HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Hasartmängumaksu seadus (lühend - HasMMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2015, 46

Hasartmängumaksu seadus

Vastu võetud 22.04.2009
RT I 2009, 24, 146
jõustumine 01.06.2009, osaliselt 1.01.2010. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
19.06.2014RT I, 08.07.2014, 101.02.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, osaliselt 01.07.2015

§ 1.  Hasartmängumaksu objekt

  (1) Hasartmängumaksuga maksustatakse:
  1) õnnemängu korraldamiseks kasutatav mängulaud, välja arvatud mängulaud, mida kasutatakse õnnemänguturniiri korraldamiseks, ning osavusmängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  11) õnnemängu korraldamiseks kasutatavad hasartmängukorraldaja mänguautomaadid ning nendel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  2) loterii korraldamisel loteriipiletite müügist saadud summa;
  3) kaubandusliku loterii korraldamisel võidufond, kui võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot;
  4) toto korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
  5) õnnemängu ja osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud;
  6) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  7) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  8) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  9) hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (2) Käesolevas seaduses lähtutakse hasartmängude ja nende liikide määratlemisel hasartmänguseadusest.

§ 2.  Hasartmängumaksu maksja

  Hasartmängumaksu maksab hasartmängukorraldaja.

§ 3.  Maksustamisperiood

  (1) Hasartmängumaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

  (2) Kaubandusliku loterii korraldamisel on maksustamisperiood kaubandusliku loterii korraldamise periood, mis algab mängureeglites märgitud panuste tegemise esimesel päeval ja lõpeb mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasel päeval.

  (3) Õnnemänguturniiri korraldamisel on maksustamisperiood ühe õnnemänguturniiri korraldamise periood, mis algab õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise esimesel päeval ja lõpeb õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päeval.

§ 4.  Hasartmängumaksu deklareerimine ja tasumine

  (1) Hasartmängukorraldaja esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasub hasartmängumaksu maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (3) Hasartmängumaksu deklaratsioon tuleb esitada ka käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 2 ja 4–9 sätestatud summade puudumisel.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (4) Hasartmängumaksu deklaratsioonide vormid ja nende täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 5.  Otsus hasartmängumaksu tasumise kohta
[Kehtetu - RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 6.  Maksumäär

  Hasartmängumaksu määr on:
  1) 1278,23 eurot ühe mängulaua kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  2) 300 eurot õnnemängu korraldamiseks kasutatava ühe mänguautomaadi kohta ja 10 protsenti hasartmängukorraldaja õnnemängu korraldamiseks kasutatavatel mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  3) 31,95 eurot ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  4) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud summast;
  5) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 3 sätestatud summast;
  6) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud summast;
  7) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud summast;
  8) 5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktide 6–9 alusel arvestatud summast.
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 7.  Hasartmängumaksu laekumine ja kasutamine

  (1) Hasartmängumaks laekub riigieelarvesse.

  (2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud:
  1) Eesti Kultuurkapitalile – summas, mille suurus vastab 46 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja millest 63 protsenti eraldatakse kultuuriehitistele;
  2) Hasartmängumaksu Nõukogule (edaspidi nõukogu) – summas, mille suurus vastab 37,4 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Nimetatud summast eraldatakse 31,8 protsenti teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks, 22 protsenti olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, 10 protsenti teiste spordiprojektide toetamiseks, 31,7 protsenti hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks, 4 protsenti kultuuriprojektide toetamiseks ning 0,5 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõukogu teenindamisega seotud kulude katteks;
  3) Rahandusministeeriumile regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditeks – summas, mille suurus vastab 12,7 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks. Programmi vahenditest eraldatakse 99,5 protsenti toetuste andmiseks ning 0,5 protsenti programmi halduskuludeks ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud komisjoni teenindamisega seotud kulude katteks. Programmi vahenditest eelarveaastaks arvestatud halduskuludest ning komisjoni teenindamisega seotud kuludest kasutamata jäänud vahendid lisatakse järgmisel aastal toetuste andmise summale ja neid kasutatakse investeeringute toetamiseks;
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]
  4) Eesti Punasele Ristile – summas, mille suurus vastab 3,9 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud projektide toetamiseks esitatud taotlused vaatab läbi ning toetuse andmise ja selle suuruse otsustab Riigikogu moodustatud nõukogu, millesse kuulub kuus Riigikogu liiget, üks Haridus- ja Teadusministeeriumi, üks Kultuuriministeeriumi ja üks Sotsiaalministeeriumi esindaja. Nõukogu teenindamise tagab Vabariigi Valitsus.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud projektide toetamiseks esitatakse taotlused nõukogule käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud ministeeriumi kaudu. Ministeerium kontrollib taotluse ja sellega koos esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning edastab materjalid nõukogule koos oma kirjaliku arvamusega kümne tööpäeva jooksul materjalide saamisest arvates. Nõukogu otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise kahe kuu jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates. Nõukogu otsusest teatab taotlejale ministeerium.

  (6) Nõukogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool nõukogu liikmetest. Nõukogu teeb otsuseid lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud toetuste andmise otsused teeb Rahandusministeeriumi juurde moodustatud alaline regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjon. Komisjoni teenindavad Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

§ 8.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist Maksu- ja Tolliameti poolt hasartmängukorraldajale väljastatud maksumärgid kehtivad maksustamisperioodi lõpuni.

  (2) Kuni 2009. aasta 31. detsembrini on hasartmänguseaduse § 36 lõikes 6 nimetatud õnnemängu korraldamiseks kasutatava mänguautomaadi maksumäär 50 protsenti käesoleva seaduse § 6 punktis 2 sätestatud määrast.

  (3) Hasartmängukorraldaja, kes korraldab osavusmänge mänguautomaadil, esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ning tasub hasartmängumaksu käesoleva seaduse jõustumisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

  (4) Enne käesoleva seaduse jõustumist antud korraldusloa alusel korraldatava arvloterii hasartmängumaksu määr on kuni 2009. aasta 31. detsembrini 10 protsenti arvloterii loteriipiletite müügist saadud summast.

§ 9. – § 13. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. juunil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punkt 5 ning § 6 punkt 7 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json