Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2017, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 136

Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

§ 1.  Kalapüügiseaduse muutmine

Kalapüügiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „(edaspidi eripüük)ˮ sõnadega „või kaaspüügi tingimustelˮ;

2) paragrahvi 10 lõike 8 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „nr 1224/2009ˮ tekstiosaga „, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks ja muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008 ja (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50),ˮ;

3) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eripüügil ja juhul kui harrastuskalapüügiõigus on soetatud harrastuskalapüügiõiguse, sealhulgas kalastuskaardi eest tasumisega, tõendab püügiõigust püüdja isikut tõendav dokument.ˮ;

4) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõna „eripüügilubaˮ sõnadega „loa omaniku või loale kantud püüdja isikut tõendav dokument või esmakokkuostukviitungˮ;

5) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eripüügiloa ja elektripüügivahendi kasutamise tõendi annab Keskkonnaministeerium elektrooniliselt. Kui isik märgib taotluses, et soovib luba või tõendit paberil, antakse see paberil. Keskkonnaministeerium kannab loa ja tõendi andmed keskkonnaregistrisse.ˮ;

6) paragrahvi 23 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „nakkevõrkˮ tekstiosaga „ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaldavõrkˮ;

7) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „kehtiv karistus harrastuskalapüügi andmete esitamise nõuete rikkumise eest, rohkem kui üks kehtiv karistus muuˮ sõnadega „rohkem kui üks kehtiv karistusˮ;

8) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kalastuskaardi taotleja on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud esitamata käesoleva seaduse § 61 lõike 12 alusel kehtestatud tähtajaks nõutud püügiandmed.ˮ;

9) paragrahvi 55 lõike 3 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Taotlusi vabanenud püügivõimalustele saab esitada 31. augustini.ˮ;

11) paragrahvi 55 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „lõikes 3ˮ tekstiosaga „lõigetes 2 ja 3ˮ;

12) seadust täiendatakse §-ga 591 järgmises sõnastuses:

§ 591. Püügivõimaluse kasutada andmine teisele riigile ja kasutada saamine teiselt riigilt

(1) Kui käesoleva seaduse § 55 lõikes 31 nimetatud tähtpäevaks esitatud taotluste rahuldamise järel jääb veel vabu püügivõimalusi, võib loa andja neid teisele riigile kasutada anda, saades sellelt riigilt vastu püügivõimalusi.

(2) Euroopa Liidu poolt määrusega Eestile kehtestatud püügivõimalusi, mida ei jaotata taotlejatele kalapüügiloaga kalaliigi väljapüügimahu piires, võib loa andja teisele riigile kasutada anda, saades sellelt riigilt vastu püügivõimalusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt saadud püügivõimalus jaotatakse käesoleva seaduse § 50 lõikes 1 ja §-s 53 sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt saadud püügivõimaluse taotlemise tähtaja kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.ˮ;

13) paragrahvi 61 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

14) seadust täiendatakse §-ga 611 järgmises sõnastuses:

§ 611. Lossitava kala kaalumine

(1) Kala kaalutakse lossimisel.

(2) Kaalumisel kasutatakse mõõteseaduse kohaselt taadeldud kaalu.

(3) Valdkonna eest vastutav minister võib lubada osalist kala kaalumist lossimisel nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 60 lõikes 1 nimetatud juhul.

(4) Valdkonna eest vastutav minister võib lubada kala kaalumist pärast lossimiskohast transportimist nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 61 lõikes 1 nimetatud juhul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhul kehtestab kala kaalumise täiendavad nõuded ja kala kaalumise metoodika valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;

15) paragrahvi 72 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 72. Tõsiste rikkumiste punktisüsteem merelˮ;

16) paragrahvi 72 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui kalalaeva kaptenil või kaluri kalapüügiloale kantud kaluril on väärteo või kuriteo eest üks kehtiv karistus, mida on kohaldatud seoses käesoleva seaduse § 71 lõikes 1 nimetatud kalapüüginõuete tõsise rikkumisega, loetakse kaptenile või kalurile määratuks üks punkt nõukogu määruse (EÜ) 1224/2009 artikli 92 lõikes 6 nimetatud punktisüsteemi järgi.

(5) Kui kalalaeva kaptenil või kaluri kalapüügiloale kantud kaluril on väärteo või kuriteo eest rohkem kui üks kehtiv karistus, mida on kohaldatud seoses käesoleva seaduse § 71 lõikes 1 nimetatud kalapüüginõuete tõsise rikkumisega, loetakse kaptenile või kalurile määratuks kokku kaks punkti nõukogu määruse (EÜ) 1224/2009 artikli 92 lõikes 6 nimetatud punktisüsteemi järgi ning kohaldatakse käesoleva seaduse § 43 punktis 1 või 9 või § 44 lõike 3 punktis 8 sätestatut.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud punktid loetakse kustutatuks, kui karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.ˮ;

17) paragrahvi 73 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) harrastuskalapüügil käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusakti kohaselt lubatud kala koguse ületamist.ˮ;

18) paragrahvi 77 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 85 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 85. Kalapüük ja veekogus kala püügijärgne hoidmine keelatud ajal ja alal ning püüda keelatud kalaliigi isendite ja alamõõdulise kala püük ning püüda lubatud kala koguse ületamine

(1) Kalapüügi või veekogus kala püügijärgse hoidmise eest keelatud ajal või alal või püüda keelatud kalaliigi isendite või alamõõdulise kala püüdmise eest kaaspüügi tingimusi rikkudes või harrastuspüügil püüda lubatud kala koguse ületamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.ˮ.

§ 2.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „30 protsentiˮ tekstiosaga „30–50 protsentiˮ;

2) paragrahvi 57 täiendatakse pärast esimest lauset uue lausega järgmises sõnastuses:

„Täiendavaks keskkonnatasuks ei loeta eripüügil uuringute eesmärgil püütud kala müügist saadud raha juhul, kui traalpüügiks kasutatakse kutselise kalapüügi laeva ja kutselise kalapüügi vahendeid.ˮ.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–5, 7, 8, 13, 14 ja 18 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json