Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.06.2011 otsus nr 908

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2011

§ 1.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduses (RT I, 21.03.2011, 53) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 203 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalasele võib tähtajalise elamisloa anda kaaluka avaliku huvi korral (edaspidi tähtajaline elamisluba kaaluka avaliku huvi korral) kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele kaasaaitamiseks, kui:
1) ta on kannatanu või tunnistaja kriminaalmenetluses, mille esemeks on inimkaubandusega seotud kuritegu nõukogu raamotsuse 2002/629/JSK inimkaubanduse vastu võitlemise kohta (EÜT L 203, 1.08.2002, lk 1–4) tähenduses;
2) ebaseaduslikult töötanud kannatanu või tunnistaja on alaealine laps;
3) ebaseaduslikult töötanud kannatanu või tunnistaja oli asetatud olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi või teda hoiti sellises olukorras ja vastav tegu oli toime pandud vägivalla või pettusega või ära kasutades isiku abitut seisundit (orjastamine) või
4) ebaseaduslikult töötanud kannatanu või tunnistaja elule või tervisele põhjustati oht või teda koheldi inimväärikust alandavalt.

(2) Kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmiseks peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kannatanu või tunnistaja olema eelnevalt kaasa aidanud kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele või andnud nõusoleku seda teha ja katkestanud kõik suhted isikutega, keda kahtlustatakse või süüdistatakse vastava kuriteo toimepanemises.”;

2) paragrahvi 285 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööandja on kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit töötamiseks antud elamisluba omava välismaalase tööleasumisest, tööle asumata jätmisest, töötamiseks antud tähtajalises elamisloas kindlaks määratud töötamise tingimuste muutmisest, töösuhte aluseks oleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest ja välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest.

(2) Tööandja on kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit lühiajalise töötamise registreerinud välismaalasega töösuhte aluseks oleva lepingu sõlmimata jätmisest, välismaalase tööle asumata jätmisest, vastava lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest ja välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest.”;

3) paragrahvi 286 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Tööandja on kohustatud säilitama välismaalase töötamise ajal ja kümme aastat pärast välismaalase töötamise lõpetamist koopiaid andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad välismaalase Eestis töötamise õigusliku aluse olemasolu tema töölevõtmisel ja töötamise ajal.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu kehtestab siseminister määrusega.”

§ 2. Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikku (RT I, 11.03.2011, 5) täiendatakse §-ga 2601 järgmises sõnastuses:

§ 2601. Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamine

(1) Tööandja poolt Eestis viibimiseks seaduslikku alust mitteomavale välismaalasele Eestis töötamise võimaldamise eest, kui teos puuduvad orjastamise kuriteo tunnused ja:
1) see on toime pandud järjestikuse 12 kuu jooksul vähemalt teist korda;
2) töötada võimaldati kolmel või enamal välismaalasel;
3) töötada võimaldati alaealisel välismaalasel;
4) töötada võimaldati inimkaubandusega seotud kuriteo välismaalasest kannatanul või
5) sellega on põhjustatud oht välismaalase elule või tervisele või koheldud välismaalast inimväärikust alandavalt, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”

§ 3. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmine

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (RT I 1996, 3, 57; 2010, 22, 108) § 18 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui välismaalane töötas Eestis selleks seaduslikku alust omamata ja on töövaidluse ajaks Eestist lahkunud, lahkub Eestist töövaidluse kestuse ajal või saadetakse töövaidluse kestuse ajal Eestist välja, siis vaadatakse töövaidlus läbi tema kohalolekuta.”

§ 4. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 20. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json