Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.06.2015 otsus nr 661

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2015

§ 1.  Riiklike peretoetuste seaduse muutmine

Riiklike peretoetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) lasterikka pere toetus.”;

2) paragrahvi 4 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „ning seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse”;

3) paragrahvi 5 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on 50 eurot.”;

4) paragrahvi 5 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on 55 eurot.”;

5) paragrahvi 5 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot.”;

6) paragrahv 91 tunnistatakse kehtetuks;

7) seaduse 2. peatükki täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

§ 92. Lasterikka pere toetus

(1) Lasterikka pere toetust on õigus saada ühel vanemal, hooldajal või eestkostjal või käesoleva seaduse § 15 punktis 2 või 21 nimetatud isikul, kes kasvatab peres kolme või enamat last, kes vastavad käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 või 2 sätestatud tingimustele.

(2) Lasterikka pere toetuse suurus kolme kuni kuut last kasvatavale perele on 200 eurot.

(3) Lasterikka pere toetuse suurus seitset või enamat last kasvatavale perele on 370 eurot.”;

8) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Lasterikka pere toetust makstakse toetuse määramise algtähtajal kehtinud suuruses. Lasterikka pere toetuse suuruse muutmise korral arvutatakse toetus ümber ja makstakse uues suuruses selle kehtestamise kuupäevast arvates.”;

9) paragrahvi 20 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „ning seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse suurus”.

§ 2.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 21 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 10 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse riiklike peretoetuste seaduse § 92 lõikes 3 nimetatud toetuse summalt.”.

§ 3.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavaid peretoetusi, välja arvatud sama seaduse alusel makstavat lasterikka pere toetust seitset või enamat last kasvatavale perele;”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2 ja 6–9 ning § 2 ja 3 jõustuvad 2017. aasta 1. juulil.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punkt 5 jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json