk AKTSIISIKAUBA SAATEDOKUMENDID JA NENDE HALDAMISE ELEKTROONILINE SÜSTEEM 
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 45.   Aktsiisikauba saatedokumendid ja nende haldamise elektrooniline süsteem
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Aktsiisikauba Eesti-sisene vedu loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta SADHESis koostatud A-saatelehe alusel või nimetatud saatelehte asendava pabersaatelehe alusel käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel sätestatud juhtudel. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas A-saatelehe väljatrükk, äridokument, millele on märgitud selgelt tuvastataval viisil selle aktsiisikauba saatelehele SADHESi kaudu saadud number, või A-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse ajutises aktsiisivabastuses:
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  1) Eestis asuvale isikule;
  2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale;
  3) selle importimise kohast Eestis asuvasse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei ole ise importija;
  4) aktsiisilaost kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki, ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (11) Aktsiisilaost lähetatud Eesti-siseselt ajutise aktsiisivabastuseta veetava aktsiisikauba kohustuslik saateleht on SADHESis menetletav T-saateleht. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas T-saatelehe väljatrükk, äridokument, millele on märgitud selgelt tuvastataval viisil selle aktsiisikauba saatelehele SADHESi kaudu saadud number, või T-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta:
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  1) Eestis asuvale isikule;
  2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale;
  3) kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki, ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (12) Aktsiisilaopidaja võõrandab käesoleva seaduse § 341 tähenduses vastuvõetud aktsiisikauba teisele isikule Eesti-sisesel veol kasutatava ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehe alusel.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud saatelehed või äridokumendid ei pea aktsiisikaubaga kaasas olema selle veol torujuhtmetransporti kasutades.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (14) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud tingimustele vastav aktsiisilaopidaja ei pea aktsiisikauba aktsiisilaost väljastamisel saatelehte koostama.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (15) Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne A- või T-saatelehele märgitud aega.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklis 20 või 36 nimetatud saateleht, mida menetletakse elektroonilises süsteemis EMCS.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (3) Kaugmüügi korral teise liikmesriiki on aktsiisikauba kohustuslik saateleht SADHESis menetletav liikmesriikidevahelise veo muid juhtumeid kajastav saateleht (edaspidi LRM-saateleht). Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (31) Alternatiivsete tubakatoodete kohustuslik saateleht nende veol ärilisel eesmärgil teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses või ilma ajutise aktsiisivabastuseta on SADHESis menetletav LRM-saateleht. Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (4) Aktsiisikauba vedu teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta EMCSis koostatud aktsiisiga maksustamata kauba liikmesriikidevahelist vedu kajastava saatelehe alusel (edaspidi LRA-saateleht), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud juhul. Aktsiisikauba vedu teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi loetakse ilma ajutise aktsiisivabastuseta toimuvaks selle kohta EMCSis koostatud aktsiisiga maksustatud kauba liikmesriikidevahelist vedu kajastava saatelehe alusel (edaspidi LRT-saateleht), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 31 nimetatud juhul (LRA-saateleht ja LRT-saateleht edaspidi koos e-saateleht). Aktsiisikauba lähetaja esitab maksuhaldurile eeltäidetud e-saatelehe EMCSis enne aktsiisikauba lähetamist. Maksuhaldur teavitab viivitamata eeltäidetud e-saatelehe esitajat e-saatelehe täitmisel tehtud vigadest. Kui e-saatelehe täitmisel vigu ei avastatud, tunnistab maksuhaldur e-saatelehe kehtivaks sellele numbri andmisega. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas e-saatelehe või LRM-saatelehe väljatrükk, äridokument, millele on märgitud selgelt tuvastataval viisil selle aktsiisikauba e-saatelehele või LRM-saatelehele elektroonilise süsteemi kaudu saadud number, või nimetatud saatelehti asendav pabersaateleht, millele on selgelt eristatavalt märgitud maksuhalduri antud saatelehe number. Ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba eksportimisel märgitakse LRA-saatelehe number ekspordi tollideklaratsioonile. Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne e-saatelehele või LRM-saatelehele märgitud aega.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (41) Käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud täielikult denatureeritud alkoholi kohustuslik saateleht lähetamise korral teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi on EMCSis koostatav LRT-saateleht.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (42) Käesoleva seaduse § 13 lõigetes 11 ja 3 nimetatud alkoholi kohustuslik saateleht lähetamise korral teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi on EMCSis koostatav LRA-saateleht.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (5) Aktsiisikauba e-saatelehte võib asendada pabersaatelehega juhul, kui EMCSi ei ole võimalik enne kauba lähetamist kasutada. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama enne aktsiisikauba lähetamist pabersaatelehe, kui kaup lähetatakse enne EMCSi kasutamise võimaluse taastamist. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama e-saatelehe niipea, kui EMCSi kasutamise võimalus on taastatud. Aktsiisikauba vedu toimub pabersaatelehe alusel ajani, kui selle veo kohta vormistatud e-saateleht tunnistatakse kehtivaks. Kui aktsiisikauba vedu alustati e-saatelehte asendava pabersaatelehe alusel ja veose kohta koostatud e-saateleht tunnistatakse kehtivaks veo toimumise ajal, peab aktsiisikauba lähetaja tagama, et EMCSi kaudu saadud e-saatelehe number märgitaks viivitamata aktsiisikaubaga kaasas olevale pabersaatelehele või muule äridokumendile.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (6) Aktsiisikauba lähetajal on õigus e-saateleht tühistada enne aktsiisikauba lähetamist. Aktsiisikauba lähetaja peab viivitamata esitama maksuhaldurile e-saatelehe tühistamise teatise, kui sellele märgitud kuupäeval aktsiisikaupa ei lähetatud. E-saateleht on tühine, kui aktsiisikaupa ei lähetata e-saatelehele märgitud kuupäeval.

  (7) Aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetajal on õigus aktsiisikauba veo ajal muuta aktsiisikauba sihtkohta, arvestades, et uus kaubasaaja peab olema isik, kellele on õigus lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses. Tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetaja võib muuta aktsiisikauba veo ajal sihtkohta juhul, kui nii aktsiisikauba saaja kui ka sihtliikmesriik, kuhu kaup algul lähetati, jääb samaks või kui uueks sihtkohaks on koht, kust aktsiisikaup algul lähetati.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (71) Aktsiisikauba lähetaja on kohustatud viivitamata teavitama maksuhaldurit EMCSi kaudu veoki vahetusest, kauba osalisest või täielikust hävimisest, kauba või veoki kadumisest ja muudest erakorralistest juhtumitest, mis toimusid kauba veo ajal ühest liikmesriigist teise.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (8) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama EMCSi kaudu talle teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates. Mõjuva põhjuse korral võib maksuhaldur aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise tähtaega viie päeva võrra pikendada. Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 1, 11 või 12 nimetatud aktsiisikauba saaja teatab maksuhaldurile aktsiisikauba teisest liikmesriigist vastuvõtmisest käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud korras.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (81) E-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval saatelehele aktsiisikauba sihtkohta jõudmise ajaks märgitud kuupäevast arvates.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (82) Alternatiivsete tubakatoodete teisest liikmesriigist vastuvõtmisest teatab vastuvõtja maksuhaldurile SADHESi kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval pärast aktsiisikauba vastuvõtmist. Alternatiivsete tubakatoodete lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses peab nende lähetaja teavitama maksuhaldurit selle kauba vastuvõtmisest teises liikmesriigis ja esitama koopia aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitavast dokumendist, millel on viide saatelehele, SADHESi kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval pärast aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava dokumendi koopia kättesaamist.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (9) Kui aktsiisikauba lähetaja ei ole Eesti-siseselt ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise või Eestist ekspordi toimumise kinnitust seitsme päeva jooksul pärast kauba lähetamist saanud, peab ta sellest teatama maksuhaldurile viivitamata ning selgitama kinnituse puudumise asjaolusid. Kui aktsiisikauba lähetaja ei ole teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise või ekspordi toimumise kinnitust 30 päeva jooksul pärast kauba lähetamist saanud, peab ta sellest teatama maksuhaldurile viivitamata ning selgitama kinnituse puudumise asjaolusid.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (10) E-saatelehe menetlus toimub käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras nende menetlusprotseduuride puhul, mida ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 11 või 111 nimetatud määruses sätestatud.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (11) Ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi ülesehitus ja täitmise juhend ning saatelehe menetlusega seotud teabevahetuse vormide ülesehitus ja täitmise juhend ning teabevahetuse kord kehtestatakse komisjoni määrusega nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 29 alusel.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (111) Ajutise aktsiisivabastuseta teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi ülesehitus ja täitmise juhend ning saatelehe menetlusega seotud teabevahetuse vormide ülesehitus ja täitmise juhend ning teabevahetuse kord kehtestatakse komisjoni määrusega nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 43 alusel.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (12) E-saatelehe alusel aktsiisikauba veo lõppemist tõendavad nõuetekohased dokumendid on EMCSi kaudu saadetud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnitus, ekspordi toimumise kinnitus LRA-saatelehe puhul või neid asendavad paberdokumendid. Aktsiisikauba vedu loetakse lõppenuks seda tõendavate nõuetekohaste dokumentide puudumise korral, kui aktsiisikauba lähteliikmesriigi maksuhaldur on aktsepteerinud sihtliikmesriigi maksuhalduri saadetud kinnituse, mis põhineb alternatiivsetel tõenditel aktsiisikauba sihtkohta jõudmise või liidu territooriumilt väljaviimise kohta. Maksuhaldur aktsepteerib liidu territooriumilt aktsiisikauba väljaviimise alternatiivse tõendina:
  1) väljumistolliasutuse asukoha liikmesriigi pädeva asutuse kinnitust, mis tõendab kauba liidu territooriumilt väljaviimist või kaubale välistransiidiprotseduuri kohaldamist liidu territooriumilt väljaviimiseks;
  2) dokumenti, millega liikmesriigi või kolmanda riigi tolliasutus kinnitab kauba vastuvõtmist kooskõlas eeskirjade ja protseduuridega, mida kohaldatakse asjaomases riigis kõnealuse kinnituse suhtes.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (13) E-saatelehe menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. E-saatelehe menetlemise kord sisaldab:
  1) e-saatelehe täitmise täpsustatud korda ning e-saatelehe ja seda asendava pabersaatelehe liikumise korda;
  2) e-saatelehe ja seda asendava pabersaatelehe numbri andmise korda;
  3) saatelehe andmete muutmisest, aktsiisikauba vastuvõtmisest ja eksportimisest teatamise korda ning saatelehe tühistamise korda;
  31) saatelehe tagasilükkamisest teatamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  32) aktsiisikauba veol toimunud sündmusest teatamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  33) saatelehe menetluse katkestamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  34) aktsiisikauba puudu- või ülejäägi põhjendamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  4) e-saatelehe ja elektrooniliste teatiste asendamise korda;
  5) nende olukordade kirjeldust, mille puhul loetakse, et saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamine ei ole võimalik;
  6) aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise korda käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 1−12 nimetatud isikute poolt;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.07.2022]
  7) aktsiisikauba saadetise jagamise lubatavust mitme saaja vahel nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 23 tähenduses.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (14) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise korra.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (141) Käesoleva paragrahvi lõikes 14 nimetatud aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord sisaldab:
  1) A- ja T-saatelehe (edaspidi käesolevas lõikes koos saateleht) vormi ja saatelehega seotud teatiste vormide ülesehitust ning nimetatud saatelehe ja saatelehega seotud teatiste andmekoosseisu;
  2) saatelehe esitamise ja saatelehele numbri andmise korda;
  3) saatelehe tühistamise, liikumise, andmete muutmise ja menetluse katkestamise korda;
  4) aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise korda;
  5) aktsiisikauba puudu- või ülejäägi ja muude erinevuste põhjendamise korda;
  6) aktsiisikauba sihtkoha muutmisest teavitamata jätmise või aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamata jätmise põhjendamise korda;
  7) aktsiisikauba eksportimisest teatamise korda;
  8) aktsiisikauba saadetise mitme saaja vahel jagamise keeldu või tingimusi ja korda;
  9) saatelehe koostaja määramist, kui aktsiisilattu toimetatav aktsiisikaup võetakse vastu lähetaja juures;
  10) SADHESis koostatavate saatelehtede ja teatiste asendamise (edaspidi asendustoiming) ja asendustoimingute SADHESis kajastamise korda.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (142) Aktsiisikauba veo ja käesoleva seaduse § 451 alusel aktsiisi tagastamise taotlemise andmeid hoitakse ja töödeldakse riigi infosüsteemi kuuluvas SADHESis.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (143) SADHESi pidamise eesmärk on tagada aktsiisi maksmise järelevalve aktsiisikauba liikumise jälgimise kaudu reaalajas.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (144) [Kehtetu - RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (145) SADHES on maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel asutatud maksukohustuslaste registri alamregister. SADHESi pidamise kord sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (15) SADHESi kaudu teabe esitamise korra aktsiisikauba liikumisel liikmesriikide vahel kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, milles sätestatakse LRM-saatelehele kantavate andmete loetelu, LRM-saatelehe kehtivaks tunnistamise, asendamise ja tühistamise ning andmete muutmise kord.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (16) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada LRM-saatelehe ja aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamise kohustuse erijuhtumid.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

41. peatükk AKTSIISI TAGASTAMINE 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 451.   Aktsiisi tagastamine Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt

  (1) Sertifitseeritud kaubasaatjale makstakse aktsiis, välja arvatud alternatiivsete tubakatoodete aktsiis, tagasi järgmistel tingimustel:
  1) maksuhaldurile on esitatud aktsiisikauba kohta, millelt taotletakse aktsiis tagasi, saateleht EMCSi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;
  2) maksuhaldurile on esitatud aktsiisi tagastamise taotlus EMCSi kaudu;
  3) aktsiisikaup on toimetatud teise liikmesriiki ja seda kinnitab EMCSi kaudu saadetud aktsiisikauba vastuvõtmise teatis;
  4) aktsiisikauba kaolt, millelt taotletakse aktsiis tagasi, on tekkinud aktsiisi maksmise kohustus teises liikmesriigis ja seda kinnitab teise liikmesriigi maksuhaldur;
  5) maksuhaldurile on tagastatud maksumärgid või teatatud kirjalikult nende maksumärkide numbrid, millega maksumärgistatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (11) Kaugmüüjale, kes lähetas Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikauba, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, teise liikmesriiki, makstakse aktsiis tagasi, kui maksuhaldurile on esitatud:
  1) aktsiisikauba saateleht SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;
  2) aktsiisi tagastamise taotlus;
  3) aktsiisikauba sihtliikmesriigi maksuhalduri kinnitus sellelt kaubalt aktsiisi maksmise või maksmise kohustuse tekkimise kohta sihtliikmesriigis;
  4) andmed nende maksumärkide numbrite kohta, millega maksumärgistatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (12) Teise liikmesriiki lähetatud alternatiivsetelt tubakatoodetelt aktsiisi ei tagastata, välja arvatud käesoleva seaduse § 453 lõikes 1 nimetatud juhul.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud andmetele ja dokumentidele täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente, mis on vajalikud aktsiisi tagastamiseks.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (21) Aktsiisi tagastamise menetlus algab kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitamise päeval.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Maksu- ja Tolliamet maksab aktsiisi tagasi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku pangakontole maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (4) Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 452.   Aktsiisi tagastamine diplomaatiliste ja konsulaarsuhete otstarbel kasutatud aktsiisikaubalt
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Aktsiis makstakse tagasi välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (3) Aktsiisi tagastamise kord käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele ja asutustele kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 453.   Aktsiisi tagastamine relvajõududele
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Aktsiis makstakse tagasi käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud isikutele või asutustele nende ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 01.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Aktsiisi tagastamise kord käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele ja asutustele kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 454.   Rikkumise objektiks olnud aktsiisikauba aktsiisi tagastamine

  Aktsiis tagastatakse taotluse alusel aktsiisikaubalt, kui on tõendatud aktsiisi maksmine õigusnormide rikkumise toimumise või avastamise liikmesriigis, mis ei ole Eesti.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 455.   Alkoholi ja tubakatoodete aktsiisi tagastamine

  (1) Aktsiis tagastatakse aktsiisikaubalt või selle maksumärgilt maksumärgi tagastamisel maksuhaldurile käesoleva seaduse § 456 lõike 1 punktis 4 sätestatud juhul.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiis tagastatakse alkoholilt ja tubakatoodetelt, mida müüakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis toimetamiseks liiduvälisesse riiki. Aktsiisi tagastamiseks Maksu- ja Tolliametile esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (3) Alkoholilt ja tubakatoodetelt aktsiisi tagastamiseks ei tagastata Maksu- ja Tolliametile maksumärke käesoleva seaduse §-des 452 ja 453 ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 456.   Maksumärkide tagastamine

  (1) Tagastada saab maksumärke:
  1) millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust ja mis ei ole aktsiisikauba müügipakendile kinnitatud;
  2) millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust ja mis on kinnitatud sellisele aktsiisikaubale või aktsiisikauba müügipakendile, millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust;
  3) millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust ja mis on rikutud maksumärgistamisel, kuid on säilinud vähemalt 80 protsendi ulatuses, või
  4) millega maksumärgistatud aktsiisikaubalt on tekkinud aktsiisimaksukohustus ja mis tagastatakse käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatud müügi keelu tõttu pärast maksumärgi uue kujunduse kehtestamist üheksa kalendrikuu jooksul müügi keelu jõustumise päevast arvates.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Maksumärgid loetakse tagastatuks, kui maksumärkide saaja on maksumärgid maksuhaldurile tagastanud ja maksumärkide elektroonilise infosüsteemi (edaspidi maksumärkide andmekogu) kaudu esitatud maksumärkide tagastamise taotluse on maksuhaldur aktsepteerinud.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Tagastamise eesmärgil on lubatud maksumärk eemaldada aktsiisikaubalt või selle müügipakendilt ainult maksuhalduri järelevalve all.

  (4) Maksumärk loetakse tagastatuks ka juhul, kui see on hävitatud maksuhalduri esindajate juuresolekul.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

2. osa ERIOSA 

5. peatükk ALKOHOLIAKTSIIS 

§ 46.   Alkoholi aktsiisimäär

  (1) Õlle aktsiisimäär on 14,00 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (11) Väikeõlletootja toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määrast, kui aktsiisimäära kohaldamisele eelnenud kalendriaastal toodeti õlut kuni 15 000 (kaasa arvatud) hektoliitrit. Õlletootmise alustamisel kohaldatakse soodusmäära, kui planeeritav tootmismaht on kuni 15 000 (kaasa arvatud) hektoliitrit.
[RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (12) Soodusmäära aluseks oleva tootmismahu piirkoguse ületamise korral jooksval aastal maksustatakse piirkogust ületav õlle kogus aktsiisi täismääraga.
[RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 69,84 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 162,97 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 162,97 eurot veini hektoliitri kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (5) Vahetoote aktsiisimäär on 319,00 eurot vahetoote hektoliitri kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 20,74 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (7) Kahtluse korral alkoholi etanoolisisalduses võtab Maksu- ja Tolliamet alkoholist etanoolisisalduse määramiseks vajaliku proovi ja saadab selle vastavale alale akrediteeritud sõltumatusse laborisse analüüsiks. Kui analüüsi tulemusel osutus alkoholi etanoolisisaldus aktsiisimaksja esitatud andmetest erinevaks, tasub analüüsikulud aktsiisimaksja. Analüüsikulude tasumise nõude esitamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses ekspertiisikulude tasumise nõude kohta sätestatut.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (8) Alkoholi etanoolisisalduse määramisel vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 7 võetakse aktsiisisumma arvutamise aluseks analüüsi tulemuste kohta vormistatud kirjalikus dokumendis märgitud etanoolisisaldus.

  (9) Väikeõlletootja on käesoleva paragrahvi mõistes õlletootja, mis on teistest õlletootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu, kasutab teistest õlletootjatest füüsiliselt eraldi asetsevaid ruume ning ei tegutse litsentsi alusel. Väikeõlletootjaks ei loeta õlletootjat, mis kuulub äriühingule, millele kuulub teine õlletootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine õlletootja. Samuti ei loeta väikeõlletootjaks õlletootjat, mis kuulub äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine õlletootja. Kui sellisel viisil seotud õlletootjate aastatoodang kokku ei ületa 15 000 hektoliitrit, käsitatakse neid õlletootjaid väikeõlletootjatena ja kohaldatakse aktsiisimäära vastavalt summeeritud tootmismahule.
[RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud soodusmäära kohaldamiseks peab Eestis tootmist alustav väikeõlletootja esitama maksuhaldurile andmed toodangu planeeritava mahu kohta kalendriaastas ja käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud tingimustele vastavuse kohta enne soodusmäära kohaldamist. Välisriigis asuv väikeõlletootja või tema toodangut tarbimisse lubav isik peab esitama maksuhaldurile andmed eelmise kalendriaasta toodangu mahu kohta või tootmise alustamisel toodangu planeeritava mahu kohta ja käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud tingimustele vastavuse kohta enne soodusmäära kohaldamist.
[RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (11) Alkoholi tootja kinnitab teise liikmesriigi maksuhaldurile vastavust tootmismahust sõltuva aktsiisi soodusmäära kohaldamise tingimustele enesesertifitseerimise teel.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 461.   Alkoholi maksumärkide aktsiis

  (1) Alkoholi maksumärgilt makstakse aktsiisi summa ulatuses, mis vastab muult alkoholilt, mille etanoolisisaldus on 40 mahuprotsenti ja mille müügipakendi maht on üks liiter, arvutatud aktsiisisummale.

  (2) Alkoholilt, mille müügipakendile on kinnitatud aktsiisiga maksustatud maksumärgid, makstakse aktsiisi summas, mis saadakse alkoholilt arvutatud aktsiisisummast maksumärgilt arvutatud aktsiisisumma lahutamisel.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 47.   Reisija pagasis väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse aktsiisivabalt toimetatav alkohol
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordselt liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni:
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  1) 16 liitrit õlut ja
  2) 4 liitrit veini, välja arvatud vahutavat veini, ning lisaks kas
  3) 2 liitrit käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud alkoholist erinevat alkoholi, mille etanoolisisaldus on kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti, või
  4) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.12.2008]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud alkoholi kogused moodustavad kumbki 100 protsenti lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud alkoholist erineva alkoholi aktsiisivabastusest ning ühe reisija puhul kohaldatakse aktsiisivabastust mis tahes lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud alkoholi kombinatsiooni suhtes tingimusel, et üksikute aktsiisivabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 protsenti.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.12.2008]

  (12) Maksuhaldur kohaldab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires kalendrikuu jooksul teistkordsel Eestisse saabumisel toodud alkoholile juhul, kui alkoholi toomine on juhuslikku laadi. Kui reisija ei tõenda alkoholi toomise juhuslikku laadi, eeldab maksuhaldur, et kalendrikuu jooksul teistkordsel Eestisse saabumisel ei ole alkoholi toomine juhuslikku laadi.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (2) Eksituse tõttu ebaõigesse sihtpunkti saadetud pagasit käsitatakse selle jõudmisel Eestisse reisijaga koos liikuva pagasina.

§ 471.   Reisija pagasis teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisivabalt toimetatav alkohol

  Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse toimetada alkoholi isiklikuks kasutamiseks. Maksu- ja Tolliametil on alust arvata, et alkohol ei ole isiklikuks kasutamiseks, kui alkoholi kogus ületab järgmisi piirnorme:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  1) vahetoode 20 liitrit;
  2) vein ja kääritatud jook kokku 90 liitrit, mille hulgas võib vahuveini ja vahutavat kääritatud jooki olla kuni 60 liitrit;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]
  3) õlu 110 liitrit;
  4) muu alkohol 10 liitrit.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 48.   Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetav alkohol

  (1) Füüsilisel isikul on lubatud aktsiisivabalt vastu võtta välisriigist Eestisse saadetud alkoholi käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel kuni:
  1) 6 liitrit õlut ja
  2) 2 liitrit kääritatud jooke ning lisaks kas
  3) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi,
  4) 1 liiter käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatust erinevat alkoholi, mille etanoolisisaldus on kuni 22 mahuprotsenti, või
  5) 2 liitrit veini, välja arvatud vahutavat veini.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Aktsiisivabastuse kohaldamise tingimused on järgmised:
  1) alkoholi saadab välisriigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  2) alkoholi saadetakse juhuti;
  3) alkoholi kasutatakse mitteärilisel eesmärgil;
  4) saadetise väärtus ei ületa 45 eurot;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  5) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 või 4 nimetatud alkohol on ühes müügipakendis;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  6) saadetise eest ei nõuta saajalt tasu.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 49.   Aktsiisi tagasimaksmine
[Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 491.   Alkoholi maksumärgistamine

  (1) Alkoholi maksumärgistamine on maksumärgi kinnitamine alkoholi müügipakendile. Alkohol maksumärgistatakse juhul, kui sellelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis. Maksumärk peab olema kinnitatud vahetult müügipakendi korgile. Kui maksumärki ei ole võimalik korgile kinnitada, kooskõlastatakse maksumärgi müügipakendile kinnitamise koht Maksu- ja Tolliametiga.
[RT I 2006, 29, 222 - jõust. 01.07.2006]

  (2) Alkohol, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ning mis on villitud müügipakendisse mahuga alates 0,05 liitrist, peab olema maksumärgistatud.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alkohol peab olema maksumärgistatud:
  1) selle importimisel, kui alkoholile ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  2) selle lähetamisel aktsiisilaopidaja poolt ilma ajutise aktsiisivabastuseta, kui alkoholile ei kohaldata aktsiisivabastust;
  3) selle kasutusele võtmisel aktsiisilaos otstarbel, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  4) registreeritud kaubasaaja või sertifitseeritud kaubasaaja poolt alkoholi võõrandamisel, kui alkoholile ei kohaldata aktsiisivabastust;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  5) selle tarbimisse lubamisel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel või aktsiisivabastuse kohaldamisel.

  (4) Alkoholi ei maksumärgistata, kui:
[RT I 2006, 29, 222 - jõust. 01.07.2006]
  1) alkohol soetatakse kaugmüügi teel;
  2) alkohol võõrandatakse sellise laeva või õhusõiduki pardal, mis sõidab ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit, ja rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  3) maksukohustus tekib käesoleva seaduse § 24 lõikes 201 nimetatud juhul;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  4) alkohol esitatakse riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale registrikande tegemiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) alkohol saadetakse liiduvälisest riigist füüsilisele isikule mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  6) alkohol on ravim ravimiseaduse mõistes.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Alkoholi peab Eestis maksumärgistama aktsiisilaos või tollilaos. Sertifitseeritud kaubasaaja tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas on teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud alkoholi maksumärgistamine lubatud, kui alkoholile kinnitamiseks kasutatavad maksumärgid on isiku valduses hiljemalt alkoholi tegevuskohta vastuvõtmise päeval ning maksumärgid kinnitatakse tootele viivitamata. Alkoholi müügipakendilt maksumärgi eemaldamine ja uuega asendamine on lubatud vaid aktsiisilaos või tollilaos.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (6) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (7) Alkoholi maksumärgile trükitakse maksumärgi number või tähe ja numbri kombinatsioon kasvavas järjekorras.

  (8) Maksumärgi tellija ja aktsiisimaksja peavad maksuhaldurit teavitama maksumärkide kinnitamisest alkoholi müügipakendile ja maksumärgistatud alkoholilt tekkinud aktsiisi maksmise kohustusest maksumärkide andmekogu kaudu. Maksumärgistatud alkoholi maksumärkide numbrid peab teatama kahe päeva jooksul maksumärgi kinnitamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati Eestis, või maksumärgistatud alkoholi Eestisse toimetamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati välisriigis. Maksukohustuse tekkimisel maksumärgistatud alkoholilt peab aktsiisimaksja teatama alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid hiljemalt aktsiisikauba lähetamisel.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (9) Alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärk peab vastama Maksu- ja Tolliametile teatatud andmetele alkoholi etanoolisisalduse kohta ja koguse kohta müügipakendis.

  (10) Väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse ja Eestist väljapoole liidu territooriumi toimetatavad maksumärgid tuleb deklareerida.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (11) Maksumärke, mis on alkoholi müügipakendile kinnitamata, on keelatud võõrandada, välja arvatud maksumärkidest loobumisel või nende tagastamisel Maksu- ja Tolliametile.

  (12) Maksumärgistatud alkoholi võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi on lubatud aktsiisilaopidaja poolt lähetada teisele Eestis asuvale aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on maksumärkide andmekogu kaudu teatatud lähetatava alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (121) Registreeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaaja võivad maksumärgistamata alkoholi võtta teisest liikmesriigist vastu üksnes juhul, kui nad on sellele alkoholile maksumärkide tellijad.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (13) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (14) [Kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (15) Alkoholi maksumärgi kujunduse, maksumärkide tellimise korra, maksumärgistatud alkoholi teisele aktsiisilaopidajale lähetamise korra ja maksumärkide saatelehe andmekoosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 492.   Alkoholi maksumärkide tellimine ja väljastamine

  (1) Maksumärgid tellib alkoholi importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või sertifitseeritud kaubasaaja Maksu- ja Tolliametilt maksumärkide andmekogu kaudu. Maksu- ja Tolliamet võtab vastu maksumärkide tellimuse ja väljastab maksumärgid tellijale, kui viimane vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importijal on alkoholi impordi alane märge majandustegevuse registris või isik on registreeritud sertifitseeritud kaubasaajaks maksuhalduri infosüsteemis;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  2) isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
  3) isik on hüvitanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul maksumärkide trükkimise kulud;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) isikul on Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud tagatis;
  5) isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.

  (2) Aktsiisi tagasi taotleja, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 452 või 453 või § 455 lõikes 2 nimetatud juhul, või maksumärkide tellija hüvitab maksuhaldurile nende maksumärkide trükkimise kulud, mille vastuvõtmisest on keeldutud, mis tagastatakse maksuhaldurile või millelt makstakse aktsiis tagasi. Maksumärkide tellija ei hüvita maksuhalduri väljastatud defektsete maksumärkide trükkimise kulusid, kui ta tagastab defektsed maksumärgid maksuhaldurile, ning nende vastu võtmata jäetud või tagastatud maksumärkide trükkimise kulusid, mida on võimalik maksuhalduri otsusel väljastada teisele tellijale.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Maksumärkide vastuvõtmisest keeldumiseks loetakse juhtumit, kui maksumärkide tellija ei ole tema poolt tellitud maksumärke välja võtnud 30 päeva jooksul maksumärkide soovitud kättesaamise päevast arvates.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 493.   Alkoholi maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamine aktsiisilaopidajast või registreeritud kaubasaajast erineva isiku poolt

  (1) Sertifitseeritud kaubasaaja või alkoholi importija, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaubasaaja, peab esitama tagatise aktsiisisumma ulatuses, mis kuulub maksmisele maksumärgistatavalt alkoholilt. Tagatissumma suurus peab võimaldama tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse täitmise kogu tagatava perioodi vältel.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud tagatise puhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 31 lõikes 3 sätestatut.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 494.   Alkoholi maksumärkide saatelehe esitamise kohustus
[Kehtetu - RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 495.   Alkoholi maksumärkide tagastamine
[Kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 496.   Maksumärkide andmekogu
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Maksumärkide andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse andmed aktsiisikauba maksumärgistamise kohta ning kus neid hoitakse ja töödeldakse.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Andmekogu pidamise eesmärk on tagada aktsiisi maksmise järelevalve maksuhalduri väljastatud maksumärkide, nende saajate ning maksumärkide ja aktsiisikaubaga seotud toimingute kohta arvepidamise kaudu.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Andmekogu on maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel asutatud maksukohustuslaste registri alamregister. Andmekogu pidamise kord sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

§ 50.   Aktsiisivaba alkoholi soetamine

  (1) Denatureeritud, sealhulgas osaliselt denatureeritud alkohol ja esteraldehüüdfraktsioon tuleb paigutada nende toimetamisel väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse tollilattu, ajutise ladustamise kohta, vabatsooni või aktsiisilattu.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Isikul, kes ei ole aktsiisilaopidaja, on õigus importida denatureeritud alkoholi ja esteraldehüüdfraktsiooni akrediteeritud labori poolt tema nimele imporditava kaubasaadetise kohta väljastatud analüüsiakti alusel.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud labor kontrollib denatureeritud alkoholi vastavust käesoleva seaduse §-s 13 ja esteraldehüüdfraktsiooni vastavust käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele ning vastavuse korral väljastab analüüsiakti.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (31) Denatureeritud alkoholi, sealhulgas osaliselt denatureeritud alkoholi ning esteraldehüüdfraktsiooni toimetamisel teisest liikmesriigist Eestisse esitab aktsiisilaopidajast erinev isik maksuhaldurile viivitamata pärast kauba vastuvõtmist akrediteeritud labori analüüsiakti, mis kinnitab denatureerivate ainete või käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ainete vastavust nõuetele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (32) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 31 nimetatud isikud esitavad maksuhaldurile akrediteeritud labori väljastatud analüüsiakti SADHESi lisadokumentide mooduli kaudu.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–17 nimetatud alkoholi impordi, teisest liikmesriigist vastuvõtmise või aktsiisilaopidajalt soetamise õiguse, samuti õiguse aktsiisivaba lõhna- ja maitseaine kasutamiseks alkoholist erineva toidu tootmisel toidu hulka lisamiseks annab alkoholi aktsiisivabastuse luba, mille väljastab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik. Aktsiisivabastuse kohaldamisel ei ole aktsiisivabastuse luba nõutav, kui lõhna- ja maitseaine on kõrgel määral kontsentreeritud ning villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud alkoholi aktsiisivabastuse luba võib taotleda:
  1) füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev perearst, üldarstiabi osutav äriühing ning kiirabi, eriarstiabi või õendusabi iseseisva osutamise tegevusluba omav isik;
  2) hoolekandeasutus sotsiaalhoolekande seaduse mõistes;
  3) isik, kellel on ravimite tootmise tegevusluba, mis on väljastatud ravimiseaduse alusel;
  4) isik, kellel on ravimite jaemüügi tegevusluba, mis on väljastatud ravimiseaduse alusel;
  5) riigi-, valla- või linnaasutus või nende hallatav asutus, kes kasutab piiritust vastava asutuse põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks;
  6) isik, kes toodab desinfektante;
  7) isik ja asutus, kellele on antud veterinaartegevuse õigus veterinaarseaduse alusel;
[RT I, 17.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  8) juriidiline isik või asutus, kes on teadus- ja arendusasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse mõistes;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  9) gümnaasium, kutseõppeasutus, rakenduskõrgkool ja ülikool, kes on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]
  10) isik, kes toodab kosmeetikatooteid;
  11) isik, kes on tunnustatud toiduseaduse mõistes käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 16 ja 17 nimetatud toodete käitlemiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  12) [kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]
  13) [kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]
  14) isik, kes kasutab osaliselt denatureeritud alkoholi toidust erineva toote tootmiseks või tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikutele ja asutustele võib aktsiisivaba alkoholi lubatud normi piires võõrandada Eestis ainult aktsiisilaopidaja. Isik, kellele on antud ravimite jaemüügi tegevusluba ravimiseaduse alusel, võib käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1, 2 ja 7 nimetatud isikutele ja asutustele võõrandada piiritust valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud tingimustel, kui aktsiisivaba piirituse kogus ei ületa ühe isiku või asutuse kohta 20 liitrit 12 kalendrikuu kohta.

  (7) Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 51.   Piirituse kasutamise kulunormid

  (1) Piirituse kulunormiks loetakse käesoleva seaduse mõistes piirituse kogust, mis kulub ühte tüüpi toimingu sooritamisel normaaltingimustes.

  (2) Tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatava piirituse kulunormid kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (3) Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormid kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (4) Õppetöös kasutatava piirituse kulunormid kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (5) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud otstarbel kasutatava piirituse kulunormid kehtestab määrusega minister, kelle valitsemisalasse vastav valdkond kuulub.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (6) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 91 nimetatud alkoholi kasutamise kulunormid tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks kooskõlastatakse maksuhalduriga. Maksuhaldur ei kooskõlasta kulunorme, kui on alust arvata, et need on suuremad tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks tegelikult kuluvast kogusest.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 52.   Alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemisel Maksu- ja Tolliametile esitatavad andmed ja dokumendid on järgmised:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) kirjalik taotlus, milles on märgitud alkoholi aktsiisivabastuse loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning alkoholi kasutamise eesmärk;
  2) andmed alkoholi vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus;
  3) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud alkoholi koguse ja selle kasutamise otstarbe kohta;
  4) alkoholi arvepidamise eeskiri;
  5) alkoholi kao piirnormid;
  6) kirjalik kinnitus vastavuse kohta teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõike 1 punktides 5–7 sätestatule käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 8 nimetatud juriidilise isiku või asutuse puhul.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda täiendavaid andmeid alkoholi eesmärgipärase kasutamise tõendamiseks, samuti arvepidamise eeskirja täiendamist.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (3) Alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik ei pea selle järgneval taotlemisel esitama alkoholi arvepidamise eeskirja ja alkoholi kao piirnorme, kui neid ei ole muudetud.

§ 53.   Alkoholi aktsiisivabastuse loa andmine

  (1) Alkoholi aktsiisivabastuse luba antakse, kui:
  1) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning ei ole vastu võetud asutuse tegevuse lõpetamise otsust või asutuse tegevuse lõpetamiseks ümberkorraldamise otsust;
  2) käesoleva seaduse §-s 52 märgitud andmed ja dokumendid on esitatud ning need on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud;
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  3) alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlejal on seaduse alusel õigus tegutseda käesoleva seaduse § 50 lõikes 5 nimetatud tegevusalal ja eesmärgil;
  4) isikul või asutusel ei ole maksuvõlga;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  5) käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 3, 4, 6, 10, 11 või 14 nimetatud isik on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  51) käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 8 nimetatud juriidiline isik või asutus vastab teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud nõuetele ning on esitanud käesoleva seaduse § 52 lõike 1 punktis 6 nimetatud kinnituse.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  6) käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud juhul esitatud tagatis on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud.

  (2) Kui käesolevas seaduses ei ole selgelt määratletud aktsiisivabastuse kohaldamine käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 16–18 nimetatud toidu tootmiseks kasutatavale alkoholile, otsustab alkoholi aktsiisivabastuse loa väljastamise maksuhaldur, võttes arvesse haldusressursi optimaalse kasutamise põhimõtet aktsiisivaba alkoholi eesmärgipärase kasutamise üle järelevalve teostamisel.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Alkoholi aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui aktsiisivabastuse loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kalendrikuu jooksul on Maksu- ja Tolliamet tunnistanud kehtetuks isiku aktsiisivabastuse loa käesoleva seaduse § 54 lõike 3 alusel või kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on toime pannud vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Alkoholi aktsiisivabastuse luba väljastatakse või selle andmisest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 52 nimetatud andmete ja dokumentide esitamise päevast arvates.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (5) Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 54.   Alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui uut tagatist ei ole esitatud hiljemalt viie päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu või kui loa kehtivuse ajal esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud. Alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega alkoholi aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku vastava kirjaliku otsuse alusel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (11) Enne alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik tunnistab alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtetuks, kui:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) isiku või asutuse tegevus alkoholi aktsiisivabastuse loa andmise aluseks oleval alal on lõppenud;
  2) kuuekümne päeva jooksul alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  3) isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
  4) on vastu võetud isiku lõpetamise, jaotumise, asutuse tegevuse lõpetamise või asutuse tegevuse lõpetamiseks ümberkorraldamise otsus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) isik või asutus, kellele on väljastatud alkoholi aktsiisivabastuse luba, esitab taotluse selle kehtetuks tunnistamiseks;
  6) väljastatakse uus alkoholi aktsiisivabastuse luba.

  (3) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib alkoholi aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui tagatis puudub või kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine või kui isik või asutus on kasutanud aktsiisivaba alkoholi muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Isik või asutus, kellele antud alkoholi aktsiisivabastuse luba on käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 või lõikes 3 nimetatud põhjusel tunnistatud kehtetuks ja kelle valduses on aktsiisivaba alkoholi, peab 15 päeva jooksul alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtetuks tunnistamise päevast arvates teatama kirjalikult Maksu- ja Tolliametile alkoholi enda valdusesse jätmisest või selle alkoholi võõrandama, hävitama Maksu- ja Tolliameti järelevalve all või lähetama aktsiisilattu tingimusel, et aktsiisilaopidaja võtab alkoholi vastu selle lähetaja juures.

§ 55.   Aktsiisivaba alkoholi kasutaja kohustused

  (1) Aktsiisivaba alkoholi kasutaja on kohustatud:
  1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatud ja aktsiisivaba alkoholi lattu sissetuleku ja laost väljamineku kohta;
  2) kasutama aktsiisivaba alkoholi ainult aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;
  3) tagama aktsiisivaba alkoholi säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni või käesoleva seaduse § 54 lõikes 4 nimetatud toimingu sooritamiseni;
  4) ladustama aktsiisivaba alkoholi eraldi muust alkoholist;
  5) pidama kinni käesoleva seaduse § 51 alusel kehtestatud kulunormidest;
  6) teatama alkoholi aktsiisivabastuse loa numbri Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba alkoholi importimisel või teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel ning aktsiisilaopidajale aktsiisivaba alkoholi soetamisel aktsiisilaopidajalt, samuti jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud alkoholi kogusele;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  7) esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 52 nimetatud andmete muutumise kohta seda tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Maksu- ja Tolliamet kontrollib aktsiisivaba alkoholi eesmärgipärast kasutamist.

6. peatükk TUBAKAAKTSIIS 

§ 56.   Tubakatoote aktsiisimäär

  (1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 106,00 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 177,70 eurot 1000 sigareti kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (2) Sigari ja sigarillo aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigari või sigarillo kohta ja nimetatud toote maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 151 eurot ja proportsionaalne määr 10 protsenti sigari või sigarillo maksimaalsest jaehinnast. Sigarilt ja sigarillolt makstakse aktsiisi eelmise lausega kehtestatud määra alusel, kuid vähemalt 233 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 118,00 eurot ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (4) [Kehtetu - RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Tubakavedeliku aktsiisimäär on 0,22 eurot vedeliku ühe milliliitri kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2025]

  (6) Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on sama, mis suitsetamistubaka aktsiisimäär.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.07.2018]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetamata alternatiivse tubakatoote aktsiisimäär on eurodes sama, kui on tubakavedeliku aktsiisimäär, kuid aktsiisimäära ühik on milliliitri asemel üks gramm.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 57.   Reisija pagasis väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse aktsiisivabalt toimetatavad tubakatooted
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni:
  1) 40 sigaretti, lennureisijal kuni 200 sigaretti;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  2) 100 sigarillot;
  3) 50 sigarit või
  4) 50 grammi, lennureisija puhul kuni 250 grammi, suitsetamistubakat, mille hulgas võib olla kuni 20 grammi, lennureisija puhul kuni 100 grammi, kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet ning lisaks kas
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]
  5) 20 milliliitrit tubakavedelikku;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  6) 120 grammi tubaka tahket aseainet või
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  7) 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud iga tubakatoote kogus moodustab 100 protsenti tubakatoodete aktsiisivabastusest. Ühe reisija puhul kohaldatakse aktsiisivabastust tubakatoodete mis tahes kombinatsiooni suhtes tingimusel, et üksikute aktsiisivabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 protsenti.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (12) Maksuhaldur kohaldab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires kalendrikuu jooksul kolmandal korral Eestisse saabumisel toodud tubakatoodetele juhul, kui tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi. Kui reisija ei tõenda tubakatoodete toomise juhuslikku laadi, eeldab maksuhaldur, et kalendrikuu jooksul kolmandal korral Eestisse saabumisel ei ole tubakatoodete toomine juhuslikku laadi.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (2) Eksituse tõttu ebaõigesse sihtpunkti saadetud pagasit käsitatakse selle jõudmisel Eestisse reisijaga koos liikuva pagasina.

§ 571.   Reisija pagasis teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisivabalt toimetatavad tubakatooted

  Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse toimetada tubakatooteid isiklikuks kasutamiseks. Maksu- ja Tolliametil on alust arvata, et tubakatooted ei ole isiklikuks kasutamiseks, kui tubakatoodete kogus ületab järgmisi piirnorme:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  1) 800 sigaretti;
  2) 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk;
  3) 200 sigarit;
  4) üks kilogramm suitsetamistubakat, mille hulgas võib olla kuni 250 grammi kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]
  5) 50 milliliitrit tubakavedelikku;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  6) 360 grammi tubaka tahket aseainet;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  7) 50 grammi muud alternatiivset tubakatoodet.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 58.   Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetavad tubakatooted

  (1) Füüsilisel isikul on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel lubatud aktsiisivabalt vastu võtta välisriigist Eestisse saadetud tubakatooteid kuni 50 sigaretti, 25 sigarillot, 10 sigarit, 120 grammi tubaka tahket aseainet, 20 milliliitrit tubakavedelikku, 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet või 50 grammi suitsetamistubakat, mille hulgas võib olla kuni 20 grammi kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Aktsiisivabastuse kohaldamise tingimused on järgmised:
  1) tubakatooted saadab välisriigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  2) tubakatooteid saadetakse juhuti;
  3) tubakatooteid kasutatakse mitteärilisel eesmärgil;
  4) saadetise väärtus ei ületa 45 eurot;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  5) saadetise eest ei nõuta saajalt tasu.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 581.   Tubakatoodete aktsiisivabastuse luba
[Kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 59.   Sigarettide, sigarite ja sigarillode võõrandamine
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  Sigarette, sigareid ja sigarillosid on keelatud võõrandada või pakkuda müügiks maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 60.   Maksumärgistamata tubakatoodete aktsiis ning sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuim hind
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Maksumärgistamata sigarettide, sigarite ja sigarillode maksustamisel arvutatakse aktsiis, lähtudes nende levinuimast hinnast maksukohustuse tekkimise ajal.

  (2) Sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel, jagades nimetatud tubakatoodete liikide kaupa tarbimisse lubatud sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalsete jaehindade alusel arvutatud koguväärtuse tarbimisse lubatud sigarettide, sigarite või sigarillode koguarvuga.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 61.   Maksumärgistamine

  (1) Tubakatoote maksumärgistamine on maksumärgi kinnitamine tubakatootele või selle müügipakendile. Tubakatoode maksumärgistatakse juhul, kui sellelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis. Sigarettide müügipakendit ümbritseva kile olemasolu korral kinnitatakse maksumärk vahetult müügipakendile kile alla. Alternatiivsete tubakatoodete müügipakendile kinnitatakse maksumärk sellisel viisil, et see on nähtav ilma müügipakendit avamata.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (11) [Kehtetu - RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

  (2) Tubakatoodete maksumärkide kujunduse ja liigid, maksumärkide tellimise korra, maksumärgistatud tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise korra ning maksumärkide saatelehe andmekoosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Tubakatoode peab olema maksumärgistatud:
  1) importimisel, kui tubakatootele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  2) lähetamisel aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta;
  3) kasutusse võtmisel aktsiisilaos otstarbel, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  31) registreeritud kaubasaaja või sertifitseeritud kaubasaaja poolt tubakatoote võõrandamisel, kui tubakatootele ei kohaldata aktsiisivabastust;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  4) tarbimisse lubamisel, kui tubakatootele ei kohaldata aktsiisivabastust.

  (31) Tubakatooteid ei maksumärgistata, kui:
  1) need soetatakse kaugmüügi teel;
  2) maksukohustus tekib käesoleva seaduse § 24 lõikes 201 nimetatud juhul;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  3) need saadetakse liiduvälisest riigist füüsilisele isikule kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (4) Tubakatooteid peab Eestis maksumärgistama aktsiisilaos või tollilaos. Sertifitseeritud kaubasaaja tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas on teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud tubakatoodete, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, maksumärgistamine lubatud, kui tubakatoodetele kinnitamiseks kasutatavad maksumärgid on isiku valduses hiljemalt tubakatoodete tegevuskohta vastuvõtmise päeval ning maksumärgid kinnitatakse tubakatoodetele viivitamata. Tubakatootelt maksumärgi eemaldamine ja uuega asendamine on lubatud vaid aktsiisilaos või tollilaos.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (5) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (6) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (7) Tubakatoodete maksumärgile trükitakse maksumärgi kood, mis koosneb maksumärgi tellijat ja maksuhaldurilt maksumärgi kättesaamise aega tähistavast tähe ja numbri kombinatsioonist. Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul trükitakse maksumärgile tubakatoote liigi tähis ja tubakatoote kogus müügipakendis. Sigarettide, sigarillode ja sigarite puhul trükitakse maksumärgile nende maksimaalne jaehind.
[RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

  (71) Maksumärgi tellija ja aktsiisimaksja peavad maksumärkide andmekogu kaudu teavitama maksuhaldurit maksumärkide kinnitamisest tubakatoodete müügipakendile ja maksumärgistatud tubakatoodetelt aktsiisi maksmise kohustuse tekkimisest. Maksumärkide kinnitamisest tubakatoodetele peab teatama kahe päeva jooksul maksumärgi kinnitamise päevast arvates, kui tubakatooted maksumärgistati Eestis, või maksumärgistatud tubakatoodete Eestisse toimetamise päevast arvates, kui tubakatooted maksumärgistati välisriigis. Maksukohustuse tekkimisest peab teatama hiljemalt aktsiisikauba lähetamisel.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (8) Väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse ja Eestist väljapoole liidu territooriumi toimetatavad maksumärgid tuleb deklareerida Maksu- ja Tolliametile. Tollideklaratsioonile tuleb märkida maksumärkide trükkimise kulud.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (9) Tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitamata maksumärkide võõrandamine on keelatud, välja arvatud maksumärkide tagastamine Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (10) Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatooteid võib aktsiisilaopidaja lähetada teisele Eestis asuvale aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on maksumärkide andmekogu kaudu teatatud lähetatavatele tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitatud maksumärkide kogus ja maksumärgile trükitud andmed.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (11) Registreeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaaja võivad maksumärgistamata tubakatooteid võtta teisest liikmesriigist vastu üksnes juhul, kui nad on nende tubakatoodete maksumärkide tellijad.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 62.   Maksumärkide tellimine ja väljastamine

  (1) Maksumärgid tellib Maksu- ja Tolliametilt maksumärkide andmekogu kaudu tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või sertifitseeritud kaubasaaja. Maksu- ja Tolliamet võtab vastu maksumärkide tellimuse ja väljastab maksumärgid tellijale, kui ta vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importijal on tubakatoote impordi alane märge majandustegevuse registris või isik on registreeritud sertifitseeritud kaubasaajaks maksuhalduri infosüsteemis;
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]
  2) isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
  3) isik on hüvitanud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul maksumärkide trükkimise kulud;
  4) isikul on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud tagatis;
  5) isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]
  6) [kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

  (2) Maksu- ja Tolliametil on õigus keelduda maksumärkide väljastamisest, kui maksumärkide tellija esitatud tagatis ei kindlusta aktsiisi maksmist.

  (3) Maksumärkide tellija teatab Maksu- ja Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarite või sigarillode maksimaalse jaehinna. Sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind teatatakse:
[RT I, 30.05.2024, 2 - jõust. 01.01.2025]
  1) 0,10 euro täpsusega, kui hind on kuni kümme eurot;
  2) ühe euro täpsusega, kui hind on üle kümne euro kuni 100 eurot;
  3) kümne euro täpsusega, kui hind on üle 100 euro.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

  (31) Maksumärkide tellija teatab Maksu- ja Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarettide maksimaalse jaehinna 0,05 euro täpsusega.
[RT I, 30.05.2024, 2 - jõust. 01.01.2025]

  (4) Aktsiisi tagasi taotleja, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 453 või § 455 lõikes 2 nimetatud juhul, või maksumärkide tellija hüvitab maksuhaldurile nende maksumärkide trükkimise kulud, mille vastuvõtmisest on keeldutud, mis tagastatakse maksuhaldurile või millelt makstakse aktsiis tagasi. Maksumärkide tellija ei hüvita maksuhalduri väljastatud defektsete maksumärkide trükkimise kulusid, kui ta tagastab defektsed maksumärgid maksuhaldurile, ning nende vastu võtmata jäetud või tagastatud maksumärkide trükkimise kulusid, mida on võimalik maksuhalduri otsusel väljastada teisele tellijale.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (5) Maksumärkide vastuvõtmisest keeldumiseks loetakse juhtumit, kui maksumärkide tellija ei ole tema poolt tellitud maksumärke välja võtnud 30 päeva jooksul soovitud kättesaamise päevast arvates.

§ 63.   Tubakatoodete maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamine aktsiisilaopidajast ja registreeritud kaubasaajast erineva isiku poolt

  (1) Sertifitseeritud kaubasaaja ja tubakatoodete importija, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaubasaaja, peavad esitama tagatise aktsiisisumma ulatuses, mis tuleb maksta maksumärgistatavatelt tubakatoodetelt. Tagatissumma suurus peab võimaldama tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse täitmist igal ajal tagatava perioodi vältel.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud tagatise puhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 31 lõiget 3.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 64.   Maksumärkide saatelehe esitamise kohustus
[Kehtetu - RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 65.   Maksumärkide tagastamine
[Kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 651.   Alternatiivsete tubakatoodete ladustamine väljaspool aktsiisiladu

  Alternatiivse tubakatootena kasutamiseks sobivate toodete, sealhulgas nende komponentide ladustamine väljaspool aktsiisiladu on lubatud, kui tooted:
  1) on tolli peatamismenetlusel;
  2) on maksustatud aktsiisiga;
  3) ei kuulu aktsiisiga maksustamisele, sest need on mõeldud kasutamiseks tubakatootest erineval otstarbel ja seda kinnitavad nende pakendamise viis, müügiks esitlemise teave ja muud toote käitlemisega seotud andmed;
  4) ladustatakse selle isiku tegevuskohas, kes kasutab neid alternatiivsetest tubakatoodetest erineva toote tootmiseks;
  5) on füüsilise isiku valduses mitteärilisel eesmärgil;
  6) on aktsiisivabad käesoleva seaduse alusel.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

7. peatükk KÜTUSEAKTSIIS 

§ 66.   Kütuse ja elektrienergia aktsiisimäär

  (1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 563 eurot 1000 liitri pliivaba bensiini kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Pliibensiini aktsiisimäär on 563 eurot 1000 liitri pliibensiini kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Lennukibensiini aktsiisimäär on 563 eurot 1000 liitri lennukibensiini kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Petrooleumi aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri petrooleumi kohta.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 65,01 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (51) Mootorivedelgaasi aktsiisimäär on 193 eurot 1000 kilogrammi mootorivedelgaasi kohta.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Diislikütuse aktsiisimäär on 399 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 21 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.05.2024]

  (71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 399 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 456 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (81) Raske kütteõli, mille tihedus temperatuuril 15 ºC on suurem kui 900 kilogrammi m3 kohta, viskoossus temperatuuril 40 ºC on suurem kui 5 mm2/s ja väävlisisaldus on suurem kui 0,5 massiprotsenti, aktsiisimäär on 58 eurot 1000 kilogrammi kohta.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 447 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (91) Põlevkivikütteõli, mille tihedus temperatuuril 15 ºC on suurem kui 900 kilogrammi m3 kohta, viskoossus temperatuuril 40 ºC on suurem kui 5 mm2/s ja väävlisisaldus on suurem kui 0,5 massiprotsenti, aktsiisimäär on 57 eurot 1000 kilogrammi kohta.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (10) Maagaasi aktsiisimäär on 47,81 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (101) Mootorimaagaasi aktsiisimäär on 41,83 eurot 1000 m3 mootorimaagaasi kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (102) Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiisimäär on 58,34 eurot 1000 kilogrammi nimetatud kütuse kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (103) Maagaasi soodusaktsiisimäär energia aktsiisivabastuse luba omavale intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale on 11,30 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (104) Maagaasi soodusaktsiisimäära puhul rakendatakse riigiabiga seonduvalt käesoleva paragrahvi lõikes 122 sätestatut.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (11) Kivisöe, pruunsöe ja koksi aktsiisimäär on 0,93 eurot kivisöe, pruunsöe või koksi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.02.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 2)]

  (111) Põlevkivi aktsiisimäär on 0,93 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.02.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 2)]

  (12) Elektrienergia aktsiisimäär on 1,45 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (121) Elektrienergia aktsiisimäär energia aktsiisivabastuse luba omavale elektrointensiivsele ettevõtjale on 0,5 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta (edaspidi elektrienergia soodusaktsiisimäär).
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (122) Elektrienergia soodusaktsiisimäär on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 44 tähenduses ning selle andmisel järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut. Riigiabiga seotud andmed on avalik teave. Kliimaministeerium esitab riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile andmed elektrointensiivsele ettevõtjale antud riigiabi kohta vastavalt konkurentsiseaduse § 492 lõikele 3.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (13) Käesoleva seaduse § 20 punktis 1 nimetatud kütusesarnase toote või kütusesarnase toote, mille KNi esimesed kuus numbrit või kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 12 11–2710 12 25, 2710 12 90, 2710 20 90, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 563 eurot 1000 liitri kütusesarnase toote kohta.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (14) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 11 või 2710 19 15, aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (15) [Kehtetu - RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 399 eurot 1000 liitri kütuse kohta.
[RT I, 14.12.2021, 1 - jõust. 01.05.2024; jõustumine muudetud (RT I, 16.12.2022, 4)]

  (17) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 51 või 2710 19 55, aktsiisimäär on 58 eurot 1000 kilogrammi kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.02.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 2)]

  (18) Kütuse, sealhulgas kütusesarnase toote, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811, välja arvatud toote, mille KNi kaheksa numbrit on 3811 21 00 või 3811 29 00, samuti vedela põlevaine ja biokütuse aktsiisimäär on sama, mis pliibensiini, diislikütuse, kerge kütteõli või raske kütteõli aktsiisimäär, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui bensiini, diislikütust, kerget kütteõli või rasket kütteõli.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (19) Kui biokütus on lisatud käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütusele, siis selles kütuses sisalduv biokütuse osa vabastatakse aktsiisist kuni käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõpuni.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (20) Tarbimisse lubatud eriotstarbelise diislikütuse, millest on erimärgistusaine eemaldatud, aktsiisimäär on võrdsustatud diislikütuse aktsiisimääraga.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (21) Aktsiisisumma arvutatakse temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta. Maagaasi ja mootorimaagaasi aktsiisisumma arvutatakse maagaasi rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 20 ºC. Maagaasi edastamisel kodutarbijale võib maagaasi aktsiisisumma arvutada maagaasi koguselt kuupmeetrites, arvestamata rõhu ja temperatuuri nõuet.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (22) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 51, 52 ja 55 ning § 66 lõikes 20 nimetatud juhtudel võib aktsiisisumma arvutada kütuse koguselt liitrites ilma mahtu temperatuurile 15 ºC arvutamata juhul, kui selleks arvutuseks puuduvad vajalikud alusandmed.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 67.   Aktsiisi tagasimaksmine
[Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 68.   Liiduvälisest riigist aktsiisivabalt Eestisse sisseveetav kütus
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (1) Kalendrikuu jooksul esmakordselt liiduvälisest riigist mootorsõiduki või veemootorsõidukiga Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua tema valduses olevas mootorsõidukis tarbimiseks aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki või veemootorsõiduki standardses kütusepaagis või veemootorsõiduki kulutankis ning kuni 10 liitrit kütusekanistris.

  (2) Kalendrikuu jooksul teisel või enamal korral liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua aktsiisivabalt mootorivedelgaasi mootorsõiduki standardses kütusepaagis samas mootorsõidukis tarbimiseks.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (3) Maksuhaldur kohaldab aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires toodud kütusele, mis toodi liiduvälisest riigist Eestisse pärast esmakordset saabumist kalendrikuu jooksul, kui reisija ei ole piiriületuse kuule eelneva kuue kalendrikuu jooksul mootorsõidukiga liiduvälisest riigist Eestisse saabunud rohkem kui kolmel korral ning piiriületuse peamine eesmärk ei ole kütuse toomine.

  (4) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul, kui sellist vedu teostatakse vastavalt rahvusvahelist autovedu reguleerivatele välislepingutele, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72–87) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105), on lubatud tuua liiduvälisest riigist aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki ja selle erikonteineri standardses kütusepaagis, kui see kütus on ette nähtud kasutamiseks kütusena samas mootorsõidukis.

  (5) Maksuhalduril on õigus sõitjate rahvusvahelise juhuveo puhul jätta kohaldamata aktsiisivabastus standardses kütusepaagis oleva kütuse sellele osale, mis ületab veo algpunktist sihtkohta jõudmiseks vajalikku kütuse kogust juhul, kui veo sihtkoht asub Eestis ja veo peamine eesmärk võib olla aktsiisivaba kütuse toomine.

  (6) Aktsiisivabalt sisse veetud kütust tohib kasutada ainult selles sõidukis, millega kütus Eestisse veeti. Kütust ei tohi sellest sõidukist välja võtta ega ladustada, välja arvatud sõiduki remondi ajaks, ning isik, kelle suhtes maksuvabastust kohaldatakse, ei tohi seda kütust tasu eest ega tasuta üle anda.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 69.   Teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse sisseveetav kütus
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (1) Teisest liikmesriigist mootorsõiduki või veemootorsõidukiga Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua samas mootorsõidukis tarbimiseks aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki või veemootorsõiduki standardses kütusepaagis või veemootorsõiduki kulutankis ja vajaduse korral lisaks kütusekanistris.

  (2) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul on lubatud Eestisse tuua teisest liikmesriigist aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki ja selle erikonteineri standardses kütusepaagis, kui see kütus on ette nähtud kasutamiseks kütusena samas mootorsõidukis.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (3) Teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisivabalt sisse veetud kütust ei tohi sellest sõidukist välja võtta ega ladustada, välja arvatud sõiduki remondi ajaks, ning isik, kelle suhtes maksuvabastust kohaldatakse, ei tohi seda kütust tasu eest ega tasuta üle anda.
[RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 691.   Biokütuse luba ja aruandlus
[Kehtetu - RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 27.07.2011]

§ 692.   Energia aktsiisivabastuse luba ja selle taotleja

  (1) Kütuse ja elektrienergia aktsiisivabastuse luba (edaspidi energia aktsiisivabastuse luba) annab õiguse:
  1) importida ja soetada kütust aktsiisilaopidajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
  2) importida ja soetada kütust aktsiisilaopidajalt või laevavarustajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 22, 222, 24 ja 282 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
  3) soetada võrguettevõtjalt maagaasi käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 22, 24, 282 ja 286 nimetatud otstarbel kasutamiseks ja elektrienergiat punktides 24, 282, 284 ja 285 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
  4) kasutada kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  5) elektrointensiivsele ettevõtjale soetada võrguettevõtjalt elektrienergiat ja seda tarbida soodusaktsiisimääraga, samuti tarbida enda toodetud või otseliini kaudu edastatud elektrienergiat soodusaktsiisimääraga;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  6) intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale soetada võrguettevõtjalt maagaasi ja seda tarbida soodusaktsiisimääraga, samuti tarbida enda toodetud või võrguväliselt edastatud maagaasi soodusaktsiisimääraga;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  7) tarbida aktsiisiga maksustamata maagaasi ja elektrienergiat käesoleva lõike punktis 3 viidatud otstarbel.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Energia aktsiisivabastuse luba võib taotleda:
  1) isik, kelle kütuse töötlemise või ladustamise koht asub laeval, mis varustab kütusega teisi laevu, või sadama püsiva piirdega territooriumil, ning kes on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
  2) isik, kellel on kutselise kalapüügi luba;
  3) äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab oma ettevõtluses aktsiisivaba kütust mineraloogilistes protsessides, elektrienergia tootmiseks või muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena;
  4) maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks, ja isik, kes kasutab maagaasi veeldatud maagaasi taasgaasistamiseks;
[RT I, 18.11.2022, 3 - jõust. 01.12.2022]
  5) äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab elektrienergiat käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 24, 282, 284 ja 285 nimetatud otstarbel;
  6) isik, kes kasutab kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  7) elektrointensiivne ettevõtja;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  8) intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (21) Elektrointensiivsel ettevõtjal loetakse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud kuni neljal järjestikusel majandusaastal tarbitud elektrienergia kogumaksumuse hulka elektrienergia ja võrguteenuse maksumus koos taastuvenergia tasu, käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks. Elektrienergia kogumaksumus arvestatakse üksnes mõõdetud ja dokumenteeritud elektrienergia kogusele, mille kohta peetakse arvestust.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (22) Elektrointensiivsel ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tarbitava elektrienergia kogumaksumus leitakse, korrutades elektrienergia tarbitavad megavatt-tunnid Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kalendrikuu aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele on liidetud sama perioodi võrguteenuse maksumus koos taastuvenergia tasu, käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (23) Elektrointensiivsel ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud kuni neljal järjestikusel majandusaastal enda toodetud ja võrguväliselt tarbitud elektrienergia kogumaksumus leitakse, korrutades elektrienergia tarbitud megavatt-tunnid Eesti hinnapiirkonna sama perioodi aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele on liidetud sama perioodi taastuvenergia tasu ja käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiis.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (24) Elektrointensiivsel ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult enda toodetava ja võrguväliselt tarbitava elektrienergia kogumaksumus leitakse, korrutades elektrienergia tarbitavad megavatt-tunnid Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kalendrikuu aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele on liidetud sama perioodi taastuvenergia tasu ja käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiis.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (25) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal loetakse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud kuni neljal järjestikusel majandusaastal tarbitud maagaasi kogumaksumuse hulka maagaasi ja võrguteenuse maksumus käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määras maagaasi aktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks. Maagaasi kogumaksumus arvestatakse üksnes mõõdetud ja dokumenteeritud maagaasi kogusele, mille kohta peetakse arvestust.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (26) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tarbitava maagaasi kogumaksumus leitakse, korrutades omavahel maagaasi tarbitava koguse tuhandetes kuupmeetrites ja taotlemisele eelnenud aasta kohta Statistikaameti veebilehel avaldatud maagaasi aritmeetiliselt keskmise hinna äritarbijale vastavalt tarbimisvahemikule. Hind peab sisaldama sama perioodi võrguteenuse maksumust koos käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määras maagaasiaktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Laevavarustaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on aktsiisivabastuse loa alusel antud õigus varustada laeva aktsiisivaba kütusega ning töödelda või ladustada aktsiisivaba kütust vaid energia aktsiisivabastuse loal märgitud kohas.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 693.   Energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Energia aktsiisivabastuse loa taotlemiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) kirjalik taotlus, milles on märgitud loa taotleja nimi ja registrikood, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning aktsiisivaba kütuse, aktsiisivaba elektrienergia, soodusaktsiisimääraga kütuse või soodusaktsiisimääraga elektrienergia kasutamise eesmärk;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  2) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 3 ja 6 nimetatud isikute puhul andmed aktsiisivaba kütuse vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  21) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isiku puhul aktsiisivaba kütuse tootmisprotsessis kasutamise kirjeldus ning kütuse tootmisprotsessis kasutatava kütuse mõõtmiskorralduse kirjeldus, mis võimaldab kindlaks teha käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel kasutatava kütuse kogust;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  3) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud kütuse või elektrienergia koguse ja kasutamise otstarbe kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 1 nimetatud isiku puhul;
  4) aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskiri, välja arvatud käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isiku puhul;
  5) aktsiisivaba kütuse kao piirnormid käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud isikute puhul.

  (11) Elektrointensiivne ettevõtja esitab energia aktsiisivabastuse loa taotlemiseks Maksu- ja Tolliametile lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatule:
  1) dokumendid, mis tõendavad ettevõtja energiajuhtimissüsteemi vastavust standardile EVS-EN ISO 50001;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  2) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel eelmise kuni nelja järjestikuse majandusaasta andmete alusel sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta, ettevõtja arvutatud elektrointensiivsuse kohta vastavalt käesoleva seaduse §-des 202 ja 692 sätestatule ning ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  3) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel järgmise 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse ettevõtja vastavalt käesoleva seaduse §-des 202 ja 692 sätestatule arvutatud elektrointensiivsuse kohta, ja sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  4) kinnituse, et taotlejal ei ole täitmata korraldust riigiabi tagasimaksmiseks, kui Euroopa Komisjoni varasema otsusega on riigiabi tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks ning ettevõtjale on selline korraldus esitatud;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  5) elektrienergia mõõtmise korraldust kirjeldava dokumendi, milles kajastub ka teave selle kohta, kus mõõtmisi tehakse, millistele nõuetele elektrienergia mõõtmiseks kasutatavad mõõteseadmed vastavad ja kuidas mõõtetulemuste üle arvestust peetakse;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  6) võrguettevõtja või liinivaldaja kinnituse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud kuni neljal järjestikusel majandusaastal ettevõtjale edastatud elektrienergia saldeeritud koguse kohta megavatt-tundides.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 2 nimetatud elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavateks alusandmeteks on elektrienergia kogumaksumus vastavalt käesoleva seaduse § 692 lõigetes 21–24 sätestatule ja lisandväärtus vastavalt käesoleva seaduse § 202 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (13) Intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab energia aktsiisivabastuse loa taotlemiseks Maksu- ja Tolliametile lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatule:
  1) dokumendid, mis tõendavad ettevõtja energiajuhtimissüsteemi vastavust standardile EVS-EN ISO 50001;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  2) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel eelmise kuni nelja järjestikuse majandusaasta andmete alusel sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta, ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta vastavalt käesoleva seaduse §-des 203 ja 692 sätestatule ning ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  3) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel järgmise 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse ettevõtja vastavalt käesoleva seaduse §-des 203 ja 692 sätestatule arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta, ja sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  4) käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 4 nimetatud kinnituse;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  5) maagaasi mõõtmise korraldust kirjeldava dokumendi, milles kajastub ka teave selle kohta, kus mõõtmisi tehakse, millistele nõuetele maagaasi mõõtmiseks kasutatavad mõõteseadmed vastavad ja kuidas mõõtetulemuste üle arvestust peetakse;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  6) maagaasi võrguettevõtja kinnituse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud kuni neljal järjestikusel majandusaastal ettevõtjale edastatud maagaasi koguse kohta tuhandetes kuupmeetrites.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (14) Käesoleva paragrahvi lõike 13 punktis 2 nimetatud gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavateks alusandmeteks on maagaasi kogumaksumus vastavalt käesoleva seaduse § 692 lõigetes 25 ja 26 sätestatule ja lisandväärtus vastavalt käesoleva seaduse § 203 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele peab laevavarustaja esitama järgmised dokumendid:
  1) tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindalad ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
  2) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja laeva omaniku nimi ning dokument, mis tõendab laevavarustaja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, ruume, rajatisi ja territooriumi;
  3) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja laeva kasutamise kirjeldus;
  4) kütuse töötlemisprotsessi ja ladustamise kirjeldus;
  5) mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht.

  (21) Maksuhalduril on õigus nõuda energia aktsiisivabastuse loa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 nimetatud dokumentidele.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Energia aktsiisivabastuse loa omanik ei pea uue loa taotlemisel esitama aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskirja ega kütuse kao piirnorme, kui neid ei ole muudetud.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 694.   Energia aktsiisivabastuse loa andmine

  (1) Maksu- ja Tolliamet annab energia aktsiisivabastuse loa, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
  2) käesoleva seaduse §-s 693 märgitud andmed ja dokumendid on esitatud;
  3) isikul ei ole maksuvõlga;
  4) käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud juhul on esitatud tagatis.

  (2) Energia aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui aktsiisivabastuse loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kalendrikuu jooksul on Maksu- ja Tolliamet tunnistanud kehtetuks isiku aktsiisivabastuse loa käesoleva seaduse § 695 lõike 4 alusel või kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on toime pannud vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Energia aktsiisivabastuse luba antakse või selle andmisest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 693 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Energia aktsiisivabastuse loa vormi ja selle täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 695.   Energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui uut tagatist ei ole esitatud hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu või kui loa kehtivuse ajal esineb käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolu. Energia aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega energia aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku kirjaliku otsuse alusel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Enne energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik tunnistab energia aktsiisivabastuse loa kehtetuks, kui:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) isiku tegevus energia aktsiisivabastuse loa väljaandmise aluseks oleval alal on lõppenud;
  2) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isikul ei ole kutselise kalapüügi luba;
  3) kuuekümne päeva jooksul energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;
  4) isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
  5) on vastu võetud isiku lõpetamise või jaotumise otsus;
  6) isik või asutus, kellele on väljastatud energia aktsiisivabastuse luba, esitab selle kehtetuks tunnistamise taotluse;
  7) väljastatakse uus energia aktsiisivabastuse luba;
  8) elektrointensiivne ettevõtja ei vasta enam käesoleva seaduse § 202 lõikes 3 sätestatud tingimustele, esineb § 24 lõike 65 punktis 1 või 2 või lõike 612 punktis 1 nimetatud asjaolu või esineb sama paragrahvi lõike 65 punktis 3 või lõike 612 punktis 2 nimetatud asjaolu, ilma et elektrointensiivne ettevõtja oleks esitanud käesoleva seaduse § 24 lõikes 67 sätestatud nõuetele ja tähtajaks sõltumatu vandeaudiitori vastavat aruannet prognoositud elektrointensiivsuse kohta;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  9) intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja ei vasta enam käesoleva seaduse § 203 lõikes 3 sätestatud tingimustele, esineb § 24 lõike 68 punktis 1 või 2 või lõike 611 punktis 1 nimetatud asjaolu või esineb sama paragrahvi lõike 68 punktis 3 või lõike 611 punktis 2 nimetatud asjaolu, ilma et intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja oleks esitanud käesoleva seaduse § 24 lõikes 610 sätestatud nõuetele ja tähtajaks sõltumatu vandeaudiitori vastavat aruannet prognoositud gaasitarbimise intensiivsuse kohta.
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]

  (4) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib energia aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1, 3 ja 6 nimetatud isikutel puudub tagatis, kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktis 1, 2 või 3 nimetatud rikkumine või kui isik on kasutanud aktsiisivaba kütust või elektrienergiat muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1–3 ja 6 nimetatud isikud, kellele antud energia aktsiisivabastuse luba on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–6 või lõikes 4 nimetatud põhjustel tunnistatud kehtetuks ja kelle valduses on aktsiisivaba vedelkütust, peavad 15 päeva jooksul loa kehtetuks tunnistamise päevast arvates teatama kirjalikult vedelkütuse enda valdusesse jätmisest või selle kütuse võõrandama, hävitama Maksu- ja Tolliameti järelevalve all või lähetama aktsiisilattu tingimusel, et aktsiisilaopidaja võtab kütuse vastu selle lähetaja juures.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (6) Maksu- ja Tolliamet kontrollib aktsiisivaba kütuse ja elektrienergia ning soodusaktsiisimääraga maksustatud kütuse ja elektrienergia eesmärgipärast kasutamist.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 696.   Energia aktsiisivabastuse loa omaniku kohustused

  (1) Energia aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud:
  1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult, soodusaktsiisimääraga maksustatult ning aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri kaupa;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  2) pidama aktsiisivaba kütuse arvestust selliselt, et arvepidamises olevad andmed vastaksid kütuse liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
  3) elektrienergia puhul pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult, soodusaktsiisimääraga maksustatult ning aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud elektrienergia koguse kohta;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  4) kasutama aktsiisivaba kütust või elektrienergiat ainult aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;
  5) tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni või käesoleva seaduse § 695 lõikes 5 või §-s 698 nimetatud toimingu sooritamiseni;
  6) ladustama aktsiisivaba kütust muust kütusest eraldi;
  7) teatama aktsiisilaopidajale, võrguettevõtjale või laevavarustajale energia aktsiisivabastuse loa numbri aktsiisivaba või soodusaktsiisimääraga maksustatava kütuse soetamisel nimetatud isikutelt ning Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba kütuse importimisel ja jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud kütuse kogusele;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  71) teatama soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia soetamisel võrguettevõtjale energia aktsiisivabastuse loa numbri;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  72) kasutama aktsiisivaba või soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat ainuisikuliselt;
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  73) kasutama aktsiisivaba ja soodusaktsiisimääraga maksustatavat kütust ainuisikuliselt üksnes aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  8) eelnevalt teavitama taasesitamist võimaldaval kujul Maksu- ja Tolliametit aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutumisest ning kooskõlastama Maksu- ja Tolliametiga aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutmise. Muudatustest, mille toimumist ei olnud võimalik ette näha, peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ning maksuhalduri nõudmisel esitama käesoleva seaduse §-s 693 nimetatud andmete muutumist tõendavad dokumendid;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  9) aktsiisivaba maagaasi ja elektrienergia või soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi ja elektrienergia soetamisel esitama võrguettevõtjale, kellelt maagaas või elektrienergia soetatakse, andmed kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud maagaasi ja elektrienergia või soodusaktsiisimääraga soetatud maagaasi ja elektrienergia koguse kohta hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu viiendal päeval.
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (11) Energia aktsiisivabastuse luba omav või omanud elektrointensiivne ettevõtja on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kohustatud:
[RT I, 07.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  1) hiljemalt kuue kalendrikuu möödumisel tema viimase sellise majandusaasta lõpust, millal tarbiti soodusaktsiisimääraga elektrienergiat, esitama maksuhaldurile eelnenud ühe kuni nelja lõppenud järjestikuse majandusaasta kohta käesoleva seaduse § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  2) viivitamata teavitama maksuhaldurit, kui loa kehtivuse ajal tema energiajuhtimissüsteem või põhitegevusala ei vasta käesoleva seaduse § 202 lõike 3 punktis 1 või 2 sätestatud tingimusele;
  3) viivitamata teavitama võrguettevõtjat, kui tema energia aktsiisivabastuse loa kehtivus on peatatud või luba on kehtetuks tunnistatud;
  4) esitama soodusaktsiisimääraga elektrienergia tarbimisele järgneva aasta 1. veebruariks Kliimaministeeriumile kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia summaarse koguse megavatt-tundides ning selle põhjal arvutatud riigiabi summa, mis leitakse, korrutades elektrienergia tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud elektrienergia aktsiisimäära ja elektrienergia soodusaktsiisimäära vahe energia aktsiisivabastuse loa alusel tarbitud elektrienergia kogusega megavatt-tundides;
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]
  5) andma Kliimaministeeriumile asjassepuutuvaid andmeid tulenevalt talle riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (12) Energia aktsiisivabastuse luba omav või omanud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustustele kohustatud:
  1) hiljemalt kuue kalendrikuu möödumisel tema viimase sellise majandusaasta lõpust, millal tarbiti soodusaktsiisimääraga maagaasi, esitama maksuhaldurile eelnenud ühe kuni nelja lõppenud järjestikuse majandusaasta kohta käesoleva seaduse § 693 lõike 13 punktis 2 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande;
[RT I, 23.03.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
  2) viivitamata teavitama maksuhaldurit, kui ta ei vasta loa kehtivuse ajal käesoleva seaduse § 202 lõike 3 punktis 2 või § 203 lõike 3 punktis 1 sätestatud tingimustele;
  3) viivitamata teavitama maagaasi võrguettevõtjat, kui tema energia aktsiisivabastuse loa kehtivus on peatatud või luba on kehtetuks tunnistatud;
  4) esitama soodusaktsiisimääraga maagaasi tarbimisele järgneva aasta 1. veebruariks Kliimaministeeriumile kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasi summaarse koguse tuhandetes kuupmeetrites ning selle põhjal arvutatud riigiabi summa, mis leitakse, korrutades maagaasi tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud maagaasi aktsiisimäära ja maagaasi soodusaktsiisimäära vahe energia aktsiisivabastuse loa alusel tarbitud maagaasi kogusega tuhandetes kuupmeetrites;
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]
  5) andma Kliimaministeeriumile asjassepuutuvaid andmeid tulenevalt talle riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustustele on laevavarustajal ainuõigus ladustada ja töödelda kütust oma tegevuskohas ja kohustus:
  1) paigutada aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütus eraldi;
  2) kontrollida kütuse võõrandamisel laeva varudeks, et selle saajad oleksid aktsiisivaba kütuse saamiseks õigustatud isikud;
  3) jälgida, et kütuse võõrandamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 222 nimetatud kütuse kasutajale võõrandatava aktsiisivaba kütuse kogus ei ületaks loa andmetel soetamata kütuse kogust, ning märkida aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba kütuse kohta;
  4) kahtluse korral aktsiisivaba kütuse müügi õigsuses teavitada enne aktsiisivaba kütuse võõrandamist selle aktsiisivabale kasutajale Maksu- ja Tolliametit kirjalikult ning saada Maksu- ja Tolliametilt kirjalik kinnitus, et aktsiisivaba kütuse saajal on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt;
  5) esitada tegevuskohtade kaupa Maksu- ja Tolliametile laeva kütusega varustamise aruanne kalendrikuul käideldud kütuse kohta hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. päeval.

  (3) Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavad andmed võib esitada ka mõnes muus Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud aruandes Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kuupäevaks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 697.   Laevas ja õhusõidukis aktsiisivaba kütuse kasutaja kohustused

  (1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 19 ja 221 nimetatud kütuse kasutaja peab olema sellise laeva või õhusõiduki valdaja, milles on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 221 nimetatud kütuse kasutajal tekib aktsiisi maksmise kohustus käesoleva seaduse § 24 lõikes 10 nimetatud juhul kütuselt, mida ei kasutata enam käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 221 nimetatud otstarbel, arvestades, et selle kütuse oma valdusesse jätmise päevaks loetakse laeva Eestisse saabumise päev.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 221 nimetatud kütuse kasutaja peab aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise korral kütuse koguse mõõtma, arvestades käesoleva seaduse §-des 331 ja 332 sätestatut, ilma kohustuseta tõendada mõõtetulemuste jälgitavust.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 698.   Aktsiisivaba kütuse võõrandamine

  (1) Maksuhaldur võib aktsiisivaba kütuse kasutaja taotluse alusel lubada aktsiisivabalt soetatud kütust võõrandada teisele aktsiisivaba kütuse kasutajale või aktsiisilaopidajale üksnes juhul, kui aktsiisivaba kütust võõrandaval isikul ei ole aktsiisivabalt võõrandatavat kütust enam ise võimalik aktsiisivabal otstarbel kasutada.

  (2) Laevavarustajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele laevavarustajale või aktsiisilaopidajale maksuhalduriga kooskõlastatult.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 699.   Kutselisel kalapüügil kasutatava aktsiisivaba kütuse kogus ja selle kasutamise õigus

  (1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurima lubatud koguse väljapüütava kalaliigi koguse kohta vahemikus 150–200 liitrit ühe tonni kala kohta või kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta vahemikus 7–80 liitrit ühe kilovati kohta kalendriaastas.

  (2) Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalaliigi kohta lähtutakse selle kalaliigi vastava aasta püügivõimalusest Eestis, arvestades selle kalaliigi väljapüüdmiseks tavaliselt kasutatavat kalalaeva tüüpi ja keskmiselt kuluvat kütuse kogust. Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta lähtutakse kalalaeva peamasina kulutatavast keskmisest kütusekogusest ja kalalaeva keskmisest töötundide arvust kalendriaastas.

  (3) Kui energia aktsiisivabastuse loa omanik, kes kasutab aktsiisivaba kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 222 nimetatud otstarbel, on soetanud kogu aktsiisivabastuse loal märgitud kütuse koguse enne kalendriaasta lõppu, siis on tal õigus põhjendatud juhul taotleda Maksu- ja Tolliametilt uue loa väljastamist.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6910.   Jäätmetest kütuse tootmise õigus

  (1) Loa jäätmetest kütuse tootmiseks väljaspool aktsiisiladu annab Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Jäätmetest kütuse tootmise luba võib taotleda äriregistrisse kantud ja vastavat keskkonnakompleksluba omav ettevõtja, kes toodab aastas jäätmetest kuni 1000 tonni kütust.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6911.   Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemisel esitatavad dokumendid

  Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) kirjalik taotlus, milles on märgitud jäätmetest kütuse tootmise loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed;
  2) tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
  3) hoonete, rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja dokument, mis tõendab loa taotleja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, rajatisi ja territooriumi;
  4) mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht;
  5) kütuse tootmisprotsessi ja ladustamise kirjeldus;
  6) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul toodetud kütuse koguse kohta kütuse liikide kaupa;
  7) andmed kütuse planeeritava tootmiskoguse kohta kütuse liikide kaupa eelseisval 12 kuul;
  8) kütuse tooraine, pooltoote ja valmistoote arvepidamise eeskiri.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6912.   Jäätmetest kütuse tootmise loa andmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Jäätmetest kütuse tootmise loa andmisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 694 sätteid energia aktsiisivabastuse loa andmise kohta. Loa andmise ühe tingimusena peavad olema esitatud käesoleva seaduse §-s 6911 märgitud andmed ja dokumendid.

  (11) Maksuhalduril on õigus nõuda jäätmetest kütuse tootmise loa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva seaduse §-s 6911 nimetatud dokumentidele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (2) Jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivuse peatamisel ja kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 695 sätteid energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Jäätmetest kütuse tootmise luba tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui isiku keskkonnakompleksluba tegutsemiseks jäätmetest kütuse tootmiseks vajalikes valdkondades on tunnistatud kehtetuks.

  (3) Jäätmetest kütuse tootmise loa vormi ja selle täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6913.   Jäätmetest kütuse tootja kohustused

  Jäätmetest kütuse tootja on kohustatud:
  1) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
  2) pidama arvestust kütuse tootmiseks kasutatavate jäätmete kohta vastavalt jäätmeseaduses sätestatule ja jäätmetest toodetud kütuse koguse kohta kütuse liikide kaupa, kirjendades laoarvestuses ja raamatupidamises kütuseid KNi kaheksa numbri täpsusega;
  3) pidama kütuse ja jäätmete arvestust selliselt, et arvepidamises olevad andmed vastaksid kütuse ja jäätmete liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
  4) ladustama kütust nii, et see on paigutatud muust kaubast eraldi. Eraldi peab olema paigutatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütus;
  5) tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni käesoleva seaduse § 695 lõikes 5 nimetatud toimingu tegemiseni;
  6) esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 6911 nimetatud andmete muutumist tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

§ 70. – § 79. [Kehtetud - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

8. peatükk AKTSIISIKAUBA JÄRELEVALVE 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 791.   Aktsiisikauba järelevalve alla jätmine
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Maksu- ja Tolliamet võib jätta aktsiisikauba järelevalve alla, kui selle müük, müügiks pakkumine või kasutamine võib kaasa tuua maksukohustuse tekkimise või suurenemise.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

  (2) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta annab Maksu- ja Tolliamet kohustatud isikule otsuse, kuhu märgitakse aktsiisikauba kasutusotstarve ning järelevalve teostamise tingimused. Otsus toimetatakse kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

  (21) Järelevalve teostamisel võib Maksu- ja Tolliamet rakendada maksukorralduse seaduse 6. peatükis sätestatud meetmeid.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

  (3) Järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kasutamiseks muul otstarbel kui on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuses märgitud, samuti kauba võõrandamiseks või veoks on vajalik Maksu- ja Tolliameti luba. Järelevalve teostamise tingimuste rikkumise ja kauba järelevalve alt väljumise korral kohaldatakse kohustatud isiku suhtes käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punkti 4 ja § 24 lõiget 12. Järelevalve alt väljunud aktsiisikaup loetakse kasutatuks viisil, millel on võimalikest suurim maksumäär.
[RT I, 03.04.2018, 2 - jõust. 01.02.2019]

  (4) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 792.   Aktsiisikauba järelevalve lõpetamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet lõpetab järelevalve aktsiisikauba üle, kui:
  1) see ei ole enam põhjendatud, arvestades käesoleva seaduse § 791 lõikes 1 sätestatut;
  2) aktsiisikaup on eesmärgipäraselt ära kasutatud;
  3) aktsiisikaubalt on aktsiis tasutud;
  4) aktsiisikaup on hävinud ettenägematu olukorra tõttu ja hävimine on tõendatud Maksu- ja Tolliametit rahuldavalt.

  (2) Isik taotleb järelevalve alla jäetud aktsiisikauba mitte-eesmärgipäraseks kasutamiseks Maksu- ja Tolliametilt eelnevalt luba.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

3. osa RAKENDUSSÄTTED 

§ 80. – § 85. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 851.   Lubade väljastamise aeg

  Maksu- ja Tolliamet võib väljastada käesoleva seaduse § 38 lõikes 3 nimetatud aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa, § 53 lõikes 5 nimetatud alkoholi aktsiisivabastuse loa, § 581 lõikes 5 nimetatud tubakatoodete aktsiisivabastuse loa, § 72 lõikes 4 nimetatud kütuse aktsiisivabastuse loa ja § 77 lõikes 4 nimetatud kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 31.12.2003]

§ 852.   Seaduse kohaldamine tahkekütusele ja põlevkivikütteõlile

  Tahkekütus ja põlevkivikütteõli maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse §-s 66 nimetatud määrade järgi alates 2005. aasta 1. maist. Käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmise nõudeid ning §-des 24, 25 ja 30 sätestatud aktsiisimaksukohustuse täitmisega seotud nõudeid kohaldatakse tahkekütuse ja põlevkivi osas alates 2005. aasta 1. maist.
[RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]

§ 853.   Seaduse kohaldamine maksumärgistamata alkoholile

  Käesoleva seaduse § 491 lõikes 2 nimetatud enne 2006. aasta 1. juulit tarbimisse lubatud maksumärgistamata alkoholi müük on lubatud kuni 2006. aasta 30. septembrini.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 854.   Aktsiisivabastuse lubade kehtivus

  Enne 2009. aasta 1. jaanuari väljastatud kütuse aktsiisivabastuse luba, kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba, elektrienergia aktsiisivabastuse luba ja kütusekäitleja aktsiisivabastuse luba võrdsustatakse energia aktsiisivabastuse loaga.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 855.   Seaduse kohaldamine maksumärgistamata alkoholile

  Käesoleva seaduse § 491 lõikes 2 nimetatud enne 2010. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud maksumärgistamata alkoholi müük on lubatud kuni 31. jaanuarini 2010.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.01.2010]

§ 856.   Sigarettide võõrandamine maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga

  Sigarette, mille müügipakendile kinnitatavad maksumärgid on väljastatud Maksu- ja Tolliameti poolt enne 2009. aasta 1. juulit, on lubatud võõrandada maksimaalsest jaehinnast kuni 1,7 protsenti kõrgema hinnaga 2009. aasta 30. septembrini.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.07.2009]

§ 857.   Üleminekuperiood e-saatelehe rakendamiseks

  (1) Enne 2010. aasta 1. aprilli teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2719/92 aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate aktsiisiga maksustatavate toodete haldus-saatedokumendi kohta (EÜT L 276, 19.9.1992, lk 1–10) kehtestatud saateleht.

  (2) Kuni 2010. aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud saateleht olema kaasas aktsiisikaubaga selle ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel liikmesriiki, kus ei rakendata saatelehe elektroonilist süsteemi alates 2010. aasta 1. aprillist.

  (3) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2719/92 kehtestatud saatelehe alusel teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses kuni 2010. aasta 31. detsembrini lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest, esitades maksuhaldurile viivitamata saatelehe neljanda eksemplari.

  (4) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud aktsiisikauba lähetajale tagastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud saatelehe ühe eksemplari hiljemalt aktsiisikauba vastuvõtmise kalendrikuule järgneva kalendrikuu 15. päevaks.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 858.   Seaduse kohaldamine biokütuse käitlejatele

  (1) Käesoleva seaduse 2011. aasta 27. juulini kehtinud redaktsiooni § 691 lõikes 1 nimetatud isikud esitavad maksuhaldurile biokütuse aruande hiljemalt 2011. aasta 1. oktoobriks. Biokütuse aruanne esitatakse 2011. aasta 1. jaanuarist kuni 27. juulini tarbimisse lubatud biokütuse kohta ja see peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) tarbimisse lubatud biokütuse nimetus, kirjeldus, KNi kood ja kogus;
  2) tarbimisse lubatud biokütuse maksumus ja selle kujunemise arvestus, sealhulgas biokütuse tooraine ja lisandite maksumus ning tootmiskulude arvestus;
  3) tarbimisse lubatud biokütuse energiasisaldus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud andma maksuhaldurile asjassepuutuvaid andmeid, mida riigiabi andja vajab tulenevalt riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele antud riigiabi summa on avalik teave.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud jätavad tähtajaks biokütuse aruande esitamata või ei esita maksuhalduri nõudmisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmeid, võib maksuhaldur rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (4) Maksuhaldur esitab Rahandusministeeriumile hiljemalt 2011. aasta 1. detsembriks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 27.07.2011]

§ 859.   Seaduse kohaldamine tubakatoodetele

  Erandina käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatust on enne 2011. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigareid ja sigarillosid lubatud müüa 12 kalendrikuu jooksul uue kujundusega maksumärgi jõustumise päevast arvates.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 8510.   Aktsiisi tagastamine sigarettidelt

  Enne 2011. aasta 17. novembrit tarbimisse lubatud sigarettidelt, mis ei vasta Euroopa Standardikomitee standardis EN 16156:2010 „Sigaretid. Süütevõime hindamine. Ohutusnõue” sätestatud ohutusnõuetele, tagastatakse aktsiis maksumärgi tagastamisel. Nimetatud maksumärgid peab tagastama kolme kalendrikuu jooksul käesoleva sätte jõustumisest arvates.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 8511.   Üleminekuperiood SADHESi kaudu esitatava saatelehe rakendamiseks

  Aktsiisikauba veol on SADHESi kaudu esitatava saatelehe asemel lubatud kasutada enne 2014. aasta 1. juulit kehtinud saatelehte kuni 2014. aasta 30. septembrini.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 8512.   Aktsiisimäära muutmise analüüs

  Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule hiljemalt 2018. aasta 1. märtsil analüüsi ja vajaduse korral ettepaneku aktsiisimäära muutmiseks, kui käesolevas seaduses sätestatud või käesoleva seaduse 2015. aasta juunis vastu võetud muudatustega võivad kaasneda ootustele mittevastavad negatiivse mõjuga asjaolud, muu hulgas rahva tervisele, tarbimisele, ettevõtlusele või aktsiisi laekumisele.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 8513.   Aktsiisi arvutamine maksumärgistamata sigaritelt ja sigarillodelt

  Jaehinnast sõltuva aktsiisimäära rakendamise aastal arvutatakse maksumärgistamata sigarite ja sigarillode aktsiis, lähtudes nende minimaalselt makstavast aktsiisisummast.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 8514.   Üleminekuperioodid sigarite, sigarillode ja alternatiivsete tubakatoodete puhul

  (1) Enne 2018. aasta 1. jaanuari Eestis vabas ringluses väljaspool aktsiisiladu olevate maksumärgistamata alternatiivsete tubakatoodete müük on lubatud 2018. aasta 31. märtsini.

  (2) Sigareid ja sigarillosid, mis on lubatud tarbimisse enne 2018. aasta 1. jaanuari, on lubatud müüa kuni 2019. aasta 31. detsembrini. Käesolevas lõikes nimetatud toodetelt tagastatakse aktsiis maksukorralduse seaduse § 33 lõike 1 alusel, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
  1) nendele toodetele on aktsiisilaos kinnitatud 2020. aastal kehtivad maksumärgid ja makstud on kehtiv aktsiis;
  2) maksuhaldurile on tagastatud nendele toodetele kinnitatud maksumärgid või enne uute maksumärkide kinnitamist toodetele kirjalikult teatatud varem kinnitatud maksumärkide koodid, nendele maksumärkidele trükitud tubakatoote liigi tähistused ja tubakatoote kogused müügipakendis.
[RT I, 23.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Käesoleva seaduse §-s 45 nimetatud saateleht ei ole nõutav alternatiivsete tubakatoodete veol, kui vedu algas enne 2018. aasta 1. jaanuari.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

§ 8515.   Elektrienergia aktsiisi ühekordne osaline tagastamine elektrointensiivsele ettevõtjale

  (1) Energia aktsiisivabastuse luba omav või omanud elektrointensiivne ettevõtja võib taotleda 2019. aasta jooksul elektrienergia aktsiisi osalist tagastamist elektrienergia koguselt, mis tarbiti perioodil, mis algas ajavahemikus 2018. aasta 1. jaanuarist kuni energia aktsiisivabastuse loa väljastamise kuupäevani ja mis lõppes nimetatud loa väljastamise kuupäeval ning mille kestel oli ettevõtja elektrointensiivsus keskmiselt vähemalt 20 protsenti ja mille kestel ta vastas muudele käesoleva seaduse § 202 lõikes 3 sätestatud tingimustele, arvestades, et nimetatud lõike punktile 2 vastavuse hindamisel loetakse elektrointensiivse ettevõtja energiajuhtimissüsteem standardile EVS-EN ISO 50001 vastavaks 180 kalendripäeva varem, kui tema energiajuhtimissüsteem nimetatud standardile vastavaks tunnistati.

  (2) Elektrienergia aktsiisi osaliseks tagastamiseks esitab taotleja Maksu- ja Tolliametile taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid ning dokumente:
  1) taotleja nimi ja registrikood, asukoha ja tegevuskoha aadressid, kontaktandmed ning pangarekvisiidid;
  2) ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergialt aktsiisi osalist tagastamist taotletakse, ning selle elektrienergia kasutusala;
  3) võrguettevõtja või liinivaldaja kinnitus käesoleva lõike punktis 2 nimetatud perioodil ettevõtjale edastatud aktsiisiga maksustatud elektrienergia saldeeritud koguse kohta megavatt-tundides;
  4) elektrointensiivse ettevõtja enda käesoleva lõike punktis 2 nimetatud perioodil toodetud ja tarbitud elektrienergia kogus, mis on mõõdetud ning aktsiisiga maksustatud, megavatt-tundides;
  5) taotletav tagastussumma, mis leitakse, liites käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetatud elektrienergia kogused megavatt-tundides ning korrutades saadud koguse tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud elektrienergia aktsiisimäära ja elektrienergia soodusaktsiisimäära vahega;
  6) käesoleva seaduse § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne käesoleva lõike punktis 2 nimetatud perioodi kohta.

  (3) Maksuhalduril on õigus nõuda taotluse esitajalt lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente.

  (4) Elektrienergia aktsiisi osalise tagastamise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul käesolevas paragrahvis nimetatud nõuetekohaste dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.

  (5) Elektrienergia aktsiisi ühekordne osaline tagastamine elektrointensiivsele ettevõtjale on riigiabi vastavalt käesoleva seaduse § 66 lõikes 122 sätestatule.
[RT I, 27.06.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 8516.   Kütuse- ja elektriaktsiisi määrade muudatus tulenevalt Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast
[RT I, 21.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020 - kehtis kuni 30.04.2022]

§ 8517.  Tubakavedelike aktsiisiga maksustamise erisused 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022. aasta 31. detsembrini

  (1) Alates 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022. aasta 31. detsembrini ei maksustata aktsiisiga nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikke ning nimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelike puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajavahemikul ei teki tubakavedelike maksumärkidelt aktsiisi maksmise kohustust.

  (3) Maksuhaldur ei võta vastu tubakavedelike maksumärkide tellimusi, mille täitmise tähtpäev on pärast 2021. aasta 31. märtsi. Maksuhaldur alustab tubakavedelike maksumärkide tellimuste vastuvõtmist hiljemalt 2022. aasta 1. novembril.
[RT I, 23.12.2020, 4 - jõust. 01.04.2021]

§ 8518.  Üleminekuperiood tubakavedelike aktsiisiga taas maksustamiseks

  Enne 2023. aasta 1. jaanuari Eestis vabas ringluses väljaspool aktsiisiladu olevate maksumärgistamata tubakavedelike müük on lubatud 2023. aasta 31. jaanuarini.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 8519.  Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära ajutine vähendamine

  Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 2022. aasta 1. juunist kuni 2024. aasta 30. aprillini 21 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.
[RT I, 16.12.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

§ 8520.  Üleminekuperiood seoses aktsiisikauba e-saatelehe rakendamisega

  (1) Tarbimisse lubatud aktsiisikaupa, mis lähetati enne 2023. aasta 13. veebruari teisest liikmesriigist Eestisse või Eestist teise liikmesriiki, on lubatud vastu võtta vastavalt lähetamise ajal kehtinud protseduuridele kuni 2023. aasta 31. detsembrini.

  (2) Nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 21 lõikes 5 nimetatud teateid võib koostada muul viisil kui arvutipõhist süsteemi kasutades kuni 2024. aasta 13. veebruarini.
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023; paragrahvi number muudetud [RT I, 22.05.2022, 1]]

§ 8521.  Seaduse kohaldamine seoses käibemaksumäära ning sigarite ja sigarillode aktsiisi muutumisega

  (1) Käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatud müügipiirangut ei kohaldata sigarite ja sigarillode puhul nende aktsiisimäära muutmisel 2024. aastal ning juhul, kui sigaritelt ja sigarillodelt makstav aktsiisisumma ei suurene aktsiisitõusu, sealhulgas minimaalselt makstava aktsiisisumma tõttu.

  (2) Enne 2024. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigarette, sigareid ja sigarillosid on lubatud võõrandada või pakkuda müügiks käibemaksumäära tõusu korral maksimaalsest jaehinnast käibemaksumäära tõusust tuleneva summa võrra kõrgema hinnaga.
[RT I, 01.07.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 86.   Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.


1 Nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 8–9), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 10–11), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21–27), viimati muudetud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli III lisa maksustamise sätetega (ELT L 157, 21.6.2005, lk 86–88);
nõukogu direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29–31);
nõukogu direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 40–45), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51–70), viimati muudetud direktiiviga 2004/75/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 100–105);
nõukogu direktiiv 2006/79/EÜ kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (ELT L 286, 17.10.2006, lk 15–18);
nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);
nõukogu direktiiv (EL) 2019/2235, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega (ELT L 336, 30.12.2019, lk 10−13);
nõukogu direktiiv (EL) 2020/262, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (ELT L 58, 27.02.2020, lk 4–42);
nõukogu direktiiv (EL) 2020/1151, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (ELT L 256, 05.08.2020, lk 1−10).
[RT I, 30.12.2021, 2 - jõust. 13.02.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json