Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2015, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.06.2015 otsus nr 660

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2015

§ 1.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seadusega reguleeritakse arvestuse pidamist töötute ja tööotsijate üle, tööturuteenuste osutamist, tööturutoetuste ja madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastase tagasimakse maksmist, tööturu vajadustest lähtuva tööhõiveprogrammi koostamist, käesoleva seaduse kohaldamisel tekkinud vaidluste lahendamist ja vastutust käesoleva seaduse rikkumise eest.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Madala sissetulekuga töötava isiku iga-aastasele tagasimaksele kohaldatakse käesolevat seadust 41. peatükis sätestatud ulatuses.”;

3) seadust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
MADALA SISSETULEKUGA TÖÖTAVA ISIKU IGA-AASTANE TAGASIMAKSE

§ 371. Madala sissetulekuga töötava isiku iga-aastase tagasimakse mõiste

Madala sissetulekuga töötavale isikule tehtav iga-aastane tagasimakse (edaspidi tagasimakse) on täistööajaga töötavale madalapalgalisele töötajale või ametnikule tema sissetuleku suurendamiseks üks kord kalendriaastas makstav toetus.

§ 372. Tagasimakset taotlema õigustatud isik

(1) Tagasimakse taotlemise õigus tekib füüsilisel isikul, kes on eelmisel kalendriaastal täitnud kõiki järgmisi tingimusi iga arvestatava kalendrikuu kohta vähemalt kuue kalendrikuu jooksul:
1) olnud kogu kalendrikuu vältel kõigi töölepingu seaduse tähenduses tööandjate või avaliku teenistuse seaduse tähenduses ametiasutuste poolt tulumaksuseaduse § 40 lõike 5 kohaselt esitatud maksudeklaratsioonide kohaselt resident;
2) olnud kogu kalendrikuu vältel vähemalt 18-aastane;
3) töötamise registri andmetel töötanud kogu kalendrikuu vältel vähemalt ühe töölepingu alusel või olnud teenistussuhtes ja nimetatud töötamine ei olnud peatatud;
4) töötanud käesoleva lõike punkti 3 tingimusi täitvalt kokku vähemalt täistööajaga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 ei kohaldata töövõimetuspensionärile, kes on eelmise kalendriaasta jooksul saanud töölepingu seaduse tähenduses tööandja või avaliku teenistuse seaduse tähenduses ametiasutuse poolt tulumaksuseaduse § 40 lõike 5 kohaselt esitatud maksudeklaratsiooni kohaselt tasu, millelt maksab sotsiaalmaksu riik.

(3) Tagasimakse taotlemise õigust ei teki füüsilisel isikul, kelle eelmise kalendriaasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatava tulu, tulumaksuseaduse § 44 lõikes 13 nimetatud tulu ja füüsilise isiku tasemel tulumaksuseaduse §-s 50 nimetatud täiendavalt maksustamata tulu summa ning arvu 0,35 korrutis ületab käesoleva seaduse § 373 lõikes 3 nimetatud määra 12 korda.

§ 373. Tagasimakse suuruse arvutamine

(1) Tagasimakse suuruse arvutamiseks lahutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud määra ja arvu 12 korrutisest füüsilise isiku eelmise kalendriaasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatava tulu, tulumaksuseaduse § 44 lõikes 13 nimetatud tulu ja füüsilise isiku tasemel tulumaksuseaduse §-s 50 nimetatud täiendavalt maksustamata tulu summa ning arvu 0,35 korrutis. Saadud arv jagatakse arvuga 12 ning korrutatakse nende kalendrikuude arvuga, millal füüsiline isik vastas käesoleva seaduse §-s 372 sätestatud tingimustele.

(2) Tagasimakse ülempiir on eelmise kalendriaasta eest füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel arvutatud tulumaksu kohustuse suurus pärast maksustatavast tulust tehtud tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamisi.

(3) Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni korral on tagasimakse ülempiir nimetatud deklaratsiooni alusel isiku tulumaksuga maksustatava tulu osakaalule vastav osa abikaasade ühise tuludeklaratsiooniga arvutatud tulumaksu kohustuse suurusest pärast maksustatavast tulust tehtud tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamisi. Nimetatud osakaalu leidmiseks tehakse abikaasade ühise tuludeklaratsiooni alusel isiku tulumaksuga maksustatavast tulust tulumaksuseaduse §-des 23, 232, 233, 28 ja 281 nimetatud mahaarvamised ning saadud arv jagatakse abikaasade ühise tuludeklaratsiooni alusel isiku ja tema abikaasa tulumaksuga maksustatava tuluga, millest on tehtud §-des 23, 232, 233, 28 ja 281 nimetatud mahaarvamised.

(4) Tagasimakse suuruse arvutamise aluseks olev määr kehtestatakse tagasimakse arvutamise aluseks oleva aasta riigieelarvega, võttes arvesse arvestuslikku elatusmiinimumi ja kuutasu alammäära täistööajaga töötamise korral. Nimetatud määr ei või olla madalam viimati Statistikaameti avaldatud arvestuslikust elatusmiinimumist.

§ 374. Tagasimakse taotlemine

(1) Tagasimakse taotlemisele kohaldatakse tulumaksuseaduses ja maksukorralduse seaduses füüsilise isiku tulumaksu enammakse tagastusnõude täitmise taotluse kohta sätestatut käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud erisustega.

(2) Tagasimakset saab käesoleva seaduse §-s 372 sätestatud tingimustele vastav füüsiline isik taotleda ühel ajal eelmise kalendriaasta tulude kohta hiljemalt 31. märtsiks Maksu- ja Tolliametile esitatava tuludeklaratsiooniga.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud taotluse esitamise tähtaeg tagasimakse saamiseks on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib Maksu- ja Tolliamet füüsilise isiku taotluse alusel tähtaja ennistada. Tähtaega ei ennistata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtpäevast on möödunud rohkem kui kuus kuud.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud taotluse esitamise tähtaeg tagasimakse saamiseks on mööda lastud füüsilisest isikust mitteolenevatel asjaoludel, võib Maksu- ja Tolliamet füüsilise isiku taotluse alusel tähtaja ennistada ajaliste piiranguteta. Maksu- ja Tolliamet ei või nimetatud tähtaega ennistada, kui taotlus tagasimakse saamiseks on esitatud hiljem kui kuus kuud pärast eelmises lauses nimetatud asjaolude äralangemist.

§ 375. Tagasimakse maksmine

(1) Tagasimakse maksmisele kohaldatakse tulumaksuseaduses ja maksukorralduse seaduses füüsilise isiku tulumaksu enammakse tagastusnõude täitmise, tasaarvestamise, arestimise ja pantimise kohta sätestatut käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

(2) Tagasimakse maksab välja Maksu- ja Tolliamet hiljemalt 1. juuliks füüsilise isiku tuludeklaratsioonil näidatud füüsilise isiku enda või tema abikaasa pangakontole või füüsilise isiku kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku pangakontole.

§ 376. Tagasimakse tagasinõudmine

(1) Kui selgub, et füüsilisel isikul ei olnud õigust tagasimaksele väljamakstud summas, nõuab Maksu- ja Tolliamet alusetult välja makstud tagasimakse summa tagasi.

(2) Alusetult välja makstud tagasimakse summa sissenõudmisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses maksuvõla sundtäitmise kohta sätestatut käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib esitada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõude nii alusetult välja makstud tagasimakse summa saanud füüsilise isiku kui ka ebaõigete andmete deklareerimise või töötamise registrisse kandmisega tagasimakse alusetu summa väljamaksmise põhjustanud isiku vastu.

(4) Isiku, kelle vastu on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõue, põhjendatud taotlusel võib Maksu- ja Tolliamet võimaldada tagasinõutud tagasimakse summa osade kaupa tasumise.

§ 377. Tagasimakse rahastamine

Tagasimakset rahastatakse riigieelarvest Maksu- ja Tolliameti kaudu.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 432 järgmises sõnastuses:

§ 432. Käesoleva seaduse 41. peatüki rakendamine

(1) Tagasimakset saab esimest korda taotleda 2017. aastal.

(2) 2017. aastal välja makstava tagasimakse suuruse arvutamise aluseks olev määr kehtestatakse 2016. aasta riigieelarve seadusega.”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse 41. peatüki alusel madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastase tagasimakse maksmine.”;

2) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse 41. peatükis nimetatud füüsiline isik.”.

§ 3.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigi- või kohaliku eelarve vahenditest makstud ühekordseid toetusi, välja arvatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstud madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastane tagasimakse;”.

§ 4.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõiget 5 täiendatakse viienda ja kuuenda lausega järgmises sõnastuses:

„Tulumaksu kinnipidaja esitab käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud maksudeklaratsiooni töölepingu alusel töötavate töötajate või teenistussuhtes olevate ametnike kohta, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud, sõltumata väljamaksete tegemisest. Väljamaksete puudumisel näidatakse maksudeklaratsioonis töötaja või ametniku kohta tööaja määr.”;

2) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 46 järgmises sõnastuses:

„(46) Paragrahvi 40 lõikes 5 nimetatud tööaja määr näidatakse esimest korda 2015. aasta detsembrikuu eest esitatavas deklaratsioonis.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2015. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json