HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsus

Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (lühend - KOÜS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2015, 48

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus

Vastu võetud 28.06.2004
RT I 2004, 56, 399
jõustumine 25.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.11.2008RT I 2008, 51, 28501.01.2009
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
16.09.2010RT I 2010, 72, 54301.01.2011
27.02.2013RT I, 19.03.2013, 120.03.2013
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 223.03.2014
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, osaliselt 01.07.2015

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse eesmärk

  Seaduse eesmärk on soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastumist, millega kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate projektitaotluste koostamise suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema territooriumil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine.

§ 2.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Seadusega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise põhimõtted ja ühinemise soodustamise tingimused, kohaliku omavalitsuse üksuste pakutavate avalike teenuste ühinemisjärgsele kättesaadavusele esitatavad nõuded, ühinemisega seotud kulude katteks riigieelarvest toetuste eraldamise alused ning ühinemise järel riigieelarveliste eraldiste vähenemise kompenseerimise põhimõtted.

  (2) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning haldusüksuste piiride ja nimede muutmise alused ja kord sätestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses.

§ 3.  Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine ja territooriumiosa üleandmine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine käesoleva seaduse tähenduses on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil või ühe haldusüksuse suurenemine kahe või enama haldusüksuse liitumise tulemusena.

  (2) Territooriumiosa üleandmine käesoleva seaduse tähenduses on ühinemisest osavõtva kohaliku omavalitsuse üksusega piirneva omavalitsuse üksuse territooriumiosa arvamine ühinemisest osavõtva kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu.
[RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.  Avalike teenuste kättesaadavuse tagamine

  (1) Ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla või linna elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist.

  (2) Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused.
[RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

2. peatükk KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE ÜHINEMISE SOODUSTAMINE 

§ 5.  Kohaliku omavalitsuse üksuste õigus ühineda

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksustel on õigus ühineda käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud tulemuse saavutamiseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõigetes 4 ja 41 sätestatud juhtudel ning arvestades sama seaduse § 7 lõikes 5 nimetatud asjaolusid.
[RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

  (2) Käesoleva seaduse §-s 6 ettenähtud toetusi eraldatakse territooriumiosa üleandmisel ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel.
[RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

  (3) Pärast Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuste saamist võib Rahandusministeerium teha asjaomastele kohaliku omavalitsuse üksustele ettepaneku esitada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek sellele kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritoriaalse korralduse muutmine on otstarbekas, arvestades Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 sätestatud asjaolusid.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.  Riigieelarvest eraldatavad toetused

  (1) Riigieelarvest eraldatakse ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetust. Ühinemistoetus arvutatakse iga ühinenud omavalitsusüksuse kohta eraldi arvestusega 50 eurot ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse elaniku kohta ning see ei või olla väiksem kui 150 000 eurot ja suurem kui 400 000 eurot iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele territooriumiosa üleandmisel eraldatakse moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest toetust 50 eurot üleantud territooriumiosa elaniku kohta. Ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse maksmisel summeeritakse iga ühinenud omavalitsusüksuse ja üleantud territooriumiosa kohta eraldi arvutatud ühinemistoetus.
[RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühinemistoetust eraldatakse järgmiste toimingute kulude katteks:
  1) ühinemisega seotud uuringute, analüüside ja konsultatsioonide teostamine;
  2) valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamine;
  3) omavalitsusüksuse nime ja staatuse muutmisega seotud toimingud;
  4) omavalitsusüksuse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ümberkorraldamine, sealhulgas seadustes ettenähtud hüvitiste maksmine;
  41) ühekordse hüvitise maksmine asjaomase omavalitsusüksuse volikogu esimehele, vallavanemale ja linnapeale nende volituste lõppemisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 lõigetes 3 ja 31 sätestatud juhtudel;
[RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]
  5) käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud avalike teenuste osutamisega seonduvate kulude katmine;
[RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]
  6) arengukavas ettenähtud või ühinemislepingus kokkulepitud investeeringute finantseerimine;
  7) ühinemislepingus kokkulepitud laenulepingust või muudest kohustuste liikidest tulenevate rahaliste kohustuste tasumine;
  8) Euroopa Liidu struktuurifondide projektide kaasfinantseerimine.

  (3) Riigieelarvest või struktuurivahenditest investeeringutoetuse andmisel võetakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine võimaluse korral arvesse ühe täiendava ja toetuse andmist eelistava asjaoluna, kui see ei lähe vastuollu meetme eesmärkidega.
[RT I, 13.03.2014, 2 - jõust. 23.03.2014]

  (4) Ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühinemistoetuse arvutamisel võetakse aluseks elanike arv rahvastikuregistri andmetel ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste päeva seisuga. Ühinemistoetus arvutatakse kümne euro täpsusega.
26.02.2016 10:22
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „euro“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel arvutatud ühinemistoetus kantakse ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele üle hiljemalt nimetatud omavalitsusüksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise aastale (edaspidi ühinemise aasta) järgneva aasta esimese poolaasta lõpuks. Vabariigi Valitsus võib kehtestada tingimused ja korra ühinemistoetuse eraldamiseks ja ülekandmiseks vajaduse korral arvestades riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel kehtestatud korda.
[RT I, 13.03.2014, 2 - jõust. 23.03.2014]

  (6) Kui ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühinemise aastale järgneval aastal riigieelarvest eraldatav toetus on väiksem, võrreldes toetuste summaga, mida oleksid ühinenud omavalitsusüksused saanud samadel tingimustel eraldiseisvatena, siis ühinemise aastale järgneva nelja aasta jooksul kompenseeritakse riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemine täies mahus.

  (7) Kui käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel arvutatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemine on väiksem kui 0,5% ühinemises osalenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise aasta eelarvete tulude kogusummast, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised, siis ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud üleminekumehhanismi. Käesolevat lõiget ei kohaldata iga-aastasest riigieelarvest eraldatavate hariduskulu vahendite suhtes.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.  Seaduse rakendamine

  (1) [Kehtetu - RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

  (2) [Kehtetu - RT I 2008, 51, 285 - jõust. 01.01.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.03.2013, 1 - jõust. 20.03.2013]

§ 8.  Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json