Teksti suurus:

Põllumajandusministri 22. detsembri 2004. a määruse nr 191 „Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord, nõuded vabatsoonile, vabalaole või tollilaole, kus on lubatud käidelda mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetisi, nõuded mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavale ettevõttele” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2014, 1

Põllumajandusministri 22. detsembri 2004. a määruse nr 191 „Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord, nõuded vabatsoonile, vabalaole või tollilaole, kus on lubatud käidelda mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetisi, nõuded mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavale ettevõttele” muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 64

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 29 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 22. detsembri 2004. a määrust nr 191 „Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord, nõuded vabatsoonile, vabalaole või tollilaole, kus on lubatud käidelda mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetisi, nõuded mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavale ettevõttele” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 29 lõike 1 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord.”;

4) paragrahvi 2 lõigetest 2–4 ja § 8 lõike 8 punktist 2 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

5) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 4. Veterinaarkontroll loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle, mis võetakse järelevalve alla piiripunktist sihtkohta veo ajaks

Piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik teavitab loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud juhul kaubasaadetise sihtkohas veterinaarjärelevalve teostamise eest vastutavat veterinaarjärelevalve ametnikku kaubasaadetise päritolust ja sihtkohast liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.”;

6) paragrahvi 5 lõikes 3 ja § 11 lõikes 1 asendatakse sõnad „veterinaarjärelevalve all” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all”;

7) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse pärast sõna „ekspordi” välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

8) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise veol vabatsooni, vabalattu või tollilattu veendub selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu kaubasaadetis imporditakse, et sihtkohaks oleva vabatsooni, vabalao või tollilaokohta, milles kaubasaadetist ladustatakse, on väljastatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 40 lõikes 1 või 2 nimetatud tegevusluba, ning teavitab saabuvast kaubasaadetisest vabatsooni, vabalao või tollilao üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalve ametnikku liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.”;

9) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Vabatsoonis, vabalaos või tollilaos veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalve ametnik kontrollib, et:

1) mittenõuetekohane loomne saadus on ladustatud eraldi nõuetekohasest loomsest saadusest;

2) vabatsooni, vabalao või tollilao sisse- ja väljapääsud on vastutava isiku alalise kontrolli all;

3) mittenõuetekohast loomset saadust ei toimetata vabatsoonist, vabalaost või tollilaost välja ilma veterinaarjärelevalve ametniku nõusolekuta;

4) ladustatud mittenõuetekohast loomset saadust ei vahetata teise loomse saaduse vastu, ei pakendata ega töödelda.”;

10) paragrahvi 8 lõike 8 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu kaubasaadetis ühendusevälisesse riiki toimetatakse, teeb kaubasaadetise dokumentide ja identsuse kontrolli, teeb veterinaarkontrolli tegemist tõendavale dokumendile asjakohase märke kaubasaadetise Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetamise kohta ning saadab eelnimetatud dokumendi koopia faksi või muu sidevahendiga veterinaarjärelevalve ametnikule, kes vabatsoonis, vabalaos või tollilaos kontrollis kaubasaadetist enne selle väljatoimetamist. Kui kaubasaadetise vabatsoonist, vabalaost või tollilaost välja toimetamisest alates 30 päeva jooksul ei ole eelnimetatud teavet saabunud, korraldab selles vabatsoonis, vabalaos või tollilaos veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalve ametnik koostöös tolliga uurimise kaubasaadetise asukoha kindlakstegemiseks;

7) kaubasaadetis veetakse rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva loomse toiduga varustavasse ettevõttesse nõukogu määruses 2913/92/EMÜ sätestatud protseduuri T1 kohaselt ning kaubasaadetisega on kaasas sertifikaat, mis on avalikustatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 46 lõike 1 alusel ning mis vastab komisjoni otsuses 2000/571/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid (EÜT L 240, 23.09.2000, lk 14–18), toodud näidisele;”;

11) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise veol rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustavasse ettevõttesse veendub selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu kaubasaadetis imporditi, et sihtkohaettevõtte kohta on väljastatud tegevusluba väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamiseks, ning teavitab saabuvast kaubasaadetisest selle ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalve ametnikku liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu hiljemalt kaubasaadetise üle piiripunktis veterinaarkontrolli tegemise päeval.”;

12) määruse 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

13) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), muudetud direktiividega 96/43/EÜ (EÜT L 162, 01.07.1996, lk 1–13), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ning otsusega 92/438/EMÜ (EÜT L 243, 25.08.1992, lk 27–31);
nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239) ning määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).”.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json