HALDUSÕIGUSMaksuõigus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2015, 13

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus1
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

Vastu võetud 04.12.2002
RT I 2003, 2, 17
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2003RT I 2003, 48, 34507.07.2003
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
17.12.2003RT I 2003, 90, 60201.05.2004, osaliselt 31.12.2003
23.11.2004RT I 2004, 84, 56901.01.2005
04.05.2005RT I 2005, 29, 21005.06.2005
07.12.2005RT I 2005, 68, 52701.01.2006, osaliselt 01.07.2006
14.06.2006RT I 2006, 29, 22201.07.2006, osaliselt 01.01.2007
14.06.2007RT I 2007, 45, 31901.01.2008
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008
20.12.2007RT I 2007, 74, 45201.01.2008
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.12.2008
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.07.2009
20.02.2009RT I 2009, 15, 9301.04.2009
18.06.2009RT I 2009, 35, 23201.07.2009, osaliselt 01.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 59, 39001.01.2010, osaliselt 01.03.2010 ja 01.01.2011
27.01.2010RT I 2010, 8, 3601.03.2010, osaliselt 01.04.2010. Tekstis asendatud läbivalt sõnad „registreeritud kaupleja” sõnadega „registreeritud kaubasaaja”, sõna „ettekirjutuse” sõnaga „haldusakti”, sõnad „Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik” sõnaga „maksuhaldur” ja sõnad „Maksu- ja Tolliameti peadirektor” sõnaga „maksuhaldur” vastavas käändes.
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
27.10.2010RT I, 18.11.2010, 201.01.2011, osaliselt 05.12.2010
16.12.2010RT I, 30.12.2010, 301.01.2011, osaliselt 27.07.2011
15.06.2011RT I, 06.07.2011, 1501.01.2013
07.12.2011RT I, 23.12.2011, 224.12.2011, osaliselt 01.01.2012 ja 01.02.2012
22.02.2012RT I, 08.03.2012, 101.04.2012, osaliselt 01.07.2012
10.10.2012RT I, 25.10.2012, 101.12.2012
30.11.2012RT I, 20.12.2012, 101.01.2013, osaliselt 01.01.2014, 01.01.2015; 1.01.2016 jõustuma kavandatud muudatused tunnistatud kehtetuks [RT I, 30.06.2015, 1]
05.12.2012RT I, 20.12.2012, 201.01.2013 ja 01.01.2014
15.05.2013RT I, 01.06.2013, 101.07.2013
23.10.2013RT I, 05.11.2013, 201.12.2013
27.02.2014RT I, 21.03.2014, 401.04.2014, osaliselt 01.07.2014
23.04.2014RT I, 10.05.2014, 120.05.2014
11.06.2014RT I, 20.06.2014, 301.07.2014
01.07.2014RT I, 12.07.2014, 201.01.2015, osaliselt 01.05.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 ja 01.01.2018
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
18.02.2015RT I, 12.03.2015, 722.03.2015, osaliselt 01.05.2015 ja 01.01.2016
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 501.07.2015
15.06.2015RT I, 30.06.2015, 101.01.2016, osaliselt 01.02.2016, 01.06.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 ja 01.01.2020

1. osa ÜLDOSA 

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

1. jagu Üldmõisted 

§ 1.   Maksuobjekt

  (1) Käesoleva seaduse kohaselt maksustatakse aktsiisiga alkohol, tubakatooted, kütus ja elektrienergia (edaspidi koos nimetatuna aktsiisikaup).
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Käesolevas seaduses nimetatud alkoholi kaubakoodid põhinevad nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuril (edaspidi KN) seisuga 1992. aasta 31. detsember ning kütuse ja elektrienergia kaubakoodid KNil seisuga 2002. aasta 1. jaanuar.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 11.   Territoorium ja riik

  (1) Euroopa Liidu territooriumina (edaspidi liidu territoorium) käsitatakse käesoleva seaduse tähenduses Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi territooriumi, kus kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut vastavalt selle artiklile 52, arvestades nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12–30), artiklites 5 ja 6 sätestatut.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Liikmesriik käesoleva seaduse mõistes on riik või territoorium, mis asub liidu territooriumil.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (3) Euroopa Liidu väline (edaspidi liiduväline) riik käesoleva seaduse tähenduses on riik või territoorium, mille suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingut ei kohaldata, ja territoorium, mis on nimetatud nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 5 lõikes 2 või 3.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 2.   Aktsiisiladu

  Aktsiisiladu käesoleva seaduse mõistes on koht, kus aktsiisilaopidajal on õigus käesolevas seaduses sätestatud korras ajutises aktsiisivabastuses toota, ladustada, vastu võtta ja lähetada aktsiisikaupa.

§ 3.   Aktsiisilaopidaja

  Aktsiisilaopidaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on antud õigus aktsiisilaos toota, ladustada, vastu võtta ja aktsiisilaost lähetada aktsiisikaupa.

§ 4.   Ajutine aktsiisivabastus ja peatamismenetlusega tolliprotseduur

  (1) Ajutine aktsiisivabastus käesoleva seaduse mõistes on maksukohustuse peatamine väljaspool peatamismenetlusega tolliprotseduuri oleva aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, lähetamisel ja veol käesolevas seaduses sätestatud korras.

  (2) Peatamismenetlusega tolliprotseduur käesoleva seaduse mõistes on nõukogu määruses (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) sätestatud protseduur, mis on seotud tollijärelevalvega ja millele ühenduseväline kaup suunatakse selle sisenemisel ühenduse tolliterritooriumile, ajutisel ladustamisel, vabatsooni või vabalattu paigutamisel, ning mis tahes ühenduse tolliseadustiku artikli 84 lõike 1 punktis a nimetatud protseduur.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 41.   Aktsiisikauba tarbimisse lubamine

  Aktsiisikauba tarbimisse lubamine käesoleva seaduse mõistes on ajutise aktsiisivabastuse lõpetamine ning tootmine, import või aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba valdamine ajutise aktsiisivabastuseta.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 42.   Registreeritud kaubasaaja

  (1) Registreeritud kaubasaaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on käesoleva seaduse § 40 alusel antud õigus ärilisel eesmärgil vastu võtta teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa.

  (2) Registreeritud kaubasaajal ei ole õigust ladustada ega lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 43.   Registreeritud kaubasaatja

  (1) Registreeritud kaubasaatja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on käesoleva seaduse § 401 alusel antud õigus ärilisel eesmärgil lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses pärast selle importimist.

  (2) Registreeritud kaubasaatjal ei ole õigust ladustada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 5.   Aktsiisikauba ladustamine

  Aktsiisikauba ladustamine käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikauba hoidmine isiku või asutuse valduses.

§ 6.   Aktsiisikauba lähetamine aktsiisilaost

  Aktsiisikauba lähetamiseks aktsiisilaost loetakse käesoleva seaduse mõistes aktsiisikauba toimetamist väljapoole aktsiisiladu.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 7.   Aktsiisikauba vastuvõtmine

  Aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks, kui käesoleva seaduse §-s 45 nimetatud saatelehele on alla kirjutanud sellele märgitud saaja või maksuhaldurile on teatatud aktsiisikauba vastuvõtmisest teisest liikmesriigist käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud korras. Imporditud aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks importija poolt, kui aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon on aktsepteeritud. Imporditud aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks aktsiisilaopidaja poolt, kes ise ei ole importija, aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise momendil, kui maksuhaldurile on tollideklaratsiooniga samaaegselt esitatud aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu toimetamise saateleht.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 8.   Aktsiisikauba võõrandamine

  Aktsiisikauba võõrandamine käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikauba müük, vahetamine või tasuta üleandmine, samuti aktsiisikauba andmine tööandja poolt töötajale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

§ 9.   Aktsiisikauba importija

  Aktsiisikauba importija käesoleva seaduse mõistes on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse aktsiisikaup vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 10.   Aktsiisikauba import

  (1) Aktsiisikauba import käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamine ühenduse tolliseadustiku mõistes.

  (2) Aktsiisikauba impordiks loetakse käesoleva seaduse mõistes ka aktsiisikauba toimetamist Eestisse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 5 nimetatud territooriumidelt, mis moodustavad osa liidu tolliterritooriumist.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (3) Aktsiisikauba impordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestisse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 6 määratletud territooriumidelt.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 11.   Aktsiisikauba eksport

  (1) Aktsiisikauba eksport käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikaubale ekspordi tolliprotseduuri rakendamine ühenduse tolliseadustiku mõistes.

  (2) Aktsiisikauba ekspordiks loetakse ka aktsiisikauba toimetamist Eestist nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 5 nimetatud territooriumidele, millele ei kohaldata nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Aktsiisikauba ekspordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestist nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 6 määratletud territooriumidele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 111.   Maksumärk

  Maksumärk käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvalisusnõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

2. jagu Alkoholiga seotud mõisted 

§ 12.   Alkohol

  (1) Alkohol käesoleva seaduse mõistes on õlu, vein, kääritatud jook, vahetoode ja käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud muu alkohol.

  (2) Õlu käesoleva seaduse mõistes on üle 0,5 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2203, ning toode, mis on õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2206.

  (3) Vein käesoleva seaduse mõistes on viinamarjadest toodetud:
  1) ainult kääritamise teel saadud üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204 või 2205 (välja arvatud vahutav vein);
  2) ainult kääritamise teel ilma rikastamata saadud üle 15 mahuprotsendilise kuni 18 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204 või 2205 (välja arvatud vahutav vein);
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  3) ainult kääritamise teel saadud üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega vahutav vein, mille KNi esimesed neli numbrit on 2205 või mille KNi esimesed kuus numbrit on 2204 10 või mille KNi kaheksa numbrit on 2204 21 10 või 2204 29 10.

  (4) Kääritatud jook käesoleva seaduse mõistes on õllest ja veinist erinev:
  1) üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 10 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206;
  2) ainult kääritamise teel saadud üle 10 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206;
  3) üle 1,2 mahuprotsendilise kuni 13 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega vahutav toode või ainult kääritamise teel saadud üle 13 mahuprotsendilise kuni 15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega vahutav toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 2205 või mille KNi esimesed kuus numbrit on 2204 10 või mille KNi kaheksa numbrit on 2206 00 31, 2206 00 39 või 2204 21 10.

  (5) Vahetoode käesoleva seaduse mõistes on käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetamata toode, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206.

  (6) Muu alkohol käesoleva seaduse mõistes on toode, mille etanoolisisaldus:
  1) on üle 1,2 mahuprotsendi ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2207 või 2208;
  2) on üle 22 mahuprotsendi ja mille KNi esimesed neli numbrit on 2204, 2205 või 2206;
  3) on üle 1,2 mahuprotsendi ja mis on toit toiduseaduse mõistes ning sisaldab käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud toodet, kuid ei kuulu nendes punktides nimetatud KNi esimesse nelja numbrisse.

  (7) Piiritus käesoleva seaduse mõistes on käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud muu alkoholi hulka kuuluv toode, mis on saadud sünteesimisel või kääritatud meski destilleerimisel või rektifitseerimisel.

  (8) Vahutavaks loetakse kääritatud jook, mille KNi kaheksa numbrit on 2206 00 31 või 2206 00 39, ning vein ja kääritatud jook, mille rõhk süsinikdioksiidi sisalduse tõttu on 0,3 megapaskalit või rohkem mõõdetuna temperatuuril 20 °C või mis on villitud pudelisse, mis on suletud seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal mis tahes kinnitusvahend.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 13.   Denatureeritud alkohol
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (1) Alkohol loetakse täielikult denatureerituks, kui see on denatureeritud vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12–15).
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (3) Alkohol loetakse osaliselt denatureerituks, kui see on denatureeritud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust erinevalt ning denatureeriv aine ja selle sisaldus alkoholis vastab valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud nõuetele.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (4) Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 14.   Esteraldehüüdfraktsioon

  Esteraldehüüdfraktsioon käesoleva seaduse mõistes on vedelik, mis sisaldab ühe liitri 100-protsendilise etanooli (edaspidi etanool) kohta kõiki järgmisi aineid vähemalt allpool nimetatud kogustes:
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  1) atseetaldehüüde 500 mg;
  2) etüülatsetaati 500 mg;
  3) metanooli 1,5 mahuprotsenti;
  4) puskariõli 20 mg.

3. jagu Tubakatootega seotud mõisted 

§ 15.   Tubakas

  Tubakas käesoleva seaduse mõistes on taim perekonnast Nicotiana.

§ 16.   Tubakatoode

  (1) Tubakatoode käesoleva seaduse mõistes on sigar, sigarillo, sigaret ja suitsetamistubakas.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (2) Sigar ja sigarillo, kui neid saab sellisena suitsetada ja kui need on nende omadusi ja tavalisi tarbijaootusi arvestades eranditult mõeldud sellisena suitsetamiseks, on käesoleva seaduse mõistes:
  1) looduslikust tubakast välimise ümbrislehega tubakarullid ja
  2) tubakarullid, mille täidissegu koosneb vartest puhastatud purustatud tubakast ning mille välimine ümbrisleht on taastatud tubakast ja sigarile omast värvi, kattes täielikult toote, sealhulgas filtri, kuid mitte suuotsa selle olemasolu korral, kusjuures toote ühiku mass ilma filtri või suuotsata on vähemalt 2,3 grammi ja mitte rohkem kui 10 grammi ning toote pikkusest vähemalt ühe kolmandiku ümbermõõt on vähemalt 34 millimeetrit.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Sigaret käesoleva seaduse mõistes on paberkesta pandud peeneks lõigatud valmistubakast suitsetamistarve. Sigaretiks loetakse ka tubakarull, mis on:
  1) suitsetatav selliselt, nagu see on ja mis ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses sigar ega sigarillo,
  2) pandud lihtsate mittetööstuslike vahenditega paberist hülssi või
  3) keeratud lihtsate mittetööstuslike vahenditega paberisse.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sigaretti, mille pikkus ilma filtri või suuotsata on üle 8 sentimeetri, kuid mitte rohkem kui 11 sentimeetrit, käsitatakse aktsiisiga maksustamisel kahe sigaretina. Sigaretti, mille pikkus ilma filtri või suuotsata on üle 11 sentimeetri, kuid mitte rohkem kui 14 sentimeetrit, käsitatakse kolme sigaretina. Sigareti iga järgmist kuni kolmesentimeetrist osa käsitatakse aktsiisiga maksustamisel eraldi sigaretina.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Suitsetamistubakas käesoleva seaduse mõistes on:
  1) tarbimisvalmiks töödeldud tubakas, mis on peeneks lõigatud või muul viisil purustatud või mis on keeratud või pressitud kangideks ja on suitsetamiskõlblik täiendava töötlemiseta;
  2) jaemüüki suunatud tubakajäätmed, mis ei kuulu käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 31 nimetatud toodete hulka ja mida on võimalik suitsetada. Tubakajäätmed käesoleva lõike mõistes on tubakalehtede jäägid ja tubaka töötlemisel või tubakatoodete tootmisel tekkivad kõrvalsaadused;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  3) jaemüüki suunatud töödeldud või töötlemata tubakas, mis on suitsetamiskõlblik. Tubakas, välja arvatud kasvav taim, ja tubakajäätmed loetakse jaemüüki suunatuks, kui neid ladustatakse väljaspool aktsiisiladu.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (41) Sigarettideks keeratavaks suitsetamistubakaks loetakse suitsetamistubakat, mille kaalust moodustavad rohkem kui 25 protsenti tubakaosakesed ristlõikega alla 1,5 millimeetri. Sigarettideks keeratavaks suitsetamistubakaks loetakse ka suitsetamistubakat, mille kaalust moodustavad rohkem kui 25 protsenti tubakaosakesed ristlõikega üle 1,5 millimeetri ja mida müüakse sigarettideks keeramiseks.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (6) Toodet, mis koosneb täielikult või osaliselt ainetest, mis ei ole saadud tubakast, aga muus osas vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatule, käsitatakse vastavalt sigaretina või suitsetamistubakana.

  (7) Sigari ja sigarillona käsitatakse ka tooteid, mis koosnevad osaliselt ainetest, mis ei ole tubakas, aga vastavad muus osas käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 17.   [Kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 18.   Sigarettide maksimaalne jaehind

  Sigarettide maksimaalne jaehind on sigarettide müügipakendile või käesolevas seaduses sätestatud juhtudel sigarettide rühmapakendile kinnitatud maksumärgile trükitud hind, mis sisaldab aktsiisi vastavalt käesoleva seaduse § 56 lõigetes 1 ja 11 sätestatud määradele ja käibemaksu.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

4. jagu Kütuse ja elektrienergiaga seotud mõisted 
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

§ 19.   Kütus ja elektrienergia
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (1) Kütus käesoleva seaduse mõistes on pliivaba ja pliibensiin, lennukibensiin, petrooleum, diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli ja vedelgaas (edaspidi koos nimetatuna mootorikütus ja kütteõli), kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi (edaspidi koos nimetatuna tahkekütus), maagaas ning kütusesarnane toode. Kütusena käsitatakse käesoleva seaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet (edaspidi vedel põlevaine) ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina. Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva seaduse mõistes vedela põlevainena käsitada kemikaale, mis omadustelt on sarnased mootorikütusega ning mis puhtal kujul või segatuna pliivabale bensiinile, pliibensiinile või diislikütusele on kasutatavad mootorikütusena.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (11) Elektrienergia KNi kaheksa numbrit on 2716 00 00.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Pliivaba bensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega kuni 0,013 g/l (kaasa arvatud), mille KNi kaheksa numbrit on 2710 11 41, 2710 11 45 või 2710 11 49.

  (3) Pliibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega üle 0,013 g/l, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 11 51 või 2710 11 59.

  (4) Lennukibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 11 31 või 2710 11 70.

  (5) Petrooleum käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 21 või 2710 19 25.

  (6) Diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29 või 2710 19 41.

  (7) Eriotstarbeline diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mis on erimärgistatud vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud korras ja mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29 või 2710 19 41.

  (8) Kerge kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 45 või 2710 19 49.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (9) Raske kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 61 kuni 2710 19 69.

  (10) Põlevkivikütteõli käesoleva seaduse mõistes on põlevkivist valmistatud kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 61 või 2710 19 63.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (11) Vedelgaas käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 19 00 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris.

  (111) Maagaas käesoleva seaduse mõistes on kütteainena kasutatav gaasilises olekus kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 21 00.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (12) [Kehtetu - RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]

  (13) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (14) Biokütus käesoleva seaduse mõistes on kütus:
  1) mille KNi esimesed neli numbrit on 1507–1518;
  2) mis on valmistatud biomassist ja mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 55 või 3824 90 80–3824 90 99. Biomassina käsitatakse põllumajanduslikke tooteid, kaasa arvatud taimseid ja loomseid aineid, metsandusest saadud toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstuse- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni;
  21) mille KNi kaheksa numbrit on 2711 29 00;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  3) mille KNi kaheksa numbrit on 2207 20 00 või 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist päritolu.
  4) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (15) Kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi käesoleva seaduse mõistes on kütteainena kasutatavad tahkekütused, mille KNi esimesed neli numbrit on 2701, 2702 või 2704 või mille KNi kaheksa numbrit on 2714 10 00.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 20.   Kütusesarnane toode

  Kütusesarnane toode käesoleva seaduse mõistes on toode, mille KNi:
  1) esimesed neli numbrit on 2901 ning mis atmosfäärirõhul ja 15 °C juures ei ole gaasilises olekus;
  2) esimesed kuus numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50 või 2711 12–2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris;
  3) kaheksa numbrit on 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, samuti toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811, välja arvatud toode, mille KNi kaheksa numbrit on 3811 21 00 või 3811 29 00.
[RT I, 20.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 201.   Standardne kütusepaak ja erikonteiner

  (1) Standardne kütusepaak käesoleva seaduse tähenduses on tootja või tema volitatud esindaja poolt mootorsõidukile ja selle erikonteinerile püsivalt paigaldatud paak ning nõuetekohaselt paigaldatud gaasipaak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust sõiduki liikumiseks, samuti vajaduse korral jahutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal.

  (2) Erikonteiner käesoleva seaduse tähenduses on mis tahes konteiner, millesse on paigaldatud jahutus- või soojusisolatsioonisüsteemi või hapnikuga varustamise või muu süsteemi eriaparatuur.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

2. peatükk AKTSIISIGA MAKSUSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 21.   Aktsiisikauba tootmine

  (1) Alkoholi tootmine on selle valmistamine, töötlemine ja villimine.

  (2) Tubakatoote tootmine on selle valmistamine, töötlemine ja pakendamine müügipakendisse.

  (3) Kütuse tootmine on selle valmistamine ja töötlemine, sealhulgas:
  1) mineraalõlide ja nende koostisosade (fraktsioonide) füüsikaliste ja keemiliste protsesside toimel töötlemine;
  2) omavahel või lõpptootega KNi erinevate esimeste nelja numbriga või KNi sama esimese nelja numbriga naftasaaduste kompaundimine;
  3) eelnimetatud toodetele või nende segudele lisandite või komponentide, mis moodustavad rohkem kui 0,5 protsenti lõpptoote massist, lisamine.

  (31) Elektrienergia tootmine käesoleva seaduse mõistes on elektrienergia tootmine elektrituruseaduse tähenduses.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (4) Aktsiisikaupa on lubatud toota aktsiisilaos. Alkoholi on lubatud denatureerida aktsiisilaos, tollilaos ja vabatsoonis. Liiduvälise tollistaatusega kütust on lubatud töödelda tollikontrolli all töötlemise või seestöötlemise või tolliladustamise tolliprotseduuril ning vabatsoonis. Tahkekütuseid, maagaasi, elektrienergiat, vedelat põlevainet ja käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 2 nimetatud biokütust, välja arvatud biokütust, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 99, võib toota väljaspool aktsiisiladu. Käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 1 nimetatud biokütust ning biokütust, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 99, peab tootma aktsiisilaos juhul, kui nimetatud biokütust toodetakse mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks. Ajutiselt ladustatud kütust on lubatud erimärgistada ka tolliterminalis.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (41) Käesoleva seaduse § 692 lõikes 3 nimetatud laevavarustajal on lubatud töödelda aktsiisiga maksustamata kütust väljaspool aktsiisiladu sadama püsiva piirdega territooriumil või teisi laevu kütusega varustaval laeval, kui töödeldud kütust kasutatakse käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude poolt käitatava laeva või punktis 221 või 222 nimetatud laeva varustamiseks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Isik, kes kasutab töödeldud alkoholi ainult alkoholist erineva toote valmistamiseks, ja alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik võivad alkoholi töödelda, kuid mitte denatureerida, väljaspool aktsiisiladu, kui töötlemise tulemusena alkoholi etanoolisisaldus ei suurene.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Isiklikus majapidamises valmistatud õlut, veini ja kääritatud jooki ei käsitata aktsiisikaubana, kui neid kasutatakse ainult enda tarbeks mittekaubanduslikul eesmärgil.

  (7) Energia aktsiisivabastuse loa omanik võib väljaspool aktsiisiladu töödelda kütust, mida ta kasutab oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (71) Väljaspool aktsiisiladu on lubatud toota jäätmetest kütust käesoleva seaduse § 6910 lõikes 2 nimetatud isikul (edaspidi jäätmetest kütuse tootja).
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (8) Kütuse tootmiseks käesoleva seaduse mõistes ei loeta mootoriõli (KNi kaheksa numbrit 2710 19 81) lisamist kütusele, mida kasutatakse kahetaktilises mootoris.

§ 211.   Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatud tarbimisse lubatud aktsiisikauba maksustamine

  (1) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt, mis toimetatakse Eestisse kasutamiseks ärilisel eesmärgil, maksab aktsiisi ettevõtja, kes selle aktsiisikauba vastu võtab. Kui teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaupa ei anta pärast Eestisse toimetamist üle teisele ettevõtjale, maksab aktsiisi aktsiisikauba lähetaja. Ärilisel eesmärgil kasutamiseks loetakse käesoleva paragrahvi mõistes ka aktsiisikauba ladustamist, välja arvatud aktsiisikauba hoidmist ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisi reise tegeva õhusõiduki või laeva pardal, kui seda kaupa ei müüda ajal, mil laev või õhusõiduk asub Eesti territooriumil.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 212.   Kaugmüügi teel soetatud aktsiisikauba maksustamine

  (1) Kaugmüük käesoleva seaduse mõistes on ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ettevõtja poolt teise liikmesriiki isikule, kes ei kasuta aktsiisikaupa ärilisel eesmärgil.

  (2) Aktsiisikauba kaugmüügil maksab aktsiisi maksuesindaja maksukorralduse seaduse mõistes.

  (3) Kui isik ei suuda tõendada, et aktsiisikauba põhjendamata kadu tekkis teises liikmesriigis, maksab kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba põhjendamata kaolt aktsiisi maksuesindaja, arvestades käesoleva seaduse § 30 lõikes 4 sätestatut.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 22.   Aktsiisimaksja

  (1) Aktsiisi maksab:
  1) aktsiisilaopidaja;
  2) võlgnik ühenduse tolliseadustiku mõistes;
  3) isik või asutus, kes võõrandab või jätab oma valdusesse peremehetu aktsiisikauba käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 3 või 4 nimetatust erineval otstarbel kasutamiseks;
[RT I 2007, 74, 452 - jõust. 01.01.2008]
  4) isik, sealhulgas teise liikmesriigi isik, kes on rikkunud käesoleva seaduse nõudeid aktsiisikauba tootmisel, maksumärgistamisel, ladustamisel, lähetamisel, vedamisel, valdamisel ja kauba võõrandamisel isikule, kellel ei ole õigust kaupa ajutises aktsiisivabastuses vastu võtta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  5) aktsiisivabastuse loa omanik;
  6) isik, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks;
  7) vedela põlevaine käitleja, tahkekütusest soojuse tootja, biokütuse käitleja, vedelgaasi käitleja, käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote käitleja ja jäätmetest kütuse tootja, kes ei ole aktsiisilaopidajad;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  71) maksuesindaja;
  72) registreeritud kaubasaaja ja käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja;
  73) isik, kelle registreeritud kaubasaaja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks;
  74) võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi kütteainena või edastab maagaasi tarbijale (edaspidi maagaasi võrguettevõtja), maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja ning võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija (edaspidi kõik kolm koos nimetatuna maagaasiaktsiisi maksja);
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  75) võrguettevõtja, kes tarbib elektrienergiat või edastab elektrienergiat tarbijale (edaspidi elektrienergia võrguettevõtja), omatoodetud elektrienergia tarbija ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija (edaspidi kõik kolm koos nimetatuna elektriaktsiisi maksja);
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  8) muu isik, kellel tekib aktsiisi maksmise kohustus.

  (2) Aktsiisi maksmise eest aktsiisikauba vedamisel vastutab aktsiisi maksmist tagav isik, sealhulgas teise liikmesriigi isik, hetkeni, mil kauba saaja võtab kauba vastu, või hetkeni, mil Eesti või teise liikmesriigi maksuhaldur kinnitab aktsiisikauba väljavedu liiduvälisesse riiki. Tagatise puudumisel vastutab aktsiisi maksmise eest isik, kes lähetas kauba ilma tagatiseta, või kui kauba lähetajat ei ole võimalik kindlaks teha, siis isik, kelle valduses on aktsiisikaup.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 221.   Ekspertiisi ja analüüsi tegemine ning selle eest maksmine

  Kui tekib kahtlus aktsiisimaksja esitatud andmete õigsuses, võib maksuhaldur tellida andmete või kauba ekspertiisi või analüüsi sellele alale akrediteeritud sõltumatult laborilt. Aktsiisimaksja maksab ekspertiisi- või analüüsikulud, kui ekspertiisi või analüüsi tulemusel osutusid tema esitatud andmed ebaõigeks. Ekspertiisi- või analüüsikulude tasumise nõude esitamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses ekspertiisikulude tasumise nõude kohta sätestatut.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 23.   Maksuhaldur

  Aktsiisi maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 24.   Maksukohustuse tekkimine

  (1) Maksukohustus tekib aktsiisikauba tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Maksukohustuse tekkimisel on aktsiisimaksja kohustatud arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma ja maksma selle käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Aktsiisilaopidajal tekib maksukohustus:
  1) ajutises aktsiisivabastuses olevalt aktsiisikaubalt selle lähetamise korral ilma ajutise aktsiisivabastuseta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  11) aktsiisiga maksustamata vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote tanklasse lähetamise korral selle vastuvõtmisel tanklasse;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  2) aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses, kui 15 päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast alates ei ole aktsiisilaopidajal käesoleva seaduse § 45 lõike 14 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras aktsiisikauba saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta või kui seitsme päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast alates ei ole aktsiisilaopidajal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba väljaveo kohta liiduvälisesse riiki või kui maksuhalduri märge aktsiisikauba väljaveo kohta liiduvälisesse riiki on tunnistatud kehtetuks;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  21) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi liiduvälisesse riiki, kui aktsiisikauba liiduvälisesse riiki toimetamise kinnitus on tunnistatud kehtetuks või kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaopidajal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba veo lõppemise kohta käesoleva seaduse § 45 lõike 12 tähenduses, maksuhalduri teatist teises liikmesriigis aktsiisikaubaga toimepandud rikkumise kohta ega saatelehele märgitud saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  3) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimisel või, kui kao tekkimise aega ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamisel;
  4) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba kasutusele võtmisel aktsiisilaos otstarbel, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  5) talle väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui maksumärgid, mida ei ole eksporditud ega teise liikmesriiki toimetatud, ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui eksporditud või teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on Maksu- ja Tolliametile tagastamata või Maksu- ja Tolliameti esindaja juuresolekul hävitamata;
  6) ajutises aktsiisivabastuses olevalt aktsiisikaubalt selle vastuvõtmisel väljaspool aktsiisiladu, välja arvatud kohas, kus kauba vastuvõtnud aktsiisilaopidaja võõrandab selle isikule, kellel on aktsiisivabastuse loa alusel õigus seda kaupa aktsiisiga maksustamata vastu võtta.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (31) Aktsiisilaopidaja arvab maksustamisperioodi jooksul tekkinud aktsiisimaksukohustuse summast maha tema poolt sama maksustamisperioodi jooksul lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvast müügipunktist ekspordiks müüdud aktsiisikaubalt arvutatud aktsiisisumma.

  (4) Isikul, kes vastutab aktsiisi maksmise eest ajutises aktsiisivabastuses veetavalt aktsiisikaubalt, tekib maksukohustus aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veo käigus, selle tekkimisel või kui põhjendamata kao tekkimise aega ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamisel.

  (5) Aktsiisiga maksustamata vedela põlevaine käitlejal ja kasutajal (edaspidi vedela põlevaine käitleja) ning biokütuse käitlejal ja vedelgaasi käitlejal, kes ei ole aktsiisilaopidajad, tekib maksukohustus varaseimal hetkedest, millal sooritati üks alljärgnevatest toimingutest:
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]
  1) vedela põlevaine, biokütuse, vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote mootorikütusena võõrandamine;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  2) vedela põlevaine või biokütuse kütteainena võõrandamine;
  3) vedela põlevaine, biokütuse, vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote toimetamine tanklasse;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  4) vedela põlevaine või biokütuse toimetamine soojuse tootja tegevuskohta kasutamiseks kütteainena;
  5) vedela põlevaine, biokütuse, vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote mootorikütusena kasutusele võtmine;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  6) vedela põlevaine või biokütuse kütteainena kasutusele võtmine.

  (51) Käesoleva seaduse § 19 lõike 1 kolmandas lauses nimetatud juhul tekib vedela põlevaine käitlejal maksukohustus vastavalt vedela põlevaine omadustele kas bensiini või diislikütuse aktsiisimääraga, välja arvatud kui vedela põlevaine käitleja tõendab Maksu- ja Tolliametit rahuldaval viisil vedela põlevaine kasutamist muul otstarbel kui mootorikütusena. Vedela põlevaine kasutamisel muul otstarbel kui mootorikütusena peavad tarbimiskohas olema selleks vajalikud seadmed ja personal.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (52) Tarbimisse lubatud raske kütteõli või põlevkivikütteõli käitlejal tekib maksukohustus diislikütuse aktsiisimääraga juhul, kui raske kütteõli või põlevkivikütteõli on omadustelt sarnane diislikütusega ning puhtal kujul või segatuna diislikütusele on kasutatav mootorikütusena, välja arvatud kui raske kütteõli või põlevkivikütteõli käitleja tõendab Maksu- ja Tolliametit rahuldaval viisil raske kütteõli või põlevkivikütteõli kasutamist muul otstarbel kui mootorikütusena.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5–52 nimetatud isikul tekib maksukohustus ka aktsiisiga maksustamata vedelgaasi, käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote, biokütuse, raske kütteõli, põlevkivikütteõli või vedela põlevaine põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval, või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval. Käesoleva paragrahvi lõikes 52 nimetatud isiku valduses oleva raske kütteõli või põlevkivikütteõli põhjendamata kadu maksustatakse diislikütuse aktsiisimääraga.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (61) Aktsiisiga maksustamata tahkekütusest soojuse tootjal tekib maksukohustus tahkekütuse kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks.

  (62) Maagaasi võrguettevõtjal tekib maksukohustus maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks ning maagaasi edastamisel sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja ega maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja. Maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootjal ning võrguväliselt soetatud maagaasi tarbijal tekib maksukohustus maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (63) Elektrienergia võrguettevõtjal tekib maksukohustus elektrienergia kasutusele võtmisel tarbimiseks ja edastamisel sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja. Omatoodetud elektrienergia tarbijal ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal tekib maksukohustus elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel, milleks omatoodetud elektrienergia tarbija puhul peetakse ka elektrienergia edastamist teisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja. Kuni 100 kW summaarse netovõimsusega seadmetega ja elektrisüsteemiga ühendatud elektrienergia tootjal, kelleks on kodutarbija või korteriühistu, ei teki maksukohustust elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel ega edastamisel kodutarbijale, korteriühistule või võrguettevõtjale.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (64) Jäätmetest kütuse tootjal tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel või selle kasutusele võtmisel mootorikütusena või kütteainena ning selle kütuse põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (7) Võlgnikul tekib maksukohustus aktsiisikauba impordil ja muudel juhtudel, millega kaasneb aktsiisikauba sisseveol tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes. Maksukohustus tekib tollivõla tekkimise päeval. Maksukohustust ei teki imporditud aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu või teise liikmesriiki toimetamisel. Isikul, kes impordib aktsiisikaupa käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud territooriumidelt, tekib maksukohustus aktsiisikauba Eestisse toimetamisel. Maksukohustus ei lõpe tollivõla lõppemisega kauba konfiskeerimisel.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (8) Aktsiisikauba importijal tekib maksukohustus temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui need maksumärgid ei ole aktsiisikauba importija poolt selleks ajaks aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult Eestisse tagasi toimetatud või kui need maksumärgid ei ole Maksu- ja Tolliametile tagastatud ega Maksu- ja Tolliameti esindaja juuresolekul hävitatud.

  (9) Väljastatud maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamiseks esitatud tagatise kehtimise korral vähem kui 90 päeva tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud maksumärkidelt hiljemalt 35. päeval enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Tagatise kehtivusajaks loetakse käesoleva seaduse mõistes käendusdokumendis käendusega tagamise perioodina märgitud ajavahemikku, mille jooksul käendajal on kohustus aktsepteerida Maksu- ja Tolliameti nõuet maksuvõla tasumiseks.

  (10) Isikul või asutusel, kellel ei ole enam õigust aktsiisivabalt kasutada aktsiisikaupa, sealhulgas peremehetut aktsiisikaupa, tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba oma valdusesse jätmise või aktsiisikauba võõrandamise päeval, välja arvatud juhul, kui aktsiisikaup on maksuhalduri teadmisel võõrandatud teisele aktsiisivaba aktsiisikauba kasutajale või kui see aktsiisikaup on toimetatud aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses tingimusel, et aktsiisilaopidaja, kellele vastav aktsiisikaup lähetati, võttis selle vastu lähetaja juures. Aktsiisikaup loetakse võõrandatuks maksuhalduri teadmisel, kui enne aktsiisivaba aktsiisikauba kasutajale võõrandamist teavitab aktsiisikauba võõrandaja sellest maksuhaldurit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (11) Aktsiisivabastuse loa omanikul ja käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 3 nimetatud isikul või asutusel tekib maksukohustus ka aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või, kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.

  (111) Õhusõidukit ja laeva käitaval ettevõtjal tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.

  (12) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikul tekib maksukohustus rikkumise objektiks olnud aktsiisikaubalt või maksumärgilt rikkumise päeval või kui rikkumise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis rikkumise avastamise päeval. Kui ei ole võimalik kindlaks teha käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikut, tekib maksukohustus isikul, kes valdab rikkumise objektiks olnud aktsiisikaupa. Maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see kinnitatakse tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (13) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 6 nimetatud isikul tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel.

  (14) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (15) [Kehtetu - RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (16) Registreeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise päeval, välja arvatud juhul, kui see aktsiisikaup on aktsiisist vabastatud registreeritud kaubasaajale väljastatud aktsiisivabastuse loa alusel. Registreeritud kaubasaajal ja isikul, kelle registreeritud kaubasaaja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, tekib maksukohustus talle väljastatud maksumärkidelt vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 sätestatule.

  (161) Registreeritud kaubasaatjal tekib maksukohustus:
  1) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki, kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole registreeritud kaubasaatjal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba veo lõppemise kohta käesoleva seaduse § 45 lõike 12 tähenduses, maksuhalduri teatist teises liikmesriigis aktsiisikaubaga toimepandud rikkumise kohta ega saatelehele märgitud saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  2) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veol tekkinud põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (17) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtjal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise või Eestisse saabumise päeval ning temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende maksuhaldurilt kättesaamise päevast arvates, kui maksumärgid ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on maksuhaldurile tagastamata või maksuhalduri esindaja juuresolekul hävitamata. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt ei teki maksukohustust, kui aktsiisikauba võtab vastu:
  1) isik, kellel on õigus seda kaupa aktsiisivabastuse loa alusel kasutada või vastu võtta;
  2) aktsiisilaopidaja käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 21 sätestatud juhul.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (18) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud aktsiisikauba lähetajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või, kui põhjendamata kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamise päeval.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (19) Maksuesindajal tekib maksukohustus aktsiisikaubalt selle saaja poolt vastuvõtmise päeval ja aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis kaugmüügil aktsiisikauba veol teisest liikmesriigist Eestisse, selle tekkimise päeval või, kui põhjendamata kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamise päeval.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (191) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul tekib ettevõtjal maksukohustus mootorsõiduki või erikonteineri mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt teisest liikmesriigist Eestisse saabumise päeval.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (20) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (201) Füüsilisel isikul tekib maksukohustus tema poolt liiduvälisest riigist imporditud või talle liiduvälisest riigist füüsilise isiku poolt saadetud aktsiisikaubalt selle importimise päeval. Käesoleva seaduse §-s 47, 48, 57, 58 või 68 sätestatud väärtuselise või koguselise piirnormi ületamisel tekib maksukohustus vaid nimetatud piirnorme ületavalt aktsiisikaubalt. Kui müügipakendis olev alkoholi või tubakatoodete kogus ületab väärtuselist või koguselist piirnormi osaliselt, maksustatakse aktsiisiga kogu müügipakendis sisalduv aktsiisikaup.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (202) Alkohol ja kütus, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast esmakordset saabumist, ning tubakatooted, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast teistkordset saabumist, loetakse aktsiisivaba piirnormi ületavaks, välja arvatud aktsiisivabastuse rakendamisel käesoleva seaduse §-s 47, 57 või 68 sätestatud kaalutlusõiguse alusel. Aktsiisivaba piirnormi ületavaks loetakse ka kütus, mis on reisija mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (203) Teisest liikmesriigist saabunud reisijal tekib maksukohustus mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt Eestisse saabumise päeval.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (21) Maksumärkidelt ei teki maksukohustust, kui nende maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaup maksustati aktsiisiga teises liikmesriigis.

§ 25.   Maksustamisperiood, aktsiisi deklareerimise ja tasumise tähtpäev

  (1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütusest soojuse tootja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isiku, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja puhul on aktsiisikauba maksustamisperiood kalendrikuu.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (21) Maksuesindaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (22) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja ja § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud isik esitab aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates. Registreeritud kaubasaaja esitab aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi tema poolt teisest liikmesriigist vastuvõetud seal tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval. Teise liikmesriigi isik, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud aktsiisikauba vastuvõtja, maksab aktsiisi haldusaktis määratud tähtajaks.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (23) Registreeritud kaubasaaja, kes on registreeritud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kauba juhuti vastuvõtjana, ning registreeritud kaubasaatja esitavad aktsiisideklaratsiooni ja maksavad aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Tahkekütusest soojuse tootja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (31) Aktsiisimaksja deklareerib maksumärkidelt makstava aktsiisi aktsiisideklaratsioonil hiljemalt aktsiisi maksmise tähtpäeval.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Võlgnik deklareerib ja maksab aktsiisi tollieeskirjades sätestatud korras.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4, § 24 lõike 3 punktis 21 ja § 24 lõike 161 punktis 1 nimetatud juhul makstakse aktsiis haldusaktis määratud tähtpäevaks.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (6) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 4, 8–111, 191 ja 203 nimetatud juhtudel on aktsiisi maksmise tähtpäev viies päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (61) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (7) Isik, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni, aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande ning maksma aktsiisi käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud tähtajal.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (71) Isik, kelle registreeritud kaubasaaja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt 15. päeval tema tegevusloa kehtetuks tunnistamise päevast arvates.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (8) Põhjendatud juhul ja Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud tagatise olemasolu korral võib maksuhaldur aktsiisimaksja taotlusel pikendada maksumärkidelt aktsiisi maksmise tähtaega kuni 90 päeva võrra.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (9) Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 26.   Ajutise aktsiisivabastuse kohaldamine

  (1) Ajutist aktsiisivabastust kohaldatakse järgmistel juhtudel:
  1) aktsiisikauba tootmisel ja ladustamisel aktsiisilaos;
  2) aktsiisikauba toimetamisel ühest aktsiisilaost teise, sealhulgas teise liikmesriigi aktsiisilattu või aktsiisilaopidajale;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  21) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtmisel aktsiisilaopidaja poolt aktsiisilaos;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  22) teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaopidajale maksuhalduri poolt lubatud väljaspool aktsiisiladu asuvasse kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  3) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost teise liikmesriigi registreeritud kaubasaajale;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  31) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost liiduvälisesse riiki või alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost Eestist liiduvälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  32) käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punkti 181 alusel aktsiisist vabastatud alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost selle õhusõiduki või laeva pardale, mis suundub Eestist teise liikmesriiki;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  33) alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale, kui aktsiisikaubale on selle toimetamisel kohaldatud ekspordi tolliprotseduuri;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  4) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost, mille aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks või mille aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, teise aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja, kellele aktsiisikaup lähetatakse, võtab selle vastu lähetaja juures;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) imporditud aktsiisikauba toimetamisel vahetult pärast importimist aktsiisilattu aktsiisilaopidaja poolt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  51) registreeritud kaubasaatja poolt aktsiisikauba lähetamisel selle importimise kohast teise liikmesriigi aktsiisilaopidajale, teise liikmesriigi registreeritud kaubasaajale või käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 29 või 30 nimetatud isikutele;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  6) peremehetu aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja, kellele aktsiisikaup lähetatakse, võtab selle vastu lähetaja juures;
[RT I 2007, 74, 452 - jõust. 01.01.2008]
  7) käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 1, 11, 9–18, 19, 191, 22–222 ja 24–26 nimetatud aktsiisist vabastatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost isikule või asutusele Eestis, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  71) aktsiisilaost aktsiisivaba aktsiisikauba lähetamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 29 ja 30 nimetatud isikutele;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  8) aktsiisivabastuse luba omava isiku või asutuse valduses oleva aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba lähetamisel aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja, kellele aktsiisikaup lähetatakse, võtab aktsiisikauba vastu selle lähetaja juures.
  9) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  10) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  11) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 27.   Aktsiisivabastus

  (1) Aktsiisist on vabastatud:
  1) välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks imporditud, teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud või Eestis asuvast aktsiisilaost soetatud alkohol;
  11) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti relvajõududele nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaup. Käesolevas punktis sätestatud aktsiisivabastust kohaldatakse ka teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus;
[RT I, 01.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  2) aktsiisikaup, mille aktsiisilaopidaja on kasutanud kvaliteedi kontrollimiseks või saatnud akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse kvaliteedi kontrollimiseks või mille aktsiisilaopidaja on kasutanud tootmisseadmete puhastamiseks või muul sarnasel tootmistegevuse otstarbel tema enda kehtestatud ja Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kulunormide piires;
  21) alkohol, mis esitatakse riiklikku alkoholiregistrisse kandmise eesmärgil akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse analüüsimiseks;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  3) peremehetu alkohol, mis on maksuhalduri järelevalve all täielikult denatureeritud;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  4) peremehetu või ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, mis hävitatakse tolliseaduse alusel kehtestatud korras;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  41) aktsiisikaup, mis on sellise isiku valduses, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, ja mis hävitatakse tolliseaduse alusel kehtestatud korras 30 päeva jooksul käesoleva seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud inventuuriakti koostamise päevast arvates;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  5) aktsiisikauba põhjendatud kadu;
  6) alkohol ja tubakatoode, mille reisija toimetab temaga koos liikuvas pagasis Eestisse käesoleva seaduse §-des 47, 471, 57 ja 571 lubatud kogustes ja tingimustel;
  7) alkohol ja tubakatoode, mille välisriigi füüsiline isik on saatnud füüsilisele isikule Eestis käesoleva seaduse §-des 48 ja 58 sätestatud koguses ja tingimustel;
  8) esteraldehüüdfraktsioon ja täielikult denatureeritud alkohol;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  81) [kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  9) tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatav ning apteegist retsepti alusel väljastatav piiritus;
  91) osaliselt denatureeritud alkohol, mida kasutatakse toidust erineva toote tootmiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  10) ravimite tootmisel ja ekstemporaalsel valmistamisel kasutatav piiritus;
  11) riigi-, valla- või linnaasutuse või nende hallatava asutuse poolt selle asutuse põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks kasutatav piiritus;
  12) veterinaarteenuse osutamiseks kasutatav piiritus;
  13) teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö otstarbel kasutatav piiritus;
  14) sellise kosmeetikatoote, mis ei ole alkohol, tootmiseks kasutatav piiritus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  15) sellise desinfektandi, mille KNi esimesed kuus numbrit on 3808 94 ja mis ei ole jaemüügi korras müüdav alkohol, tootmiseks kasutatav piiritus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  16) alkohol, mis kasutatakse äädika, mille KNi esimesed neli numbrit on 2209, tootmiseks;
  17) alkoholist erineva toidu tootmisel selle koostisosana kasutatav alkohol, kui etanoolisisaldus toodetavas toidus ei ületa viit liitrit 100 kilogrammi toidu kohta või šokolaaditoote puhul 8,5 liitrit 100 kilogrammi šokolaaditoote kohta;
  18) kuni 1,2-mahuprotsendise etanoolisisaldusega toidu valmistamisel selle hulka lisatava lõhna- ja maitseaine tootmiseks kasutatav alkohol. Lõhna- ja maitseaineks peetakse käesolevas seaduses toiduseaduse alusel toidus lubatud lõhna- ja maitseaineid;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  181) alkohol ja tubakatooted, mida tarbitakse ärilisel eesmärgil käitatava õhusõiduki või laeva pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal, välja arvatud kaasamüüdav kaup;
  19) kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil käitatavas tsiviilõhusõidukis ja riiklikus õhusõidukis õhus navigeerimiseks, sealhulgas kütus, mida kasutatakse nimetatud õhusõidukites hooldus- ja remonttööl;
  191) kütus, mida laevavarustaja töötleb või ladustab käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude poolt käitatava laeva või käesoleva paragrahvi punktides 221 ja 222 nimetatud laeva varustamiseks;
  20) kütus, mis toimetatakse liiduvälisest riigist Eestisse käesoleva seaduse §-s 68 lubatud koguses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  21) kütus, mis toimetatakse teisest liikmesriigist Eestisse käesoleva seaduse §-s 69 lubatud koguses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  22) kütus, mida ettevõtjana äriregistrisse kantud kütusekäitleja kasutab muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena. Muul otstarbel kasutamiseks ei loeta selle kütuse võõrandamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 23 ja käesoleva seaduse § 698 lõikes 1 nimetatud juhtudel;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  221) kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit sõitvas laevas navigeerimiseks ning hooldus- ja remonttöödel;
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  222) eriotstarbeline diislikütus, mida kasutatakse kalalaevas kalastamisel Eestis või mida kasutatakse nimetatud laevas regulaarsel hooldustööl laeva ettevalmistamiseks järgnevaks kalastamiseks;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  23) kuni üheliitrisesse tarbijapakendisse villitud kütusesarnane toode, mis pole mõeldud kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina, ja laborisse analüüsideks toimetatav kuni üheliitrisesse pakendisse villitud kütus;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.07.2012]
  24) kütus ja elektrienergia, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides. Mineraloogilised protsessid on protsessid, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1–39), NACE Rev. 2 nomenklatuuri osa 23 „Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine” all;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  25) [kehtetu - RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  26) kodumajapidamistes kütteainena kasutatavad tahkekütused;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  27) kütuse tootja toodetud kütus, mida kütuse tootja kasutab enda territooriumil kütteainena või statsionaarses mootoris kütuse tootmisprotsessis;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  28) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktides 1–3 nimetatud biokütus, mis vastab välisõhu kaitse seaduse § 58 lõike 2 alusel kehtestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele, kuni 2011. aasta 27. juulini;
[RT I, 18.11.2010, 2 - jõust. 05.12.2010]
  281) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  282) elektrienergia ja kütus, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks, ning elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  283) elektrienergia, mis on toodetud ärilisel eesmärgil käitatavas laevas;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  284) elektrienergia, mida kasutatakse keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  285) elektrienergia, mis moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%;
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]
  286) maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  287) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 21 nimetatud biokütus;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  29) alkohol ja kütus, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 12 punktides a, b ja e sätestatud saajale ametialaseks kasutamiseks;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  30) aktsiisikaup, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 12 punktides c ja d sätestatud saajale.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud aktsiisikaupa on õigus importida diplomaatilise kauba deklaratsiooni alusel.

  (21) Nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (ELT L 77, 23.03.2011, lk 1–22), kehtestatud käibemaksust ja aktsiisist vabastamise tõendit kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 11, 29 ja 30 sätestatud juhtudel, kui aktsiisikaup soetatakse aktsiisilaost. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud tõendit ei nõuta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, samuti käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude vee- ja õhusõidukite tankimise korral Eestis vahetult selle aktsiisilaopidaja või laevavarustaja poolt, kelle tegevuskoht ning vee- ja õhusõidukite tankimiskoht asuvad sama lennuvälja, kopteriväljaku või sadama territooriumil.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 16 ja 17 nimetatud aktsiisivabastust ei kohaldata toitlustusettevõttes ega kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatavale alkoholile. Toitlustusettevõttes ja kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatavale lõhna- ja maitseainele kohaldatakse aktsiisivabastust tingimusel, et lõhna- ja maitseaine on kõrgel määral kontsentreeritud ja villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (5) Aktsiisivabastusena antava riigiabi korral kohaldatakse aktsiisivabastust pärast Euroopa Komisjoni poolt loa andmist kuni loa kehtivuse lõpuni.

  (6) Maksuhalduril on alust arvata, et reisija toodud aktsiisikaupa kasutatakse ärilisel eesmärgil, kui:
  1) alkoholi ja tubakatoodete kogus ületab käesoleva seaduse §-des 471 ja 571 sätestatud piirnorme või
  2) seda võimaldab eeldada reisi eesmärk, aktsiisikauba valdaja seotus ettevõtlusega, aktsiisikauba Eestisse toimetamise viis, aktsiisikaubaga seotud dokument, aktsiisikauba kogus, aktsiisikauba laad või aktsiisikauba toomise sagedus.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (7) Aktsiisikaup loetakse liiduvälisest riigist soetatuks, kui reisija ei ole maksuhaldurit kirjalikult teavitanud piiri ületamisel Eestist liiduvälisesse riiki viidavast aktsiisikaubast ja selle kogusest.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (8) Liiduvälisest riigist Eestisse õhusõiduki, rongi ja laevaga saabuvate reisijate puhul ei sõltu aktsiisivabastuse kohaldamine alkoholile ja tubakatoodetele piiriületuste sagedusest.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 28.   Aktsiisi maksmise kord

  (1) Aktsiis makstakse aktsiisikauba tarbimisse lubamise liikmesriigis maksukohustuse tekkimise päeval kehtinud määra järgi.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (11) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (12) Aktsiisikauba põhjendamata kadude või aktsiisikaubaga seotud rikkumiste korral liikmesriikidevahelise veo ajal loetakse kauba tarbimisse lubamise kohaks liikmesriik, kus tekkis kadu või toimus rikkumine või kus avastati kadu või rikkumine, kui ei olnud võimalik kindlaks teha kao tekkimise või rikkumise toimepaneku kohta.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (13) Kui Eestist teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaup ei jõudnud sihtkohta ja rikkumise toimumise kohta ei ole võimalik kindlaks teha, loetakse rikkumise toimumise kohaks Eesti ja maksustamisel võetakse aluseks aktsiisimäär, mis kehtis aktsiisikauba lähetamise päeval.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (14) Aktsiisisumma nõutakse teise liikmesriigi isikult sisse maksukorralduse seaduse §-s 51 sätestatud ametiabi korras.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Aktsiisi maksmise tähtaja pikendamise korral makstakse aktsiis aktsiisi maksmise tähtaja pikendamisel määratud tähtpäeval kehtiva aktsiisimäära järgi. Aktsiisikaubalt, millele või mille müügipakendile kinnitatud maksumärkidelt on aktsiis makstud vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõike 3 punktile 5, lõikele 8 või lõikele 17, makstakse aktsiis summa ulatuses, mis saadakse maksukohustuse tekkimise päeval kehtiva aktsiisimäära järgi arvutatud aktsiisisummast varem kehtinud aktsiisimäära alusel arvutatud aktsiisisumma lahutamisel.

  (3) Võlgnik maksab aktsiisi ühenduse tolliseadustikus sätestatud korras. Käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 ja § 24 lõikes 201 nimetatud juhtudel esitab isik aktsiisideklaratsiooni reisija deklaratsiooni vormil ja maksab aktsiisi ühenduse tolliseadustikus sätestatud korras.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (4) Aktsiis makstakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (41) Maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga ei ole lubatud varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa ega ladustada väljaspool aktsiisiladu pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast arvates.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (42) Maksumärkidelt, mille kujundus kehtestatakse üheaegselt uue aktsiisimääraga, või nende maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaubalt makstakse aktsiisi uue määra alusel.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (43) Rahandusministeerium teavitab aktsiisimaksjat maksumärkide kujunduse muutmisest vähemalt kuus kalendrikuud enne uue kujundusega maksumärkide jõustumist, kui kuus kalendrikuud enne uue kujundusega maksumärkide jõustumist on käesolevas seaduses sätestatud uus aktsiisimäär, mis jõustub samal päeval uue kujundusega maksumärkide jõustumisega.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (5) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (6) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (7) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 281.   Teise liikmesriigi maksuhalduri teavitamine

  (1) Maksuhaldur teavitab aktsiisikauba lähteliikmesriigi maksuhaldurit aktsiisi maksmise kohustuse tekkimisest rikkumise juhtudel kauba veol või põhjendamata kadudelt, mis tekkisid kauba veol ajutises aktsiisivabastuses.

  (2) Kui tehti kindlaks, et aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veol toimunud rikkumise või põhjendamata kao tekkimise tegelik koht on Eesti, peab maksuhaldur teavitama maksukohustuse tekkimisest selle liikmesriigi maksuhaldurit, kus see kaup aktsiisiga maksustati.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 29.   Aktsiisi laekumine

  (1) Aktsiis laekub riigieelarvesse.

  (2) Riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist kantakse 3,5 protsenti üle Eesti Kultuurkapitalile, sealhulgas 0,5 protsenti Eesti Kultuurkapitali koosseisu kuuluvale kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile. Riigieelarvesse kalendrikuu jooksul laekunud aktsiisist tehakse ülekanne Eesti Kultuurkapitalile aktsiisi laekumise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.04.2009]

§ 30.   Aktsiisikauba kadu

  (1) Aktsiisikauba kadu on aktsiisikauba puudujääk, mis tekkis aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses tootmisel, ladustamisel või veol, samuti puudujääk, mis tekkis käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–19, 22–24 ja 27 nimetatud juhtudel alkoholi, tubaka ja kütuse tootmisel, ladustamisel, kasutamisel või veol.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Aktsiisikauba tootmisel tekkiva aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab maksuhaldur aktsiisilao tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel. Aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik käesoleva seaduse § 50 lõikes 5 või § 692 lõike 2 punktis 1 või 3 nimetatud isiku või asutuse poolt aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaatja ja aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud viivitamata pärast piirnormi ületava aktsiisikauba kao avastamist koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning aktsiisikauba kao põhjendatuks pidamisel esitama akti koos asjakohaste tõenditega Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Aktsiisikauba põhjendatud kaoks loetakse aktsiisikauba täielikku hävimist või pöördumatut kahjustumist ettenägematute asjaolude või vääramatu jõu tõttu, kui kao tekkimise tõendusmaterjal on piisav. Aktsiisikauba põhjendatud kaoks loetakse ka kauba iseloomulikest omadustest tulenevat hävimist selle normaaltingimustes tootmisel, ladustamisel ja veol. Käesoleva seaduse mõistes loetakse kaup täielikult hävinuks või pöördumatult kahjustunuks, kui seda ei saa aktsiisikaubana kasutada, sealhulgas ka pärast töötlemist.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (5) Aktsiisivabastuse loa omanik või käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik vastutab aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba kaolt aktsiisi maksmise eest alates hetkest, mil ta võttis vastu aktsiisilaost lähetatud aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba, või hetkest, mil ta importis aktsiisikauba.

  (6) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (7) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (8) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (9) Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisele ja veole kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (10) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba Eestisse veol tekkinud kadude aktsiisiga maksustamisel kohaldatakse samu põhimõtteid, mis ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba kadude puhul.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 31.   Tagatis

  (1) Tagatis esitatakse ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu toimetatavalt, aktsiisilaos toodetavalt, ladustatavalt ning aktsiisilaost lähetatavalt kaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks. Põlevkivikütteõli tootja ei pea esitama tagatist tema poolt aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses toodetavalt ja ladustatavalt omatoodetud põlevkivikütteõlilt. Riigi omandis oleva kütust käitleva kaitseväe aktsiisilao (edaspidi kaitseväe aktsiisiladu) puhul tagatist ei nõuta.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (11) Registreeritud kaubasaaja esitab tagatise oma tegevuskohta vastuvõetavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.

  (12) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja esitab tagatise teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks selle toimetamisel Eestisse.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (13) Maksuesindaja esitab tagatise kaugmüüja poolt Eestisse toimetatud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (14) Registreeritud kaubasaatja esitab tagatise ajutises aktsiisivabastuses lähetatavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (15) Aktsiisilaopidaja, kes on teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu ning kes toodab aktsiisikaupadest vaid õlut, veini ja kääritatud jooke ning kelle õlle toodang kalendriaasta jooksul on kuni 40 000 liitrit ning veini ja kääritatud joogi toodang kalendriaasta jooksul kokku kuni 15 000 liitrit, esitab maksuhalduri nõudmisel tagatise aktsiisi maksmise tagamiseks. Maksuhaldur võib nõuda tagatist, kui tal on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata. Aktsiisilaopidaja loetakse teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatuks muu hulgas juhul, kui ta ei kuulu äriühingule, millele kuulub teine alkoholitootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine alkoholitootja, ning kui ta ei kuulu äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine alkoholitootja.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (16) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda vedela põlevaine käitlejalt ning käesoleva seaduse § 24 lõikes 52 nimetatud raske kütteõli või põlevkivikütteõli käitlejalt tagatist kogu tema valduses oleva vedela põlevaine, raske kütteõli ja põlevkivikütteõli koguselt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata, arvestades ka käesoleva seaduse § 24 lõigetes 51 ja 52 sätestatut. Maksu- ja Tolliamet otsustab käesolevas lõikes nimetatud isikule tagatise määramise kümne tööpäeva jooksul alates kuupäevast, millal vedelkütuse seaduse alusel peeti kinni käesolevas lõikes nimetatud isiku kütus. Maksu- ja Tolliamet võib käesolevas lõikes nimetatud isiku kütust kinni pidada kuni tagatise esitamiseni.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktides 6, 10, 11 ja 14 nimetatud isikult, energia aktsiisivabastuse loa omanikult ja jäätmetest kütuse tootmise loa omanikult tagatist käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 91 ja 14–18 nimetatud alkoholilt või punktides 191, 22, 222, 24, 27, 282, 284 ja 285 nimetatud kütuselt või elektrienergialt ning jäätmetest toodetavalt kütuselt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Aktsiisi maksmise tagatisele kohaldatakse seaduses tollivõla tagatise kohta sätestatut. Tagatise esitamisele, aktsepteerimisele, kasutamisele ja vabastamisele kohaldatakse seaduses sätestatut.

  (4) Tagatissumma määrab Maksu- ja Tolliamet. Tagatissumma määramisel lähtutakse aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, aktsiisilao tegevusloa taotleja, registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotleja, kaugmüüja, maksuesindaja, registreeritud kaubasaatja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku poolt arvutatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusest.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (5) Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus arvutatakse:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikute puhul nende valduses oleva aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba keskmiselt koguselt;
  2) aktsiisilao puhul aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba keskmiselt koguselt, samaaegselt ajutises aktsiisivabastuses veetava aktsiisikauba maksimaalselt koguselt ja aktsiisilaost kalendrikuu jooksul lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba koguselt summeerituna;
  3) registreeritud kaubasaaja puhul ajutises aktsiisivabastuses kalendrikuu jooksul vastuvõetava aktsiisikauba keskmiselt koguselt;
  31) registreeritud kaubasaatja puhul ajutises aktsiisivabastuses lähetatava aktsiisikauba koguselt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  4) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  41) maksuesindaja puhul teisest liikmesriigist kalendrikuu jooksul Eestisse toimetatava aktsiisikauba koguselt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  5) käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja puhul samaaegselt talle veetava aktsiisikauba suurimalt koguselt.

  (51) [Kehtetu - RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Pideva tegevuse korral arvutatakse tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus viimase kuue kalendrikuu andmete alusel. Tegevuse alustamisel, ebaregulaarse tegevuse korral või kui isik näeb ette tegevuse olulist laiendamist või piiramist, arvutatakse tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus äriplaani alusel koostöös Maksu- ja Tolliametiga.

  (7) Tubakatoodete ja alkoholi puhul võetakse tagatissumma suuruse määramisel arvesse ka isikule Maksu- ja Tolliametist väljastatavate maksumärkide maksimaalselt koguselt, millelt on aktsiis maksmata, tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

  (8) Tagatissumma on tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusega võrdne või sellest väiksem.

  (9) Tagatissumma määramise alused ja minimaalsed määrad kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 32.   Uue tagatise esitamine

  Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, käesoleva seaduse § 211 lõikes 1, § 31 lõikes 16 ja lõikes 2 nimetatud isikud ning maksuesindaja esitavad Maksu- ja Tolliametile uue tagatise vähemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Uue tagatise kehtivus algab eelneva tagatise kehtivusaja lõppemise päevale järgneval päeval.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

§ 33.   Aktsiisikauba mõõtmise kohustus

  (1) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, vedela põlevaine käitleja, biokütuse käitleja ja jäätmetest kütuse tootja peavad mõõtma aktsiisikauba tooraine, pooltoote ja toodangu kogust ning alkoholi tootmise puhul ka etanoolisisaldust. Aktsiisilaopidaja ei pea põlevkivikütteõli tootmisel mõõtma aktsiisikauba tooraine ega pooltoote kogust, välja arvatud pooltoote kasutamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Aktsiisilaopidaja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, laevavarustaja, energia aktsiisivabastuse luba omav kütuse käitleja, jäätmetest kütuse tootja ja registreeritud kaubasaaja peavad mõõtma aktsiisikauba kogust selle väljastamisel oma tegevuskohast ja selle vastuvõtmisel. Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isik peab mõõtma kütuse tootmisprotsessis kütteainena või statsionaarses mootoris kasutatava kütuse kogust.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Tahkekütusest soojuse tootja peab mõõtma soojuse tootmiseks kasutatavat tahkekütuse kogust enne selle kasutuselevõtmist soojuse tootmiseks.

  (4) Elektriaktsiisi maksja ja maagaasiaktsiisi maksja peavad mõõtma oma tarbitava ja tarbijale edastatud elektrienergia, maagaasi ja soojuse tootmiseks kasutatava maagaasi kogust.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 331.   Aktsiisikauba mõõtmise nõuded

  (1) Käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmisi (edaspidi aktsiisikauba mõõtmisi) peab tegema asjakohase rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtemeetodi alusel koostatud mõõteprotseduuride kohaselt.
[RT I, 10.05.2014, 1 - jõust. 20.05.2014]

  (2) Aktsiisikauba mõõtmiste korral peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud mõõteseaduse alusel.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Mõõtetulemuste jälgitavus ei pea olema tõendatud:
  1) aktsiisilaopidajal, välja arvatud aktsiisikauba tootmise või statsionaarses mahutis ladustamise korral;
  2) käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud aktsiisilaopidajal;
  21) käesoleva seaduse § 31 lõikes 15 nimetatud aktsiisilaopidajal;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  3) aktsiisilaopidajal, kes tegeleb ainult õhusõiduki või laeva varustamisega;
  4) registreeritud kaubasaajal, välja arvatud aktsiisikauba statsionaarses mahutis ladustamise korral;
  5) biokütuse käitlejal, jäätmetest kütuse tootjal, vedela põlevaine käitlejal, vedelgaasi ja vedelgaasi komponentide käitlejal, laevavarustajal, energia aktsiisivabastuse luba omaval vedelkütuse käitlejal, tahkekütusest soojuse tootjal ning maagaasiaktsiisi maksjal ja elektriaktsiisi maksjal;
  6) põlevkivikütteõli mõõtmisel kaalumise teel;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  7) kaitseväe aktsiisilao puhul.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (4) Mõõtja pädevus on tõendatud, kui akrediteerimisasutus on mõõtja käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmiseks akrediteerinud või erialaselt pädevaks hinnanud ja tõendanud, arvestades, et aktsiisikauba tootmisel ja ladustamisel rakendatav mõõtmiskorraldus võimaldab kindlaks teha tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse ning alkoholi puhul ka etanoolisisalduse.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Aktsiisikauba mõõtmisteks kohustatud isik võib mõõtetulemuste tõendatud jälgitavuse tagamiseks lasta ennast akrediteerida või erialaselt pädevaks hinnata ja tõendada või kasutada akrediteeritud kolmanda osapoole labori teenust.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 10.05.2014, 1 - jõust. 20.05.2014]

  (7) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatav mõõtevahend peab olema taadeldud või kalibreeritud.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 332.   Aktsiisikauba mõõtmise korraldamine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 33 nimetatud isik peab aktsiisikauba mõõtmise tulemused ja tahkekütuse puhul kütteväärtuse dokumenteerima ning pidama nende arvestust.

  (2) Aktsiisilaopidaja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, laevavarustaja ja jäätmetest kütuse tootja peavad koostama aktsiisikauba tootmise korral tootmisprotsessi ning aktsiisikauba ladustamist kirjeldava dokumendi, kuhu märgitakse, millal ja millistes tootmisprotsessi osades ning millal ladustamisel tehakse mõõtmisi. Alkoholi tootev aktsiisilaopidaja peab määrama ja dokumenteerima ka tootmisprotsessi osad, kus toimub toodetava alkoholi pöördumatu kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus, sealhulgas etanoolisisalduse muutumine. Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isik peab koostama kütuse tootmisprotsessis kütteainena või statsionaarses mootoris kasutatava aktsiisivaba kütuse kasutamise kirjelduse.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Registreeritud kaubasaaja koostab dokumendi, milles kirjeldab aktsiisikauba vastuvõtmisel, ladustamisel ja oma tegevuskohast väljastamisel tehtavaid mõõtmisi.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Maksuhalduril on õigus nõuda muudatuste tegemist aktsiisikauba mõõtmise korralduses tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse kindlaks tegemiseks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

3. peatükk AKTSIISILADU JA REGISTREERITUD KAUBASAAJA TEGEVUSKOHT, AKTSIISILAOPIDAJA JA REGISTREERITUD KAUBASAAJA TEGEVUSLUBA NING MAKSUESINDAJA 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 34.   Aktsiisilaole ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohale esitatavad nõuded

  (1) Aktsiisiladu ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoht peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha territooriumi kasutamise ainuõigus on vastavalt aktsiisilaopidajal või registreeritud kaubasaajal maakasutusõigust kinnitava dokumendi alusel ja aktsiisilao territoorium peab olema ümbritsetud püsiva piirdega;
  2) aktsiisilaona või registreeritud kaubasaaja tegevuskohana kasutatavad ruumid peavad olema eraldatud teiste isikute ja muudest mitteärilisel eesmärgil kasutatavatest ruumidest;
  3) aktsiisilao sisse- ja väljapääsudele ning mahutitele, mis asuvad aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas, peab olema võimalik paigaldada tollitõkendit.

  (2) Aktsiisikauba jaemüük aktsiisilaos on keelatud.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 341.   Aktsiisilaopidaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu

  Maksuhalduri loal võib aktsiisilaopidaja võtta väljaspool aktsiisiladu vastu vaid teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa. Maksuhaldur annab loa, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu on põhjendatud;
  2) mõõtmistulemuse jälgitavus aktsiisikauba tegeliku koguse kindlakstegemiseks on tagatud aktsiisikauba vastuvõtmise kohas;
  3) kaup võetakse vastu kohas, kust aktsiisilaopidaja seda edasi ei läheta.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 35.   Aktsiisilaopidamise eritingimused

  (1) Käesoleva seaduse § 34 lõike 1 punktides 1 ja 3 ning § 40 lõike 1 punktis 1 sätestatut ei kohaldata aktsiisilaopidajale, kes tegutseb väljaspool linna, alevit või alevikku majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtjana turismiseaduse mõistes ja kelle tegevus vastab järgmistele tingimustele:
  1) aktsiisikaupadest toodetakse ainult õlut, veini ja kääritatud jooke;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  2) õlut, veini ja kääritatud jooke toodetakse kalendriaasta jooksul kokku kuni 4000 liitrit;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  3) tootmine toimub majutus- ja toitlustusteenust osutava isiku ettevõtluseks kasutatavates ruumides, mis on selleks Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud;
  4) aktsiisilaos toodetud õlut, veini ja kääritatud jooki müüakse ainult kohapeal tarbimiseks majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtja tegevuskohas;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  5) aktsiisilaopidaja ei võta aktsiisilattu vastu alkoholi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisilaopidajal ei pea olema tagatist.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 351.   Registreeritud kaubasaaja eritingimused

  (1) Kui registreeritud kaubasaaja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ja ta ei tegele vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi või ladustamise teenuse osutamisega, arvutatakse tekkida võiva maksukohustuse suurus tema poolt ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba koguselt.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreeritud kaubasaaja puhul ei kohaldata käesoleva seaduse § 34 ja 36.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 36.   Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja kohustused

  (1) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, on kohustatud:
  1) pidama eraldi dokumenteeritud arvestust aktsiisikauba kohta aktsiisimäärade, aktsiisivabastuste ja ajutise aktsiisivabastuse juhtude kaupa;
  2) pidama laoarvestust selliselt, et laoarvestuse dokumentides olevad andmed vastaksid aktsiisikauba liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
  21) aktsiisilao puhul võtma ajutises aktsiisivabastuses temale veetava aktsiisikauba vastu aktsiisilaos või käesoleva seaduse §-s 341 sätestatud kohas;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  22) võtma aktsiisikauba arvele kohe pärast veo lõppemist, eraldi arvestust peab pidama väljaspool aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta vastuvõetava aktsiisikauba kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  23) säilitama paberkandjal dokumendid, mis on siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (edaspidi SADHES) või nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 21 nimetatud saatelehe elektroonilises süsteemis olevate dokumentide aluseks, raamatupidamise seaduses sätestatud raamatupidamise algdokumentide säilitamise aja jooksul;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  3) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes, kusjuures andmed iga tööpäeva lõpu seisu kohta, mis on ühtlasi järgmise tööpäeva alguse seis, peavad olema kinnitatud aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või nende esindaja allkirjaga. Elektroonse arvestuse korral allkirjastatakse tööpäeva lõpu maksukohustuse seisu väljatrükk. Aktsiisimaksukohustuse dokumendid peavad olema köidetud eraldi kausta ja järjestikku nummerdatud;
  4) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud andmete muutmist tõendavad dokumendid ja rakendama need muudatused pärast maksuhalduri poolt aktsepteerimist. Muudatustest, mille toimumist ei olnud võimalik ette näha, peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ja esitama seda tõendavad dokumendid;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  41) esitama 60 päeva enne aktsiisikauba tootmise alustamist täiendavad dokumendid vastavalt käesoleva seaduse §-le 39, kui aktsiisilao tegevusloa taotlemisel ei esitatud dokumente tootmistegevuse kohta, ning alustama aktsiisikauba tootmist maksuhalduri loal pärast kõikide nõutavate dokumentide aktsepteerimist maksuhalduri poolt;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  5) esitama maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu jooksul Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud maksukohustuse arvutuse, kui maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa on üle 20 protsendi suurem või viimasel kolmel maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa eraldi võetuna on üle 10 protsendi suurem tagatissumma määramisel aluseks võetud maksukohustuse tekkida võivast või tekkinud suurusest;
  6) vajaduse korral suurendama tagatist 14 tööpäeva jooksul vastavalt Maksu- ja Tolliameti määratud tagatissummale;
  7) vastutama aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas olevalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise eest;
  8) aktsiisilao puhul tootma ja ladustama aktsiisikaupa aktsiisilaos, mille pidamiseks on tal aktsiisilao tegevusluba, ainuisikuliselt, lubamata seal teistel ettevõtjatel mis tahes korras ja moel toota, aktsiisilattu vastu võtta või aktsiisilaost lähetada aktsiisikaupa;
  9) võtma vastu, ladustama ja lähetama registreeritud kaubasaaja tegevuskohas, mille pidamiseks on tal registreeritud kaubasaaja tegevusluba, aktsiisikaupa ainuisikuliselt;
  10) [kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  11) ladustama aktsiisikaupa nii, et see on paigutatud muust kaubast eraldi. Eraldi peab aktsiisilaos olema paigutatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata aktsiisikaup. Pakendatud aktsiisikaup peab aktsiisilaos olema rühmitatud selle omanike järgi;
  12) ladustama aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas aktsiisikauba selliselt, et kontrolli teostaval ametnikul oleks tagatud juurdepääs igale mahutile ja kaubapartiile ilma kaupu ümber tõstmata;
  13) tagama Maksu- ja Tolliametile pääsu aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha ruumide ja territooriumi kõikidesse osadesse ning vajaduse korral eraldama talle eraldi tööruumi ja sidepidamisvõimalused;
  14) aktsiisilao puhul aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses kontrollima selle saaja õigust vastu võtta aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses;
  15) aktsiisikauba lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses nummerdama aktsiisikauba rühm- või veopakendid ja tagama, et juurdepääs aktsiisikaubale ei oleks võimalik ilma jälgi jätmata;
  16) jälgima, et aktsiisikauba võõrandamisel aktsiisivabastuse loa omanikule võõrandatava aktsiisivaba aktsiisikauba kogus ei ületaks loa andmetel soetamata aktsiisikauba kogust, ning viivitamata märkima aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba aktsiisikauba kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  161) veenduma aktsiisikauba võõrandamisel õhusõiduki või laeva varudeks, et selle saaja on aktsiisivaba aktsiisikauba saamiseks õigustatud isik;
  17) piirituse tootmise korral võtma piirituse toorainena kasutatava teravilja igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove tärklisesisalduse, niiskuse ja prügisuse määramiseks. Piirituse tootmisel teraviljast erinevast toorainest võtma tooraine igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove, mille alusel on võimalik kindlaks teha sellest toorainest toodetava piirituse maksimaalne võimalik kogus. Laboratoorse analüüsi proove teraviljast peab säilitama 180 päeva proovi võtmise päevast arvates. Proovi võtmise ja säilitamise kord kooskõlastatakse maksuhalduriga;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  18) teatama maksuhaldurile kütuse erimärgistamisest enne nimetatud toimingu tegemist;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  181) esitama maksuhaldurile SADHESi lisadokumentide mooduli kaudu akrediteeritud labori analüüsiakti denatureerivate ainete või esteraldehüüdfraktsiooni käesoleva seaduse nõuetele vastavuse kohta denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni lähetamisel aktsiisilaost;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  19) pidama aktsiisilaost lähetatud denatureeritud alkoholi ja selles sisaldunud etanooli koguselist arvestust alkoholi denatureerimisliigi ja saajate lõikes;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  20) pidama aktsiisilaost lähetatud erimärgistatud kütuse koguselist arvestust kütuse liigi ja erimärgistatud kütuse saajate lõikes.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 35 nimetatud aktsiisilaopidaja on kohustatud täitma käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 ja 13 sätestatud nõudeid.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 361.   Maksuesindaja kohustused

  Maksuesindaja on kohustatud:
  1) pidama dokumenteeritud arvestust kaugmüüjate kohta, keda esindatakse aktsiisi maksmisel, ning aktsiisikauba saajate kohta, registreerides käesoleva seaduse §-des 442 ja 444 loetletud andmed;
  2) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
  3) käesoleva seaduse § 442 lõikes 1 nimetatud teatise hilinemisel viivitamatult välja selgitama hilinemise asjaolud. Kui teatis ei ole maksuesindajale saabunud hiljemalt 10. päeval kaugmüüja poolt teatatud aktsiisikauba kättetoimetamise päevast arvates, teavitama sellest kirjalikult Maksu- ja Tolliametit;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba kao avastamisel teavitama viivitamata sellest Maksu- ja Tolliametit ning koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

§ 37.   Aruandlus

  (1) Aktsiisilaopidaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 38.   Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba

  (1) Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba annab õiguse tegutseda aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud kohas. Registreeritud kaubasaaja tegevuskoha puudumisel annab registreeritud kaubasaaja tegevusluba õiguse võtta vastu ajutises aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa Maksu- ja Tolliametile teavitatud kohas.

  (2) Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (3) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 39.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel Maksu- ja Tolliametile taotleja poolt esitatavad andmed ja dokumendid on järgmised:
  1) kirjalik taotlus, mis sisaldab aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asutamise põhjendust, asutatava aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asukoha aadressi ning taotleja kontaktandmeid ja pangarekvisiite;
  11) andmed aktsiisikauba vastuvõtmise koha kohta;
[RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]
  2) äriplaan;
  3) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, millel on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
  4) hoonete, ruumide, rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja kinnistusraamatu väljavõte või muu notariaalselt kinnitatud dokument, mis tõendab aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja ainuõigust kasutada aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha territooriumi, hooneid, ruume ja rajatisi;
  5) aktsiisilao ruumide kasutamise kirjeldus, kus aktsiisikauba tootmise korral on märgitud ka tooraine, pooltoote ja valmistoodangu ladustamise kohad;
  6) aktsiisikauba, selle tooraine ja pooltoote mahutite asukohaskeemid ja andmed mahutite mahu kohta;
  61) aktsiisikauba tootmise korral tehnoloogiliste seadmete ja torustike skeemid;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.07.2009]
  7) raamatupidamise sise-eeskiri;
  71) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha töökorralduse eeskiri;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.07.2009]
  72) aktsiisikauba tootmisprotsessi kirjeldus ning aktsiisikauba ladustamise kirjeldus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.07.2009]
  8) aktsiisilao puhul käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud kulunormid;
  9) käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud aktsiisikauba kao piirnormid;
  10) pädeva mõõtja tunnistus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  11) aktsiisikauba mõõtmisteks sõltumatu akrediteeritud labori teenuse kasutamise leping.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud äriplaanis peavad olema järgmised andmed:
  1) ajutises aktsiisivabastuses toodetava ja ladustatava aktsiisikauba kirjeldus, registreeritud kaubasaaja puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus;
[RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]
  2) aktsiisilao puhul ajutises aktsiisivabastuses ladustatava aktsiisikauba keskmine kogus aktsiisilaos ühe kalendrikuu jooksul vastavalt käesoleva seaduse §-des 46, 56 ja 66 nimetatud aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele;
  3) registreeritud kaubasaaja puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba keskmine kogus ühe kalendrikuu jooksul vastavalt käesoleva seaduse §-des 46, 56 ja 66 nimetatud aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele;
[RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]
  4) aktsiisikauba planeeritav aastakäive;
  5) aktsiisilao puhul aktsiisikauba tootmisvõimsus ja maksimaalne võimalik aktsiisikauba ladustamismaht aktsiisilaos ning ajutises aktsiisivabastuses samaaegselt veetava aktsiisikauba maksimaalne kogus;
  6) käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus.
  7) [kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (21) Registreeritud kaubasaaja, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa, peab registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel esitama kirjaliku taotluse, milles märgib aktsiisikauba vastuvõtmise koha ja aja, vastuvõetava aktsiisikauba kirjelduse, koguse ja kasutamise otstarbe, samuti oma tegevusalad, kontaktandmed ja pangarekvisiidid ning andmed kauba lähetaja kohta.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava aktsiisilao tegevusloa saamiseks peab taotleja esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud dokumendid ja andmed.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid allkirjastab aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba taotlev isik või tema esindaja.

  (5) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele.

§ 40.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmine

  (1) Isikule antakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, kui:
  1) isik, välja arvatud kaitseväe aktsiisilao puhul, on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  2) tema suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
  3) isiku aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba ei ole Maksu- ja Tolliamet viimase aasta jooksul nimetatud loa taotluse esitamise päevast arvates kehtetuks tunnistanud käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 1 või lõikes 2 nimetatud põhjustel;
  4) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga;
  5) aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskoht vastab käesoleva seaduse §-s 34 sätestatud nõuetele või aktsiisiladu käesoleva seaduse §-s 35 sätestatud nõuetele;
  6) raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele;
  7) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha laoarvestuses ja raamatupidamises kirjendatakse aktsiisikaupa KNi kaheksa numbri täpsusega ning alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites, kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse §-s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul vastavalt kas tükkides või kilogrammides;
  8) käesoleva seaduse § 39 lõigetes 1 ja 5 loetletud dokumendid ja andmed on esitatud ja need on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud;
  9) käesoleva seaduse alusel nõutav tagatis on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  10) [kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (11) Registreeritud kaubasaaja tegevusluba antakse eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) tegevusloa taotleja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ning ta ei ole taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tegelenud vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi ega ladustamise teenuse osutamisega;
  2) on esitatud käesoleva seaduse § 39 lõikes 21 nimetatud dokumendid ja andmed;
  3) tegevusloa alusel vastuvõetud aktsiisikaupa ei ladustata teenuse osutamise eesmärgil ega müüda hulgi;
  4) on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 ja 9 nimetatud nõuded.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (12) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmisest võib keelduda, kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmisest eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks võib keelduda, kui isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 3 sätestatud tingimust tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise otsus või selle andmisest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul, aktsiisikauba tootmise korral 60 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud dokumentide esitamise päevast arvates. Ekspertiisi tegemise tõttu võib otsuse tegemise tähtaega kuni 30 päeva võrra pikendada. Aktsiisilaopidajale või registreeritud kaubasaajale antakse tegevusluba hiljemalt tagatise aktsepteerimise päevale järgneval päeval. Kui aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba taotleva isiku või selle isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe käesoleva paragrahvi lõikes 12 viidatud süüteo või väärteo kohta, võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni käesolevas lõikes nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (21) Registreeritud kaubasaajale, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa, antakse registreeritud kaubasaaja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesoleva seaduse § 39 lõikes 21 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Enne aktsiisilaopidamise alustamist teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku poolt määratud komisjon aktsiisilaopidaja või tema esindaja juuresolekul aktsiisilaos inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse aktsiisilaopidaja valduses oleva aktsiisikauba kogus. Aktsiisilaopidaja võtab aktsiisilao laoarvestuses aktsiisikauba arvele inventuuriaktis märgitud koguses.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa saamiseks esitatud andmetes muudatuste tegemist ka pärast loa väljastamist, võttes vajaduse korral aluseks sõltumatute ekspertide otsuse. Kui ekspertiisi tulemusel osutusid aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja esitatud andmed ebaõigeteks, tasub ekspertiisikulud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja. Maksu- ja Tolliamet esitab kulude tasumise nõude vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 401.   Registreeritud kaubasaatja tegevusluba

  (1) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba annab õiguse tegutseda registreeritud kaubasaatjana.

  (2) Registreeritud kaubasaatja peab registreeritud kaubasaatja tegevusloa taotlemisel esitama maksuhaldurile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba importimise koht ja aeg;
  2) imporditava aktsiisikauba kirjeldus ja kaubakood KNi kaheksa numbri täpsusega, alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites, kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse §-s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul kas tükkides või kilogrammides;
  3) käesoleva seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus;
  4) kaubasaaja nimi ning tema staatus aktsiisimaksjana, aktsiisimaksja number ja tegevuskoha aadress;
  5) kaubasaajale aktsiisikauba üleandmise koha aadress ja üleandmise aeg;
  6) tegevusloa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress, kontaktandmed, pangarekvisiidid ja andmed muu äritegevuse kohta.

  (3) Maksuhalduril on õigus nõuda registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele.

  (4) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega aktsiisikauba iga lähetamise kohta eraldi. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) teise liikmesriiki lähetatava aktsiisikauba impordib registreeritud kaubasaatja ise;
  2) aktsiisikaup lähetatakse teise liikmesriiki isikule, kellel on õigus vastu võtta ajutises aktsiisivabastuses olevat kaupa;
  3) on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed;
  4) on täidetud käesoleva seaduse § 40 lõike 1 punktides 1–4 ja 9 nimetatud nõuded.

  (5) Registreeritud kaubasaatjale antakse registreeritud kaubasaatja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesolevas paragrahvis nimetatud andmete esitamise päevast arvates.

  (6) Registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  2) isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimusi tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.

  (7) Registreeritud kaubasaatja peab teavitama viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest. Andmete muutumisel peavad olema täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimused.

  (8) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba kaotab kehtivuse tegevusloa andmise aluseks olevate andmete muutumisel, kui need ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 41.   Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja registreerimine infosüsteemis

  (1) Aktsiisilao tegevusloa, registreeritud kaubasaaja tegevusloa, registreeritud kaubasaatja tegevusloa või maksuesindaja tegevusloa andmisel selle taotlejale registreerib maksuhaldur ta maksuhalduri elektroonses infosüsteemis, andes talle vastavalt aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja numbri.

  (2) Infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (3) Maksuhaldur väljastab informatsiooni isiku aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindajana registreerituse kohta.

  (4) Maksuhaldur väljastab teise liikmesriigi pädevale riigiasutusele järgmised infosüsteemi kantud andmed:
  1) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja number;
  2) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaatja ja registreeritud kaubasaaja aadress;
  3) aktsiisikauba liik, mida aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib vastu võtta, ning aktsiisikauba liik, mida registreeritud kaubasaatja võib lähetada teise liikmesriiki;
  4) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha ning registreeritud kaubasaatja tegevuse üle järelevalvet teostava maksuhalduri struktuuriüksuse aadress;
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  5) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaatja ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise kuupäev ja kehtivusaeg.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud infosüsteemi kantavad andmed on vastavalt maksukorralduse seadusele osa maksukohustuslaste registrist.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 42.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamine

  (1) Maksuhaldur peatab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse, kui:
  1) puudub tagatis;
  2) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja ei ole hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu esitanud uut tagatist või
  3) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (2) Maksuhaldur võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatada, kui:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  1) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärteo kohta või tolliseaduses sätestatud tollieeskirjade rikkumise kohta, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  2) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süüteo kohta;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  3) loa omanik on esitanud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel valeandmeid või võltsitud dokumente või on muutnud tegevusloa taotlemise aluseks olevaid andmeid ja neid rakendanud ilma maksuhalduri poolt aktsepteerimata;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  4) loa omaniku tagatis ei vasta maksukorralduse seaduse nõuetele;
  5) loa omanik on jätnud täitmata maksuhalduri haldusakti käesoleva seaduse nõuete täitmata jätmise kohta või
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  6) loa omanik esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamiseks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Registreeritud kaubasaajal, kelle tegevusloa kehtivus on peatatud, on ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine keelatud.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Aktsiisilaopidajal, kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, on keelatud:
  1) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine;
  2) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamine, välja arvatud aktsiisikauba saaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmisel lähetaja juures;
  3) selle aktsiisikauba lähetamine, millelt on aktsiis maksmata, kui tal puudub tagatis või kui tagatis ei vasta nõuetele;
  4) aktsiisikauba tootmine, välja arvatud alkoholi denatureerimine.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud juhul on aktsiisikaupa lubatud lähetada vaid siis, kui maksuhalduri korralduse alusel on aktsiis makstud enne aktsiisikauba lähetamist.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (6) Maksuhalduri loal võib jätkata selle ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba tootmist, mille tootmine on aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamise päeval pooleli.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (7) Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib jätkata tegevust maksuhalduri või tema volitatud isiku kirjaliku otsuse alusel.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (8) Enne tegevusloa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 43.   Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksuhaldur tunnistab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks, kui:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]
  1) kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud loa kehtivuse peatamise põhjustanud käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 või lõike 2 punktis 3, 4 või 5 nimetatud asjaolu;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  11) kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole loa omanik, kelle taotlusel tegevusloa kehtivus peatati, esitanud taotlust tegevuse jätkamiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  2) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks;
  3) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja suhtes on välja kuulutatud pankrot või kui pankrotimenetlus on lõpetatud raugemise tõttu;
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  4) on vastu võetud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja lõpetamise või jaotumise otsus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) antakse uus aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (11) Maksuhaldur võib keelduda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamisest omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa omaniku tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud põhjustel.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Maksuhaldur võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa tunnistada kehtetuks, kui tagatis puudub või on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Kui ettevõtjal on mitu aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta, tunnistatakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba kehtetuks kõigi aktsiisiladude ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohtade suhtes.

  (4) Aktsiisilaos, mille aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on aktsiisikauba tootmine, vastuvõtmine ja lähetamine ajutises aktsiisivabastuses keelatud, välja arvatud käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 44.   Inventuur

  (1) Aktsiisilao tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päeval moodustab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik komisjoni, kuhu kuulub ka aktsiisilaopidaja esindaja.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Komisjon teeb viivitamatult aktsiisilaos olevate kaupade inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse aktsiisiga maksustamisele kuuluva aktsiisikauba kogus aktsiisimäära ühikute lõikes.

  (3) Pärast inventuuri, välja arvatud käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 5 märgitud juhul, on aktsiisilaopidaja kohustatud 30 päeva jooksul, arvates inventuuriakti koostamise päevast, maksma aktsiisiga maksustamisele kuuluvalt aktsiisikaubalt aktsiisi või toimetama aktsiisikauba teise aktsiisilattu tingimusel, et teine aktsiisilaopidaja võtab aktsiisikauba vastu lähetaja aktsiisilaos.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

31. peatükk TARBIMISSE LUBATUD AKTSIISIKAUBA LÄHETAJA, KÄTTETOIMETAJA JA VASTUVÕTJA KOHUSTUSED 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 441.   Eestist aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused

  (1) Kaugmüüja on kohustatud:
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  1) enne aktsiisikauba lähetamist esitama kirjalikult teise liikmesriigi maksuesindajale või isikule, kellel tekib maksukohustus, käesoleva seaduse § 444 lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades, et aktsiisikaup lähetatakse Eestist;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  11) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  2) pidama dokumenteeritud arvestust isikute kohta, kellele aktsiisikaup lähetati, käesoleva lõike punktis 1 sätestatud andmete alusel;
  3) pidama arvestust lähetatud aktsiisikauba kohta KNi kaheksa numbri täpsusega, märkides aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse.
  4) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Kaugmüüja peab olema kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis.

  (3) Kaugmüüja peab aktsiisikauba kaugmüügil täitma sihtkoha liikmesriigi nõudeid.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 442.   Eestisse aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused

  (1) Eestisse aktsiisikaupa müüv kaugmüüja peab esitama maksuesindajale kirjaliku teatise aktsiisikauba saajale kättetoimetamise päeva kohta enne kauba lähetamist ja kirjaliku teatise aktsiisikauba kättetoimetamise tegeliku päeva kohta kolme kalendripäeva jooksul aktsiisikauba kättetoimetamise päevast arvates.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjalikus teatises peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) aktsiisikauba kättetoimetamise kuupäev;
  2) kättetoimetatud aktsiisikauba kirjeldus ja kogus;
  3) aktsiisikauba saaja nimi, äriregistri- või isikukood;
  4) kaugmüüja või tema esindaja nimi, aadress ja allkiri, millega ta kinnitab esitatud andmete õigsust.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 443.   Teise liikmesriiki lähetatava tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetaja kohustused
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Isik, kes lähetab tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki selle kasutamiseks ärilisel eesmärgil, on kohustatud:
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  1) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  2) võimaldama tollil kontrollida aktsiisikauba saadetist enne selle lähetamist.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  3) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel põhjendama veoteekonna valikut.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 444.   Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtja kohustused
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja on kohustatud:
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  1) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle aktsiisikauba teisest liikmesriigist lähetamist;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  2) esitama maksuhalduri nõudmisel tagatise enne aktsiisikauba lähetamist teisest liikmesriigist Eestisse;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  3) [kehtetu - RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  4) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast alates ning esitama talle samal ajal aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava saatelehe koopia SADHESi kaudu või paberkandjal;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  5) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjalikus teatises peavad sisalduma järgmised andmed:
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  1) aktsiisikauba lähetamise aeg teisest liikmesriigist;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  2) aktsiisikauba teekonna kirjeldus lähteriigist Eestisse;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  3) aktsiisikauba liik ja kogus ning Eestisse toimetamise eesmärk;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  4) aktsiisikauba lähetaja, vedaja ja vastuvõtja nimi ning kontaktandmed;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  5) aktsiisikauba Eestisse saabumise ja vastuvõtmise päev;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  6) aktsiisikauba vastuvõtmise koht.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

4. peatükk AKTSIISIKAUBA SAATEDOKUMENDID JA NENDE HALDAMISE ELEKTROONILINE SÜSTEEM 
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 45.   Aktsiisikauba saatedokumendid ja nende haldamise elektrooniline süsteem
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Aktsiisikauba Eesti-sisene vedu loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta SADHESis koostatud A-saatelehe alusel või nimetatud saatelehte asendava pabersaatelehe alusel käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel sätestatud juhtudel. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas A-saatelehe väljatrükk või A-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse ajutises aktsiisivabastuses:
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  1) Eestis asuvale isikule;
  2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale;
  3) selle importimise kohast Eestis asuvasse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei ole ise importija;
  4) aktsiisilaost kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki, ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (11) Aktsiisilaost lähetatud Eesti-siseselt ajutise aktsiisivabastuseta veetava aktsiisikauba kohustuslik saateleht on SADHESis menetletav T-saateleht. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas T-saatelehe väljatrükk või T-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta:
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  1) Eestis asuvale isikule;
  2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale;
  3) kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki, ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (12) Aktsiisilaopidaja võõrandab käesoleva seaduse § 341 tähenduses vastuvõetud aktsiisikauba teisele isikule Eesti-sisesel veol kasutatava ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehe alusel.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud saatelehed ei pea aktsiisikaubaga kaasas olema selle veol torujuhtmetransporti kasutades.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (14) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud tingimustele vastav aktsiisilaopidaja ei pea aktsiisikauba aktsiisilaost väljastamisel saatelehte koostama.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (15) Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne A- või T-saatelehele märgitud aega.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on nõukogu direktiivi 2008/118/EMÜ artiklis 21 nimetatud saatelehe elektroonilises süsteemis menetletav elektrooniline saateleht (edaspidi e-saateleht).

  (3) Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vedamisel teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ärilisel eesmärgil kasutamiseks peab aktsiisikaubaga olema kaasas komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta (EÜT L 369, 18.12.1992, lk 17–24) kehtestatud saateleht. Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Aktsiisikauba vedu teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta koostatud e-saatelehe alusel. Aktsiisikauba lähetaja esitab maksuhaldurile eeltäidetud e-saatelehe saatelehe elektroonilises süsteemis enne aktsiisikauba lähetamist. Kui e-saatelehe täitmisel vigu ei avastatud, tunnistab maksuhaldur e-saatelehe kehtivaks sellele numbri andmisega. Maksuhaldur teavitab viivitamata eeltäidetud e-saatelehe esitajat e-saatelehe täitmisel tehtud vigadest. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas e-saatelehe väljatrükk või e-saatelehte asendav pabersaateleht, millele on selgelt eristatavalt märgitud maksuhalduri antud saatelehe number. Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne e-saatelehele märgitud aega.

  (5) Aktsiisikauba e-saatelehte võib asendada pabersaatelehega juhul, kui saatelehe elektroonilist süsteemi ei ole võimalik enne kauba lähetamist kasutada. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama enne aktsiisikauba lähetamist pabersaatelehe, kui kaup lähetatakse enne saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamise võimaluse taastamist. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama e-saatelehe niipea, kui saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamise võimalus on taastatud. Aktsiisikauba vedu toimub ajutises aktsiisivabastuses pabersaatelehe alusel ajani, mil selle veo kohta vormistatud e-saateleht tunnistatakse kehtivaks. Pabersaateleht kehtib aktsiisikauba veol ajutises aktsiisivabastuses veo lõpuni, asendades e-saatelehe väljatrükki, kui veose kohta koostatud e-saateleht tunnistati kehtivaks veo toimumise ajal.

  (6) Aktsiisikauba lähetajal on õigus e-saateleht tühistada enne aktsiisikauba lähetamist. Aktsiisikauba lähetaja peab viivitamata esitama maksuhaldurile e-saatelehe tühistamise teatise, kui sellele märgitud kuupäeval aktsiisikaupa ei lähetatud. E-saateleht on tühine, kui aktsiisikaupa ei lähetata e-saatelehele märgitud kuupäeval.

  (7) Aktsiisikauba lähetajal on õigus aktsiisikauba veo ajal muuta või täiendada aktsiisikauba sihtkohta arvestades, et uus kaubasaaja peab olema isik, kellele on õigus lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.

  (71) Aktsiisikauba lähetaja on kohustatud viivitamata teavitama maksuhaldurit saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu veoki vahetusest, kauba osalisest või täielikust hävimisest, kauba või veoki kadumisest ja muudest sellistest juhtumitest, mis toimusid kauba ajutises aktsiisivabastuses veo ajal.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (8) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates. Mõjuvate põhjuste korral võib maksuhaldur aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise tähtaega viie päeva võrra pikendada. Aktsiisikauba saaja, kes on nimetatud käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 1 või 11, teatab maksuhaldurile aktsiisikauba teisest liikmesriigist vastuvõtmisest käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud korras.

  (81) E-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval saatelehele aktsiisikauba sihtkohta jõudmise ajaks märgitud kuupäevast arvates.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (9) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnituse puudumisel Eesti-sisese lähetuse puhul 15 päeva ja teise liikmesriiki lähetamise puhul 30 päeva jooksul kauba lähetamise päevast arvates, peab aktsiisimaksja teatama maksuhaldurile sellest viivitamata ning selgitama vastuvõtmise kinnituse puudumise asjaolusid.

  (10) E-saatelehe menetlus toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega sätestatud korras nende menetlusprotseduuride puhul, mida ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud määruses sätestatud.

  (11) Ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi ülesehitus ja täitmise juhend ning saatelehe menetlusega seotud teabevahetuse vormide ülesehitus ja täitmise juhend ning teabevahetuse kord on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24–64).

  (12) Ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba e-saatelehe alusel veo lõppemist tõendavad nõuetekohased dokumendid on saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu saadetud aktsiisikauba vastuvõtmise või ekspordi toimumise kinnitused või neid asendavad paberdokumendid. Aktsiisikauba vedu loetakse lõppenuks seda tõendavate nõuetekohaste dokumentide puudumisel, kui aktsiisikauba lähteliikmesriigi maksuhaldur on aktsepteerinud sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri saadetud kinnituse, mis põhineb tõenditel aktsiisikauba sihtkohta jõudmise või liidu territooriumilt väljaviimise kohta.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (13) E-saatelehe menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. E-saatelehe menetlemise kord sisaldab:
  1) e-saatelehe täitmise täpsustatud korda ning e-saatelehe ja seda asendava pabersaatelehe liikumise korda;
  2) e-saatelehe ja seda asendava pabersaatelehe numbri andmise korda;
  3) saatelehe andmete muutmisest, aktsiisikauba vastuvõtmisest ja eksportimisest teatamise korda ning saatelehe tühistamise korda;
  31) saatelehe tagasilükkamisest teatamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  32) aktsiisikauba veol toimunud sündmusest teatamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  33) saatelehe menetluse katkestamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  34) aktsiisikauba puudu- või ülejäägi põhjendamise korda;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  4) e-saatelehe ja elektrooniliste teatiste asendamise korda;
  5) nende olukordade kirjeldust, mille puhul loetakse, et saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamine ei ole võimalik;
  6) aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise korda käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 1 ja 11 nimetatud isikute poolt;
  7) aktsiisikauba saadetise jagamise lubatavust mitme saaja vahel nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 23 tähenduses.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (14) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise korra.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (141) Käesoleva paragrahvi lõikes 14 nimetatud aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord sisaldab:
  1) A- ja T-saatelehe (edaspidi käesolevas lõikes koos saateleht) vormi ja saatelehega seotud teatiste vormide ülesehitust ning nimetatud saatelehe ja saatelehega seotud teatiste andmekoosseisu;
  2) saatelehe esitamise ja saatelehele numbri andmise korda;
  3) saatelehe tühistamise, liikumise, andmete muutmise ja menetluse katkestamise korda;
  4) aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise korda;
  5) aktsiisikauba puudu- või ülejäägi ja muude erinevuste põhjendamise korda;
  6) aktsiisikauba sihtkoha muutmisest teavitamata jätmise või aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamata jätmise põhjendamise korda;
  7) aktsiisikauba eksportimisest teatamise korda;
  8) aktsiisikauba saadetise mitme saaja vahel jagamise keeldu või tingimusi ja korda;
  9) saatelehe koostaja määramist, kui aktsiisilattu toimetatav aktsiisikaup võetakse vastu lähetaja juures;
  10) SADHESis koostatavate saatelehtede ja teatiste asendamise (edaspidi asendustoiming) ja asendustoimingute SADHESis kajastamise korda.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (142) Aktsiisikauba veo ja käesoleva seaduse § 451 alusel aktsiisi tagastamise taotlemise andmeid hoitakse ja töödeldakse riigi infosüsteemi kuuluvas SADHESis.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (143) SADHESi pidamise eesmärk on tagada aktsiisi maksmise järelevalve aktsiisikauba liikumise jälgimise kaudu reaalajas.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (144) SADHESi vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (145) SADHESi asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (15) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud korra.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

41. peatükk AKTSIISI TAGASTAMINE 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 451.   Aktsiisi tagastamine Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt

  (1) Isikule, kes lähetas Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki, makstakse aktsiis tagasi, kui:
  1) maksuhaldurile on esitatud aktsiisikauba saateleht SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  2) maksuhaldurile on esitatud aktsiisi tagastamise taotlus SADHESi kaudu;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  3) Maksu- ja Tolliametile on esitatud aktsiisikauba saatedokument, millel on aktsiisikauba saaja, kellel tekkis aktsiisi maksmise kohustus, kinnitus aktsiisikauba vastuvõtmise kohta või maksuesindaja kinnitus aktsiisikauba kättetoimetamise kohta teises liikmesriigis;
  4) Maksu- ja Tolliametile on esitatud aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri kinnitus sihtkoha liikmesriigis vastuvõetud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise, tagamise või aktsiisivabastuse kohaldamise kohta;
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  5) Maksu- ja Tolliametile on tagastatud maksumärgid või teatatud kirjalikult nende maksumärkide numbrid, millega maksumärgistatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki.
  6) [kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  Aktsiisikauba põhjendamata kaolt aktsiisi tagasi ei maksta.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (11) Isikule, kes lähetas Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki, makstakse aktsiis tagasi vaid sellelt koguselt aktsiisikauba kaolt, mis maksustati aktsiisiga teises liikmesriigis.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente, mis on vajalikud aktsiisi tagastamiseks.

  (21) Aktsiisi tagastamise menetlus algab kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitamise päeval.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Maksu- ja Tolliamet maksab aktsiisi tagasi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku pangakontole maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (4) Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 452.   Aktsiisi tagastamine diplomaatiliste ja konsulaarsuhete otstarbel kasutatud aktsiisikaubalt
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Aktsiis makstakse tagasi välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (3) Aktsiisi tagastamise kord käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele ja asutustele kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 453.   Aktsiisi tagastamine relvajõududele
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Aktsiis makstakse tagasi Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt. Aktsiis tagastatakse ka teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus.
[RT I, 01.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 01.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Aktsiisi tagastamise kord käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele ja asutustele kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 454.   Rikkumise objektiks olnud aktsiisikauba aktsiisi tagastamine

  Aktsiis tagastatakse aktsiisikaubalt, millelt tekkis aktsiisi maksmise kohustus rikkumise tulemusena, kui kolme aasta jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates on kindlaks tehtud, et rikkumine ei toimunud Eestis ja nimetatud aktsiisikaup maksustati rikkumise toimepaneku liikmesriigis selle aktsiisikauba lähetamise päeval kehtiva aktsiisimääraga ning see on tõendatud.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 455.   Alkoholi ja tubakatoodete aktsiisi tagastamine

  (1) Aktsiis tagastatakse aktsiisikaubalt või selle maksumärgilt maksumärgi tagastamisel maksuhaldurile käesoleva seaduse § 456 lõike 1 punktis 4 sätestatud juhul.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiis tagastatakse alkoholilt ja tubakatoodetelt, mida müüakse lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis toimetamiseks liiduvälisesse riiki. Aktsiisi tagastamiseks Maksu- ja Tolliametile esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (3) Alkoholilt ja tubakatoodetelt aktsiisi tagastamiseks ei tagastata Maksu- ja Tolliametile maksumärke käesoleva seaduse §-des 452 ja 453 ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 456.   Maksumärkide tagastamine

  (1) Tagastada saab maksumärke:
  1) millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust ja mis ei ole aktsiisikauba müügipakendile kinnitatud;
  2) millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust ja mis on kinnitatud sellisele aktsiisikaubale või aktsiisikauba müügipakendile, millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust;
  3) millelt ei ole tekkinud aktsiisimaksukohustust ja mis on rikutud maksumärgistamisel, kuid on säilinud vähemalt 80 protsendi ulatuses, või
  4) millelt või millega maksumärgistatud aktsiisikaubalt on tekkinud aktsiisimaksukohustus ja mis tagastatakse käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatud müügi keelu tõttu pärast maksumärgi uue kujunduse kehtestamist üheksa kalendrikuu jooksul müügi keelu jõustumise päevast arvates.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Maksumärgid loetakse tagastatuks, kui maksumärkide saaja on maksumärgid maksuhaldurile tagastanud koos dokumentidega, mille loetelu kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (3) Tagastamise eesmärgil on lubatud maksumärk eemaldada aktsiisikaubalt või selle müügipakendilt ainult maksuhalduri järelevalve all.

  (4) Maksumärk loetakse tagastatuks ka juhul, kui see on hävitatud maksuhalduri esindajate juuresolekul.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

2. osa ERIOSA 

5. peatükk ALKOHOLIAKTSIIS 

§ 46.   Alkoholi aktsiisimäär

  (1) Õlle aktsiisimäär on 7,22 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris. Väikeõlletootja, kes toodab õlut kuni 3000 hektoliitrit kalendriaastas, toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aktsiisimäärast.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 42,22 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 97,37 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 97,37 eurot veini hektoliitri kohta.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Vahetoote aktsiisimäär on 207,93 eurot vahetoote hektoliitri kohta.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 18,89 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (7) Kahtluse korral alkoholi etanoolisisalduses võtab Maksu- ja Tolliamet alkoholist etanoolisisalduse määramiseks vajaliku proovi ja saadab selle vastavale alale akrediteeritud sõltumatusse laborisse analüüsiks. Kui analüüsi tulemusel osutus alkoholi etanoolisisaldus aktsiisimaksja esitatud andmetest erinevaks, tasub analüüsikulud aktsiisimaksja. Analüüsikulude tasumise nõude esitamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses ekspertiisikulude tasumise nõude kohta sätestatut.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (8) Alkoholi etanoolisisalduse määramisel vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 7 võetakse aktsiisisumma arvutamise aluseks analüüsi tulemuste kohta vormistatud kirjalikus dokumendis märgitud etanoolisisaldus.

  (9) Väikeõlletootja on käesoleva paragrahvi mõistes õlletootja, mis on teistest õlletootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu, kasutab teistest õlletootjatest füüsiliselt eraldi asetsevaid ruume ning ei tegutse litsentsi alusel. Väikeõlletootjaks ei loeta õlletootjat, mis kuulub äriühingule, millele kuulub teine õlletootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine õlletootja. Samuti ei loeta väikeõlletootjaks õlletootjat, mis kuulub äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine õlletootja. Kui sellisel viisil seotud õlletootjate aastatoodang kokku ei ületa 3000 hektoliitrit, käsitatakse neid õlletootjaid väikeõlletootjana.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud soodusmäära kohaldamiseks peab väikeõlletootja, sealhulgas välisriigis asuv väikeõlletootja või tema toodangut tarbimisse lubav isik esitama Maksu- ja Tolliametile andmed toodangu mahu kohta ja käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud tingimustele vastavuse kohta enne soodusmäära kohaldamist.

§ 461.   Alkoholi maksumärkide aktsiis

  (1) Alkoholi maksumärgilt makstakse aktsiisi summa ulatuses, mis vastab muult alkoholilt, mille etanoolisisaldus on 40 mahuprotsenti ja mille müügipakendi maht on üks liiter, arvutatud aktsiisisummale.

  (2) Alkoholilt, mille müügipakendile on kinnitatud aktsiisiga maksustatud maksumärgid, makstakse aktsiisi summas, mis saadakse alkoholilt arvutatud aktsiisisummast maksumärgilt arvutatud aktsiisisumma lahutamisel.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 47.   Reisija pagasis väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse aktsiisivabalt toimetatav alkohol
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordselt liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni:
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]
  1) 16 liitrit õlut ja
  2) 4 liitrit veini, välja arvatud vahutavat veini, ning lisaks kas
  3) 2 liitrit käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud alkoholist erinevat alkoholi, mille etanoolisisaldus on kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti, või
  4) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.12.2008]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud alkoholi kogused moodustavad kumbki 100 protsenti lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud alkoholist erineva alkoholi aktsiisivabastusest ning ühe reisija puhul kohaldatakse aktsiisivabastust mis tahes lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud alkoholi kombinatsiooni suhtes tingimusel, et üksikute aktsiisivabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 protsenti.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.12.2008]

  (12) Maksuhaldur kohaldab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires kalendrikuu jooksul teistkordsel Eestisse saabumisel toodud alkoholile juhul, kui alkoholi toomine on juhuslikku laadi. Kui reisija ei tõenda alkoholi toomise juhuslikku laadi, eeldab maksuhaldur, et kalendrikuu jooksul teistkordsel Eestisse saabumisel ei ole alkoholi toomine juhuslikku laadi.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (2) Eksituse tõttu ebaõigesse sihtpunkti saadetud pagasit käsitatakse selle jõudmisel Eestisse reisijaga koos liikuva pagasina.

§ 471.   Reisija pagasis teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisivabalt toimetatav alkohol

  Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse toimetada alkoholi isiklikuks kasutamiseks. Maksu- ja Tolliametil on alust arvata, et alkohol ei ole isiklikuks kasutamiseks, kui alkoholi kogus ületab järgmisi piirnorme:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  1) vahetoode 20 liitrit;
  2) vein 90 liitrit, mille hulgas võib vahuveini olla kuni 60 liitrit;
  3) õlu 110 liitrit;
  4) muu alkohol 10 liitrit.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 48.   Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetav alkohol

  (1) Füüsilisel isikul on lubatud aktsiisivabalt importida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel õlut ja kääritatud jooki ning õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi. Õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi ei või aktsiisivabalt importida rohkem kui:
  1) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi;
  2) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on kuni 22 mahuprotsenti, või
  3) 2 liitrit veini, välja arvatud vahutavat veini.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Aktsiisivabastuse kohaldamise tingimused on järgmised:
  1) alkoholi saadab liiduvälises riigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  2) alkoholi saadetakse juhuti;
  3) alkoholi kasutatakse mitteärilisel eesmärgil;
  4) saadetise väärtus ei ületa 45 eurot;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  5) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud alkohol on ühes müügipakendis;
  6) saadetise eest ei nõuta saajalt tasu.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 49.   [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 491.   Alkoholi maksumärgistamine

  (1) Alkoholi maksumärgistamine on maksumärgi kinnitamine alkoholi müügipakendile. Alkohol maksumärgistatakse juhul, kui sellelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis. Maksumärk peab olema kinnitatud vahetult müügipakendi korgile. Kui maksumärki ei ole võimalik korgile kinnitada, kooskõlastatakse maksumärgi müügipakendile kinnitamise koht Maksu- ja Tolliametiga.
[RT I 2006, 29, 222 - jõust. 01.07.2006]

  (2) Alkohol, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ning mis on villitud müügipakendisse mahuga alates 0,05 liitrist, peab olema maksumärgistatud.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alkohol peab olema maksumärgistatud:
  1) selle importimisel, kui alkoholile ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  2) selle lähetamisel aktsiisilaopidaja poolt ilma ajutise aktsiisivabastuseta, kui alkoholile ei kohaldata aktsiisivabastust;
  3) selle kasutusele võtmisel aktsiisilaos otstarbel, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  4) registreeritud kaubasaaja või käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja poolt alkoholi võõrandamisel, kui alkoholile ei kohaldata aktsiisivabastust;
  5) selle tarbimisse lubamisel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel või aktsiisivabastuse kohaldamisel.

  (4) Alkoholi ei maksumärgistata, kui:
[RT I 2006, 29, 222 - jõust. 01.07.2006]
  1) alkohol soetatakse kaugmüügi teel;
  2) alkohol võõrandatakse sellise laeva või õhusõiduki pardal, mis sõidab ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit, ja lennujaama territooriumil tollikontrollitsoonis asuvas müügikohas;
  3) maksukohustus tekib käesoleva seaduse § 24 lõikes 201 nimetatud juhul;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  4) alkohol esitatakse riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale registrikande tegemiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) alkohol saadetakse liiduvälisest riigist füüsilisele isikule mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  6) alkohol on ravim ravimiseaduse mõistes.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Alkoholi võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Registreeritud kaubasaaja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja peavad alkoholi maksumärgistamise korral Eestis seda tegema viivitamatult pärast alkoholi Eestisse toimetamist.

  (6) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (7) Alkoholi maksumärgile trükitakse maksumärgi number või tähe ja numbri kombinatsioon kasvavas järjekorras.

  (8) Maksumärgi tellija ja aktsiisimaksja peavad maksuhaldurit teavitama maksumärkide kinnitamisest alkoholi müügipakendile ja maksumärgistatud alkoholilt tekkinud aktsiisi maksmise kohustusest alkoholi maksumärkide andmekogu kaudu. Maksumärgistatud alkoholi maksumärkide numbrid peab teatama kahe päeva jooksul maksumärgi kinnitamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati Eestis, või maksumärgistatud alkoholi Eestisse toimetamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati välisriigis. Maksukohustuse tekkimisel maksumärgistatud alkoholilt peab aktsiisimaksja teatama alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid hiljemalt aktsiisikauba lähetamisel.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (9) Alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärk peab vastama Maksu- ja Tolliametile teatatud andmetele alkoholi etanoolisisalduse kohta ja koguse kohta müügipakendis.

  (10) Väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse ja Eestist väljapoole liidu territooriumi toimetatavad maksumärgid tuleb deklareerida.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (11) Maksumärke, mis on alkoholi müügipakendile kinnitamata, on keelatud võõrandada, välja arvatud maksumärkidest loobumisel või nende tagastamisel Maksu- ja Tolliametile.

  (12) Maksumärgistatud alkoholi võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi on lubatud aktsiisilaopidaja poolt lähetada teisele aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on kirjalikult teatatud lähetatava alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid.

  (121) Registreeritud kaubasaaja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja võivad maksumärgistamata alkoholi võtta teisest liikmesriigist vastu üksnes juhul, kui nad on sellele alkoholile maksumärkide tellijad.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (13) [Kehtetu - RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (14) [Kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (15) Alkoholi maksumärgi kujundus, maksumärkide väljastamise ja nendest loobumise kord ning maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 492.   Alkoholi maksumärkide tellimine ja väljastamine

  (1) Maksumärgid tellib Maksu- ja Tolliametilt alkoholi importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja. Maksu- ja Tolliamet võtab vastu maksumärkide tellimuse ja väljastab maksumärgid tellijale, kui viimane vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:
  1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importijal on alkoholi impordi alane märge majandustegevuse registris või isikul on alkoholi jaemüügi, hulgimüügi või toitlustamise alane märge majandustegevuse registris ja esitatud on käesoleva seaduse § 444 lõike 1 punktis 1 nimetatud kirjalik teatis;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  2) isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
  3) isik on hüvitanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul maksumärkide trükkimise kulud;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) isikul on Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud tagatis;
  5) isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.

  (2) Tellitud maksumärkide vastuvõtmisest keeldumise või alkoholi müügipakendile kinnitamata maksumärgi tagastamise korral enne aktsiisi maksmise tähtpäeva peab tellija juhul, kui nimetatud maksumärke ei ole Maksu- ja Tolliameti otsusel võimalik väljastada teisele tellijale ja need hävitatakse Maksu- ja Tolliameti poolt, hüvitama Maksu- ja Tolliametile maksumärkide trükkimise kulud, välja arvatud juhul, kui Maksu- ja Tolliamet on väljastanud defektsed maksumärgid või kui maksumärgid, mis tagastatakse enne aktsiisi maksmise tähtpäeva, rikuti alkoholi maksumärgistamisel.

  (3) Maksumärkide vastuvõtmisest keeldumiseks loetakse juhtumit, kui maksumärkide tellija ei ole tema poolt tellitud maksumärke välja võtnud 30 päeva jooksul maksumärkide soovitud kättesaamise päevast arvates.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 493.   Alkoholi maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamine aktsiisilaopidajast või registreeritud kaubasaajast erineva isiku poolt

  (1) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud isik või alkoholi importija, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaubasaaja, peab esitama tagatise aktsiisisumma ulatuses, mis kuulub maksmisele maksumärgistatavalt alkoholilt. Tagatissumma suurus peab võimaldama tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse täitmise kogu tagatava perioodi vältel.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud tagatise puhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 31 lõikes 3 sätestatut.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 494.   Alkoholi maksumärkide saatelehe esitamise kohustus

  Käesoleva seaduse § 491 lõikes 2 nimetatud alkoholi importimisel tuleb koos tollideklaratsiooniga esitada maksumärkide saateleht, välja arvatud juhul, kui alkohol ei ole maksumärgistatud.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 495.   [Kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 496.   Alkoholi maksumärkide andmekogu

  (1) Alkoholi maksumärkide andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse andmed alkoholi maksumärgistamise kohta ning kus neid hoitakse ja töödeldakse.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärk on tagada alkoholiaktsiisi maksmise järelevalve maksuhalduri väljastatud maksumärkide, nende saajate ning maksumärkide ja alkoholiga seotud toimingute kohta arvepidamise kaudu.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet ning volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (4) Andmekogu asutab ja põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 50.   Aktsiisivaba alkoholi soetamine

  (1) Denatureeritud, sealhulgas osaliselt denatureeritud alkohol ja esteraldehüüdfraktsioon tuleb paigutada nende toimetamisel väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse tollilattu, tolliterminali, vabatsooni või aktsiisilattu.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Isikul, kes ei ole aktsiisilaopidaja, on õigus importida denatureeritud alkoholi ja esteraldehüüdfraktsiooni akrediteeritud labori poolt tema nimele imporditava kaubasaadetise kohta väljastatud analüüsiakti alusel.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud labor kontrollib denatureeritud alkoholi vastavust käesoleva seaduse §-s 13 ja esteraldehüüdfraktsiooni vastavust käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele ning vastavuse korral väljastab analüüsiakti.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (31) Denatureeritud alkoholi, sealhulgas osaliselt denatureeritud alkoholi ning esteraldehüüdfraktsiooni toimetamisel teisest liikmesriigist Eestisse esitab aktsiisilaopidajast erinev isik maksuhaldurile viivitamata pärast kauba vastuvõtmist akrediteeritud labori analüüsiakti, mis kinnitab denatureerivate ainete või käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ainete vastavust nõuetele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (32) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 31 nimetatud isikud esitavad maksuhaldurile akrediteeritud labori väljastatud analüüsiakti SADHESi lisadokumentide mooduli kaudu.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–17 nimetatud alkoholi impordi, teisest liikmesriigist vastuvõtmise või aktsiisilaopidajalt soetamise õiguse, samuti õiguse aktsiisivaba lõhna- ja maitseaine kasutamiseks alkoholist erineva toidu tootmisel toidu hulka lisamiseks annab alkoholi aktsiisivabastuse luba, mille väljastab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik. Aktsiisivabastuse kohaldamisel ei ole aktsiisivabastuse luba nõutav, kui lõhna- ja maitseaine on kõrgel määral kontsentreeritud ning villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud alkoholi aktsiisivabastuse luba võib taotleda:
  1) füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev perearst, üldarstiabi osutav äriühing ning kiirabi, eriarstiabi või õendusabi iseseisva osutamise tegevusluba omav isik;
  2) hoolekandeasutus sotsiaalhoolekande seaduse mõistes;
  3) isik, kellel on ravimite tootmise tegevusluba, mis on väljastatud ravimiseaduse alusel;
  4) isik, kellel on ravimite jaemüügi tegevusluba, mis on väljastatud ravimiseaduse alusel;
  5) riigi-, valla- või linnaasutus või nende hallatav asutus, kes kasutab piiritust vastava asutuse põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks;
  6) isik, kes toodab desinfektante;
  7) isik ja asutus, kellele on antud veterinaartegevuse õigus veterinaarkorralduse seaduse alusel;
  8) juriidiline isik või asutus, kes on teadus- ja arendusasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse mõistes;
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  9) gümnaasium, kutseõppeasutus, rakenduskõrgkool ja ülikool, kes on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]
  10) isik, kes toodab kosmeetikatooteid;
  11) isik, kes on tunnustatud toiduseaduse mõistes käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 16 ja 17 nimetatud toodete käitlemiseks;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  12) [kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]
  13) [kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]
  14) isik, kes kasutab osaliselt denatureeritud alkoholi toidust erineva toote tootmiseks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikutele ja asutustele võib aktsiisivaba alkoholi lubatud normi piires võõrandada Eestis ainult aktsiisilaopidaja. Isik, kellele on antud ravimite jaemüügi tegevusluba ravimiseaduse alusel, võib käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1, 2 ja 7 nimetatud isikutele ja asutustele võõrandada piiritust valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud tingimustel, kui aktsiisivaba piirituse kogus ei ületa ühe isiku või asutuse kohta 20 liitrit 12 kalendrikuu kohta.

  (7) Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 51.   Piirituse kasutamise kulunormid

  (1) Piirituse kulunormiks loetakse käesoleva seaduse mõistes piirituse kogust, mis kulub ühte tüüpi toimingu sooritamisel normaaltingimustes.

  (2) Tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatava piirituse kulunormid kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (3) Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormid kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (4) Õppetöös kasutatava piirituse kulunormid kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (5) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud otstarbel kasutatava piirituse kulunormid kehtestab määrusega minister, kelle valitsemisalasse vastav valdkond kuulub.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 52.   Alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemisel Maksu- ja Tolliametile esitatavad andmed ja dokumendid on järgmised:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) kirjalik taotlus, milles on märgitud alkoholi aktsiisivabastuse loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning alkoholi kasutamise eesmärk;
  2) andmed alkoholi vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus;
  3) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud alkoholi koguse ja selle kasutamise otstarbe kohta;
  4) alkoholi arvepidamise eeskiri;
  5) alkoholi kao piirnormid;
  6) kirjalik kinnitus vastavuse kohta teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõike 1 punktides 5–7 sätestatule käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 8 nimetatud juriidilise isiku või asutuse puhul.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda täiendavaid andmeid alkoholi eesmärgipärase kasutamise tõendamiseks, samuti arvepidamise eeskirja täiendamist.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (3) Alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik ei pea selle järgneval taotlemisel esitama alkoholi arvepidamise eeskirja ja alkoholi kao piirnorme, kui neid ei ole muudetud.

§ 53.   Alkoholi aktsiisivabastuse loa andmine

  (1) Alkoholi aktsiisivabastuse luba antakse, kui:
  1) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning ei ole vastu võetud asutuse tegevuse lõpetamise otsust või asutuse tegevuse lõpetamiseks ümberkorraldamise otsust;
  2) käesoleva seaduse §-s 52 märgitud andmed ja dokumendid on esitatud ning need on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud;
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  3) alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlejal on seaduse alusel õigus tegutseda käesoleva seaduse § 50 lõikes 5 nimetatud tegevusalal ja eesmärgil;
  4) isikul või asutusel ei ole maksuvõlga;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  5) käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 3, 4, 6, 10, 11 või 14 nimetatud isik on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  51) käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 8 nimetatud juriidiline isik või asutus vastab teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud nõuetele ning on esitanud käesoleva seaduse § 52 lõike 1 punktis 6 nimetatud kinnituse.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  6) käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud juhul esitatud tagatis on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud.

  (2) Kui käesolevas seaduses ei ole selgelt määratletud aktsiisivabastuse kohaldamine käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 16–18 nimetatud toidu tootmiseks kasutatavale alkoholile, otsustab alkoholi aktsiisivabastuse loa väljastamise maksuhaldur, võttes arvesse haldusressursi optimaalse kasutamise põhimõtet aktsiisivaba alkoholi eesmärgipärase kasutamise üle järelevalve teostamisel.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Alkoholi aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui aktsiisivabastuse loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kalendrikuu jooksul on Maksu- ja Tolliamet tunnistanud kehtetuks isiku aktsiisivabastuse loa käesoleva seaduse § 54 lõike 3 alusel või kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on toime pannud vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Alkoholi aktsiisivabastuse luba väljastatakse või selle andmisest keeldumise otsus toimetatakse taotlejale kätte 30 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 52 nimetatud andmete ja dokumentide esitamise päevast arvates.

  (5) Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

§ 54.   Alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui uut tagatist ei ole esitatud hiljemalt viie päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu või kui loa kehtivuse ajal esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud. Alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega alkoholi aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku vastava kirjaliku otsuse alusel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (11) Enne alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik tunnistab alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtetuks, kui:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) isiku või asutuse tegevus alkoholi aktsiisivabastuse loa andmise aluseks oleval alal on lõppenud;
  2) kuuekümne päeva jooksul alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]
  3) isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
  4) on vastu võetud isiku lõpetamise, jaotumise, asutuse tegevuse lõpetamise või asutuse tegevuse lõpetamiseks ümberkorraldamise otsus;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  5) isik või asutus, kellele on väljastatud alkoholi aktsiisivabastuse luba, esitab taotluse selle kehtetuks tunnistamiseks;
  6) väljastatakse uus alkoholi aktsiisivabastuse luba.

  (3) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib alkoholi aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui tagatis puudub või kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine või kui isik või asutus on kasutanud aktsiisivaba alkoholi muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Isik või asutus, kellele antud alkoholi aktsiisivabastuse luba on käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 või lõikes 3 nimetatud põhjusel tunnistatud kehtetuks ja kelle valduses on aktsiisivaba alkoholi, peab 15 päeva jooksul alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtetuks tunnistamise päevast arvates teatama kirjalikult Maksu- ja Tolliametile alkoholi enda valdusesse jätmisest või selle alkoholi võõrandama, hävitama Maksu- ja Tolliameti järelevalve all või lähetama aktsiisilattu tingimusel, et aktsiisilaopidaja võtab alkoholi vastu selle lähetaja juures.

§ 55.   Aktsiisivaba alkoholi kasutaja kohustused

  (1) Aktsiisivaba alkoholi kasutaja on kohustatud:
  1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatud ja aktsiisivaba alkoholi lattu sissetuleku ja laost väljamineku kohta;
  2) kasutama aktsiisivaba alkoholi ainult aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;
  3) tagama aktsiisivaba alkoholi säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni või käesoleva seaduse § 54 lõikes 4 nimetatud toimingu sooritamiseni;
  4) ladustama aktsiisivaba alkoholi eraldi muust alkoholist;
  5) pidama kinni käesoleva seaduse § 51 alusel kehtestatud kulunormidest;
  6) teatama alkoholi aktsiisivabastuse loa numbri Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba alkoholi importimisel või teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel ning aktsiisilaopidajale aktsiisivaba alkoholi soetamisel aktsiisilaopidajalt, samuti jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud alkoholi kogusele;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  7) esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 52 nimetatud andmete muutumise kohta seda tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Maksu- ja Tolliamet kontrollib aktsiisivaba alkoholi eesmärgipärast kasutamist.

6. peatükk TUBAKAAKTSIIS 

§ 56.   Tubakatoote aktsiisimäär

  (1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 46,50 eurot ja proportsionaalne määr 34 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.
[RT I, 20.12.2012, 2 - jõust. 01.01.2014]

  (11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 90 eurot 1000 sigareti kohta.
[RT I, 20.12.2012, 2 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.
[RT I, 06.07.2011, 15 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 61 eurot ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 57.   Reisija pagasis väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse aktsiisivabalt toimetatavad tubakatooted
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni:
  1) 40 sigaretti;
  2) 100 sigarillot;
  3) 50 sigarit või
  4) 50 grammi suitsetamistubakat.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud iga tubakatoote kogus moodustab 100 protsenti tubakatoodete aktsiisivabastusest. Ühe reisija puhul kohaldatakse aktsiisivabastust tubakatoodete mis tahes kombinatsiooni suhtes tingimusel, et üksikute aktsiisivabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 protsenti.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (12) Maksuhaldur kohaldab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires kalendrikuu jooksul kolmandal korral Eestisse saabumisel toodud tubakatoodetele juhul, kui tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi. Kui reisija ei tõenda tubakatoodete toomise juhuslikku laadi, eeldab maksuhaldur, et kalendrikuu jooksul kolmandal korral Eestisse saabumisel ei ole tubakatoodete toomine juhuslikku laadi.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (2) Eksituse tõttu ebaõigesse sihtpunkti saadetud pagasit käsitatakse selle jõudmisel Eestisse reisijaga koos liikuva pagasina.

§ 571.   Reisija pagasis teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisivabalt toimetatavad tubakatooted

  Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse toimetada tubakatooteid isiklikuks kasutamiseks. Maksu- ja Tolliametil on alust arvata, et tubakatooted ei ole isiklikuks kasutamiseks, kui tubakatoodete kogus ületab järgmisi piirnorme:
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]
  1) 800 sigaretti;
  2) 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk;
  3) 200 sigarit;
  4) üks kilogramm suitsetamistubakat.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

§ 58.   Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetavad tubakatooted

  (1) Füüsilisel isikul on lubatud aktsiisivabalt importida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel tubakatooteid mitte rohkem kui 50 sigaretti, 25 sigarillot, 10 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (2) Aktsiisivabastuse kohaldamise tingimused on järgmised:
  1) tubakatooted saadab liiduvälises riigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  2) tubakatooteid saadetakse juhuti;
  3) tubakatooteid kasutatakse mitteärilisel eesmärgil;
  4) saadetise väärtus ei ületa 45 eurot;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  5) saadetise eest ei nõuta saajalt tasu.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 581.   [Kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 59.   Sigarettide võõrandamine

  Sigarette on keelatud võõrandada või pakkuda müügiks maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga.

§ 60.   Maksumärgistamata sigarettide aktsiis ja sigarettide levinuim hind

  (1) Maksumärgistamata sigarettide maksustamisel arvutatakse aktsiis, lähtudes sigarettide levinuimast hinnast maksukohustuse tekkimise ajal.

  (2) Sigarettide levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel, jagades tarbimisse lubatud sigarettide maksimaalsete jaehindade alusel arvutatud koguväärtuse tarbimisse lubatud sigarettide koguarvuga.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 61.   Maksumärgistamine

  (1) Tubakatoote maksumärgistamine on maksumärgi kinnitamine tubakatootele või selle müügipakendile. Tubakatoode maksumärgistatakse juhul, kui sellelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis. Müügipakendit ümbritseva kile olemasolu korral kinnitatakse maksumärk vahetult müügipakendile kile alla.

  (11) Tubakatoode loetakse maksumärgistatuks ka siis, kui maksumärk on kinnitatud ainult tubakatoote rühmapakendile, tingimusel et tubakatoode võõrandatakse reisijale rühmapakendis liikmesriikidevahelist reisi tegeva õhusõiduki või laeva pardal kaasaviimiseks või lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügikohas. Sigarettide rühmapakendile kinnitatavale maksumärgile trükitakse sigarettide maksimaalne jaehind rühmapakendis. Sigarettidest erineva tubakatoote rühmapakendile kinnitatavale maksumärgile trükitakse tubakatoote liigi tähis ja tubakatoote kogus rühmapakendis.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Maksumärgi kujunduse ja liigi, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ja nende lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega. Saatelehe vormil nõutavad andmed võib esitada ka muul Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritaval kujul.

  (3) Tubakatoode peab olema maksumärgistatud:
  1) importimisel, kui tubakatootele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  2) lähetamisel aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta;
  3) kasutusse võtmisel aktsiisilaos otstarbel, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
  31) registreeritud kaubasaaja või käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja poolt tubakatoote võõrandamisel, kui tubakatootele ei kohaldata aktsiisivabastust;
  4) tarbimisse lubamisel, kui tubakatootele ei kohaldata aktsiisivabastust.

  (31) Tubakatooteid ei maksumärgistata, kui:
  1) need soetatakse kaugmüügi teel;
  2) maksukohustus tekib käesoleva seaduse § 24 lõikes 201 nimetatud juhul;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  3) need saadetakse liiduvälisest riigist füüsilisele isikule kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (4) Tubakatoodet võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Registreeritud kaubasaaja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja peavad tubakatoote maksumärgistamise korral Eestis seda tegema viivitamatult pärast tubakatoote Eestisse toimetamist.

  (5) [Kehtetu - RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (6) [Kehtetu - RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (7) Tubakatoodete maksumärgile trükitakse maksumärgi kood, mis koosneb viiekohalisest maksumärgi tellijat ja maksuhaldurilt maksumärgi kättesaamise aega tähistavast tähe ja numbri kombinatsioonist. Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul trükitakse maksumärgile tubakatoote liigi tähis ja tubakatoote kogus müügipakendis. Sigarettide puhul trükitakse maksumärgile sigarettide maksimaalne jaehind.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Väljastpoolt liidu territooriumi Eestisse ja Eestist väljapoole liidu territooriumi toimetatavad maksumärgid tuleb deklareerida Maksu- ja Tolliametile. Tollideklaratsioonile tuleb märkida maksumärkide trükkimise kulud.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

  (9) Tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitamata maksumärke on keelatud võõrandada, välja arvatud maksumärkidest loobumisel või nende tagastamisel Maksu- ja Tolliametile.

  (10) Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatooteid on lubatud lähetada aktsiisilaopidaja poolt teisele aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on kirjalikult teatatud lähetatavatele tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid.
[RT I 2006, 29, 222 - jõust. 01.07.2006]

  (11) Registreeritud kaubasaaja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja võivad maksumärgistamata tubakatooteid võtta teisest liikmesriigist vastu üksnes juhul, kui nad on nende tubakatoodete maksumärkide tellijad.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

§ 62.   Maksumärkide tellimine ja väljastamine

  (1) Maksumärgid tellib Maksu- ja Tolliametilt tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isik. Maksu- ja Tolliamet võtab vastu maksumärkide tellimuse ja väljastab maksumärgid tellijale, kui ta vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:
  1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importijal on tubakatoote impordi alane märge majandustegevuse registris või isikul on tubakatoote hulgimüügi või jaemüügi alane märge majandustegevuse registris ja esitatud on käesoleva seaduse § 444 lõike 1 punktis 1 nimetatud kirjalik teatis;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  2) isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
  3) isik on hüvitanud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul maksumärkide trükkimise kulud;
  4) isikul on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud tagatis;
  5) isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.
  6) [kehtetu - RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

  (2) Maksu- ja Tolliametil on õigus keelduda maksumärkide väljastamisest, kui maksumärkide tellija esitatud tagatis ei kindlusta aktsiisi maksmist.

  (3) Maksumärkide tellija teatab Maksu- ja Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarettide maksimaalse jaehinna.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Tellitud maksumärkide vastuvõtmisest keeldumise või maksumärkide, mida ei ole tubakatoodetele või nende müügipakenditele kinnitatud, tagastamise korral enne aktsiisi maksmise tähtpäeva peab tellija juhul, kui nimetatud maksumärke ei ole Maksu- ja Tolliameti otsusel võimalik väljastada teisele tellijale ja need hävitatakse Maksu- ja Tolliameti poolt, hüvitama Maksu- ja Tolliametile maksumärkide trükkimise kulud, välja arvatud juhul, kui Maksu- ja Tolliamet on väljastanud defektsed maksumärgid või kui maksumärgid, mis tagastatakse enne aktsiisi maksmise tähtpäeva, rikuti tubakatoodete maksumärgistamisel.

  (5) Maksumärkide vastuvõtmisest keeldumiseks loetakse juhtumit, kui maksumärkide tellija ei ole tema poolt tellitud maksumärke välja võtnud 30 päeva jooksul soovitud kättesaamise päevast arvates.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 63.   Tubakatoodete maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamine aktsiisilaopidajast ja registreeritud kaubasaajast erineva isiku poolt

  (1) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud isik ja tubakatoodete importija, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaubasaaja, peavad esitama tagatise aktsiisisumma ulatuses, mis tuleb maksta maksumärgistatavatelt tubakatoodetelt. Tagatissumma suurus peab võimaldama tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse täitmist igal ajal tagatava perioodi vältel.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud tagatise puhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 31 lõiget 3.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.07.2006]

§ 64.   Maksumärkide saatelehe esitamise kohustus

  Aktsiisiga maksustatavate tubakatoodete importimisel tuleb koos tollideklaratsiooniga esitada maksumärkide saateleht, välja arvatud maksumärgistamata tubakatoodete importimisel aktsiisilaopidaja poolt aktsiisilattu.

§ 65.   [Kehtetu - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

7. peatükk KÜTUSEAKTSIIS 

§ 66.   Kütuse ja elektrienergia aktsiisimäär

  (1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 465 eurot 1000 liitri pliivaba bensiini kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Pliibensiini aktsiisimäär on 465 eurot 1000 liitri pliibensiini kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Lennukibensiini aktsiisimäär on 465 eurot 1000 liitri lennukibensiini kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Petrooleumi aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri petrooleumi kohta.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 125,26 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Diislikütuse aktsiisimäär on 448 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 121 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 448 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 58 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 57 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (10) Maagaasi aktsiisimäär on 33,77 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (11) Kivisöe, pruunsöe ja koksi aktsiisimäär on 0,93 eurot kivisöe, pruunsöe või koksi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (111) Põlevkivi aktsiisimäär on 0,93 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (12) Elektrienergia aktsiisimäär on 4,47 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Käesoleva seaduse § 20 punktis 1 nimetatud kütuse või kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit või kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 465 eurot 1000 liitri kütuse kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (14) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 11 või 2710 19 15, aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (15) Kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit on 2711 12–2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris, aktsiisimäär on 125,26 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 448 eurot 1000 liitri kütuse kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (17) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 51 või 2710 19 55, aktsiisimäär on 58 eurot 1000 kilogrammi kohta.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (18) Kütuse, sealhulgas kütusesarnase toote, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811, välja arvatud toote, mille KNi kaheksa numbrit on 3811 21 00 või 3811 29 00, samuti vedela põlevaine ja biokütuse aktsiisimäär on sama, mis pliibensiini, diislikütuse, kerge kütteõli või raske kütteõli aktsiisimäär, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui bensiini, diislikütust, kerget kütteõli või rasket kütteõli.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.04.2014]

  (19) Kui biokütus on lisatud käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütusele, siis selles kütuses sisalduv biokütuse osa vabastatakse aktsiisist kuni käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõpuni.
[RT I 2007, 45, 319 - jõust. 01.01.2008]

  (20) Tarbimisse lubatud eriotstarbelise diislikütuse, millest on erimärgistusaine eemaldatud, aktsiisimäär on võrdsustatud diislikütuse aktsiisimääraga.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (21) Aktsiisisumma arvutatakse temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta. Maagaasi aktsiisisumma arvutatakse maagaasi rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 20 °C. Maagaasi edastamisel kodutarbijale võib maagaasi aktsiisisumma arvutada maagaasi koguselt kuupmeetrites, arvestamata rõhu ja temperatuuri nõuet.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 67.   [Kehtetu - RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 68.   Liiduvälisest riigist aktsiisivabalt Eestisse sisseveetav kütus
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (1) Kalendrikuu jooksul esmakordselt liiduvälisest riigist mootorsõiduki või veemootorsõidukiga Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua tema valduses olevas mootorsõidukis tarbimiseks aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki või veemootorsõiduki standardses kütusepaagis või veemootorsõiduki kulutankis ning kuni 10 liitrit kütusekanistris.

  (2) Kalendrikuu jooksul teisel või enamal korral liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua aktsiisivabalt vedelgaasi mootorsõiduki standardses kütusepaagis samas mootorsõidukis tarbimiseks.

  (3) Maksuhaldur kohaldab aktsiisivabastust aktsiisivaba koguse piires toodud kütusele, mis toodi liiduvälisest riigist Eestisse pärast esmakordset saabumist kalendrikuu jooksul, kui reisija ei ole piiriületuse kuule eelneva kuue kalendrikuu jooksul mootorsõidukiga liiduvälisest riigist Eestisse saabunud rohkem kui kolmel korral ning piiriületuse peamine eesmärk ei ole kütuse toomine.

  (4) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul, kui sellist vedu teostatakse vastavalt rahvusvahelist autovedu reguleerivatele välislepingutele, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72–87) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105), on lubatud tuua liiduvälisest riigist aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki ja selle erikonteineri standardses kütusepaagis, kui see kütus on ette nähtud kasutamiseks kütusena samas mootorsõidukis.

  (5) Maksuhalduril on õigus sõitjate rahvusvahelise juhuveo puhul jätta kohaldamata aktsiisivabastus standardses kütusepaagis oleva kütuse sellele osale, mis ületab veo algpunktist sihtkohta jõudmiseks vajalikku kütuse kogust juhul, kui veo sihtkoht asub Eestis ja veo peamine eesmärk võib olla aktsiisivaba kütuse toomine.

  (6) Aktsiisivabalt sisse veetud kütust tohib kasutada ainult selles sõidukis, millega kütus Eestisse veeti. Kütust ei tohi sellest sõidukist välja võtta ega ladustada, välja arvatud sõiduki remondi ajaks, ning isik, kelle suhtes maksuvabastust kohaldatakse, ei tohi seda kütust tasu eest ega tasuta üle anda.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 69.   Teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse sisseveetav kütus
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (1) Teisest liikmesriigist mootorsõiduki või veemootorsõidukiga Eestisse saabumisel on reisijal lubatud mitteärilisel eesmärgil tuua samas mootorsõidukis tarbimiseks aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki või veemootorsõiduki standardses kütusepaagis või veemootorsõiduki kulutankis ja vajaduse korral lisaks kütusekanistris.

  (2) Rahvusvaheliste vedude, sealhulgas sõitjateveo puhul on lubatud Eestisse tuua teisest liikmesriigist aktsiisivabalt kütust mootorsõiduki ja selle erikonteineri standardses kütusepaagis, kui see kütus on ette nähtud kasutamiseks kütusena samas mootorsõidukis.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

§ 691.   [Kehtetu - RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 27.07.2011]

§ 692.   Energia aktsiisivabastuse luba ja selle taotleja

  (1) Kütuse ja elektrienergia aktsiisivabastuse luba (edaspidi energia aktsiisivabastuse luba) annab õiguse:
  1) importida ja soetada kütust aktsiisilaopidajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
  2) importida ja soetada kütust aktsiisilaopidajalt või laevavarustajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 22, 222, 24 ja 282 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
  3) soetada võrguettevõtjalt maagaasi käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 22, 24, 282 ja 286 nimetatud otstarbel kasutamiseks ja elektrienergiat punktides 24, 282, 284 ja 285 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
  4) kasutada kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Energia aktsiisivabastuse luba võib taotleda:
  1) isik, kelle kütuse töötlemise või ladustamise koht asub laeval, mis varustab kütusega teisi laevu, või sadama püsiva piirdega territooriumil, ning kes on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
  2) isik, kellel on kutselise kalapüügi luba;
  3) äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab oma ettevõtluses aktsiisivaba kütust mineraloogilistes protsessides, elektrienergia tootmiseks või muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena;
  4) maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
  5) äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab elektrienergiat käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 24, 282, 284 ja 285 nimetatud otstarbel;
  6) isik, kes kasutab kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Laevavarustaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on aktsiisivabastuse loa alusel antud õigus varustada laeva aktsiisivaba kütusega ning töödelda või ladustada aktsiisivaba kütust vaid energia aktsiisivabastuse loal märgitud kohas.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 693.   Energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Energia aktsiisivabastuse loa taotlemiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) kirjalik taotlus, milles on märgitud loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning aktsiisivaba kütuse või elektrienergia kasutamise eesmärk;
  2) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 3 ja 6 nimetatud isikute puhul andmed aktsiisivaba kütuse vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  21) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isiku puhul aktsiisivaba kütuse tootmisprotsessis kasutamise kirjeldus ning kütuse tootmisprotsessis kasutatava kütuse mõõtmiskorralduse kirjeldus, mis võimaldab kindlaks teha käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel kasutatava kütuse kogust;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  3) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud kütuse või elektrienergia koguse ja kasutamise otstarbe kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 1 nimetatud isiku puhul;
  4) aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskiri, välja arvatud käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isiku puhul;
  5) aktsiisivaba kütuse kao piirnormid käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud isikute puhul.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele peab laevavarustaja esitama järgmised dokumendid:
  1) tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindalad ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
  2) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja laeva omaniku nimi ning dokument, mis tõendab laevavarustaja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, ruume, rajatisi ja territooriumi;
  3) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja laeva kasutamise kirjeldus;
  4) kütuse töötlemisprotsessi ja ladustamise kirjeldus;
  5) mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht.

  (21) Maksuhalduril on õigus nõuda energia aktsiisivabastuse loa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (3) Energia aktsiisivabastuse loa omanik ei pea uue loa taotlemisel esitama aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskirja ega kütuse kao piirnorme, kui neid ei ole muudetud.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 694.   Energia aktsiisivabastuse loa andmine

  (1) Maksu- ja Tolliamet annab energia aktsiisivabastuse loa, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
  2) käesoleva seaduse §-s 693 märgitud andmed ja dokumendid on esitatud;
  3) isikul ei ole maksuvõlga;
  4) käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud juhul on esitatud tagatis.

  (2) Energia aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui aktsiisivabastuse loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kalendrikuu jooksul on Maksu- ja Tolliamet tunnistanud kehtetuks isiku aktsiisivabastuse loa käesoleva seaduse § 695 lõike 4 alusel või kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on toime pannud vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Energia aktsiisivabastuse luba antakse või selle andmisest keeldumise otsus toimetatakse taotlejale kätte 30 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 693 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.

  (4) Energia aktsiisivabastuse loa vormi ja selle täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 695.   Energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui uut tagatist ei ole esitatud hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu või kui loa kehtivuse ajal esineb käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolu. Energia aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega energia aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku kirjaliku otsuse alusel.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Enne energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik tunnistab energia aktsiisivabastuse loa kehtetuks, kui:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) isiku tegevus energia aktsiisivabastuse loa väljaandmise aluseks oleval alal on lõppenud;
  2) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isikul ei ole kutselise kalapüügi luba;
  3) kuuekümne päeva jooksul energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;
  4) isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
  5) on vastu võetud isiku lõpetamise või jaotumise otsus;
  6) isik või asutus, kellele on väljastatud energia aktsiisivabastuse luba, esitab selle kehtetuks tunnistamise taotluse;
  7) väljastatakse uus energia aktsiisivabastuse luba.

  (4) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik võib energia aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1, 3 ja 6 nimetatud isikutel puudub tagatis, kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktis 1, 2 või 3 nimetatud rikkumine või kui isik on kasutanud aktsiisivaba kütust või elektrienergiat muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1–3 ja 6 nimetatud isikud, kellele antud energia aktsiisivabastuse luba on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–6 või lõikes 4 nimetatud põhjustel tunnistatud kehtetuks ja kelle valduses on aktsiisivaba vedelkütust, peavad 15 päeva jooksul loa kehtetuks tunnistamise päevast arvates teatama kirjalikult vedelkütuse enda valdusesse jätmisest või selle kütuse võõrandama, hävitama Maksu- ja Tolliameti järelevalve all või lähetama aktsiisilattu tingimusel, et aktsiisilaopidaja võtab kütuse vastu selle lähetaja juures.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (6) Maksu- ja Tolliamet kontrollib aktsiisivaba kütuse ja elektrienergia eesmärgipärast kasutamist.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 696.   Energia aktsiisivabastuse loa omaniku kohustused

  (1) Energia aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud:
  1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult ja aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri kaupa;
  2) pidama aktsiisivaba kütuse arvestust selliselt, et arvepidamises olevad andmed vastaksid kütuse liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
  3) elektrienergia puhul pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult ja aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud elektrienergia koguse kohta;
  4) kasutama aktsiisivaba kütust või elektrienergiat ainult aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;
  5) tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni või käesoleva seaduse § 695 lõikes 5 või §-s 698 nimetatud toimingu sooritamiseni;
  6) ladustama aktsiisivaba kütust muust kütusest eraldi;
  7) teatama aktsiisilaopidajale, võrguettevõtjale või laevavarustajale energia aktsiisivabastuse loa numbri aktsiisivaba aktsiisikauba soetamisel aktsiisilaopidajalt, võrguettevõtjalt või laevavarustajalt ning Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba kütuse importimisel ja jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud kütuse kogusele;
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
  8) eelnevalt teavitama taasesitamist võimaldaval kujul Maksu- ja Tolliametit aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutumisest ning kooskõlastama Maksu- ja Tolliametiga aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutmise. Muudatustest, mille toimumist ei olnud võimalik ette näha, peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ning maksuhalduri nõudmisel esitama käesoleva seaduse §-s 693 nimetatud andmete muutumist tõendavad dokumendid;
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  9) aktsiisivaba maagaasi või elektrienergia soetamisel esitama võrguettevõtjale, kellelt maagaas või elektrienergia soetatakse, andmed kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud maagaasi või elektrienergia koguse kohta hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu viiendal päeval.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustustele on laevavarustajal ainuõigus ladustada ja töödelda kütust oma tegevuskohas ja kohustus:
  1) paigutada aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütus eraldi;
  2) kontrollida kütuse võõrandamisel laeva varudeks, et selle saajad oleksid aktsiisivaba kütuse saamiseks õigustatud isikud;
  3) jälgida, et kütuse võõrandamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 222 nimetatud kütuse kasutajale võõrandatava aktsiisivaba kütuse kogus ei ületaks loa andmetel soetamata kütuse kogust, ning märkida aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba kütuse kohta;
  4) kahtluse korral aktsiisivaba kütuse müügi õigsuses teavitada enne aktsiisivaba kütuse võõrandamist selle aktsiisivabale kasutajale Maksu- ja Tolliametit kirjalikult ning saada Maksu- ja Tolliametilt kirjalik kinnitus, et aktsiisivaba kütuse saajal on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt;
  5) esitada tegevuskohtade kaupa Maksu- ja Tolliametile laeva kütusega varustamise aruanne kalendrikuul käideldud kütuse kohta hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. päeval.

  (3) Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavad andmed võib esitada ka mõnes muus Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud aruandes Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kuupäevaks.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 697.   Laevas ja õhusõidukis aktsiisivaba kütuse kasutaja kohustused

  Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 19 ja 221 nimetatud kütuse kasutaja peab olema sellise laeva või õhusõiduki valdaja, milles on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 698.   Aktsiisivaba kütuse võõrandamine

  (1) Maksuhaldur võib aktsiisivaba kütuse kasutaja taotluse alusel lubada aktsiisivabalt soetatud kütust võõrandada teisele aktsiisivaba kütuse kasutajale või aktsiisilaopidajale üksnes juhul, kui aktsiisivaba kütust võõrandaval isikul ei ole aktsiisivabalt võõrandatavat kütust enam ise võimalik aktsiisivabal otstarbel kasutada.

  (2) Laevavarustajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele laevavarustajale või aktsiisilaopidajale maksuhalduriga kooskõlastatult.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 699.   Kutselisel kalapüügil kasutatava aktsiisivaba kütuse kogus ja selle kasutamise õigus

  (1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurima lubatud koguse väljapüütava kalaliigi koguse kohta vahemikus 150–200 liitrit ühe tonni kala kohta või kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta vahemikus 7–80 liitrit ühe kilovati kohta kalendriaastas.

  (2) Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalaliigi kohta lähtutakse selle kalaliigi vastava aasta püügivõimalusest Eestis, arvestades selle kalaliigi väljapüüdmiseks tavaliselt kasutatavat kalalaeva tüüpi ja keskmiselt kuluvat kütuse kogust. Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta lähtutakse kalalaeva peamasina kulutatavast keskmisest kütusekogusest ja kalalaeva keskmisest töötundide arvust kalendriaastas.

  (3) Kui energia aktsiisivabastuse loa omanik, kes kasutab aktsiisivaba kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 222 nimetatud otstarbel, on soetanud kogu aktsiisivabastuse loal märgitud kütuse koguse enne kalendriaasta lõppu, siis on tal õigus põhjendatud juhul taotleda Maksu- ja Tolliametilt uue loa väljastamist.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6910.   Jäätmetest kütuse tootmise õigus

  (1) Loa jäätmetest kütuse tootmiseks väljaspool aktsiisiladu annab Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Jäätmetest kütuse tootmise luba võib taotleda äriregistrisse kantud ja vastavat keskkonnakompleksluba omav ettevõtja, kes toodab aastas jäätmetest kuni 1000 tonni kütust.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6911.   Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemisel esitatavad dokumendid

  Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile:
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]
  1) kirjalik taotlus, milles on märgitud jäätmetest kütuse tootmise loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed;
  2) tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
  3) hoonete, rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja dokument, mis tõendab loa taotleja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, rajatisi ja territooriumi;
  4) mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht;
  5) kütuse tootmisprotsessi ja ladustamise kirjeldus;
  6) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul toodetud kütuse koguse kohta kütuse liikide kaupa;
  7) andmed kütuse planeeritava tootmiskoguse kohta kütuse liikide kaupa eelseisval 12 kuul;
  8) kütuse tooraine, pooltoote ja valmistoote arvepidamise eeskiri.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6912.   Jäätmetest kütuse tootmise loa andmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Jäätmetest kütuse tootmise loa andmisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 694 sätteid energia aktsiisivabastuse loa andmise kohta. Loa andmise ühe tingimusena peavad olema esitatud käesoleva seaduse §-s 6911 märgitud andmed ja dokumendid.

  (11) Maksuhalduril on õigus nõuda jäätmetest kütuse tootmise loa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva seaduse §-s 6911 nimetatud dokumentidele.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.03.2010]

  (2) Jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivuse peatamisel ja kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 695 sätteid energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Jäätmetest kütuse tootmise luba tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui isiku keskkonnakompleksluba tegutsemiseks jäätmetest kütuse tootmiseks vajalikes valdkondades on tunnistatud kehtetuks.

  (3) Jäätmetest kütuse tootmise loa vormi ja selle täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 6913.   Jäätmetest kütuse tootja kohustused

  Jäätmetest kütuse tootja on kohustatud:
  1) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
  2) pidama arvestust kütuse tootmiseks kasutatavate jäätmete kohta vastavalt jäätmeseaduses sätestatule ja jäätmetest toodetud kütuse koguse kohta kütuse liikide kaupa, kirjendades laoarvestuses ja raamatupidamises kütuseid KNi kaheksa numbri täpsusega;
  3) pidama kütuse ja jäätmete arvestust selliselt, et arvepidamises olevad andmed vastaksid kütuse ja jäätmete liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
  4) ladustama kütust nii, et see on paigutatud muust kaubast eraldi. Eraldi peab olema paigutatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütus;
  5) tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni käesoleva seaduse § 695 lõikes 5 nimetatud toimingu tegemiseni;
  6) esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 6911 nimetatud andmete muutumist tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.
[RT I, 25.10.2012, 1 - jõust. 01.12.2012]

§ 70. – § 79. [Kehtetud - RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

8. peatükk AKTSIISIKAUBA JÄRELEVALVE 
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 791.   Aktsiisikauba järelevalve alla jätmine
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Maksu- ja Tolliamet võib jätta aktsiisikauba järelevalve alla, kui selle aktsiisikauba mitte-eesmärgipärane kasutamine toob kaasa maksukohustuse tekkimise või suurenemise.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (2) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet aktsiisikauba saajale või tema esindajale või omanikule või tema esindajale elektroonse teate, kuhu märgitakse aktsiisikaubaga lubatud toiming. Kokkuleppel kohustatud isikuga võib Maksu- ja Tolliamet väljastada kirjaliku teate.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (3) Järelevalve alla jäetud aktsiisikaupa võib lähetada Maksu- ja Tolliameti loal.
[RT I, 05.11.2013, 2 - jõust. 01.12.2013]

  (4) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 792.   Aktsiisikauba järelevalve lõpetamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet lõpetab järelevalve aktsiisikauba üle, kui:
  1) see ei ole enam põhjendatud, arvestades käesoleva seaduse § 791 lõikes 1 sätestatut;
  2) aktsiisikaup on eesmärgipäraselt ära kasutatud;
  3) aktsiisikaubalt on aktsiis tasutud;
  4) aktsiisikaup on hävinud ettenägematu olukorra tõttu ja hävimine on tõendatud Maksu- ja Tolliametit rahuldavalt.

  (2) Isik taotleb järelevalve alla jäetud aktsiisikauba mitte-eesmärgipäraseks kasutamiseks Maksu- ja Tolliametilt eelnevalt luba.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

3. osa RAKENDUSSÄTTED 

§ 80. – § 85. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 851.   Lubade väljastamise aeg

  Maksu- ja Tolliamet võib väljastada käesoleva seaduse § 38 lõikes 3 nimetatud aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa, § 53 lõikes 5 nimetatud alkoholi aktsiisivabastuse loa, § 581 lõikes 5 nimetatud tubakatoodete aktsiisivabastuse loa, § 72 lõikes 4 nimetatud kütuse aktsiisivabastuse loa ja § 77 lõikes 4 nimetatud kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 31.12.2003]

§ 852.   Seaduse kohaldamine tahkekütusele ja põlevkivikütteõlile

  Tahkekütus ja põlevkivikütteõli maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse §-s 66 nimetatud määrade järgi alates 2005. aasta 1. maist. Käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmise nõudeid ning §-des 24, 25 ja 30 sätestatud aktsiisimaksukohustuse täitmisega seotud nõudeid kohaldatakse tahkekütuse ja põlevkivi osas alates 2005. aasta 1. maist.
[RT I 2004, 84, 569 - jõust. 01.01.2005]

§ 853.   Seaduse kohaldamine maksumärgistamata alkoholile

  Käesoleva seaduse § 491 lõikes 2 nimetatud enne 2006. aasta 1. juulit tarbimisse lubatud maksumärgistamata alkoholi müük on lubatud kuni 2006. aasta 30. septembrini.
[RT I 2005, 68, 527 - jõust. 01.01.2006]

§ 854.   Aktsiisivabastuse lubade kehtivus

  Enne 2009. aasta 1. jaanuari väljastatud kütuse aktsiisivabastuse luba, kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba, elektrienergia aktsiisivabastuse luba ja kütusekäitleja aktsiisivabastuse luba võrdsustatakse energia aktsiisivabastuse loaga.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

§ 855.   Seaduse kohaldamine maksumärgistamata alkoholile

  Käesoleva seaduse § 491 lõikes 2 nimetatud enne 2010. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud maksumärgistamata alkoholi müük on lubatud kuni 31. jaanuarini 2010.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.01.2010]

§ 856.   Sigarettide võõrandamine maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga

  Sigarette, mille müügipakendile kinnitatavad maksumärgid on väljastatud Maksu- ja Tolliameti poolt enne 2009. aasta 1. juulit, on lubatud võõrandada maksimaalsest jaehinnast kuni 1,7 protsenti kõrgema hinnaga 2009. aasta 30. septembrini.
[RT I 2009, 35, 232 - jõust. 01.07.2009]

§ 857.   Üleminekuperiood e-saatelehe rakendamiseks

  (1) Enne 2010. aasta 1. aprilli teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2719/92 aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate aktsiisiga maksustatavate toodete haldus-saatedokumendi kohta (EÜT L 276, 19.9.1992, lk 1–10) kehtestatud saateleht.

  (2) Kuni 2010. aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud saateleht olema kaasas aktsiisikaubaga selle ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel liikmesriiki, kus ei rakendata saatelehe elektroonilist süsteemi alates 2010. aasta 1. aprillist.

  (3) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2719/92 kehtestatud saatelehe alusel teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses kuni 2010. aasta 31. detsembrini lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest, esitades maksuhaldurile viivitamata saatelehe neljanda eksemplari.

  (4) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud aktsiisikauba lähetajale tagastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud saatelehe ühe eksemplari hiljemalt aktsiisikauba vastuvõtmise kalendrikuule järgneva kalendrikuu 15. päevaks.
[RT I 2010, 8, 36 - jõust. 01.04.2010]

§ 858.   Seaduse kohaldamine biokütuse käitlejatele

  (1) Käesoleva seaduse 2011. aasta 27. juulini kehtinud redaktsiooni § 691 lõikes 1 nimetatud isikud esitavad maksuhaldurile biokütuse aruande hiljemalt 2011. aasta 1. oktoobriks. Biokütuse aruanne esitatakse 2011. aasta 1. jaanuarist kuni 27. juulini tarbimisse lubatud biokütuse kohta ja see peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) tarbimisse lubatud biokütuse nimetus, kirjeldus, KNi kood ja kogus;
  2) tarbimisse lubatud biokütuse maksumus ja selle kujunemise arvestus, sealhulgas biokütuse tooraine ja lisandite maksumus ning tootmiskulude arvestus;
  3) tarbimisse lubatud biokütuse energiasisaldus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud andma maksuhaldurile asjassepuutuvaid andmeid, mida riigiabi andja vajab tulenevalt riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele antud riigiabi summa on avalik teave.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud jätavad tähtajaks biokütuse aruande esitamata või ei esita maksuhalduri nõudmisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmeid, võib maksuhaldur rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (4) Maksuhaldur esitab Rahandusministeeriumile hiljemalt 2011. aasta 1. detsembriks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 27.07.2011]

§ 859.   Seaduse kohaldamine tubakatoodetele

  Erandina käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatust on enne 2011. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigareid ja sigarillosid lubatud müüa 12 kalendrikuu jooksul uue kujundusega maksumärgi jõustumise päevast arvates.
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 8510.   Aktsiisi tagastamine sigarettidelt

  Enne 2011. aasta 17. novembrit tarbimisse lubatud sigarettidelt, mis ei vasta Euroopa Standardikomitee standardis EN 16156:2010 „Sigaretid. Süütevõime hindamine. Ohutusnõue” sätestatud ohutusnõuetele, tagastatakse aktsiis maksumärgi tagastamisel. Nimetatud maksumärgid peab tagastama kolme kalendrikuu jooksul käesoleva sätte jõustumisest arvates.
[RT I, 08.03.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

§ 8511.   Üleminekuperiood SADHESi kaudu esitatava saatelehe rakendamiseks

  Aktsiisikauba veol on SADHESi kaudu esitatava saatelehe asemel lubatud kasutada enne 2014. aasta 1. juulit kehtinud saatelehte kuni 2014. aasta 30. septembrini.
[RT I, 20.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 8512.   Aktsiisimäära muutmise analüüs

  Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule hiljemalt 2018. aasta 1. märtsil analüüsi ja vajaduse korral ettepaneku aktsiisimäära muutmiseks, kui käesolevas seaduses sätestatud või käesoleva seaduse 2015. aasta juunis vastu võetud muudatustega võivad kaasneda ootustele mittevastavad negatiivse mõjuga asjaolud, muu hulgas rahva tervisele, tarbimisele, ettevõtlusele või aktsiisi laekumisele.
[RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 86.   Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.


1 Nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 8–9), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 10–11), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21–27), viimati muudetud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli III lisa maksustamise sätetega (ELT L 157, 21.6.2005, lk 86–88);
nõukogu direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29–31);
nõukogu direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 40–45), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51–70), viimati muudetud direktiiviga 2004/75/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 100–105);
nõukogu direktiiv 2006/79/EÜ kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (ELT L 286, 17.10.2006, lk 15–18);
nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);
nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 009, 14.1.2009, lk 12–30), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7).
[RT I, 30.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json