Teksti suurus:

Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2017, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 125

Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Spordiseaduse muutmine

Spordiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

„(21) Toetuse määramise spordiorganisatsioonile otsustab valdkonna eest vastutav minister.

(22) Valdkonna eest vastutav minister võib halduslepingu alusel volitada rahvuslikku olümpiakomiteed määrama toetust spordialaliidule. Halduslepingu sõlmimisel teostab halduslepingu täitmise üle haldusjärelevalvet Kultuuriministeerium.

(23) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 22 nimetatud haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab haldusülesande täitjal jätkata nimetatud haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise Kultuuriministeerium.”;

2) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 2.  Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 11 punktis 2 asendatakse sõnad „lõikes 4” sõnadega „lõikes 5”;

2) paragrahvi 13 lõike 11 punkti 19 täiendatakse pärast sõna „töötlejaga” sõnadega „sõlmitav, § 9 lõike 22 alusel sõlmitav”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json