Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2015, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.06.2015 otsus nr 664

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 11.06.2015

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) Maaeluministeerium;”;

2) paragrahvi 59 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Justiitsministeeriumi valitsemisalas on õigusloome koordineerimine, õigusaktide süstematiseerimine ja Riigi Teataja väljaandmine, esimese ja teise astme kohtute, prokuratuuri, kohtuekspertiisi, vanglate, notarite ametitegevuse ja õigusteenuse korraldamine, samuti välisriigi kodaniku või kodakondsuseta isiku välisriigile väljaandmise otsustamine, intellektuaalse omandi valdkonna koordineerimine, konkurentsijärelevalve poliitika kujundamine ja konkurentsijärelevalve korraldamine, andmekaitsealased küsimused ning ministeeriumi pädevuse kohane õigusloome.”;

3) paragrahvi 59 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Konkurentsiamet;”;

4) paragrahvi 63 lõikest 1 jäetakse välja lauseosa „konkurentsijärelevalve,”;

5) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 64 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

7) paragrahvi 65 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeeriumi valitsemisalas on riigi eelarve-, ressursihaldus-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, riigiabialane nõustamine ja koordineerimine, raamatupidamise, audiitortegevuse, riikliku statistika, avaliku teenistuse ning riigivara ja riigihangetega seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine, kohalike omavalitsuste arendamine, regionaalarengu, riigi- ja regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine ning ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.”;

8) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Rahandusministeeriumi valitsemisalas on maavalitsused.”;

9) paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Siseministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete ning kodakondsuse ja rändega seotud tegevuste korraldamine, kriisireguleerimise ja kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine, rahvastiku toimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.”;

10) paragrahvi 66 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja maavalitsused”;

11) seadust täiendatakse §-ga 1074 järgmises sõnastuses:

§ 1074. Põllumajandusministeeriumi nime asendamine

(1) Kehtivates seadustes loetakse sõna „Põllumajandusministeerium” asendatuks sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

(2) Riigi Teatajas avaldatud kehtivates seadustes teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud muudatused Riigi Teataja väljaandja kolme kuu jooksul käesoleva paragrahvi jõustumisest arvates.”.

§ 2.  Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmine

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses asendatakse § 8 lõike 4 punktis 2 ja lõikes 5, § 81 lõigetes 3, 4, 11 ja 13, § 9 lõigetes 3, 4, 13 ja 14 ning § 12 lõikes 3 sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 3.  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”;

2) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud maa omanik

(1) Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud maa omanikuks on planeerimisseaduse tähenduses Keskkonnaministeerium või valdkonna eest vastutava ministri volitatud isik.

(2) Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud maa omanikuks on ehitusseadustiku tähenduses maavanem või Maa-amet vastavalt oma pädevusele.”;

3) paragrahvi 32 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tehnovõrk või -rajatis on ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja see kuulub isikule, kellele laieneb elektrituruseaduse § 65 lõikes 1 sätestatud kohustus või kes on vee-ettevõtja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses või võrguettevõtja kaugkütteseaduse või maagaasiseaduse tähenduses või vastavas piirkonnas tegutsev võrguettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses. Tehnovõrk või -rajatis on ehitatud avalikes huvides ka siis, kui selle kaudu osutatakse üldkasutatavat elektroonilise side teenust elektroonilise side seaduse tähenduses.”;”.

§ 4.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduse peatükk 61 ja § 1091 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduses asendatakse § 2 lõikes 2, § 3 lõigetes 1, 2 ja 4 ning § 7 lõigetes 1 ja 2 sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 6.  Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 2 punktis 3 ja lõikes 7 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 7.  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 43 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjon moodustatakse alalisena ning selle liikmeteks on kolm Rahandusministeeriumi ametnikku ja kaks üleriigiliste liitude nimetatud isikut.”;

2) paragrahvi 51 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Siseministeeriumi ning”.

§ 8.  Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 5 lõikes 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 9.  Kohanimeseaduse muutmine

Kohanimeseaduse § 17 lõikes 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 10.  Maareformi seaduse muutmine

Maareformi seaduse § 391 lõikes 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 11.  Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse muutmine

Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 311 lõigetes 2, 3 ja 8 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”;

2) paragrahvi 311 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmine

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõigetes 4 ja 8, § 27 lõikes 2, § 28 lõikes 7, § 35 pealkirjas ja lõigetes 1–3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksus teavitab Rahandusministeeriumi ja rakendusasutust rikkumisest, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 2 punktis 7 nimetatud eeskirjade eiramisest, süüteo kahtlusest ja teistest Euroopa Liidu finantshuve kahjustavatest tegevustest ning toetuse tagasinõudmisest.”.

§ 13.  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse muutmine

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 14 nimetatud partnerlusleppe (edaspidi partnerluslepe) koostöös käesoleva seaduse § 12 lõike 3 alusel nimetatud rakendusasutustega ja Maaeluministeeriumiga ning peab Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi.”;

2) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rahandusministeerium koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 52 nimetatud eduaruande partnerlusleppe täitmise kohta koostöös rakendusasutuste ja Maaeluministeeriumiga. Rahandusministeerium esitab aruande Vabariigi Valitsusele ja Euroopa Komisjonile.”;

3) paragrahvi 52 lõigetes 1 ja 3, § 53 lõikes 1, §-s 55 ning § 63 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

4) paragrahvi 61 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohustuse või nõude täitmata jätmise korral teavitatakse alates teadasaamisest Rahandusministeeriumi käesoleva seaduse § 50 lõikes 1 nimetatud juhtudest, kui need on seotud Eestis registreeritud toetuse saaja või partneriga ning rikkumisega seotud toetuse summa ületab 10 000 eurot.”.

§ 14.  Planeerimisseaduse muutmine

Planeerimisseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 7, §-s 7, § 13 lõikes 6, § 25 lõikes 1, § 27 lõikes 7, § 61 lõikes 3, § 70 lõikes 2 ning § 72 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „Siseminister” sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister”.

§ 15.  Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmine

Püsiasustusega väikesaarte seaduse § 4 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni kuulub hääleõigusega valdkonna eest vastutav minister, kaks Rahandusministeeriumi esindajat, üks Keskkonnaministeeriumi ning üks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, kaks maavanemate esindajat, üks iga väikesaarte nimekirja kantud saare esindaja, üks saarte elanike huve esindavate ühingute esindaja ja kaks väikesaarte esindajate kutsutud Riigikogu liiget. Komisjoni koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

(4) Komisjoni esimees on regionaalpoliitika eest vastutav minister. Komisjon valib oma liikmete hulgast aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Rahandusministeerium.”.

§ 16.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 5. peatükki täiendatakse 6. jaoga järgmises sõnastuses:

6. jagu
Konkurentsiameti toimingud

1. jaotis
Konkurentsiseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1161. Koondumise menetlemine

Koondumise menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1920 eurot.”;

2) seaduse 8. peatüki 2. jao 1. jaotis tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.  Riigivaraseaduse muutmine

Riigivaraseaduse § 6 lõikes 7 ja § 7 lõikes 2 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 18.  Ruumiandmete seaduse muutmine

Ruumiandmete seaduse § 61 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 19.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 332 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevust korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Maaeluministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga. Keskkonnaministeerium kaasab töösse maavalitsusi ja kohalikke omavalitsusi.”;

2) paragrahvi 339 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava rakendamist korraldavad Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium ja Siseministeerium koostöös teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega.”.

§ 20.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. septembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2015. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json